Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4,859 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.09 vteřin. 
Návrh změn komunikačního mixu společnosti
Štěrbová, Michaela ; Boček, Aleš (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix společnosti NSD International CZ, s.r.o.. V teoretické části se zaměřuji na definici marketingu, především marketingového a komunikačního mixu, a také rozboru analýz, které v dané práci využívám. V druhé části se věnuji sestavení návrhu komunikačního mixu pro tuto společnost, jelikož daná společnost nemá marketingové oddělení. A dále se také zabývám návrhem na zlepšení obchodního oddělení.
Marketingová strategie hotelu Bítov
Růžičková, Žaneta ; Kočí, Alena (oponent) ; Kočí, Alena (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou současné situace a následně výběrem vhodné marketingové strategie pro Hotel Bítov v rekreační oblasti Vranovské přehrady. Teoretická část se zabývá problematikou využití marketingových nástrojů v oblasti poskytování hotelových služeb. Praktická část zahrnuje vnitřní a vnější analýzu prostředí hotelu. Výsledky jsou shrnuty v rámci SWOT analýz, ze které vychází stanovení marketingová strategie.
Podpora prodeje a reklama konkrétní společnosti
Baťková, Nikola ; Havíř, David (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou podpory prodeje a reklamy společnosti s chovatelskými potřebami. Ve společnosti je marketingová komunikace značně zanedbána. V této práci bude analyzována velká část marketingové komunikace, větší pozornost bude však věnována reklamě a osobnímu prodeji, jelikož tvoří podstatnou část komunikačního mixu. V závěru práce budou navrhnuta zlepšení, která by měla vést ke zvýšení počtu prodejů, především díky navýšení spokojenosti a loajality stálých zákazníků a zvýšení počtu zákazníků nových.
Marketing internetového obchodu
Popolanský, Jiří ; Macura, Michal (oponent) ; Koleňák, Jiří (vedoucí práce)
V mé diplomové práci se budu zabývat tématem marketingu internetového obchodu. V teoretické části se zaměřím na nalezení vhodných nástrojů marketingové podpory. V praktické části zejména na analýzu současné situace v konkrétním podniku a vlastní návrh marketingové kampaně pro daný internetový obchod.
Návrh komunikačního mixu vybraného podniku
Drábková, Zdeňka ; Hradil, Jiří (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení a opatření ve firmě Nešpůrek, s.r.o., pomocí komunikačního mixu. V teoretické části vysvětlím důležité pojmy marketingu, marketingového mixu a komunikačního mixu. V analytické části převedu teorii na praxi. Pomocí SWOT analýzy zhodnotím slabé a silné stránky podniku, jeho příležitosti a hrozby. Výsledkem bude řešení problémů, které nebude finančně nemožné a bude vyhovovat majiteli, zaměstnancům i těm nejdůležitějším, zákazníkům.
Marketingová strategie Wellness Kuřim
Kopřiva, Vojtěch ; Sojka, Jan (oponent) ; Koleňák, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je navržení marketingové strategie pro společnost Wellness Kuřim. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů z oblasti marketingu a marketingové strategie. Praktická část se zabývá analýzou současného stavu firmy, která slouží jako podklad pro návrh marketingové strategie. Výsledkem je souhrn doporučení a návrhů včetně jejich přínosů pro firmu.
Marketingové řízení firmy
Řičánek, Michal ; Plotěný, Karel (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci nákladů na jednotlivé marketingové aktivity. Obsahuje analýzu těchto aktivit ve zvolené společnosti včetně jejich hodnocení a návrhu na optimální strukturu. Závěrem práce jsou doporučení vedoucí ke zlepšení využívání marketingu ve společnosti.
Výzkum spokojenosti zákazníků
Rodan, Zdeněk ; Trégerová, Jaroslava (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na průzkum spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami. Cílem práce je zjistit, vyhodnotit a stanovit taková opatření, která přinesou zvýšení této spokojenosti v budoucnu. Teoretická část se zaměřuje především na výklad pojmů, problematiku marketingového výzkumu a marketingu služeb. Druhá část zahrnuje vlastní dotazníkové šetření s následným vyhodnocením.
Zavedení Chytré izolace® na evropský trh
Packová, Klára ; Zlatníček, Martin (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením efektivnosti použitých marketingových nástrojů společnosti LIKO-S, a. s. pro zavedení nového produktu do České republiky. Zároveň se práce zabývá návrhem marketingových strategií pro další distribuci Chytré izolace®, především pro distribuci do Rakouska.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 4,859 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.