Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 219 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Knowledge Discovery from Time Series
Krutý, Peter ; Burget, Radek (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
This thesis is focused on the field of knowledge discovery from data, specifically from time series. Main objective is to research Python programming language support in this area and then design and implement an application that will allow to demonstrate and compare selected methods. Methods are demonstrated in experiments using appropriate data set. The output of the thesis is a comparison of methods for specific tasks and the application implementing selected methods.
Analýza účinnosti kaskády tepelných čerpadel
Miklas, Václav ; Hejčík, Jiří (oponent) ; Máša, Vítězslav (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na analýzu reálné provozní účinnosti tepelných čerpadel vzduch-voda. První část prezentuje úvod do problematiky tepelných čerpadel včetně přehledu aktuálně se rozvíjejících technologií. Hlavní část práce tvoří případová studie, která se zabývá analýzou účinnosti kaskády čtyř tepelných čerpadel vzduch-voda. Hlavním výstupem práce je vyhodnocení dat z měření na reálném zdroji. Případová studie však zahrnuje také teoretickou formulaci faktorů, které COP v analyzovaném případě ovlivňují. Výsledkem vyhodnocení jsou průměrné hodnoty COP ve vybraném období, zahrnující analýzu vybraných provozních podmínek a srovnání COP s teoretickými hodnotami. Na základě provedené analýzy je v závěru práce zformulováno několik doporučení pro dosaţení vyšší provozní účinnosti kaskády.
Získávání znalosti z dat v jazyce Python
Krestianková, Tamara ; Burgetová, Ivana (oponent) ; Zendulka, Jaroslav (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá procesom dolovania dát, prostriedkami pre podporu dolovania dát v programovacom jazyku Python a demonštráciou využitia tohto jazyka pre účely dátovej analýzy, so zameraním na klasifikáciu a tvorbu klasifikačných modelov. Tieto modely sú schopné na základe dát z biomedicínskych hlasových meraní s určitou presnosťou klasifikovať testované subjekty do dvoch katégórií - ľudí trpiacich Parkinsonovou chorobou a zdravých ľudí.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Mlaskačová, Marcela ; Heřboltová,, Ivana Prchalová (oponent) ; Mašterová, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá posouzením současné ekonomické situace firmy VINIUM a.s. Pro hodnocení jsou použity metody finanční analýzy, jejíž výsledky jsou východiskem pro návrh ke zlepšení finanční situace firmy. V teoretické části se snažím za pomocí odborné literatury shrnout veškerá fakta týkající se této problematiky.
Analýza meteorologických dat
Králík, Martin ; Čmiel, Vratislav (oponent) ; Rozman, Jiří (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je seznámení se se základy fyzyky atmosféry, s metodami a měřícími přístroji používanými na meteorologických stanicích a dále provedení statistické analýzy tří výbraných meteorologických parametrů v denním, týdenním a měsíčním intervalu. Analýza dat je provedena pomocí grafického zobrazení, které je podrobněji diskutováno.
Vyhledávání podobností v síťových datech
Hud, Jakub ; Krobot, Pavel (oponent) ; Wrona, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou záznamů o IP tocích. Záznam obsahuje metadata o IP toku na dané síti, jako IP adresy, čísla portů, čísla komunikačních protokolů a další. Cílem je návrh a implementace metrik pro určování podobností mezi NetFlow záznamy. V první části práce je popis analýzy velkého množství dat. Dále jsou předvedeny techniky monitorování sítě a technologie NetFlow. Další části práce jsou věnovány návrhu a implementaci analýzy dat pomocí DBSCANu. Součástí práce je implementace aplikace pro analýzu síťových metadat. Výslednou aplikaci je možné použít pro detekci skenování sítě v NetFlow datech, ale výsledky nejsou jednoznačné, zejména obsahují i záznamy, které k útoku nepatří.
Business Intelligence jako nástroj analýzy dat pro controlling podniku
Novák, Ondřej ; Hajn, Pavel (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Návrh a vytvoření hotového řešení OLAP v rámci Business Intelligence pro určitý podnik podle požadavků zákazníka při využití standardních technologií a postupů, které jsou k tomu určené. Práce popisuje práci na návrhu, vytváření a nasazování projektu hotového řešení Business Intelligence, které zákazníkovi umožňuje provádět přesnější analýzu vlastních dat v rámci controllingu
Analýza vibrací pomocí akcelerometru mobilního telefonu
Robek, Tomáš ; Huzlík, Rostislav (oponent) ; Zuth, Daniel (vedoucí práce)
V této bakalářské práci se zabývám otázkou, zda lze pro měření vibrací použít mobilní telefon. Z tohoto důvodu jsem provedl experiment k porovnání dat naměřených mobilním telefonem s hodnotami naměřenými profesionální měřící technikou. Dále jsem se zaměřil na vyhledání nejčastěji používaných akcelerometrů v mobilních telefonech a v neposlední řadě na nalezení a porovnání vhodných aplikací na zaznamenání vibrací mobilním telefonem.
Analýza provozních dat pro účely optimalizace
Slavíček, Martin ; Pavlas, Martin (oponent) ; Touš, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou provozních dat pro účely optimalizace. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena na současný a budoucí vývoj legislativy v odpadovém hospodářství. Převážně se zabývá předcházením vzniku, recyklací a odstraněním odpadů. Druhá kapitola se blíže věnuje energetickému využití odpadu. Také je v této kapitole popsána technologie spalovny komunálních odpadů v Liberci, Termizo, a.s. V kapitole třetí je nejprve rozebrán postup pří vytváření modelů z provozních dat a v závěru kapitoly jsou popsány modely pro jednotlivé uzly ve spalovně. Poslední část práce je zaměřena na sestavení komplexního modelu, který propojuje jednotlivé uzly spalovny Termizo.
Increasing the Effectiveness of Marketing Effort by Experimental Testing Methods
Lorková, Kristína ; Luhan, Jan (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
The thesis analyses the customer behavior of Kiwi.com, a global online retail company for booking flights and proposes marketing interventions to increase the conversion rates in various customer segments. The effectiveness of new behavioral interventions is tested against current marketing efforts using experimental A/B methods. Additionally, areas for further improvements are explored and a design of future product features and marketing behavioral interventions is proposed.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 219 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.