National Repository of Grey Literature 59 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
C-reactive protein in microbial environment of burned persons
Šetelíková, Lenka ; Bartůňková, Staša (advisor) ; Vránová, Jana (referee)
Subject C - reactive protein in microbial wor/d ofburnt Thesis Aim: Familiarization with burn injury - highlighting of importance of complex care of burnt patients, familiarization with specific characters of infection of the burn trauma Monitoring of most frequent bacteria of the burnt patients, monitoring of CRP values Detection of the CRP IeveI differences of sportsmen and of humans who do not do sport for selected bacteria Method: Thesis is divided in three parts. Burn trauma, possible infection complications and most frequent types of bacteria are described in the clinical part. Thesis aims and goals, problematic issues, characteristics of patient group, methodology and data processing are determined in the research part. Final examination outputs are projected in the result part. Results: We have processed huge amount of available information on burn trauma incl. psychological care and physical therapy. Thus we have highlighted the burn injury and importance of complex and continual care of burnt people. We have pointed out the specific characters of infection. We have determined the most frequent bacteria by monitoring of bacteriological examinations and we have detected values of CRP level in serum by monitoring of biochemical examinations. We have acquired survey of the relation of...
Physical activities at the stay at health recondition camp with the diagnosis Diabetes mellitus
Janoušek, Jiří ; Hošková, Blanka (advisor) ; Bartůňková, Staša (referee)
Název práce: Pohybové aktivity při rekondičních pobytech a jejich význam s diagnózou DIABETES MELLITUS Title: Physical activities at the stay at health recondition camp with the diagnosis Diabetes mellitus Cíle práce: Zmapovat vhodné pohybové aktivity pfi rekondičních pobytech lidí s diagnózou Diabetes Mellitus, zpracovat model rekondičního pobytu a jejich popis, členění, a program v průběhu rekondičního pobytu, který bude možným vodítkem k realizaci rekondičních pobytů s diabetiky z pohledu pohybových aktivit lékařům, zdravotním sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří o organizaci takovýchto aktivit uvažují nebo je plánují. Současně si klade za cíl upozornit na rizika pohybových aktivit u diabetiků a nabídnout konkrétní plán pohybové části takových pobytů při dosažení pozitivního vlivu pohybu na organizmus diabetiků. Současně si klade za cíl ověřit vliv rekondičních pobytů na dlouhodobou kompenzaci diabetiků a potvrdit tak jejich význam pro kvalitu jejich života. Metody: Byla provedena studie, kde kromě vlastního sledování, byla použita i metoda vyšetření a pozorování a anketa vlivu pohybových aktivit na kompenzaci diabetika. Dále bylo provedeno hodnocení glykovaného hemoglobinu před rekondičními pobyty a po nich s odstupem 6i a 12i měsíců. Výsledky: Při působení vybraných pohybových...
Complicated Case of the Dupuytren's Disease - Retrospective Case Study
Fraňková, Hana ; Dylevský, Ivan (advisor) ; Bartůňková, Staša (referee)
Název: Komplikovaný případ Dupuytrenovy kontraktury - retrospektivní případová studie Název v angličtině: Complicated case ofthe Dupuytren's disease - retrospective case study Cíl práce: Tato práce je zaměřená na problematiku onemocnění Dupuytrenovy kontraktury. V práci jsou shromážděny informace o podstatě tohoto onemocnění. Stručně vysvětluji biochemický základ, patofyziologii onemocnění a zároveň se snažím vystihnout nejpodstatnější rizikové faktory, které do jisté míry ovlivňují vznik, nebo urychlují progresi onemocnění. Popisuji anatomické struktury, které jsou nejčastěji postiženy a formy této nemoci. Od lokalizace onemocnění se vyvíjí další léčba, a to léčba konzervativní, která není tak úspěšná, a následně léčba chirurgická. Součástí konzervativní i chirurgické léčby je rehabilitační péče, která má zde svoji nezastupitelnou roli. Pro rehabilitační péči je podstatné správné sestavení rehabilitačního plánu pro kvalitní a plnohodnotné navrácení funkce a tím zkvalitnění běžného života pacienta. Posouzeni vhodnosti a zhodnocení léčebné péče bude dalším úkolem této práce a to konkrétně u pana M.M., zvoleného probanda, který je pacientem Ústavu chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou, a s tímto onemocněním bojuje od roku 1976 do současné doby. Pokud dojde k potvrzení stanovené hypotézy, bude dalším...
Quality of life of patient with cranial spinal lesion in spinal unit
Horčičková, Jana ; Bartůňková, Staša (advisor) ; Majorová, Simona (referee)
17 Abstract Title: Quality of life of patients with transverse lesions of the cervical spinal cord at spinal unit. Aims: This thesis aims to evaluate the quality of life of patients with transverse cervical spinal injury treated with an elaborate system of comprehensive rehabilitation in the Spinal Unit, Regional Hospital in Liberec. Methods: In 10 men aged 24-65 years (average age was 47,5 years), with incomplete transverse lesions of traumatic cervical spinal cord, hospitalized at the spinal unit have been established neurological level and extent of spinal cord injury by ASIA scores, were evaluated using the functional level of independence SCIM scores and the questionnaire on quality of life using a standardized questionnaire SF 36 with additional questions. The objective methods were used walking tests. Examination and questionnaire survey was carried out on admission at the spinal unit, and upon discharge after completion of a comprehensive rehabilitation program. It was watched the change in subjective quality of life of patients who underwent a comprehensive rehabilitation program. Results: In 9 patients (90 %) occurred during hospitalization, to improve the level of neurological lesions in 2 of which (20 %) men were full treatment of neurological disability. One patient remained unchanged. In 50 %...
Application of Kickbiking for Visually Impaired People
Kittlerová, Šárka ; Bartůňková, Staša (advisor) ; Jisl, Richard (referee)
Title: An application of kickbiking for vizual impaired people Aim: Development of method of training and guiding for vizual impaired people kickbiking. Practical demonstration of this method by author. Method: During the collection of materials for the first approach toward the problem an exploratory method for kickbiking and comparative method to vizual impaired people training were used. Data were obtained primarily from both printed and digital sources. Further information were collected from personal conversation and well aimed questions. The demonstration was performed by two people (visual impaired plus guide) and the most important moments were video recorded. Results The training and guiding method was developed using theoretical knowledge and practical experience in the fields of athletics, skiing, cycling and another activities for visual impaired people. It was modified on the basis of the experience acquired from kickbiking. The final version of this method was demonstrated by a visual impaired of category B2 and a guide and the most important results are discussed. Key words Applied kickbiking, kickbiking, scooter, motion activities, driving method, training method, guide, guiding, vision, visual handicap, visualy impaired person Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Basal metabolic rate, dietary intervention and nutrients producing nociceptive pain in individuals with spinal cord injury
Chaloupková, Eva ; Heller, Jan (advisor) ; Bartůňková, Staša (referee) ; Kálal, Jan (referee)
Title: Basal metabolism and nutritional intervention for people with spinal cord injuries Objectives: The main objective of this work was empirical research of case evaluation studies (n = 3), where we analyzed: the relationship between energy expenditure (basal metabolism) and energy intake for people diagnosed with spinal cord injury (SCI). The secondary objective was to determine whether the changes in macronutrient distribution and daily energy intake would result in a decrease in body weight and body fat for individual probands. The pilot study in our work was focused on the overview of variable basal metabolism (BM) values for people with SCI. Methods: In our work, we used the method of indirect calorimetry to measure BM and together with the value of working metabolism we determined in the nutritional intervention (n. i.) the ideal energy intake for our probands. We observed primarily measurable changes in the amount of fat and muscle tissue. Results: We have found that, in keeping with the prescribed n. i. rules, all probands achieved to reduce their body weight. The average body weight loss for probands was 0.29 ± 0.02 kg per week. BM values in our pilot study were 15 to 61% lower for our probands (n = 15) and did not correlate with the height of SCI. Key words: spinal cord injury (SCI),...
Sport and Physical Activities in Quadriplegic Patients as a Complement to Physiotherapy
Zikmundová, Tereza ; Nováková, Tereza (advisor) ; Bartůňková, Staša (referee)
Title: Sports and physical activities m patient with quadriplegia as a complement of physiotherapy. The aims of the work: The aim of the work was to show training effect on physiological capacity of man with quadriplegia by spirometry, ergometry and motoric tests and by the Spínal Cord Independent Measure (SCIM) and interview to sum up how the physical capacity changes influence the psychical condition and daily life activities managing. The other aim was to make some guide for people with the sirnilar dificulties and to show them how could improve their abilities with the help of sport. Methods: The work has character of case study. We realized three exarninations of ergometry, antropometric parameters, spirometry, motoric tests and observed the changes during one year. Patient filled up the SCIM at the begining and in the end of monitored year and was interviewed because of himself subjective level rating in the end. Results: After four months of training (the first exarnination) all measured physiological factors on ergometry got better. Spirometry was also quiet better. There was no evident changes in motoric tests. In the end of observing, after one year, majority of physiological factors was lower than after four months, but almost all of them achieved higher level than at the begining....
Physical therapy in patients after transplantation of the heart
Náprstková, Alžběta ; Bartůňková, Staša (advisor) ; Kohlíková, Eva (referee)
Název práce: Pohybová léčba u osob po transplantaci srdce Exercise therapy ofheart transplant individuals Cíl práce: Práce podává základní přehled o transplantacích srdce. Samotný zákrok, byť zachrání život člověka v terminálním stadiu srdečního selhávání, by nemohl být úspěšný bez navazující péče, jejíž nedílnou součástí je rehabilitace. V této práci popisuji své zkušenosti s využitím programu zaměřeného na pohybovou léčbu u osob po transplantaci srdce s dotazníkem na kvalitu jejich života. Metoda: Potřebné informace o indikacích a vlastním průběhu transplantace jsem získala studiem dostupné literatury. Při sestavování plánu pohybových aktivit jsem vycházela ze zkušeností a praxe v IKEM (Institut Klinické a Experimentální Medicíny). Postupovala jsem následovně: po zpracování dostupných informací jsem získala rozhovorem a vyšetřením přehled o celkovém zdravotním stavu a kondici jednotlivých pacientů. Zaměřila jsem se především na minimalizaci komplikací, kterými trpí pacienti po transplantacích srdce. Jedním z důležitých úkolů bylo seznámit pacienty po transplantaci srdce s možnými pohybovými aktivitami. Výsledky: K porovnání zdravotního stavu jednotlivých účastníků projektu jsem přeložila z angličtiny dotazník COOP/WONCA, který jsem doplnila o otázky týkající se pohybových aktivit. Jako další...
Legislation on the education of the children with specific needs and of gifted and talented children
Dubcová, Barbora ; Bartůňková, Staša (advisor) ; Čedík, Miloslav (referee)
Title: Legislation on education of children with specific needs and of gifted and talented children. Goals: Analysis of legislative trends in education of individuals out of population standards. The research is therefore focused both on children with specific needs and gifted and talented children. Method: There was used a historical-comparative method comparing single legal documents (laws, public notices, statutory orders, guidelines etc.) relating to the integration of children with specific educational needs and highly talented children into the educational process. The data were gathered during library visits, through internet, the ASPI database and single research of the Department of Education, Youth and Sports of the Prague City Hall. The analysis respected the aspects of time, quality and quantity. Findings: From the described legal documents running through the history, there emerges greater tendency of integration of the children with specific needs into the society. This tendency is noticeable even from the gradual making and improving legal conditions for educating people with all sorts of handicaps. From the quantitative point of view (the number of passed laws, notices and guidelines), there emerges that after 1989 the legislation concentrated on children with specific educational...

National Repository of Grey Literature : 59 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Bartůňková, Sylva
2 Bartůňková, Štěpánka
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.