Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ošetřovatelská péče z pohledu tělesně znevýhodněného pacienta
HOMOLKOVÁ, Eliška
Hlavním cílem výzkumu bylo analyzovat subjektivní pohled pacientů s tělesným znevýhodněním na poskytovanou péči v lůžkové a ambulantní sféře zdravotnických zařízení. Výzkumná část bakalářské práce je zaměřena na vnímání poskytované péče tělesně znevýhodněným pacientem a je zpracována za pomoci kvalitativní a kvantitativní metody. První část se zaměřuje na kvalitativní výzkumné šetření a základní údaje o informátorech, druh tělesného znevýhodnění a zkušenosti s ambulantní a lůžkovou sférou. V této části jsme také mapovali pozitiva a negativa prostředí, komunikaci a postoj sester z pohledu pacientů s tělesným znevýhodněním a technické inovace, které by v ošetřovatelské praxi uvítali. Druhá část výzkumného šetření byla zpracovávána kvantitativní metodou za použití ankety, jako techniky sběru dat. V této části jsme ověřovali stanovené hypotézy a výsledky kvalitativní části výzkumného šetření. Výzkumný soubor byl tvořen 10 informanty a 61 respondenty z řad osob s tělesným znevýhodněním, konkrétně s přítomnou paraplegií. Kvalitativní výzkumné šetření probíhalo v období listopadu až prosince 2020 a po teoretické saturaci byly jednotlivé rozhovory analyzovány, kódovány a kategorizovány. Kvantitativní výzkumné šetření probíhalo v období března a dubna 2021 a po ukončení sběru dat proběhla frekvenční a deskriptivní analýza. Pro každou z hodnocených oblastí bylo vytvořeno grafické znázornění. Výsledky naší studie poukazují na vyšší míru spokojenosti s ambulantní sférou, která je také preferována při výběru možnosti léčby, dispenzarizace apod. Výsledky výzkumného šetření dále uvádějí umožnění použití euroklíče, úpravu prostředí včetně sociálního zařízení, modernizaci prostoru a vybavení jako návrhy technických inovací ze stran tělesně znevýhodněných pacientů, které by požadovali v ambulantní sféře. Vzhledem k rozpracování jednotlivých pozitiv a negativ doporučujeme využití spíše ambulantní léčby či přechod do komunitního ošetřovatelství v případě, že je tato možnost dostupná.
Svalové dysbalance a jejich kompenzace u sportujících paraplegiků
ŠVEJDOVÁ, Karolína
Bakalářská práce se zabývá kompenzací svalových dysbalancí, které se vyskytují u paraplegických sportovců. V teoretické části bakalářské práce se zabývám základní anatomií páteře a míchy, typy poranění míchy a komplikacemi pacientů potýkajících se s následky poranění míchy. Dále jsou kapitoly věnovány i možnostem sportu u paraplegických pacientů, výběru správného vozíku a vysvětlení typů svalových dysbalancí a jejich kompenzačních cvičení. Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit svalové dysbalance u tří sportujících paraplegiků, vyšetřit a vytvořit individuální kompenzační plán pro jednotlivé sportovce, jenž obsahuje cvičení s terapeutem, ale i autoterapeutické cvičení. Jedná se o kvalitativní výzkum. Součástí výzkumné skupiny jsou tři probandi, kteří jsou aktivními sportovci na invalidním vozíku. Každá kazuistika se skládá ze vstupního vyšetření, na ni navazuje osm terapií se zaměřením na individuální svalové dysbalance u sportovce. Závěrem kazuistiky je výstupní vyšetření. Podle výsledků praktické části je zjevný pozitivní efekt, že u 2 probandů došlo po dokončení individuálního kompenzačního plánu ke značnému zlepšení. Poslední proband se kvůli situaci kolem pandemie související s covidem-19 nemohl výzkumu zúčastnit. Tato práce může být využita jako edukační materiál pro fyzioterapeuty, odbornou nebo i širokou veřejnost se zájmem o danou problematiku.
Partnerský život osob po poranění míchy a poškození mozku
Kokořová, Adéla ; Svěcená, Kateřina (vedoucí práce) ; Čábelková, Alžběta (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno a příjmení autorky: Adéla Kokořová Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D. Oponent práce: Název bakalářské práce: Partnerský život osob po poranění míchy a poškození mozku Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá partnerským životem osob po poškození míchy a osob po poškození mozku a vlivem získané disability na jejich partnerský život. Hlavním cílem práce je vytyčení problémů pacientů v partnerském životě, souhrn možností ergoterapeutické intervence u těchto pacientů a zhodnocení nabídky pomůcek pro partnerský život. V práci jsou popsány základní problémy v partnerském životě vycházející z různého stupně a formy disability a náhled pacientů i odborníků na situaci. Důležitou částí práce je popis pomůcek a možnosti jejich využití pro osoby s různým stupněm a formou disability. Praktická část práce se věnuje rozhovorům s pacienty po poškození míchy a po poranění mozku a zprostředkovává jejich obtíže z pohledu ergoterapeuta. Klíčová slova: neurologie, paraplegie, hemiparéza, partnerský život, sex, kompenzační pomůcky
Vliv taneční výchovy na náladu a pocity jedince s paraplegií
Kaplanová, Kateřina ; Fričová, Marie (vedoucí práce) ; Novotná, Viléma (oponent)
Název práce: Vliv taneční výchovy na náladu a pocity jedince s paraplegií. Cíle práce: Cílem práce je zjistit pomocí dotazníku POMS, zda má taneční výchova pozitivní vliv na náladu jedince s paraplegií. Konkrétně se pak zaměřit na pocity jakými jsou deprese, aktivita, úzkost a únava. Metoda: Šetření je kvantitativního typu s využitím dotazníku POMS (dotazník měření afektivních stavů).Výzkumným souborem se stalo 40 probandů s paraplegií. 20 osob byla skupina kontrolní, 20 osob skupina experimentální Výsledky: Taneční výchovou se nám podařilo značně snížit pocit deprese, úzkosti, únavy a zvýšit aktivitu u pacientů s paraplegií. Tanec v našem případě vykazovat lepší výsledky než jiná sportovní aktivita. Klíčová slova: Taneční výchova, paraplegie, nálada, pocity, emoce, sport, hudba, aplikované pohybové aktivity
Aplikování programu DRUMS ALIVE (bubnování na gymnastické míče) pro osoby po míšní lézi
Ančerlová, Marie ; Daďová, Klára (vedoucí práce) ; Pavlová, Ilona (oponent)
Název: Aplikování programu DRUMS ALIVE (bubnování na gymnastické míče) pro osoby po míšní lézi Cíle: Cílem práce bylo sestavit a aplikovat cvičební jednotku fitness programu Drums Alive pro osoby po míšní lézi. Dalším cílem bylo zjistit, jak budou účastníci lekce na cvičení reagovat. Metody: Cvičební jednotka byla aplikována u 2 žen a 3 mužů s míšní lézí (věk 40-60 let). Formou ankety, pozorování a rozhovoru, byly zjišťovány reakce klientů na cvičení a vnímání přínosu lekce na fyzický a psychický stav z pohledu cvičenců, cvičitele a sportovního terapeuta. Výsledky: Na základě výsledků můžeme předpokládat, že cvičení posiluje a uvolňuje svaly a klouby pohybového aparátu a na klienty působí příjemně a zábavně. Může tak sloužit jako prostředek ucelené rehabilitace a rekondice. Klíčová slova: DRUMS ALIVE, bubnování, fitness, paraplegie, kvadruplegie
Behaviorální testování experimentálních zvířat po míšním poranění.
Freislebenová, Hana ; Machová Urdzíková, Lucia (vedoucí práce) ; Kriška, Ján (oponent)
Míšní poranění je jedním z nejtěžších úrazů, který vede ke snížení kvality života jak po fyzické, tak i po psychické stránce. Přestože v současné době neexistuje žádná účinná léčba, je vývoji nových léčebných postupů věnováno veliké úsilí. Účinnost experimentální léčby je ověřována pomocí behaviorálních testů prováděných na zvířecích modelech, nejvhodnější pro tento typ poranění jsou potkani. Behaviorální testy se dělí do několika skupin podle toho, na co je testování zaměřeno. Lokomotorické testy zkoumají funkci lokomotorického aparátu, motorické testy slouží k určení funkce kosterních svalů, které nejsou primárně zapojené do lokomoce, senzoricko-motorické testy testují funkčnost senzorického a motorického aparátu a jejich propojení, senzorické testy jsou určené k testování odpovědí na senzorické podněty. Elektrofyziologické testy společně s funkční magnetickou rezonancí patří do skupiny speciálních testů, které využívají uměle vyvolaných elektrických podnětů k měření aktivity svalů. Tato práce je zaměřená na detailní popis vybraných behaviorálních testů, jejich funkčnosti a porovnání jejich výhod a nevýhod.
Hodnocení funkční stability sedu u paraplegiků
Melicharová, Hana ; Nováková, Tereza (vedoucí práce) ; Vláčilová, Ivana (oponent)
Název: Hodnocení funkční stability sedu u paraplegiků Cíle: Hlavním cílem práce je zhodnocení funkční stability sedu paraplegiků pomocí testů. Dalším cílem je zjistit, jak se projeví čtrnácti denní rehabilitační intervence na sedu pacientů. Metody: Navržený experiment byl zpracován formou kvantitativního výzkumu. Do studie bylo zahrnuto 10 pacientů s míšním postižením, paraplegiků - 5 mužů a 5 žen. Byla zjištěna anamnéza, s hlavním zřetelem na hodnocení ASIA skore. Měření samostatného vzpřímeného sedu bez opory proběhlo na Plantografu V09, snímající aktuální tlakové rozložení a pohyb centra tlaku (COP). Současně byl pomocí stopek hodnocen funkční test trika. Po výstupním měření odpověděli probandi na 2 otázky týkající se jejich aktuálního stavu po rehabilitaci. Do výsledků bylo zahrnuto i hodnocení terapeuta. Všechna data byla dále zpracována v Microsoft Office Excel 2007. Výsledky: Měření potvrdilo spolehlivost obou použitých testů. Testu trika lze použít jako objektivní metodu hodnocení funkční stability sedu. Test vzpřímeného sedu bez opory měřený na Plantografu, je také využitelný. Pro kvalitnější hodnocení by bylo vhodné nastavit u měřícího zařízení vyšší citlivost pro jemnější detekci sledovaných výchylek. Výsledky potvrzují všechny 3 hypotézy. Rehabilitace měla pozitivní vliv na stabilitu...
Program BanalFatal v prevenci úrazů páteře a míchy
Pokorný, Václav ; Vařeková, Jitka (vedoucí práce) ; Půlpán, David (oponent)
Název: Program BanalFatal v prevenci úrazů páteře a míchy Cíle: Hlavním cílem této práce je zkoumání subjektivních dojmů účastníků programu po jeho absolvování, tak, aby bylo možné posoudit emoční působení programu a jeho vliv na další chování dětí. Metody: Pro výzkumnou část práce byla použita kvantitativní metoda. Pro účely výzkumu byly vytvořeny dva dotazníky vlastní konstrukce. Osloveno bylo 6 základních škol, kde se uskutečnil program BanalFatal. Dotazník vlastní konstrukce cílený na školní metodiky prevence vyplnili všichni oslovení pracovníci škol, ale pouze ve 4 školských zařízeních se podařilo položit otázky žákům. Dotázáno bylo tedy 6 školních metodiků prevence a 164 žáků ze 4 vybraných základních škol (Praha 11, 4, Litoměřice, Dačice). Dotazník pro metodiky prevence obsahuje uzavřené, polouzavřené i otevřené otázky. Dotazník vlastní konstrukce pro žáky je vytvořen anketní formou a obsahuje pouze uzavřené otázky. Výsledky: Všichni respondenti z řad metodiků se domnívají, že absolvování přednášky bude mít určitý vliv na změnu chování žáků při rizikových aktivitách. Určitě ano uvedl 1 a spíše ano uvedlo 5 ze 6 respondentů. Promítaná videa s reálným úrazem nepovažují za nadměrně drastická, nicméně přesto jejich promítání považují za vhodné pouze 2 z oslovených. Polovina oslovených školních...
Ověření efektu intervenčního gymnastického posilování na úroveň silových schopností u osob s poškozením míchy
Belicová, Eliška ; Doležalová, Kateřina (vedoucí práce) ; Novotná, Viléma (oponent)
Název: Ověření efektu intervenčního gymnastického posilování na úroveň silových schopností u osob s postižením míchy Cíle: Cílem práce je zjistit míru účinnosti nově vytvořeného gymnastického programu zprostředkovaného probandům online formou, na úroveň silových schopností trupu a horních končetin osob s poškozením míchy. Metody: Výzkum má podobu kvaziexperimentu s pretestovým a posttestovým měřením. Metodami sběru dat se staly terénní testy; jízda na invalidním vozíku 100m na čas a hod dvoukilovým závažím, doplňkovou metodou ještě online dotazník. Analýza dat byla zajištěna prostřednictvím deskriptivní statistiky. Výsledky: Výsledky posttestu ukázaly, že po absolvování šestitýdenního intervenčního programu, jedinci s postižením míchy zvýšili úroveň své kondice. V prvním terénním testu došlo sumárně k mírnému procentuálnímu zlepšení o 5,9%. V druhém terénním testu došlo sumárně ke střednímu procentuálnímu zlepšení o 10,9%. Průměrně se probandi zlepšili o 8,4%, došlo tedy k mírnému až střednímu zlepšení. Intervenční program se ukázal jako efektivní především na stimulaci silové složky. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že program byl pro cvičence zábavný. Klíčová slova: aplikované pohybové aktivity, cvičení, gymnastika, invalidní vozík, kondice, paraplegie, terénní testy

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.