Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 139 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Václav Wagner - významná osobnost české památkové péče 20. století
Salavová, Mirka ; Indrová, Martina (vedoucí práce) ; Charvátová, Kateřina (oponent)
Předkládaná diplomová práce "Václav Wagner - významná osobnost české památkové péče 20. století" popisuje život památkáře a pedagoga Václava Wagnera, který se narodil 7. listopadu 1893 a zemřel 21. března 1962 po letech věznění. Pojednává nejenom o jeho životě jako komplexu, ale věnuje se i jeho působení ve Státním památkovém úřadu, nastiňuje a interpretuje Wagnerovu tzv. syntetickou metodu ochrany památek a rozebírá odborné i osobní spory se Zdeňkem Wirthem a Cyrilem Merhoutem. Veškeré uvedené poznatky vychází ze studia archivních pramenů a literatury. KLÍČOVÁ SLOVA Václav Wagner, památková péče, okupace, druhá světová válka, politická perzekuce, věznění, Zdeněk Wirth, Cyril Merhout, syntetická metoda, analytická metoda
Problémy památkové péče na vybraných příkladech z Plzeňského kraje
Jehlíková, Mirka ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy a filosofie DIPLOMOVÁ PRÁCE PROBLÉMY PAMÁTKOVÉ PÉČE NA VYBRANÝCH PŘÍKLADECH Z PLZEŇSKÉHO KRAJE PROBLEMS HERITAGE CONSERVATION ON THE EXAMPLES FROM THE PILSEN REGION Bc. Mirka Jehlíková Vedoucí diplomové práce: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. Rok: 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Problémy památkové péče na vybraných příkladech z Plzeňského kraje vypracovala samostatně pod vedením Ing. Michaely Dvořákové, Ph. D. a uvedla v bibliografii všechny použité podklady a materiály. V Praze dne 20. července 2015 vlastnoruční podpis autora PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Michaele Dvořákové, Ph.D. za velmi trpělivý a vstřícný přístup a cenné rady a připomínky, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce. Abstrakt Diplomová práce se zabývá Problémy památkové péče na vybraných příkladech Plzeňského kraje, a to konkrétně státním zámkem Červené Poříčí a zámky Bezděkov u Klatov a Týnec u Klatov. Klade si za cíl identifikovat a následně porovnat přístupy památkové péče těchto vybraných zámeckých objektů z hlediska místního, časového, stavebně- historického a současného. V práci se autorka zamýšlí jednak nad smyslem kulturně historického dědictví, včetně jeho globální a také regionální povahy, jednak také nad...
Architektonické proměny center českých měst v letech 1945 - 1989
Kurz, Michal ; Klusáková, Luďa (vedoucí práce) ; Randák, Jan (oponent)
Tématem práce jsou architektonické proměny (přestavby a novostavby) historických center českých měst v letech 1945-1989. Autor se snaží zařadit tyto procesy do kontextu dobové architektury a památkové péče a hledá odpovědi na některé základní otázky. Jak se vyvíjely představy o optimální podobě nových objektů určených do historického prostředí? Jakými faktory byly tyto představy ovlivňovány? Proč byly nové objekty tak často situovány právě do těchto cenných částí měst a kdo se na jejich vzniku podílel? Práce je rozdělena do pěti časově navazujících kapitol a autor klade důraz na kontinuitu tématu s předválečným obdobím, neboť střet tradicionalismu a modernismu, stejně jako výhody a limity obou těchto přístupů, můžeme sledovat už ve 30. letech. Jednotlivé příklady jsou vybírány ze vzorku 71 okresních měst České republiky s vynecháním Prahy. Klíčová slova: Modernizace center historických měst, urbanismus, architektura, památková péče, 1945-1989
Pražská usedlost Cibulka jako příklad památkové péče
Pešková, Barbora ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Dvořáková, Markéta (oponent)
Abstrakt- česky Bakalářská práce Pražská usedlost Cibulka jako příklad památkové péče má za cíl představit a popsat památkovou péči především v kontextu konkrétní kulturní památky, kterou je usedlost Cibulka nacházející se v páté pražské městské části, v Košířích. Po obecnějším úvodu do vývoje celosvětového kulturního dědictví se práce zaměřuje na české země a zdejší památkovou péči, její proměny, čím byla ovlivněna a současný stav. Pro tuto práci je stěžejním pojmem kulturní památka, proto je tedy uvedena její přesná definice, popsán proces prohlášení věci za kulturní památku a objasněna práva a povinnosti vlastníka kulturní památky. Ve vztahu k usedlosti Cibulka je vysvětlen způsob vzniku její památkové ochrany. Pro úplnost jsou pak uvedeny i ostatní součásti chráněného památkového fondu. Následující část práce je věnována přímo usedlosti, její historii, rozvoji i následnému chátrání. Jsou představeni i její nejvýznamnější majitelé, přičemž nejvíce pozornosti je věnováno hraběti Thunovi. Zároveň je uveden i nynější majitel Cibulky, dále její současný stav i plány do budoucna. Klíčové pojmy: kulturní památka, památková péče, usedlost Cibulka
Porovnání systémů organizace státní památkové péče v ČR, Polsku a na Slovensku
Morawiec, Miroslav ; Háva, Petr (vedoucí práce) ; Novotný, Vilém (oponent)
Česká republika je zemí s velkým množstvím kulturních památek. K jejich ochraně je zřízen systém státní památkové péče, jehož součástí jsou Ministerstvo kultury ČR, odbory památkové péče krajských úřadů a obcí z rozšířenou působností a Národní památkový ústav. Problémem však je, že přes existenci rozsáhlého systému státní památkové péče dochází k selhávaní ochrany a k postupné devastaci a zániku řady kulturních památek. K obdobným selháním dochází i v Polsku a na Slovensku. Cílem této diplomové práce je zjistit, zda současný systém památkové péče v České republice a srovnatelné systémy v sousedních zemích - v Polsku a na Slovensku, zajišťují dostatečnou ochranu kulturního dědictví, případně zda existují alternativní uspořádání této oblasti veřejné správy. Dle dostupných informací pak posoudit, který z těchto systémů státní památkové péče se jeví pro daný účel jako nejvhodnější a nejúčinnější a zároveň identifikovat potenciální rizika, která jednotlivé systémy přinášejí. V diplomové práci používám následujících výzkumných metod: Srovnání - na základě zákonných úprav srovnávám systémy organizace státní památkové péče v České republice, Polsku a na Slovensku. Případové studie - na několika příkladech selhání ochrany památek demonstruji typické případy takovýchto selhání a snažím se zjistit, proč k nim...
Památková ochrana a stavby
Vodičková, Drahomíra ; Staša, Josef (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Předmětem diplomové práce "Památková ochrana a stavby" je představení současné právní úpravy ochrany kulturních památek, konkrétně staveb. Po úvodu, který obsahuje zejména cíle práce, stručné dějiny památkové péče a prameny, následuje kapitola vysvětlující základní pojmy. V další části, která je samotným jádrem práce, je popsán proces prohlašování staveb kulturními památkami a péče o ně. Nechybí ani stavebně právní režim kulturních památek. Dále je představen proces zrušení prohlášení za kulturní památku a odstranění stavby. V závěru se práce zaměřila také na právní úpravu staveb, které nejsou kulturními památkami, ale nachází se v památkově chráněném území.
Naplňování veřejného zájmu památkové péče v ČR
Krejzek, Igor ; Frič, Pavol (vedoucí práce) ; Jelínková, Marie (oponent)
V diplomové práci se zabývám aktuální problematikou naplňování veřejného zájmu památkové péče v České republice. V teoretické části práce se nejprve budu zabývat pojmem veřejného zájmu, a to zejména ve vztahu k památkové péči, dále budu stručně charakterizovat stávající systém památkové péče v České republice včetně geneze rozhodovací činnosti správních orgánů po dobu existence stávajícího zákona a vysvětlím souvislosti všeobecně proklamovaného, zároveň však dosud kriticky nezkoumaného postulátu "dvoukolejnosti památkové péče". Stávající systém rozhodování v památkové péči je i přes zákonem jasně stanovené pravomoci a kompetence značně matoucí a logicky s sebou přináší řadu konfliktů a dílčích problémů, které je žádoucí nejen pojmenovat a analyzovat, ale také navrhnout některé varianty jejich smysluplných řešení. Přínosy zpracování diplomové práce pro potřeby oboru Veřejná a sociální politika spatřuji zejména v objevení a rozkrytí některých dosud neřešených souvislostí rozhodovací činnosti v památkové péči a uchopení pojmu veřejného zájmu památkové péče z odlišných úhlů pohledu, než nabízí zejména soudní judikatura. Ta je v současnosti nejobsáhlejším pramenem definování pojmu veřejného zájmu ve vztahu k památkové péči. Základním cílem výzkumné části diplomové práce je prostřednictvím realizace...
Za novou Prahu! Tradice, vize a budování (obrazu) města po roce 1945
Kurz, Michal ; Randák, Jan (vedoucí práce) ; Činátl, Kamil (oponent)
Tématem práce je výstavba a symbolické kódování města Prahy od roku 1945 do konce 50. let s důrazem na období stalinismu. Na základě rozboru dobových textů a architektonických projektů sleduje práce motivace a taktiky, jimiž se poválečné politické a odborné elity snažily manifestovat v prostoru hlavního města vlastní hodnoty a ideologické principy. S pomocí analýzy dobově užívaných pojmů "staré" a "nové" Prahy zkoumá proměňující se vztah mezi tradicemi a modernitou v obraze města. Sociokulturní fenomén stalinistického budovatelství tematizuje v širší časové perspektivě jako specifickou součást modernizačního procesu, jímž Praha prochází v průběhu 1. poloviny 20. století. V zásadní míře si všímá konkrétních atributů, jimiž se měla "nová" socialistická Praha vyznačovat, a míry využití oficiálních sovětských vzorů i domácích historických tradic. Klíčová slova: Praha, město, obraz města, architektura, urbanismus, paměť, památková péče, socialistický realismus, stalinismus, 50. léta
Müllerova vila verzus vila Tugendhatova - srovnání památkových obnov dvou modernistických objektů
Ksandr, Karel ; Biegel, Richard (vedoucí práce) ; Lahoda, Vojtěch (oponent)
1 Český abstrakt: Müllerova vila versus vila Tugendhatova - srovnání památkových obnov dvou modernistických objektů. Práce porovnává dvě úspěšné památkové obnovy meziválečné československé architektury, které byly realizovány v období let 1995 až 2012. Nejprve porovnává historii obou objektů od jejich vzniku přes dva totalitní režimy, až po průběh památkových obnov. Jsou zde popsány i osudy stavebníků a architektů obou vil. Z hlediska památkové péče práce popisuje stav obou objektů před zahájením památkových obnov. V této části jsou také popsány konstrukční závady, kterých se původní projektanti dopustili. Je zde také podrobně popsána metoda památkových obnov vil, která vychází z odborných hledisek a zákonných předpisů státní památkové péče. Zdůrazněny jsou zde však předprojektové práce, především stavebně - historický průzkum, který byl v obou případech nadstandardní a ve svém celkovém rozsahu pro obnovu památek moderní architektury z hlediska dějin české památkové péče přelomový. Je zde také kriticky zhodnocen výsledek památkové obnovy Müllerovy vily v Praze a Tugendhatovy vily v Brně. Práce také dokládá vzorový vliv dokončených památkových obnov obou vil na obnovu obdobných objektů v České republice. V závěru práce je poukázáno na srovnání s obdobnými příklady památek moderní architektury v zahraničí....
Metodika návrhu pěstebních opatření u porostů dřevin pro potřeby památkové péče
Borusík, Pavel ; Bulíř, Pavel ; Šimek, Pavel
Metodika zahrnuje jak popis rozhodovacích procesů ve směru k péči o vegetační složku, tak soubor informací o technologických principech a postupech řešení péče. Nad rámec těchto informací je v metodice definována ověřená struktura postupně na sebe navazujících kroků rozhodovacího procesu ve fázi projednávání a schvalování navržené pěstební péče.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 139 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.