Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 249 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dějepis v době klimatické krize Jaké implikace mají probíhající environmentální krize pro výuku dějepisu na českých základních školách?
Černínová, Anna ; Pinkas, Jaroslav (vedoucí práce) ; Najbert, Jaroslav (oponent)
Tato práce reaguje na potřebu aktualizace vzdělávání a výchovy vzhledem k závažnosti současných environmentálních problémů a snaží se ji vztáhnout ke školnímu předmětu dějepis. Cílem této práce tedy je alespoň částečně zodpovědět, jakým způsobem by se dějepis mohl nebo měl přizpůsobit probíhající klimatické krizi tak, aby žáci a žákyně měli větší šanci úspěšně čelit jejím výzvám. Pro takový úkol bylo nejdříve potřeba zmapovat, jaké koncepty a teoretické rámce lze v českém i zahraničním pedagogickém prostředí využít v našem přístupu k otázkám týkajícím se klimatické krize. Konkrétně jsem analyzovala východiska průřezového tématu environmentální výchova v RVP ZV a publikaci Klima se mění - a co my? od Petra Daniše a kol., další možné přístupy vyplynuly z analýzy také některých zahraničních kurikul - konkrétně z finského a new jerseyského. Možné implikace pro dějepisné hodiny jsem v neposlední řadě rozšířila i díky analýze některých dalších odborných publikací zahraniční provenience. Jednalo se například o práce týkající se transformativního vzdělávání nebo environmentální historie. V návaznosti na tyto analýzy jsem se pokusila detailněji problematizovat některé figury moderního diskurzu, které se zdají být vzhledem k aktuální environmentální krizi neproduktivní. Přiblížila jsem tak problematičnost...
Implementace průřezového tématu Environmentální výchova do předmětu Výtvarná výchova "Zeleň jako oáza města"
Zálešáková, Ester ; Pfeiffer, Jan (vedoucí práce) ; Sedlák, Michal (oponent)
Cílem této diplomové práce je snaha nalézt cestu, jak implementovat průřezové téma Environmentální výchova do vyučovacího předmětu Výtvarná výchova, a to prostřednictvím výtvarného projektu s názvem Zeleň jako oáza města. A zjistit, zda je tedy možné i prostřednictvím výtvarného projektu vést žáky dvou tříd základní školy k principům, jenž Environmentální výchova předkládá. Výtvarný projekt vycházel z osobního prožitku žáků nabytého při několikahodinovém pobytu ve vybraném městském parku a výtvarných aktivit, jež tento pobyt ozvláštňovaly a přispívaly k vnímavějšímu pohledu na prostředí, v němž se žáci pohybovali. Pro ověření dosažených výsledků byly použity metody kvalitativního výzkumu v podobě strukturovaného rozhovoru s pěti vylosovanými žáky z obou tříd. Z odpovědí žáků vyplynulo, že i prostřednictvím výtvarného projektu je možné posílit pozitivní vztah žáků k přírodě a k životnímu prostředí a přispět k nabytí vnitřní motivace k ohleduplnému a udržitelnému přístupu k přírodě. Zároveň ale z odpovědí a reakcí žáků vyplynulo, že celkový užitek z projektu se u každého žáka odvíjel od toho, jaký přístup k projektu zaujal, do jaké míry se na jednotlivé aktivity soustředil a do jaké míry byl ochoten nad tím přemýšlet. Což pochopitelně nebylo vyrovnané, a proto i míra naplnění cíle projektu se u...
Environmentální výchova jako průřezové téma RVP a jeho realizace ve školním vzdělávání na středních školách.
Minářová, Lucie
Bakalářská práce se zaměřuje na environmentální výchovu jako průřezové téma rámcového vzdělávacího programu a jeho implementaci ve školním vzdělávání na středních školách. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je poskytnuta definice environmentální výchovy a popsány hlav-ní témata související s problémy životního prostředí. Dále jsou popsány vzdělávací programy a způsoby zavedení environmentální výchovy do vzdělávacího procesu. V praktické části jsem formou kvantitativního dotazníkového šetření analyzovala povědomí a postoj studentů k problémům spojených s životním prostředím.
Do přírody se skřítkem Jáchymáčkem - opora pro environmentální výchovu v předškolním vzdělávání
VÍTOVÁ, Lenka
Bakalářská práce je zaměřena na environmentální výchovu v mateřské škole. Environmentální aktivity, obsažené v bakalářské práci, si kladou za cíl propojení mateřské školy s okolní přírodou a také vytváření kladného vztahu dětí k přírodě. V bakalářské práci jsou vymezeny pojmy vztahující se k environmentální výchově a jejímu obsahu při rámcově vzdělávacím programu. Autorka v bakalářské práci zmiňuje mimo jiné i vliv prostředí na dítě, které s environmentální výchovou úzce souvisí. Upozorňuje tak na benefity, které děti pobytem v přírodě a terénní výukou získávají. V praktické části bakalářské práce jsou obsaženy tematické celky společně s konkrétními aktivitami vytvořenými autorkou pro klinickou mateřskou školu a její blízké okolí. Navržené aktivity jsou určeny pro lokality: rybník Vajgar, okolní luční a polní ekosystémy, Jindrova naučná stezka, Slavíkův les, školní zahrada a zahrada SOU. Následně jsou tyto celky a aktivity evaluovány.
Pobyt v přírodě ve vztahu k environmentální výchově v mateřské škole.
ŠŤASTNÁ, Michaela
Tato bakalářská práce se zabývá pobytem předškolních dětí v přírodním prostředí ve vztahu k environmentální výchově v mateřské škole. Hlavním cílem bakalářské práce bylo prostřednictvím kvantitativní metody za pomoci dotazníkového šetření zjistit, jaký je pohled rodičů předškolních dětí na význam pobytu v přírodě ve vztahu k environmentální výchově. Zejména pak kolik volného času tráví děti předškolního věku v přírodě a jakou formou je tento čas využit. Teoretická část obsahuje kapitoly zaměřené na environmentální výchovu, přínos pobytu ve volné přírodě pro rozvoj předškolních dětí a jejich environmentálního cítění a v neposlední řadě i rodinu a její význam pro environmentální výchovu. Z výsledků výzkumného šetření vyplynulo, že pro rodiče předškolních dětí je pobyt v přírodě důležitý nejen z hlediska posílení fyzického zdraví a psychické odolnosti, ale i ze strany posílení dětské osobnosti celkově. Snahou rodiče je dítěti zajistit pobyt v přírodním prostředí minimálně 27 minut denně. V souvislosti s environmentální výchovou v rámci pobytu venku v MŠ rodiče postrádají větší intervenci od pedagoga směrem k dětem a využívání i jiného přírodního prostředí, než je zahrada u mateřské školy. Na základě teoretických východisek a výsledků výzkumu byl autorkou navržen vzdělávací program pro podporu pobytu předškolních dětí v přírodním prostředí.
Vzdělávání předškolních dětí v tématu včela medonosná jako významný opylovač.
MERIKOVÁ, Jitka
Předkládaná bakalářská práce byla zaměřena na vytvoření nabídky edukačních aktivit v rámci environmentální výchovy, jejímž cílem bylo zvýšit povědomí předškolních dětí o významu včely medonosné jako našeho významného opylovače. Hlavní důraz byl kladen na hravou formu aktivit, které mají vzbudit zájem dětí o výuku v dané oblasti a pomocí prožitkových metod učení si uvědomit význam opylovačů pro naši společnost a lidstvo jako takové. V teoretické části byly vymezeny základní pedagogické pojmy a terminologie. Další část bakalářské práce byla věnována původu včely medonosné, její biologii a morfologii. Nedílnou součástí této literární části, popis principu opylování, jeho dopad na potravinovou produkci a biodiverzitu prostředí. V praktické části byly představeny aktivity zaměřené na hravou formu prožitkového učení. Prezentované aktivity byly realizovány v prostředí mateřské školy v Jižních Čechách a jsou podrobně popsány. Program byl podroben reflexi, která zhodnotila dopad vzdělávacích nabídek na děti v mateřské školce.
Využití projektů s environmentální tematikou v předškolním vzdělávání
PRACHAŘOVÁ, Markéta
Bakalářská práce je zaměřena na šetrný způsob života v souvislosti s odpady. Cílem práce je vytvoření a aplikace edukačních aktivit utvářejících elementární povědomí o tomto tématu u dětí předškolního věku. Teoretická část práce je věnována vymezení pojmů vztahujících se k poškozování a ochraně životního prostředí, trvale udržitelnému rozvoji a environmentální výchově dětí. Zmíněny jsou také kurikulární dokumenty v souvislosti s environmentální výchovou a projekty orientované na problematiku odpadu, které mohou být využity mateřskými školami. V praktické části jsou představeny výukové aktivity realizované v rámci tematického plánu, jehož hlavním cílem je vytvoření povědomí o možnostech jak chránit přírodu před vzrůstajícím množstvím odpadu a vedení dětí k šetrnému přístupu k přírodě. Činnosti jsou rozděleny do dvou bloků. První blok je zaměřen na třídění, recyklaci a upcyklaci odpadu. Druhý blok je cílen na využití bioodpadu a kompostování v prostředí mateřské školy. Činnosti jsou přizpůsobené věkové kategorii dětí. Každá z uvedených aktivit zahrnuje podrobný popis činností, vlastní realizaci a reflexi.
Výuka žáků předškolního věku ve venkovním prostředí
KARLACHOVÁ, Gabriela
Cílem bakalářské práce je návrh nejrůznějších aktivit určených pro výuku ve venkovním prostředí v rámci předškolního vzdělávání. První část práce se věnuje definici pojmu EVVO, cílům environmentální výchovy, venkovní výuce, dále se práce zabývá metodami výuky venku, a také ukotvení environmentální výchovy v RVP PV. Druhá část práce obsahuje aktivity, které jsou primárně určeny do venkovního prostředí a jejich cílem je podpořit pozitivní vztah dětí k přírodnímu prostředí. Jednotlivé činnosti jsou podrobně popsány, jsou zde uvedeny také potřebné učební opory. K navrženým aktivitám byla popsána zpětná vazba na základě evaluace v praxi.
Využití prvků skautingu na 1. stupni ZŠ
Marková, Anna ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Zemanová, Blanka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá primárním vzděláváním a současným trendem environmentální výchovy. Zaměřuje se na skauting a jeho výchovnou metodu. Východiska a výchovné principy skautingu souvisí s aktuálními populárními směry ve vzdělávání na 1. stupni základních škol. Program Učíme se venku a Real World Learning byly vybrány jako podobné efektivní environmentální přístupy, které usilují o totožný dopad na postoje a hodnoty dětí. Program Začít spolu byl do práce přidán z důvodu realizace výzkumu na centrech aktivit. Skauting se shoduje s těmito přístupy i s rámcovým vzdělávacím programem ve výchovných funkcí jako je např. rozvinout postoje a hodnoty dítěte, partnerský přístup, pozitivní vztah k přírodě a výchova demokratického občana. Cílem teoretické části diplomové práce je představit skautskou výchovnou metodu, srovnat ji s dalšími environmentálními programy a rámcovým vzdělávacím programem, stanovit v čem se shodují a v čem rozcházejí. Cílem praktické části je zjistit, jakým způsobem je možné využít jednotlivé prvky těchto směrů ve výuce na 1. stupni základních škol. Výsledky výzkumného šetření poukazují na přínosy využití prvků skautingu pro výuku na prvním stupni základních škol, jejichž příkladem je větší motivaci žáků při učení venku. Práce prezentuje efektivní způsob propojení těchto...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 249 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.