Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vnímání perinatální ztráty pozůstalými rodiči
Havrdová, Marie ; Krejčí, Jiří (vedoucí práce) ; Brnula, Peter (oponent)
Tématem diplomové práce je vnímání perinatální ztráty pozůstalými rodiči. Perinatální ztráta je tragickou událostí v životě rodičů, která je v naší společnosti stále ještě tabuizována a rodičům není poskytována dostatečná podpora. Cílem práce je proto popsat vnímání perinatální ztráty očima truchlících rodičů a dále přiblížit hlavní potřeby, komunikaci s partnerem/rkou, svou rodinou a blízkým okolí, a využívané podpůrné služby, se záměrem přispět k bližšímu porozumění a informovanosti, jež by bylo vodítkem k podpoře v systému zdravotní a sociální péče. Klíčová slova: perinatální ztráta, interpretativní fenomenologická analýza, paliativní péče, coping, truchlení, podpora
Analýza zkušeností nezletilých s romantizovaným nebo sexualizovaným kontaktem s osobou vůči nim v pedagogickém postavení
Mašková, Kateřina ; Onder, Jakub (vedoucí práce) ; Krejčí, Josef (oponent)
Diplomová práce se zabývá v českém prostředí plošně zamlčovanou problematikou romantizovaného a sexualizovaného kontaktu mezi nezletilými osobami a dospělými osobami zaujímajícími vůči nim pedagogické postavení. Sestává se z teoretické a empirické části. Teoretická část práce představuje psychologické aspekty adolescentního vývojového období a psychologické aspekty pedagogického povolání, pojednává o problematice překračování profesních hranic osobou v pedagogickém postavení a konečně vymezuje specifický podtyp sexualizovaného zneužívání pedagogické moci: sexuální zneužívání nezletilých osob osobami, jež vůči těmto zaujímají pedagogické postavení, prostřednictvím sexualizovaného kontaktu s nimi. Těžištěm empirické části práce je výzkumný projekt rámovaný konstruktivistickými, feministickými a fenomenologickými východisky. Jedná se o interpretativní fenomenologickou analýzu zkušeností pěti dospělých žen, které v adolescenci prožily romantizovaný nebo sexualizovaný kontakt s osobou, jež vůči nim v danou dobu zaujímala pedagogické postavení. Cílem výzkumného šetření bylo hloubkově porozumět zkušenostem konkrétních osob z jejich tehdejší adolescentní perspektivy a z jejich soudobé dospělé perspektivy a zachytit případnou časovou změnu v jejich vztahování se k vlastním zkušenostem. Všechny výzkumné...
Sexualita klientek a klientů v pobytových sociálních službách pro seniory perspektivou personálu
Frühbauerová, Martina ; Lejsal, Matěj (vedoucí práce) ; Bosá, Monika (oponent)
Tématem diplomové práce je intimita a sexualita klientek a klientů pobytových sociálních služeb pro seniory. Teoretickými východisky práce jsou koncepty kvality života a aktivního stárnutí a etický rámec jí poskytuje přístup zaměřený na člověka. Sexualita je představena jako jeden ze stěžejních aspektů bytí člověkem, je rozvíjeno široké množství jejích významů a argumentována její nadčasovost vůči věku člověka. Ač zůstává intimita a sexualita ve stáří společenským tabu, personál nejen pobytových sociálních služeb pro seniory je s ní ve své práci často konfrontován. Cílem práce je skrze interpretativní fenomenologickou analýzu popsat vnímání intimity a sexuality klientek a klientů daných služeb perspektivou personálu v přímé péči. Klíčová slova: aktivní stárnutí, interpretativní fenomenologická analýza, kvalita života, pobytové sociální služby, přístup zaměřený na člověka, sexualita seniorů
Práce s biblickým textem v hagioterapii a v individuální imaginativní interpretaci
Zuzánková, Anna ; Racková, Barbora (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
Diplomová práce se zabývá dvěma metodami práce s biblickým textem v sociální práci, existenciální hagioterapií a imaginativní interpretací. Primárním cílem práce je: Deskripce zkušeností, které zažívají účastníci hagioterapeutické skupiny a účastníci individuální imaginativní interpretace s biblických textem v 2Sam 11. Cílem sekundárním je: Validace metody individuální imaginativní interpretace na základě hagioterapie. Hagioterapie představuje již ucelenou a strukturovanou metodu práce ve skupině, metoda imaginativní interpretace je metodou v praxi prozatím neužívanou a představuje individuální práci. Diplomová práce tuto metodu představuje ve světle již funkční metody. Teoretická část se zabývá představením obou dvou metod a jejich zasazením do kontextu sociální práce. Jsou zde uvedeny společné a rozličné prvky metody hagioterapie a imaginativní interpretace. V závěru této části jsou uvedeny možné výklady textu. Teoretická část definovala pojmy, které byly zásadní pro zodpovězení základní výzkumné otázky. Základní výzkumná otázka zní: "Jakou žitou zkušenost mají věřící účastníci hagioterapeutické skupiny a věřící účastníci individuální imaginativní interpretace s biblickým textem v 2Sam 11?" Její odpovědi se věnovala část empirická za pomocí metody interpretativní fenomenologické analýzy. Výzkum...
Prostě se na chvíli zastavit. Proces náboženské konverze v kontextu pandemie covidu-19: interpretativní fenomenologická analýza.
Jiřičková, Eva ; Beláňová, Andrea (vedoucí práce) ; Viktorová, Ida (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na proces náboženské konverze k římskokatolické církvi v kontextu pandemie covidu-19. Jejím hlavním cílem je popsat zkušenost jedinců s nábo- ženskou konverzí a to, jak se v této zkušenosti odráží kontext pandemie covidu-19. Druhým dílčím cílem je mapování funkcí náboženství z pohledu konvertujícího a uvedení těchto funkcí do souvislosti s teoriemi náboženského copingu (jakým způsobem se projevuje, zda vůbec a do jaké míry je koncept náboženských copingových strategií v souvislosti s nábo- ženskou konverzí v kontextu pandemie covidu-19 přiléhavý). Diplomová práce využívá kva- litativního přístupu, v jehož rámci jsou aplikovány postupy interpretativní fenomenologické analýzy. Data byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů od pěti konvertujících k římskokatolické církvi. Výsledkem jsou čtyři ústřední témata, která zachycují kvalitu zku- šenosti náboženské konverze: prostor proměny, paralela pro život, osvobození a vztah. Takto popsané jádro zkušenosti je následně dáváno do souvislostí s funkcemi náboženství a teoretickými psychologickými koncepty.
Smysl v kontextu Existenciální hagioterapie
Nečasová, Eliška ; Racková, Barbora (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
Tato práce si kladla za cíl provést deskripci smyslu v kontextu Existenciální hagioterapie a odpovědět na základní výzkumnou otázku, která zní: Jak účastníci hagioterapie prožívají existenciálu smyslu? První kapitola se zabývá reflexí zvoleného tématu pro kontext sociální práce. Vychází z diskurzivního pojetí sociální práce a z typologie souvztažnosti spirituálního a profesionálního diskurzu (viz. příloha A.1). Tato práce vychází z přesvědčení, že hagioterapie spadá do spirituálně senzitivní sociální práce. Druhá kapitola se věnuje směrům existenciální terapie. Poukazuje na značné rozdílnosti mezi jednotlivými směry, ale i na podobnosti, které mezi nimi můžeme najít. Důležité jsou pro tuto práci především tři směry, a to existenciální psychoterapie podle I.D. Yaloma, logoterapie a samozřejmě Existenciální hagioterapie. Třetí kapitola se věnuje smyslu života a ukazuje, jak ho vidí jednotliví filozofové. Nejprve je poukázáno na rozdílné vnímání tzv. vyššího neboli kosmického smyslu a jeho vlivu na svobodu člověka. Je zde též poukázáno na jednu z otázek, která se pojí s existencí Boha a kterou se lidstvo zabývalo po tisíce let: Jestliže existuje Bůh, odkud je ve světě zlo? Dále tato kapitola pojednává o tzv. pozemském neboli sekulárním smyslu. Čtvrtá kapitola se zabývá situacemi, které lze označit...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.