Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Oceňování hotelů
Svoboda, Václav ; Dušek, David (vedoucí práce) ; Šrytr, Pavel (oponent)
Práce se zabývá srovnáním vybraných metod využitelných při oceňování hotelů. Jednotlivé metody jsou aplikovány na ocenění konkrétního hotelu. Hotel je oceněn nákladovou metodou, porovnávacími metodami, výnosovými metodami a dalšími metodami používanými při oceňování hotelů. Výsledky jsou srovnány, případné rozdíly jsou analyzovány. Pokladem pro ocenění hotelu je finanční analýza, strategická analýza, prognóza generátorů hodnot a finanční plán.
Oceňování firmy
Vavrys, Jan ; Drozen, František (vedoucí práce) ; Vančura, Jiří (oponent)
Cílem této práce je ocenit závod Hotely společnosti Zálesí a.s. určením jeho tržní hodnoty. Výsledný výrok bude určen managementu společnosti pro potřeby investičního rozhodování a posuzování nabídek k případnému prodeje hotelů jako fungující společnosti. Práce se skládá ze dvou částí. V první, teoreticko-metodologické, jsou představeny základní metody oceňování včetně jejich pozitivních i negativních aspektů a kriterií jejich volby. Podrobněji je vysvětlena metoda diskontovaných peněžních toků, která nakonec byla k ocenění použita. V praktické části je představena společnost, provedena finanční a strategická analýza a na jejich základě vytvořen finanční plán závodu. Důležitou součástí ocenění metodou DCF je diskontní míra, k jejíž určení bylo použito metodiky vážených nákladů kapitálu, kde náklady vlastního kapitálu byly stanoveny pomocí metodiky modelu CAPM. Po tomto výpočtu následuje samotné ocenění výsledný výrok o hodnotě společnosti.
Využití informačních technologií a Internetu v oblasti řízení cestovního ruchu
Cífka, Michael ; Bartošová, Jitka (vedoucí práce) ; Michlová, Pavla (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá informačními systémy využívanými v cestovním ruchu. Jejím cílem je zmapovat rezervační systémy v oblasti ubytování, popsat jejich vlastnosti z pohledu poskytovatelů služeb i jejich klientů a charakterizovat obchodní procesy, které v nich probíhají. Existující rezervační systémy na trhu ubytování jsou zhodnoceny podle zvolených kritérií. Na základě zkoumání jejich vlastností a splnění či nesplnění hodnocených kritérií je navržen ideální rezervační systém.
Výzkum korporátní identity vybraných hotelů v Praze
Minařík, Roman ; Vávra, Oldřich (vedoucí práce) ; Kučera, Lukáš (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je popsat základní prvky korporátních identit vybraných hotelů v Praze a dále pak formou marketingového výzkumu zjistit, zda zákazníci (klientela hotelu) vnímají vůbec korporátní identitu jako takovou, jaké její jednotlivé prvky na ně působí nejvíce a zda je korporátní identita hotelu nějakým způsobem ovlivňuje při nákupním rozhodování.
Marketing ubytovacích služeb
Vydrová, Jana ; Procházková, Markéta (vedoucí práce) ; Novosad, Jaroslav (oponent)
Cílem této bakalářské práce je poukázat na specifika v aplikaci marketingových nástrojů v oblasti služeb a konkrétně služeb v cestovním ruchu. Práce dále vysvětluje, jaké marketingové přístupy jsou nejvhodnější pro podnikání v hoteliérství, a jak je možné je uplatnit v praxi. Teoretické poznatky jsou dále aplikovány na hotel Kamzík, při zpracování a zhodnocení jeho stávajícího marketingového řízení. V práci je využito několik metodických přístupů -- SWOT analýza hotelu, analýza vnějšího prostředí, analýza konkurence a segmentace hostů. Z marketingových analýz hotelu jsou dále vyvozovány návrhy na zlepšení a upevnění pozice hotelu na trhu. Hotel do současné doby marketingové řízení využíval jenom ve velmi omezeném rozsahu, proto navrhovaná řešení komplexně řeší situaci hotelu. V závěru práce je dále zpracován projekt propojení hotelu Kamzík s jiným hotelem do jednotného řetězce a jeho výhody a nevýhody z hlediska marketingu.
Hotelový software-komplexní hotelové systémy
Šilhová, Lenka ; Vaško, Martin (vedoucí práce) ; Bakos, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití počítačových systémů v hotelovém průmyslu. První část pojednává o historii, vývoji a postupném zavádění technologií do této oblasti. Druhá část je pak zaměřena na konkrétní produkty společnosti Micros-Fidelio, která zaujímá vedoucí postavení na českém trhu softwaru pro ubytovací zařízení.
Analýza determinantů ceny hotelů v Praze
Illková, Luisa ; Bartoň, Petr (vedoucí práce) ; Bolcha, Peter (oponent)
Ve své práci zkoumám vztah určitých vlastností hotelových pokojů na jejich cenu. Vycházím z předpokladu, že pokud se hotel vyznačuje některou z daných vlastností (má menší počet pokojů, disponuje vlastním parkovištěm atd.), může účtovat vyšší cenu, než hotely bez daných atributů. K určení vlivu jednotlivých proměnných mi pomáhá metoda hédonické ceny, kterou ověřuji pomocí regresní analýzy. Většina sledovaných parametrů se ukazuje jako statisticky významná, stejně tak model jako celek. Aby model lépe vystihoval situaci, aplikuji regresní analýzu i po vynechání statisticky nevýznamných proměnných. V obou případech nejvíce ovlivňuje cenu fakt, že hotel patří do kategorie Luxury. Překvapením je výsledek parametru internet zdarma, neboť oproti očekávání má negativní dopad na cenu. V poslední části své práce porovnávám mnou zjištěné výsledky s výsledky zahraničních studií.
Aplikace internetu v cestovním ruchu
Daniš, Michal ; Jakubíková, Dagmar (vedoucí práce) ; Blinka, Roman (oponent)
Bakalářská práce se věnuje cestovnímu ruchu a internetu jako jednomu z nástrojů, který je aplikován v marketingu cestovního ruchu. Teoretická část obsahuje definice cestovního ruchu, příčiny jeho vzniku a postavení v národním hospodářství, historii a vývoj internetu. Praktická část mapuje aplikaci internetu při prodeji služeb hotelových řetězců, leteckých společností, autobusové a vlakové dopravy, při prodeji služeb cestovních kanceláří a agentur, ale i v individuální dopravě a turistice.
Úloha spolupráce v činnosti podniku cestovního ruchu ve vztahu ke specializaci vybraného podniku
Karkoš, Jaroslav ; Indrová, Jarmila (vedoucí práce) ; Marešová, Eva (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá luxusním pěti-hvězdičkovým hotelem Radisson SAS Alcron. Jejím cílem je analyzovat úroveň spolupráce hotelu, navrhnout eventuální opatření k jejímu zlepšení a dále nalézt nevyužité možnosti spolupráce, které by hotel mohl aplikovat do svých podnikatelských aktivit. Záměrem práce je též posoudit do jaké míry je spolupráce ovlivňována specializací. Celá práce je pak členěna do 5 kapitol, přičemž každá z nich se zabývá spoluprací na jiné úrovni, počínaje mezinárodní, přes národní a regionální spolupráci v cestovním ruchu, a konče analýzou spolupráce hotelu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: