Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 155 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Péče o archeologické nemovité a movité dědictví v krajině České republiky ohrožené těžbou lesa: Památkový postup
Halamíčková, Alena ; Hlas, Jindřich ; Kováčik, Peter ; Koutecký, Tomáš ; Nitra, Tomáš ; Šlézar, Pavel ; Tomášek, Martin ; Večeřa, Josef ; Zezula, Michal
Památkový postup ve strukturované podobě eviduje výzkumem získaná data ze zájmového území projektu NAKI II „Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení“ (DG20P02OVV008). Památkový postup je kategorizován na základě analýzy negativních dopadů při péči o movité a nemovité archeologické dědictví v krajině České republiky, které jsou narušeny lesní těžbou.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Komparace přístupů k památkové ochraně moderní architektury v kontextu dobových ideových vlivů
Pilařová, Zdislava ; Indrová, Martina (vedoucí práce) ; Jordánová, Květa (oponent)
Diplomová práce se věnuje srovnání dvou přístupů ochrany moderního architektonického kulturního dědictví. Prvním přístupem se rozumí ochrana prvorepublikových, zejména funkcionalistických staveb, která započala prvním památkovým zákonem č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Druhý přístup je věnován současné problematice ochrany staveb z období socialismu v souvislosti s vyrovnáváním se s minulostí, kterou mohou dané stavby reprezentovat. Oba přístupy souvisí s problematikou subjektivity a ideové podmíněnosti památkové péče. Téma je zasazeno do kontextu vývoje architektury od dvacátých let 20. století, vývoje památkové péče a do kontextu vyrovnávání se s vlastní minulostí. V práci jsou zmíněny i osudy vybraných památek, které se staly pro změnu narativu stěžejní. V práci je využita metoda kvalitativní analýzy informací získaných z dobové literatury a webové platformy NPÚ Památkový katalog a následná komparace přístupů k památkové ochraně staveb ve stylu funkcionalismu a staveb z období socialismu. Práce se snaží o propojení několika témat - vývoje funkcionalistické architektury a architektury z období socialismu, vývoje památkové péče a jednotlivých přístupů ochrany moderní architektury a vyrovnávání se s vlastní minulostí, která je často problematická. Vztahu těchto interdisciplinárních témat...
Návrh interiéru podzemních prostor historického vodojemu
Hába, Jan
Práce se zabývá návrhem veřejného interiéru v areálu vodojemů na Žlutém kopci v Brně. V první části se práce věnuje důvodům vzniku vodojemů a jejich historii, dále důležitosti vody jako zdroje inspirace. Návrh se zabývá architektonickou podobou nové budovy sloužící jako turistické zázemí propojující všechny objekty vodojemů v areálu, dále vzhledem interiéru a nábytkových prvků. V práci jsou dále rozpracovány návrhy atypických nábytkových prvků v podobě informačního pultu, skříňkové sestavy a čalouněných lavic.
Osud hradů a zámků po roce 1989 v okresech Tábor, Český Krumlov a Prachatice
DŘEVOVÁ, Lenka
Diplomová práce se bude zabývat osudem hradů a zámků ve třech okresech Jihočeského kraje, jednom vnitrozemském a dvou pohraničních nacházejících se v oblasti bývalých Sudet. V teoretické části práce budou rozebrány tři základní aspekty ovlivňující jejich historický vývoj - úloha památkové péče, návštěvnost památkových objektů a vlastníci hradů a zámků. Ve výzkumné části vytvořím databázi dosud existujících hradů a zámků ve vybraných okresech. Následovat bude představení pěti vybraných objektů, složené ze stručné historie a popisu dějinného vývoje zámku či hradu ve 20. století, který měl značný vliv na jeho polistopadový stav. Cílem práce je zmapování osudu hradů a zámků ve třech zkoumaných okresech a také detailní popis pěti vybraných historických objektů.
Památková péče: Povinnosti a následky jejich porušení v našem právu
Janeček, Lukáš ; Handrlica, Jakub (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
Památková péče: Povinnosti a jejich porušování v našem právu Abstrakt Česká republika je prostorem, kde téměř v jakékoli malé obci nachází kulturní památka. Máme totiž jeden z nejnabitějších kulturních fondů na světě. Je však důležité a nezbytné je chránit, aby z nich vědomosti a zkušenosti mohly čerpat i další generace. Taková ochrana je spojena s řadou povinností, které musí různé subjekty plnit. Právě o nich pojednává tato diplomová práce. Jejím cílem je popsat a zhodnotit stav právní úpravy památkové péče v souvislosti s povinnostmi a jejich porušováním. Pozornost je přitom nejvíce upírána na vlastníky kulturních památek a na další povinné subjekty, kterým je na základě oprávnění povoleno provádět archeologické výzkumy nebo restaurovat kulturní památky. Proto, z důvodu aktuálnosti celého tématu, tato práce vznikla. Přičemž, by, alespoň zčásti, mohla sloužit jako jistá forma osvěty, a to i pro širší veřejnost. Ve velké míře v ní pracujeme se zákonem o státní památkové péči, komentářovou literaturou a judikaturou soudů. Zároveň, problematické úseky jsou přibližovány na praktických příkladech vycházejících právě ze soudních rozhodnutí. Taktéž jsou kritizována problematická místa, která jsou v zákonné úpravě téměř všudypřítomná. Důvodem je zejména doba jejího vzniku. Kvůli tomu není možné reagovat na rozvoj...
Regenerace sídlišť v souladu se zájmy památkové péče
Řepková, Hana
Metodika je založena na syntéze urbanistického, památkového a architektonického přístupu. Jejím cílem je přispět ke zvýšení životnosti panelových domů a k zachování hodnot sídlišť pro jejich obyvatele. Metodika přináší podněty, jak prostředí sídlišť kultivovat a zlepšit jejich působení v obrazu sídel a krajiny a přispět k udržitelnému rozvoji struktury osídlení ČR. Metodika usiluje o zvýšení společenské prestiže sídlišť prostřednictvím poznání jejich historie, hodnot a rozvojového potenciálu. Kromě zkušeností ze zahraničí přináší praxí prověřenou původní tuzemskou metodu regulace vzhledu fasád. Dodržování základních regulativů běžných pro vznik a průběžnou obnovu tradičních měst může sídlištím pomoci stát se plnohodnotnou součástí města. Metodika podporuje nalézání, vnímání a ochranu vynikajících původních řešení. Identifikuje specifika českých sídlišť, jejichž poznání může sloužit jako odrazový můstek k jejich celospolečenské akceptaci a případné památkové ochraně.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Rekonstrukce dymokurské rybniční soustavy
Kupka, Jiří
Článek představuje výsledky výzkumu historické kulturní krajiny na území správního obvodu ORP Poděbrady prováděného v rámci projektu NAKI II Praktické přístupy k územní ochraně historické kulturní krajiny. Součástí výzkumu bylo vymezení jednotek a celků historické kulturní krajiny a následně podrobná analýza částečně reliktní krajiny bývalé Dymokurské rybniční soustavy. Dílčím výstupem projektu byla mapová rekonstrukce rybníků a hrází ke stavu z roku 1713, ze kterého se dochoval popis rybníků na panství, prezentovaná ve formě interaktivní mapy. Text představuje užité prameny, mezi kterými vynikají archivní mapy, zejména první vojenské mapování, konfrontované s katastrálními mapami, leteckými snímky a digitálním modelem reliéfu. Na základě analýzy bylo v řešeném území identifikováno 91 lokalit rybníků, které byly zaneseny do mapy a podrobně popsány a zdokumentovány (výřezy map, fotografie). Do současnosti jich zůstalo zachováno 30, zbytek vodních ploch zanikl. Několik větších rybníků se dochovalo na Štítarským potoce (Pustý u Dymokur, Jakubský), na Smíchovském potoce (Komárovský v lese severně od Dymokur a rybníky u Malého Nouzova) a na Záhornickém potoce (Vražda, Nouzovský). Z některých rybníků zůstaly vlhké louky (Deblický, Štítarský), jiné zanikly zcela (mj. největší rybníky Štítarský a Nepokoj, dále Deblický, Záhorský, Netušil, Malý břeh a další), jsou však patrné v terénu, a to vč. dodnes výrazných hrází (nejmohutnější v případě Štítarského rybníka). Výsledky analýz dokazují, že i na první pohled běžná a nezajímavá zemědělská polní krajina vykazuje množství historických krajinných struktur, navíc s historicky ověřeným potenciálem pro zadržení vody v krajině.
Klášter - vize budoucnosti
Leník, Petr ; Plášil, Jiří (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Cílem projektu je založení místního řemeslného pivovaru v bývalém kapucínském klášteře, který přispěje dalšímu rozvoji města Fulnek. V návaznosti na provoz pivovaru je zde umístěna malá pivnice, podzemí pod severním a východním křídlem kláštera se využije jako vinné sklepy s pronajímatelnými kójemi pro uložení vlastních archívních vín a místem pro degustaci. Projekt počítá i s veřejně přístupnou prohlídkou technologií pivovaru. Součástí je i přednášková místnost s možností výuky spojené s pivovarnictvím. To vše společně s víceúčelovou síní, dotváří skutečné kulturní centrum Fulneku. Využití kláštera je koncipováno tak, aby byl soběstačným komplexem, který pomůže obnovit jméno, dnes již pozapomenutého, ale historicky významného města.
Památkové hodnocení uměleckých štuků: Metodika zabývající se teoretickými přístupy k ochraně a obnově uměleckých štuků, jejich hodnotovým rámcem a teoretickými problémy jejich restaurování a prezentace v rámci architektonického celku
Fiřt, Jan ; Kuneš, Petr ; Skalický, Petr
Metodika se zabývá odbornými přístupy k ochraně a obnově uměleckých štuků, jejich hodnotovým rámcem a teoretickými problémy jejich restaurování a prezentace v rámci architektonického celku. V úvodu metodiky jsou představeny obecné charakteristicky péče o štuková díla na pozadí institucionalizované památkové péče a popsány role jednotlivých aktérů v procesu přípravy koncepce restaurátorského zásahu. V dalších částech je stručně nastíněn historický vývoj štukatérství v evropském i českém kontextu a podán základní přehled nejběžnějších štukatérských technik a materiálů. Další část metodiky je zaměřena na postupy a metody průzkumu, které se využívají jednak pro charakterizaci samotného díla, jeho skladby, technik a materiálů, jednak pro identifikaci jeho poruch, poškození a druhotných zásahů zacílené na celkové hodnocení stavu díla. Jádrem metodiky jsou potom kapitoly věnované přípravě restaurátorského zásahu, který vychází z památkového hodnocení konkrétního díla a v daném kontextu formulovaných cílů zásahu. Důraz je primárně kladen na zachování památkových hodnot díla, reflektovány jsou ale také legitimní pohledy dalších zúčastněných aktérů památkové obnovy. Závěrečná kapitola metodiky prezentuje rizika spojená s dílčími, z pohledu dnešní památkové péče problematickými restaurátorskými zásahy a staršími vstupy. Uvedené příklady ilustrované fotografiemi reálných štukových děl záměrně odhlíží od kontextu často komplexních a dobově podmíněných obnov a mají za cíl laickému uživateli metodiky představit rizika spojená s některými dosavadními přístupy k obnově štukatérských památek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vlakové nádraží Praha - Vyšehrad
Krausová, Maria ; Vajčner, Jiří (vedoucí práce) ; Zídek, Martin (oponent)
Vlakové nádraží Praha - Vyšehrad Anotace Bakalářská práce se zabývá budovou vlakového nádraží Praha-Vyšehrad. Zaměřuje se nejen na její historii a architektonické řešení, ale především na možnost její záchrany a případné související kroky do budoucích let. Práce se tak snaží poukázat na důležitost ochrany kulturního dědictví v širokém okruhu a vyzdvihnout potřeby záchrany hmotných dokladů naší kultury.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 155 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.