Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Arteterapeutická práce v náročných životních situacích
VÍCHOVÁ, Magdaléna
Práce se zabývá tématem dětí prožívající zátěžové rodinné situace. Jsou zde pojmenovány nejčastější problematické události, jako je rozvod, zanedbávání, psychické a fyzické týrání, které mohou zapříčinit traumatizující zážitky dítěte. Trauma je popsáno jako častý důsledek zátěžových situací. Je zde zmíněn jeho vznik, znaky, symptomy a posttraumatická stresová porucha. Obsahem jsou možnosti arteterapeutické práce s dětmi postiženými syndromem CAN a popis jejich projevů ve výtvarné tvorbě. Součástí jsou zkušenosti z praxe v krizovém centru, kde probíhala arteterapeutická práce s dětmi. Cíl práce se zaměřuje na možné projevy traumatických událostí ve výtvarném vyjádření dětí. V souvislosti se sledováním tohoto cíle jsou uvedeny dvě případové studie, popis tvorby a úvahy nad ní. V závěrečné kapitole je věnována pozornost interpretaci různých obrázků dětí z centra s cílem hledání projevů zátěžových situací v jejich tvorbě. Tyto projevy jsou pak blíže specifikovány v kontextu úvah nad dítětem.
Využití WebQuests ve výuce anglického jazyka
IVAN, Jan
Bakalářská práce se zabývá WebQuesty a jejich využitím ve výuce anglického jazyka. Teoretická část práce definuje pojem WebQuest, popisuje jejich vznik, kritéria pro tvorbu, jejich doporučenou strukturu a také druhy WebQuestů. Konkrétněji také popisuje, jak WebQuesty napomáhají rozvíjet jazykové dovednosti v oblastech komunikace, čtení, psaní a poslechu. Praktická část této bakalářské práce obsahuje čtyři vytvořené WebQuesty vhodné pro žáky 8. a 9. tříd základních škol ve výuce anglického jazyka. WebQuesty jsou zpracovány ve vhodné formě pro výuku, jelikož obsahují instrukce pro žáky i základní pokyny pro učitele společně s vytvořenými kritérii hodnocení. WebQuesty jsou vytvořené ve čtyřech různých softwarových aplikacích a všechny jsou v anglickém jazyce. Témata vytvořených WebQuestů vycházejí z běžných životních situací, se kterými se žáci mohou setkat, což zvyšuje jejich motivaci k učení. Důležitým prvkem těchto WebQuestů je mezipředmětové propojení a rozvoj jazykových a jiných dovedností, které lze využít v reálném životě.
Návrh projektové výuky v prostředí školní zahrady k tématu klimatizační role vegetace v krajině
ŽEJDL, Matěj
V rámci práce byla navržena projektová výuka na téma úloha vegetace v koloběhu vody v krajině, jež byla vyzkoušena v praxi. Součástí výuky je měření teploty vzduchu a relativní vzdušné vlhkosti na různých stanovištích, díky čemuž mohou žáci vidět rozdíl mezi stanovišti a v úlohách projektové výuky se zamyslet nad tím, jakou roli v těchto rozdílech hraje vegetace a jakým způsobem rostliny hospodaří s vodou. Práce se věnuje výzkumu meteorologických a biologických podmínek vhodných pro uskutečnění výukového programu. Stručně také shrnuje postoj respondentů k hodinám přírodopisu a jejich znalosti týkajících se tématu v uskutečněné výuce zjištěné pomocí dotazníkového šetření.
Aktivizace žáků ve vztahu ke skupinové práci v hodinách biologie
Janovska, Kateřina ; Rajsiglová, Ina (vedoucí práce) ; Blažová, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce "Aktivizace žáků ve vztahu ke skupinové práci v hodinách biologie" pojednává o podstatě aktivizace žáků a významu skupinové práce s prvky kooperace. Práce obsahuje vymezení aktivizace, aktivního učení, kooperace skupiny a práci v ní. Udává příklady modelů a metod podporující aktivizaci žáků, které jsou navíc i vhodné pro skupinové práce v hodinách biologie. Mimo jiné, poukazuje na využití těchto modelů a metod, jakožto podporu ve školách v post-covidovém období. Klíčová slova Aktivizace žáků, aktivní učení, aktivizační metody, konstruktivismus, modely výuky, skupinová práce
Práce se skupinou v rámci ergoterapie v psychiatrické nemocnici
Kotrbová, Kateřina ; Pluhaříková-Pomajzlová, Jana (vedoucí práce) ; Kotková, Karla (oponent)
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Kateřina Kotrbová Vedoucí práce: Mgr. Jana Pluhaříková-Pomajzlová Název bakalářské: Práce se skupinou v rámci ergoterapie v psychiatrické nemocnici Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá skupinovou formou ergoterapie u pacientů s duševním onemocněním v době hospitalizace v psychiatrické nemocnici. Zaměřuje se na vedení cílené skupinové aktivity v rámci ergoterapie a nabízí konkrétní v praxi využitelné terapeutické jednotky, které byly v rámci práce navrženy a většina z nich ověřena v praxi. Dalším výstupem práce je vytvořený pracovní sešit na téma práce s časem, který mohou ergoterapeuti využít v rámci vedení skupin, ale také v rámci individuální ergoterapie. Popisuje také úlohu ergoterapie v oblasti péče o duševní zdraví, její léčebný přínos a doporučení pro práci se skupinou. Zaměřuje se na dospělé hospitalizované pacienty s vážným duševním onemocněním (schizofrenie, bipolární porucha apod.), kteří často využívají následnou péči v rámci hospitalizace. Formou kazuistik bylo popsáno celkem 12 provedených terapií u cílené skupiny, jejich příprava, průběh, závěr a reflexe. Závěr práce shrnuje a hodnotí praktickou zkušenost s vytvořeným navazujícím skupinovým programem na vybrané téma v rámci hospitalizace v psychiatrické nemocnici. Výsledná zpětná vazba pacientů...
Rozvoj žákovské kompetence ke spolupráci
Lukešová, Gabriela ; Hejlová, Helena (vedoucí práce) ; Kargerová, Jana (oponent)
Cílem diplomové práce je popsat a objasnit jednotlivé faktory, které působí na utváření a rozvoj žákovské kompetence ke spolupráci a to průřezově ve všech ročnících na prvním stupni základní školy. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část popisuje jednotlivé faktory ovlivňující žákovskou kompetenci ke spolupráci vyskytující se na straně žáka a na straně učitele. Praktická část obsahuje výsledky výzkumu, který objasňuje, jak učitel buduje a rozvíjí žákovskou kompetenci ke spolupráci v jednotlivých ročnících primárního vzdělávání, jak styl vedení výuky učitelem podporuje rozvoj této kompetence a jak žákovskou kompetenci ke spolupráci ovlivňují vývojové předpoklady žáků. Tato práce přispívá k vytvoření ucelených poznatků o rozvoji a budování žákovské kompetence ke spolupráci podložených reálnými příklady z pedagogické praxe. Klíčové pojmy- žákovská kompetence ke spolupráci, vývojové předpoklady ke spolupráci, vyučovací styl, kooperativní výukové strategie, skupinová práce
Využití psychoterapeutických technik při změně postojů a vztahu pracovníků denního stacionáře ke klientům s těžkým kombinovaným postižením
Trojánková, Jana ; Valešová Malecová, Barbara (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Diplomová práce se zabývá subjektivně vnímaným problematickým vztahem pracovníka denního stacionáře (pracovníka v sociálních službách i pedagoga) ke klientovi/žákovi s těžkým kombinovaným postižením. Zkoumání tohoto vztahu a vybrané problematické situace probíhalo v krátkodobé skupinové práci s využitím psychoterapeutických technik. Pomocí skupinové práce byla podpořena změna ve vztahu pracovníka denního stacionáře ke klientovi. Výzkum byl realizován s malou skupinou probandů z Integračního centra Zahrada a Základní školy Zahrádka v Praze 3. V diplomové práci jsou použity tyto odborné metody: analýza odborné literatury, skupinová práce s prvky psychoterapie s malou skupinou probandů, dotazníkové šetření, analýza záznamů průběhu problematických situací, analýza dat případových studií. Výsledkem práce je zjištění, že skupinová sezení s prvky psychoterapeutické práce byla podpůrným činitelem, který ovlivnil vnímání problematického vztahu jednotlivých probandů ke klientům. Změna tohoto vztahu byla zaznamenána v individuálních plánech sociálních služeb či individuálních výchovně-vzdělávacích plánech jednotlivých klientů. Nepodařilo se prokázat, že účelové využití psychoterapeutických technik bylo určujícím faktorem subjektivního vnímání změn u jednotlivých probandů. Nicméně můžeme se domnívat, že k ní mohlo...
Teacher's perspective on Classroom Interaction
Pecháčková, Klára ; Hofmannová, Marie (vedoucí práce) ; Morgan, Craig Alan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá interakcí mezi vyučujícím a žáky/studenty při hodinách anglického jazyka. Cílem je zjistit, zda pokyny, které pedagog zadává, vedou k vytvoření komunikativního prostředí ve třídě. Hlavní metodou je pozorování vyučovacích hodin se zaměřením na vyučujícího a rozbor dat z observačních archů.
Výtvarná výchova jako předmět spojující a rozvíjející
Filcíková, Veronika ; Kitzbergerová, Leonora (vedoucí práce) ; Jakubcová Hajdušková, Lucie (oponent)
V teoretické části se práce věnuje vývoji dětské kresby jako základnímu porozumění vývojových stádií dítěte z důvodu jasnějšího určení pracovního postupu při tvorbě výukového programu nebo projektu propojujícího výtvarnou výchovu s další předměty. Dále se zabývá zakotvením výtvarné výchovy v rámcovém vzdělávacím programu a průřezových tématech. K jednotlivým tématům jsou navrhována různá výtvarná cvičení. Didaktická část je věnována organizačním formám výuky a vymezení pojmu mezipředmětové vyučování. V praktické části jsou následně rozebírány dva autorské a jeden přejatý projekt, ve kterých je výtvarná výchova využita jako spojující prvek výuky. V projektu Kafkomix je výtvarná výchova propojena s českým jazykem, konkrétně s dílem Proměna Franze Kafky. V projektu Cesta ke svobodě jsou žáci seznámeni s historií komunismu u nás a s událostmi týkající se sametové revoluce pomocí obrazové dokumentace. Součástí tohoto projektu je i rozbor provedeného dotazníkového šetření zjišťující míru zapamatované látky u žáků. V projektu ZE MĚ MY je představeno, jak může fungovat projekt napříč školami. KLÍČOVÁ SLOVA Mezipředmětové vyučování, projektová výuka, propojení předmětů, školní projekt, skupinová práce
Různé úrovně badatelské výuky ve fyzikálních experimentech
Fürstová, Tereza ; Kácovský, Petr (vedoucí práce) ; Koudelková, Věra (oponent)
Tato práce se zabývá čtyřmi úrovněmi badatelské výuky. V první kapitole je uvedena charakteristika badatelské výuky a stručná rešerše studií zabývajících se efektivitou badatelské výuky. V rámci této práce byly vytvořeny pracovní listy se zadáním experimentů s kyvadlem a hydrostatickým tlakem na čtyřech úrovních badatelské výuky. Byl také vytvořen dotazník, na jehož základě byli studenti rozděleni do čtyř skupin a dotazník, který zjišťuje, jestli studenti rozumí jevům, se kterými experimentovali. Hlavní část se zabývá činnostmi studentů při práci s vytvořenými pracovními listy. Studenti prvního ročníku SŠ experimentovali podle pracovních listů a byli u toho natáčeni na videokamery. Následně byly vytvořeny kódy popisující jednotlivé činnosti studentů, které jsme použili k videostudii práce těchto studentů. Získali jsme tak informace o činnostech studentů během experimentování na různých úrovních badatelské výuky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.