Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stanovení kritérií pro výběr fotbalových talentů na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech
Valta, Marek ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Stanovení kritérií pro výběr fotbalových talentů na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech Cíle: Hlavním cílem této práce je sestavení seznamu nejvýznamnějších kritérií, který umožní identifikovat fotbalové talenty v kategorii U15 hrající na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech z pohledu zastupující manažerské agentury. Metody: K vytvoření seznamu nejvýznamnějších kritérií při výběru fotbalových talentů byly využity kvalitativní i kvantitativní výzkumné metody. V první fázi výzkumu byly provedeny polostrukturované rozhovory s hráčskými agenty a skauty, které přinesly unikátní vhled do problematiky identifikace talentů a následné péče o ně. Na základě předchozího výzkumu byl sestaven seznam kritérií sledovaných u středních záložníků. Ten byl následně pomocí metody škálování zúžen do výsledné podoby seznamu nejvýznamnějších kritérií pro identifikaci fotbalových talentů v kategorii U15 hrajících na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech. Výsledky: Výsledkem diplomové práce je sestavení seznamu nejvýznamnějších kritérií, který umožní identifikaci fotbalových talentů ve věkové kategorii U15 na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech. Polostrukturované rozhovory se skauty a hráčskými agenty ukázaly současnou situaci na...
Založení útoku ve fotbale a jeho taktické varianty
Sacha, Ivan ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
Práce pojednává o útočné fázi hry ve fotbale a je zaměřena na fotbalové situace založení, vedení a zakončení útoku. Zabývá se jak technickou, tak i taktickou stránkou útoků - zvolenými herními systémy v konkrétních situacích. První část práce je věnována vymezení základních pojmů a obecné charakteristice hry. Je definován herní výkon a jeho obsah. Dále jsou podrobněji rozebrány všechny prvky hry, které jsou pro její útočnou fázi důležité, tedy útočné herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy. Výzkumná část práce analyzuje řadu videozáznamů z vybraných utkání, jsou zde sledovány využité útočné herní systémy a jejich specifika. Práce analyzuje úspěšnost jednotlivých herních systémů a hodnotí poměr zastoupení jednotlivých hráčských postů v založení a zakončení úspěšných útočných akcích. Poznatky získané výzkumem by měli sloužit trenérům a hráčům jako zdroj informací k zdokonalení útočné fáze hry. Klíčová slova Fotbal, útočná fáze hry, herní systémy, rychlý protiútok
Vývoj pravidel volejbalu a jeho vliv na rozvoj herních systémů a kombinací
Kohlová, Zuzana ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Kuhnová, Věra (oponent)
NÁZEV: Vývoj pravidel volejbalu a jeho vliv na rozvoj herních systémů a kombinací ABSTRAKT: Cílem mé diplomové práce je zjistit vliv změn pravidel volejbalu na vývoj herních systémů a kombinací. V práci se budu zabývat následující vědeckou otázkou: Jaký vliv měly změny pravidel volejbalu na herní systémy a kombinace? Zmapuji vývoj pravidel volejbalu od roku 1950 po současnost. Zjistím, jak se měnily parametry hřiště a jeho okolí. Zmapuji vývoj volejbalového vybavení, zejména sítě a volejbalového míče. Na základě studia změn pravidel volejbalu srovnám vývoj herních systémů a kombinací. Porovnám délky utkání v závislosti na změnách pravidel. KLÍČOVÁ SLOVA: Volejbal, pravidla volejbalu, herní kombinace ve volejbalu, herní systémy ve volejbalu.
Using Virtual Reality as a Therapeutic Modality for Children with Cerebral Palsy: a Review and Synthesis
Smolová, Petra ; Bartůňková, Staša (vedoucí práce) ; Véle, František (oponent)
Název práce: Využití virtuální reality v terapii dětí s dětskou mozkovou obrnou: review a syntéza Autor: Bc. Petra Smolová Gramatická korektura: Jan Valeška Kontext: Dětská mozková obrna (DMO) je často označována jako skupina neprogresivních příznaků, vyznačujících se zejména poruchou volních pohybů a/nebo koordinace. Porucha funkce je důležitější než samotná diagnóza vzhledem k celoživotnímu typu onemocnění. Léčba u dětí s dětskou mozkovou obrnou je v současné době založena na individuální pohybové terapii v rámci celého komplexu rehabilitačního programu. Na začátku léčby je nutné sestavit interdisciplinární tým odborníků, v čele s neurologem nebo dětským neurologem, který se věnuje rehabilitaci. Fyzioterapeut by se měl vždy přiklánět k eklektickému přístupu a znát dobře důvody, proč ten či onen léčebný program aplikuje. Virtuální realita jako terapeutická metoda stojí vedle klasických přístupů dle nejrůznějších autorů, jak je známe z množství škol a kurzů. Ačkoliv je tento druh léčby poměrně novátorský, na základě současného výzkumu jsou výsledky velmi slibné. Cíle: Cílem této práce je nastínit možnost terapie dětí s dětskou mozkovou obrnou s využitím virtuální reality zejména v těchto hlavních problémech - motorická kontrola a celková hrubá motorická dovednost, dysfunkce horní končetiny a...
Srovnání herních ukazatelů v ději utkání
Kain, Václav ; Buzek, Mario (vedoucí práce) ; Frýbort, Pavel (oponent)
Název práce: Srovnání herních ukazatelů v ději utkání. Cíle práce: Zpracovat výsledky kvantitativní analýzy firmy Panini Digital a porovnat herní výkon mezi úspěšnými a neúspěšnými mužstvy na MS 2011 v JAR. Určit, ve kterých herních činnostech byl rozdíl mezi těmito skupinami. Zároveň při zpracování dat zkontrolovat správnost a bezchybnost výsledků analýzy firmy Pannini a posoudit, zda-li má význam využití služeb této společnosti. Metoda práce: Observační analýza s kvantitativním a kvalitativním hodnocením metodou nezúčastněného pozorování. Výsledky práce: Objektivní posouzení herního výkonu úspěšných a neúspěšných mužstev na základě kvantitativního hodnocení. Klíčová slova: Herní strategie, fotbal, Panini Digital, herní systémy
Raná specializace ve volejbalu dívek u kategorie mladších žákyň
Vacek, Milan ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Petružela, Jan (oponent)
Název: Raná specializace ve volejbalu dívek u kategorie mladších žákyň Cíl: Popsat, zda je současný způsob vedení tréninkového procesu mladších žákyň příklonem k dlouhodobé koncepci rané specializace. Metody: Distribucí elektronického dotazníku typu E-survey se podařilo nashromáždit potřebná data od 75 mládežnických trenérů dívčích volejbalových oddílů ze všech krajů České republiky. Dotazník byl převážně určen trenérům kategorie mladších žákyň a obsahoval 22 otázek. Odpovědi na otázky byly statistickými metodami zpracovány do tabulek a grafů a následně komparovány s dalšími výzkumy a odbornou literaturou. Výsledky: Zjistili jsme, že 39 % trenérů považuje za nejvhodnější formu sportovního tréninku v kategorii mladších žákyň specializovaný trénink. Další formy, jako všeobecná pohybová průprava a minivolejbal, nemají takové zastoupení. Projekt minivolejbal v barvách vnímá většina respondentů pozitivně, přesto ho v této kategorii zařazuje pouze necelých 20 % do více jak poloviny tréninkových jednotek. Z odpovědí vyplývá, že kategorie mladších žákyň je již převážně specializovanou přípravou na šestkový volejbal. V utkání převažuje herní systém se dvěma nahrávačkami, přičemž se v družstvech vyskytují zejména hráčské specializace nahrávačka, smečařka, blokařka. Se zavedením libera v kategorii mladších...
Návrhy systému organizování ragbyových soutěží v ČR
Bartůněk, Tomáš ; Štědroň, Bohumír (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Návrhy systému organizování ragbyových soutěží v ČR Cíle: Cílem práce je vytvoření návrhů na zlepšení systému organizování mužských ragbyových soutěží v ČR. Metody: Pro získání potřebných informací o prostředí českých ragbyových soutěží byla využita metoda kvantitativní, konkrétně hloubkový rozhovor. Pro zjištění vyrovnanosti soutěží byly využity metody Počet vítězných titulů, Identifikace top týmů a Procenta bodů. Další metodou v práci je žebříček výkonnosti, vytvořený na základě již existujících žebříčků, částečně upravených. Výsledky: Výzkum ukázal, že upravení systému organizování ragbyových soutěží v ČR je vhodné. Navrhované změny se týkají především zavedení otevřenosti všech soutěží a zvýšení počtu odehraných utkání během sezóny. Následně byly vytvořeny i další návrhy na zefektivnění systému organizování ragbyových soutěží v ČR. Klíčová slova: ragby, sportovní soutěže, management sportovních akcí, herní systémy
Herní systémy aplikované na MS 2016 ve florbalu
Chmelíček, Filip ; Dragounová, Zuzana (vedoucí práce) ; Šťastný, Petr (oponent)
Název: Herní systémy aplikované na MS 2016 ve florbalu Cíle: Rozbor herních systémů finálového utkání na MS 2016, konkrétně Švédska a Finska. Popis chyb v herních systémech při obdržených brankách. Metody: Nepřímé pozorování herních systémů ze záznamu ve finálovém utkání na MS 2016 ve florbalu. Výsledky: Popis herních systémů z finálového utkání na MS 2016 ve florbalu, sloužící trenérům k podkladům, které mohou využít při aplikování herních systémů u vlastních družstev. Rozbor chyb v obranných herních systémech, při obdržených brankách, ve finálovém utkání MS 2016 ve florbalu. Klíčová slova: Florbal, herní systémy, MS 2016 ve florbalu, útočné herní systémy, obranné herní systémy.
Using Virtual Reality as a Therapeutic Modality for Children with Cerebral Palsy: a Review and Synthesis
Smolová, Petra ; Bartůňková, Staša (vedoucí práce) ; Véle, František (oponent)
Název práce: Využití virtuální reality v terapii dětí s dětskou mozkovou obrnou: review a syntéza Autor: Bc. Petra Smolová Gramatická korektura: Jan Valeška Kontext: Dětská mozková obrna (DMO) je často označována jako skupina neprogresivních příznaků, vyznačujících se zejména poruchou volních pohybů a/nebo koordinace. Porucha funkce je důležitější než samotná diagnóza vzhledem k celoživotnímu typu onemocnění. Léčba u dětí s dětskou mozkovou obrnou je v současné době založena na individuální pohybové terapii v rámci celého komplexu rehabilitačního programu. Na začátku léčby je nutné sestavit interdisciplinární tým odborníků, v čele s neurologem nebo dětským neurologem, který se věnuje rehabilitaci. Fyzioterapeut by se měl vždy přiklánět k eklektickému přístupu a znát dobře důvody, proč ten či onen léčebný program aplikuje. Virtuální realita jako terapeutická metoda stojí vedle klasických přístupů dle nejrůznějších autorů, jak je známe z množství škol a kurzů. Ačkoliv je tento druh léčby poměrně novátorský, na základě současného výzkumu jsou výsledky velmi slibné. Cíle: Cílem této práce je nastínit možnost terapie dětí s dětskou mozkovou obrnou s využitím virtuální reality zejména v těchto hlavních problémech - motorická kontrola a celková hrubá motorická dovednost, dysfunkce horní končetiny a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.