Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 483 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vybrané otázky veřejnoprávní úpravy vývozu zboží dvojího (po)užití
Kosan, Jiří ; Handrlica, Jakub (vedoucí práce) ; Staša, Josef (oponent)
Vybrané otázky veřejnoprávní úpravy vývozu zboží dvojího (po)užití Abstrakt V době, kdy vznikala tato práce, dominovalo v mezinárodním prostředí téma bezpečnosti. Vojenský konflikt na Ukrajině, terorismus v Izraeli a vzrůstající antagonismus globálních i regionálních velmocí učinily témata jako vojenský materiál, zbraně hromadného ničení a mezinárodní sankce velmi aktuálními. Zboží dvojího použití se všemi těmito bezpečnostními tématy úzce souvisí. Jejím prostřednictvím lze skrytě výrazně zvýšit vojenské kapacity na poli zbraní konvenčních i nekonvenčních a v oblasti informační. Přesto, že je široce používáno v oblasti průmyslu a může nás obklopovat doslova na každém kroku, zůstává ve stínu širší pozornosti. Přitom s jeho vývozem spojuje normotvůrce řadu extenzivních povinností. Za zboží dvojího použití označuje takové produkty, software a "know-how", které je použitelné pro civilní i vojenské účely. Jeho získávání za účelem zneužití je pak označováno pojmem "proliferace". Právní úprava vývozu tohoto zboží je specifická, protože jde o prolínání mezinárodního práva s právem evropským, které je uplatňováno prostředky práva správního. Ze své podstaty se vzájemně doplňuje s mezinárodními sankcemi. Lze rozlišit dvě kategorie zboží dvojího použití. Nominální zboží dvojího použití, které zahrnuje položky uvedené...
Vliv přímých zahraničních investic (FDI) na strukturu a zahraniční obchod ghanské ekonomiky
Yeboah, Evans
Tato práce zkoumá dopad přímých zahraničních investic (FDI) na ghanskou ekonomiku a zahraniční obchod pomocí přístupu s více proměnnými časovými řada-mi. Studie analyzuje data z let 1984-2020 pomocí technik, jako je Johansenův kointegrační test, Vector Error Correction Model (VECM) a Grangerův test kauzality. Výsledky naznačují, že PZI mají pozitivní vztah k zemědělství a sektoru služeb, ale negativní vliv na zpracovatelský průmysl. Naproti tomu dovoz má pozitivní vztah k zemědělství a sektoru služeb, ale negativní vliv na zpracovatelský průmysl. Export má negativní vliv na zemědělství a sektor služeb, ale kladný dopad na zpracovatelský průmysl. Johansenův test ukazuje pozitivní vztah mezi PZI a vývozem a negativní vztah mezi PZI a dovozem. Studie také naznačuje, že přímé zahraniční investice a exporty pozitivně ovlivňují ekonomický růst, zatímco importy jej poškozují. Analýza VECM ukazuje dlouhodobou vzájemnou závislost mezi zemědělstvím, výrobou, službami, přímými zahraničními investicemi, exportem a importem. Grangerův test kauzality odhaluje jednosměrný krátkodobý vztah mezi zemědělstvím a sektory služeb a vysvětlujícími proměnnými (FDI, export a import), ale žádnou krátkodobou kauzalitu mezi výrobou a FDI, exportem a importem. Studie doporučuje, aby se ghanská vláda zaměřila na přímé zahraniční investice a ex-port, aby podpořila hospodářský růst.
Batch Processing of Genealogical Data
Janda, Adam ; Rozman, Jaroslav (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
This thesis describes the design, development, and implementation of batch processing of parish records using a template system. The batch processing of records is an extension of the DEMoS project, which deals with the digitization of historical parish records. The connection of the designed module to the web interface brings the possibility of bulk addition of new records or batch editing. Part of the solution is data entry, the extraction of parish data into a CSV file stored in the database. A total of 15 templates were designed for each type of parish record (birth, death, and marriage records). By modifying or expanding these templates, batch processing can be adapted to the architectural change in the database structure due to the incompleteness of parish register formats.
The Impact of Sanctions on International Trade during 1995-2020: An Empirical Analysis
Symerská, Pavlína ; Semerák, Vilém (vedoucí práce) ; Eshun, Samuel Fiifi (oponent)
V průběhu historie se ekonomické sankce staly velmi populárním nástrojem mezinárodní politiky k dosahování zájmů států, současně s tím se neustále postupně prohlubuje úroveň mezinárodní integrace. Tato práce zkoumá vliv obchodních sankcí uvalených mezi lety 1995 a 2020 na bilaterální mezinárodní obchod mezi uvalující a sankcionovanou zemí, a to pomocí gravitačního modelu, metody fixních efektů OLS a PPML. Jako zdroj dat byly pro účely této práce využity CEPII Gravitační Databáze a třetí verze databáze sankcí Global Sanc- tion Database. Výsledky analýzy potvrzují nejen významný efekt na objem mezinárodního obchodu během sankční periody, ale dokonce trvající až čtyři roky po skončení sankčního období. Tyto závěry mohou být užitečné zejména pro zákonodárce při rozhodování o formě reakce na mezinárodní skutečnosti. Klasifikace JEL F14, F18, F51, F60, N40 Klíčová slova obchodní sankce, export, obchod; GSDB Název práce Dopady sankcí na mezinárodní obchod v letech 1995-2020: Empirická analýza E-mail autora 31052687@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce vilem.semerak@fsv.cuni.cz
Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard
Tutková, Lucia ; Steinhauser, Jaromír (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti společnosti STEINEX a.s. s využitím metody Balanced Scorecard. Na základě provedené strategické a finanční analýzy a odvozených strategických cílů jsou navrženy ukazatele výkonnosti a stanoveny jejich cílové hodnoty. Následně jsou definovány konkrétní strategické akce, které povedou ke zvýšení výkonnosti. V závěru práce jsou vymezeny přínosy a rizika, která jsou spojena s implementací metody Balanced Scorecard.
Ekonomický vplyv Číny v Latinskej Amerike
Čech, Michal
Bakalářská práce se zabývá současným angažmá Číny v zemích Latinské Ameriky. Blíže se však práce zaměřuje na oblast těžby nerostných surovin, s níž se čínské přítomnost je často spojena s. Důraz je kladen na analýzu vzájemných obchodních vztahů, ale také dopad přítomnosti Číny v regionu. Dále se práce zabývá také přímým zahraniční investice a vývozní trh. Cílem bakalářské práce je zjistit, co je to hospodářský význam Číny pro Latinskou Ameriku, konkrétně jakou roli hraje čínská ekonomika v Latinské Americe. obchod a čínské investice pro latinskoamerické hospodářství. Jako atributy jsme nastavili vývoz a investice ve vybraných zemích Latinské Ameriky, konkrétně v oblasti Chile, Mexiko a Peru. Tato práce se skládá z teoretické a empirické části. V teoretické části se zaměříme na rešerši literatury, prostřednictvím které teoretické znalosti o zahraničněpolitických vztazích mezi Čínou a Latinskou Amerikou. Amerika. Na základě dostupné literatury teoreticky rozpracováváme ekonomické vztahy. Čína a Latinská Amerika, které aplikujeme na empirickou část. Empirická část práce bude sestávat z případových studií vybraných latinskoamerických zemí, a to Chile, Mexiko a Peru. Atributy porovnání, které budou popsány v práci, jsou tyto těchto zemí jsou vývoz a zahraniční investice. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Vývoj exportu zemědělských komodit Jihoafrické republiky
Sojáková, Kateřina
Tato diplomová práce se zabývá analýzou vývozu zemědělských komodit z Jihoafrické republiky. Teoretická část práce vychází z rešerše odborné literatury a aktuálních článků, které jsou relevantní k tématu. Je zde charakterizováno jihoafrické zemědělství z pohledu produkce a následně z pohledu vývozu. Agrární export a jeho každoroční výkon je ovlivněn celou řadou faktorů jako jsou přírodní podmínky, ceny zemědělských vstupů, výkyvy počasí, politická nestabilita ve světě nebo světová pandemie. Všechny zmíněné vlivy jsou vysvětlené v jednotlivých kapitolách. Tyto determinanty následně tvoří změny v dlouhodobém trendu hodnoty vyvezeného zboží, na což se zaměřuje analytická část práce. Zemědělský charakter práce je tak propojen se statistickou analýzou. V analytické části je vypracována metoda časových řad, která zachycuje a vysvětluje souvislosti mezi trendy a výkyvy.
Specifika dovozu zboží ze Španělska do ČR
WALTEROVÁ, Veronika
Tématem této bakalářské práce jsou specifika dovozu zboží ze Španělska do České republiky. Hlavní cíl práce tvoří vymezení nejdůležitějších položek importu do ČR na základě analýzy specifik a jednotlivá opatření pro dovoz na naše území. Práce obsahuje část teoretickou, která na základě použití odborné literatury popisuje fungování zahraničního obchodu ČR, společnou obchodní politiku EU a pravidla pro import zboží do Česka. Praktická část zahrnuje expertní rozhovor, dále výčet klíčových produktů importovaných do ČR a s nimi spojená nařízení. V závěru práce jsou shrnuta jednotlivá fakta.
Mezinárodní obchod s květinami
HRUŠKOVÁ, Ivana
Cílem bakalářské práce je analýza mezinárodního obchodu s květinami se zaměřením na největší producenty a exportéry. Dalším cílem je zjištění kritických bodů při dovozu do ČR. Teoretická část vychází se studia odborné literatury. Jsou zde uvedeny způsoby dopravy a certifikace květin, problémy s obchodováním a zvláštnosti při prodeji. V praktické části je využita kvalitativní metoda výzkumu. Jedná se o metodu řízených rozhovorů s odběrateli květin a jejich následná komparace. Respondenti byli vybráni podle náhodného výběru. Rozhovory slouží k získání informací o dané problematice. Otázky se týkají především nákupu květin, jejich dopravy, skladování a četnosti nákupu. V závěru práce jsou shrnuty získané informace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 483 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.