Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Budoucnost minulosti: Metodika participativní péče o kulturní dědictví na dobrovolnické bázi
Dryáková, Kateřina ; Kassl, Nikola ; Hudec, Petr
Zaměření metodiky usiluje o podporu místní péče o kulturní dědictví, spolupráci s místními komunitami a rozvoj dobrovolnictví. Jejím účelem je poskytnout nápady, inspirace a metodické postupy, jak posílit participativní péči o kulturní dědictví prostřednictvím zapojení dobrovolníků a místních komunit. Nabízí též zahraniční zkušenosti a mezioborové vhledy do této problematiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Reflexe vývoje sousedství na panelovém sídlišti
Pfaff, Tomáš ; Čermák, Daniel (vedoucí práce) ; Říha, Martin (oponent)
Diplomová práce, koncipovaná jakožto sociologická případová studie, se zabývá tématem vývoje sousedství na panelovém sídlišti. Předmětem zájmu je reflexe vývoje sousedství ze strany původních obyvatel studované lokality. Tou je zde třída Edvarda Beneše, nejlidnatější ulice města Hradce Králové, která svým architektonickým a urbanistickým řešením poutala v době svého zrodu (první polovina osmdesátých let) značnou pozornost laické i odborné veřejnosti. Stanoveným výzkumným problémem je otázka, jakou podobu má a jakými proměnami prošlo sousedství ve specifickém prostředí panelového sídliště současného města, zde v nejlidnatější ulici statutárního města Hradce Králové, třídě Edvarda Beneše. Formulovány byly taktéž tři hlavní výzkumné otázky tážící se specificky po současné podobě sousedství, jeho proměně v čase a také po roli fyzické a geografické situovanosti studovaného fenoménu. Cílem práce tak byla komplexní explorace stavu a vývoje sousedství v čase, a to v rovině jak fyzické, tak sociální. Diplomová práce nezprostředkovává pouze popis současného stavu a proměn v čase, ale seznamuje také s lokálními faktory zodpovědnými za nalezený stav a specifický vývoj. Výzkumné šetření využívající kvalitativní výzkumné metody, designované jako explanatorní případová studie, odpovídá na stanovené výzkumné...
Každodennost v socialismu na Podblanicku
Lapáčková, Jana ; Šalanda, Bohuslav (vedoucí práce) ; Šmídová, Olga (oponent)
Téma práce se týká každodenního života za socialismu na Podblanicku. Jedná se o lokální výzkum, který se snaží předložit vzpomínky převážně venkovských lidí na dobu normalizace, vymezenou 70. a 80. léty 20. století, z hlediska stravování, odívání a bydlení. Výzkum se zabývá strategiemi, improvizacemi a taktikami obyvatel tohoto regionu v období socialismu, mimo jiné zaměřenými na nedostatek požadovaného zboží v obchodech, špatné zásobování, shánění nepříliš kvalitního stavebního materiálu či módního oblečení. Kromě individuálních projevů se věnuje komunitnímu stylu, který k venkovskému obyvatelstvu neodmyslitelně patří. Éra socialismu se výrazně zapsala do mysli všech lidí, kteří v této době žili. Z mnohých pramenů je patrné, že lidé na venkově před rokem 1989 nežili jen bezvýznamné životy, poznamenané a vyprázdněné totalitním režimem, ale v mnoha případech se snažili režim opomíjet nebo se o něj prostě nezajímali. Ve svém každodenním životě si vytvářeli hodnoty, které pro ně byly mnohem důležitější. Ty však mohli realizovat většinou jen částečně. Důležitá tu byla jejich vynalézavost, strategie a taktika, aby mohli dosáhnout toho, co považovali za důležité. Nespornou výhodou byl život ve venkovské komunitě, jenž spočíval v příbuzenských a sousedských vztazích. Vlastní terénní výzkum se snaží...
Where is the community? Case study of neighborhoods in Žiar nad Hronom
Kirschnerová, Hana ; Illner, Michal (vedoucí práce) ; Kuchař, Pavel (oponent)
(abstrakt) Komunita a jej vzťah k miestu trápia sociológov a výskumníkov od kedy spoločnosť opustila svoje tradičné usporiadanie. Mnoho z nich zvažuje kladné i záporné aspekty industriálnej a neskôr modernej spoločnosti a ich vplyv na zmysel pre komunitu a ľudské vzťahy. Táto práca sprevádza čitateľa vplyvnými prácami na tému komunity, významu miesta a ľudských vzťahov. Od váženia si tradičnej komunity, cez obavy o jej zmiznutie, miznúci význam lokálnych väzieb po kompletnú anonymitu a individualizáciu. Empirická časť práce prináša výsledky výskumu na sídliskách v Žiari nad Hronom, meste na stredom Slovensku. Zistenia z rozhovorov boli pomeriavané s myšlienkami Nového Urbanizmu, a v podstate potvrdili úlohu architektonického dizajnu v medzi-susedských vzťahoch. Intenzita, početnosť a kvalita interakcie medzi susedmi je teda ovplyvnená priestorovým dizajnom, dĺžkou pobytu a vyťaženosťou obyvateľov. Povaha vzťahov medzi susedmi je ďaleko od ideálu (v tradičnej komunite) ale ľudia hľadajú komunitu v širšom zmysle, vytvárajú siete s ľuďmi z iných sociálnych kruhov ako tých viazaných na miesto.
Škola jako centrum komunity - realita a možnosti rozvoje komunitního vzdělávání
Neumannová, Klára ; Lorenzová, Jitka (vedoucí práce) ; Valenta, Josef (oponent)
a klíčová slova Škola jako centrum komunity - realita a možnosti rozvoje komunitního vzdělávání Klíčová slova: lokální komunita, škola jako společenské centrum, spolupráce, komunitní práce, celoživotní vzdělávání, případová studie. Tématem diplomové práce jsou komunitní školy v České republice a možnosti jejich rozvoje. Charakter práce je teoreticko-výzkumný. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako komunitní vzdělávání v mezinárodním kontextu a komunitní škola. Dále jsou popsána teoretická východiska práce a aktuální výzvy rozvoje komunitních škol u nás. Výzkumná část je založena na vícečetné případové studii a seznamuje s aktuálním stavem vybraných komunitních škol. Tento aktuální stav škol je komparován s jejich stavem před šesti lety, jehož zdrojem je Analýza připravenosti prostředí v ČR a možností rozvoje komunitních škol z roku 2008, a je tak zhodnocen jejich vývoj. Na základě zmíněné diachronní komparace bylo zjištěno, že komunitní koncepty vybraných škol se prakticky nezměnily. Závěr práce polemizuje s možnými příčinami stagnace tohoto vývoje. Praktickým přínosem práce je vedle návrhu možností dalšího rozvoje komunitních škol v České republice také podrobnější popis jejich aktuálního fungování.
Analýza lokálních specifik životního stylu mladých uživatelů drog jako východisko plánování prevence
Pelich, Jan ; Lorenzová, Jitka (vedoucí práce) ; Koťa, Jaroslav (oponent)
(česky): Bakalářská práce na téma "Analýza lokálních specifik životního stylu mladých uživatelů drog jako východisko plánování prevence" se zabývá životním stylem mladých uživatelů drog ve městě Hostivice. Klade si za cíl na základě analýzy životního stylu drogových uživatelů a analýzy primárního preventivního programu navrhnout změny v lokálním preventivním programu. V teoretické části jsou definovány pojmy lokální životní prostředí, lokální komunita a životní styl, o které se tato práce opírá. Dále je zde popsán a analyzován lokální primární preventivní program. Praktická část je potom pojatá jako etnografický výzkum, který analyzuje pomocí zúčastněného pozorování a rozhovorů životní styl mladých uživatelů drog.
Kulturní změna v lokálních kulturách Papuy-Nové Guineje
Grúzová, Julie ; Soukup, Martin (vedoucí práce) ; Bláha, Jan Daniel (oponent) ; Soukup, Václav (oponent)
Dizertační práce název: Kulturní změna v lokálních kulturách Papuy-Nové Guineje autor: Julie Grúzová Abstrakt v českém jazyce Předmětem předkládané dizertační práce je studium lokální komunity etnické skupiny Nungon žijící ve státě Papua-Nová Guinea. Zaměřuje se zejména na ty sociokulturní změny, které se objevily v souvislosti s ochranou přírodního prostředí v této oblasti, a jejich dopad na kulturní identitu místních obyvatel. Zvláštní pozornost je věnována studiu vizualizace a reprezentace kultury, přírody, ochrany biodiverzity, sociálních a kulturních změn a budoucnosti komunity. Cílem dizertační práce je tyto sociokulturní změny analyzovat a interpretovat. Dílčím cílem je rovněž prezentovat etnografická data a reálie o lokální komunitě Nungon. K dosažení vytyčených cílů bylo využito řady metod, práce se opírá zejména o terénní výzkum ve zkoumané lokální komunitě. Specifickou technikou využitou ke studiu kulturní identity jsou nativní kresby, jež byly užity k analýze kulturních reprezentací a vizualizací kultury. Analýza nativních kreseb umožnila rozkrýt nativní porozumění fenoménu ochrany biodiverzity a souvisejícím kulturním změnám. Práce představuje unikátní vizuální materiál, prostřednictvím kterého jsou zkoumány sociokulturní změny, jež v oblasti aktuálně probíhají. Dílčím přínosem této práce je...
Migrace v malé obci (Historie dostředivých a odstředivých sil migrace obyvatel a jejich dopad na vývoj obce v letech 1989-2019: případová studie Jirny)
Hloušková, Michaela ; Rynda, Ivan (vedoucí práce) ; Mikešová, Renáta (oponent)
Tato práce rozebírá fenomén suburbanizace. Zkoumá obec Jirny a vliv migrace obyvatel na její vývoj. V teoretické části vysvětluje samotný pojem suburbanizace, problémy s ní spojené a další související témata. V empirické části pak podrobně popisuje demografický vývoj obce a jednotlivé oblasti, na které měl nebo mohl mít vliv náhlý příliv nových obyvatel. K tomu volí design případové studie, v rámci níž využívá mj. metody rámcové analýzy či triangulace, jedním z výstupů je pak SWOT analýza. Na základě výsledků jsou shrnuty závěry a formulována doporučení.
Portréty z Lusanji. Antropologická studie rozvojové spolupráce v Ugandě.
Havlová, Nikola ; Soukup, Václav (vedoucí práce) ; Půtová, Barbora (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice rozvojové spolupráce a realizace rozvojových projektů v lokálních kulturách na příkladu ugandské komunity z vesnice Lusanja. Práce si klade za cíl popsat vlivy rozvojové spolupráce na tuto komunitu a její očekávání, zmapovat dialog mezi všemi aktéry realizovaného projektu a poskytnout Západním neziskovým organizacím zpětnou vazbu od lokální kultury. Na základě terénního výzkumu realizovaného za pomoci etnografických metod vnáší práce do Západní představy o rozvojové spolupráci emickou perspektivu místní komunity. Emická perspektiva v rozvojovém diskurzu dosud spíše chybí. A to i přesto, že může do velké míry ovlivnit udržitelnost realizovaných projektů v rozvojových zemích. Práce nabízí v neposlední řadě také pohled do každodenního života obyvatel Lusanji. Klíčová slova: rozvojová spolupráce, lokální komunita, neziskové organizace, Uganda, udržitelný rozvoj, etnografický výzkum
Vymezení konceptu komunitní školy v českém školském systému
Lauermann, Marek ; Bendl, Stanislav (vedoucí práce) ; Trojan, Václav (oponent) ; Matulayová, Tatiana (oponent)
Disertační práce je koncipována jako teoreticko-výzkumná studie, která se zabývá dosud marginálně řešenou tematikou možností mapování a rozvoje komunitního rozměru školy. Cílem studie je v teoretické rovině stručně vymezit koncept komunitní školy a akcentovat proměnu paradigmatu současného vzdělávání se zřetelem na proměnu role školy v dnešní společnosti. Zvláštní pozornost je také věnována teoretickým východiskům pojetí role školy a současnému stavu vědeckého poznání v dané oblasti. Realizovaný výzkum byl zaměřen na analýzu a charakteristiky modelu komunitní školy. Cílem empirického šetření bylo zjistit, zda existuje spolehlivý nástroj napomáhající určit typ, druh a kvalitu komunitní školy, tedy jaké je základní typové rozlišení komunitních škol v ČR, jak se jednotlivé modely pojetí komunitní školy liší z hlediska obsahu a způsobů předávání kurikula a jaká je vazba principů komunitní školy na inkluzivní vzdělávání, resp. posilování rovných příležitostí. Kvalitativně orientovaný výzkum byl realizován na 5 základních školách v České republice, které se vymezují jako komunitní školy. Těchto 5 škol tvořilo výzkumný vzorek. Data byla získána pomocí strukturovaných rozhovorů, focus group a analýzy školní dokumentace. Výchozím bodem dizertace je pojetí školy jako systému se složitou strukturou. Díky tomu...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.