Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Vnímání perinatální ztráty pozůstalými rodiči
Havrdová, Marie ; Krejčí, Jiří (vedoucí práce) ; Brnula, Peter (oponent)
Tématem diplomové práce je vnímání perinatální ztráty pozůstalými rodiči. Perinatální ztráta je tragickou událostí v životě rodičů, která je v naší společnosti stále ještě tabuizována a rodičům není poskytována dostatečná podpora. Cílem práce je proto popsat vnímání perinatální ztráty očima truchlících rodičů a dále přiblížit hlavní potřeby, komunikaci s partnerem/rkou, svou rodinou a blízkým okolí, a využívané podpůrné služby, se záměrem přispět k bližšímu porozumění a informovanosti, jež by bylo vodítkem k podpoře v systému zdravotní a sociální péče. Klíčová slova: perinatální ztráta, interpretativní fenomenologická analýza, paliativní péče, coping, truchlení, podpora
Analýza zkušeností nezletilých s romantizovaným nebo sexualizovaným kontaktem s osobou vůči nim v pedagogickém postavení
Mašková, Kateřina ; Onder, Jakub (vedoucí práce) ; Krejčí, Josef (oponent)
Diplomová práce se zabývá v českém prostředí plošně zamlčovanou problematikou romantizovaného a sexualizovaného kontaktu mezi nezletilými osobami a dospělými osobami zaujímajícími vůči nim pedagogické postavení. Sestává se z teoretické a empirické části. Teoretická část práce představuje psychologické aspekty adolescentního vývojového období a psychologické aspekty pedagogického povolání, pojednává o problematice překračování profesních hranic osobou v pedagogickém postavení a konečně vymezuje specifický podtyp sexualizovaného zneužívání pedagogické moci: sexuální zneužívání nezletilých osob osobami, jež vůči těmto zaujímají pedagogické postavení, prostřednictvím sexualizovaného kontaktu s nimi. Těžištěm empirické části práce je výzkumný projekt rámovaný konstruktivistickými, feministickými a fenomenologickými východisky. Jedná se o interpretativní fenomenologickou analýzu zkušeností pěti dospělých žen, které v adolescenci prožily romantizovaný nebo sexualizovaný kontakt s osobou, jež vůči nim v danou dobu zaujímala pedagogické postavení. Cílem výzkumného šetření bylo hloubkově porozumět zkušenostem konkrétních osob z jejich tehdejší adolescentní perspektivy a z jejich soudobé dospělé perspektivy a zachytit případnou časovou změnu v jejich vztahování se k vlastním zkušenostem. Všechny výzkumné...
(Ne)bezpečné sociální sítě pohledem dětí
Šolcová, Tereza ; Háša, Marek (vedoucí práce) ; Vochocová, Lenka (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje bezpečnosti dětí na sociálních sítích z perspektivy jejich vlastních zkušeností a vnímání. Pomocí interpretativní fenomenologické analýzy se snaží popsat žitou zkušenost participantů s důrazem na citlivost tématu. Výsledky výzkumu byly získány pomocí polostrukturovaných rozhovorů se sedmi participanty ve věku 13 let ze Základní školy Lutín. Jednotlivé rozhovory byly nahrávány a následně interpretovány podle jednotlivých postupů zvolené metody analýzy.
Sexualita klientek a klientů v pobytových sociálních službách pro seniory perspektivou personálu
Frühbauerová, Martina ; Lejsal, Matěj (vedoucí práce) ; Bosá, Monika (oponent)
Tématem diplomové práce je intimita a sexualita klientek a klientů pobytových sociálních služeb pro seniory. Teoretickými východisky práce jsou koncepty kvality života a aktivního stárnutí a etický rámec jí poskytuje přístup zaměřený na člověka. Sexualita je představena jako jeden ze stěžejních aspektů bytí člověkem, je rozvíjeno široké množství jejích významů a argumentována její nadčasovost vůči věku člověka. Ač zůstává intimita a sexualita ve stáří společenským tabu, personál nejen pobytových sociálních služeb pro seniory je s ní ve své práci často konfrontován. Cílem práce je skrze interpretativní fenomenologickou analýzu popsat vnímání intimity a sexuality klientek a klientů daných služeb perspektivou personálu v přímé péči. Klíčová slova: aktivní stárnutí, interpretativní fenomenologická analýza, kvalita života, pobytové sociální služby, přístup zaměřený na člověka, sexualita seniorů
Prostě se na chvíli zastavit. Proces náboženské konverze v kontextu pandemie covidu-19: interpretativní fenomenologická analýza.
Jiřičková, Eva ; Beláňová, Andrea (vedoucí práce) ; Viktorová, Ida (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na proces náboženské konverze k římskokatolické církvi v kontextu pandemie covidu-19. Jejím hlavním cílem je popsat zkušenost jedinců s nábo- ženskou konverzí a to, jak se v této zkušenosti odráží kontext pandemie covidu-19. Druhým dílčím cílem je mapování funkcí náboženství z pohledu konvertujícího a uvedení těchto funkcí do souvislosti s teoriemi náboženského copingu (jakým způsobem se projevuje, zda vůbec a do jaké míry je koncept náboženských copingových strategií v souvislosti s nábo- ženskou konverzí v kontextu pandemie covidu-19 přiléhavý). Diplomová práce využívá kva- litativního přístupu, v jehož rámci jsou aplikovány postupy interpretativní fenomenologické analýzy. Data byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů od pěti konvertujících k římskokatolické církvi. Výsledkem jsou čtyři ústřední témata, která zachycují kvalitu zku- šenosti náboženské konverze: prostor proměny, paralela pro život, osvobození a vztah. Takto popsané jádro zkušenosti je následně dáváno do souvislostí s funkcemi náboženství a teoretickými psychologickými koncepty.
Náhradní rodinná péče z pohledu doprovázejících sociálních pracovníků
Krubnerová, Natálie ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Ondrušová, Jiřina (oponent)
Cílem práce bylo zjistit, jak doprovázející pracovníci pohlíží na svoji roli a jak vnímají její dopad na průběh výkonu pěstounské péče. Šlo o přiblížení praktické činnosti doprovázejícího sociálního pracovníka, která značně ovlivňuje celý proces doprovázení a také celkový dopad na pěstounskou rodinu. V první části je popsán vývoj náhradní rodinné péče od sirotčinců až po současnost. Jsou vymezeny formy u nás i ve světě a také právní ukotvení. Kapitolu uzavírá text pojednávající o procesu zprostředkování náhradní rodinné péče. Ve druhé kapitole je představena pěstounská péče v rámci systému sociálně právní ochrany dítěte. V podkapitolách jsou rozpracována základní témata spojená s pěstounskou péčí, která čtenáři pomohou uchopit její specifika. Podkapitoly popisují práva i povinnosti pěstounů, vymezují druhy pěstounské péče a subjekty doprovázení, specifikují Dohodu o výkonu pěstounské péče a také aktivity v rámci spolupráce se státními subjekty, zejména individuální plánování podpory a systém pěstounských dávek. Kapitolu uzavírá představení dlouho očekávané novely zákona o sociálně právní ochraně dítěte, která vešla v platnost v letošním roce. Třetí kapitola pojednává o významu a funkci celého pěstounství a její podkapitoly jsou zaměřeny na pěstouny i děti péči. Jsou popsány oblasti jako osobnost...
Zkušenost členů sboru Církve bratrské na jižní Moravě s fungováním jejich společenství v období pandemie Covid-19
Dalhaus, Jarmila ; Macek, Ondřej (vedoucí práce) ; Beneš, Ladislav (oponent)
Ústředním tématem diplomové práce je zkušenost členů sboru Církve bratrské na jižní Moravě s fungováním jejich společenství v období pandemie covid-19. V teoretické části v první kapitole autorka předkládá legislativní kontext pandemie a jeho dopad na křesťanskou církev obecně. Druhá kapitola představuje Církev bratrskou a umožňuje představu o tom, jak se její ústředí adaptovalo na legislativní opatření v praxi. Třetí kapitola podává přehled o dopadu protipandemických opatření na život sboru na jižní Moravě. Praktická část práce je zaměřena na kvalitativní výzkum. Jako metoda byla zvolena interpretativní fenomenologická analýza, provedená na základě polostrukturovaných rozhovorů se členy sboru Církve bratrské na jižní Moravě uskutečněných během lockdownu druhé pandemické vlny. Hlavními tématy jsou bohoslužba v prostředí Zoom, monitorování potřebných a vzájemná péče. Výzkumný soubor je složen z pěti respondentů, a to ve věku 25-72 let. Klíčová slova členové sboru Církve bratrské, pandemie covid-19, zkušenost, kvalitativní výzkum, interpretativní fenomenologická analýza, rozhovor

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: