Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 76 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium senzoricky aktivních látek chmele ve studeně chmelených pivech
Zlochová, Tereza ; Sobotníková, Jana (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent)
Studium senzoricky aktivních látek chmele ve studeně chmelených pivech Klíčová slova: chmel, chmelové silice, studené chmelení, pivo, stárnutí piva, senzorické hodnocení piva Studené chmelení piva je v současnosti na trhu velmi oblíbená technika úpravy piva, jež má svá pozitiva, ale i úskalí. Hlavní účel studeného chmelení je dostat chmelové aroma v co nejméně pozměněném stavu do výsledného produktu. Za chmelové aroma jsou zodpovědné hlavně chmelové silice, kterým je věnována značná část této práce. V první řadě je však provedena validace izolačních metod silic z chmelového materiálu a piva. Dále je studován přenos těchto těkavých látek z chmele do piva v průběhu studeného chmelení a diskutován s dopady přenosu na chuť a aroma výsledného produktu. Následně jsou v práci sledovány změny profilu těchto senzoricky aktivních látek v souvislosti se stárnutím studeně chmeleného piva a korelovány s výsledky senzorické analýzy. V závěru se autor věnuje senzorickému zhodnocení těchto piv. Studium silic v této práci je realizováno na výběru piv z Volby Sládků, a to zejména díky Výzkumnému ústavu pivovarskému a sladařskému, ve spolupráci se sládkovou Plzeňského prazdroje Lenkou Strakovou.
Chmelové produkty a možnosti jejich použití při výrobě piva a dalších nápojů
Tichá, Kateřina
Bakalářská práce se zabývá především tématem chmelových produktů dostupných na tuzemském trhu. V první části se práce se zaměřuje na chemické složení chmele, kde nejdůležitější je izomerace hořkých látek. Dále je zmíněna jeho odrůdová skladba, pěstování i technologie zpracování po sklizni. Ve druhé části je popsána technologie výroby tuzemských chmelových preparátů a jejich možnosti použití v pivovarském průmyslu. Zároveň je srovnána tato technologie se zahraniční. Na závěr se práce zaměřuje i na využití chmelových výrobků obecně v nápojovém průmyslu.
Technologické možnosti chmelení piva
Polanský, Petr
Tato diplomová práce pojednává o technologiích chmelení piva. První část popisuje historii piva, výrobu piva, chmel a chmelové výrobky. Další část se zabývá praktickou výrobou piva s použitím různých technologií chmelení. Bylo uvařeno 7 různých piv s použitím stejné dávky stejného chmele a jedno s použitím chmelového extraktu. U piv byly stanoveny hodnoty IBU pomocí výpočtu a pomocí spektrofotometru. Byla také provedena senzorická analýza výsledných piv. Bylo dokázáno, že různé technologie chmelení prokazatelně mění výslednou hořkost piva. Chuťově nejlépe dopadlo pivo uvařeno technologií zkráceného chmelovaru.
Možnosti chmelení piva chmelovými extrakty a výrobky z chmele
Tichá, Kateřina
Účelem diplomové práce je shrnout možnosti chmelových preparátů v čele s chmelovými extrakty. Literární přehled je zaměřen na chemickou kompozici chmele, klíčovou přeměnu hořkých látek chmele uplatňujících se v pivovarském průmyslu a také popisuje technologii výroby jednotlivých chmelových preparátů a jejich možné aplikace. V další části je shrnut výrobní proces piva a s ním spojená mikrobiologie, jež je důležitou součástí ve všech fázích výroby. V experimentální části je popsána výroba šesti variant piv z vybraných rozdílných chmelových výrobků, jejich chemická analýza a senzorické hodnocení. Výsledky těchto testování jsou v závěru práce statisticky vyhodnoceny a vzájemně porovnány.
Možnosti výroby cukrovinek s využitím vybraných surovin
Vlčková, Petra
Bakalářská práce se zabývá především tématem různých možností výroby cukrovinek za pomoci speciálních surovin. V první části se práce zaměřuje na obecnou technologii výroby cukrovinek, kde je nejdůležitější výroba cukrovarského sirupu a škrobového sirupu a jeho různé stupně zahuštění. Ve druhé části je rozpracována technologie výroby speciálních suro-vin a jejich extrakty. V prvním případě se zaměřuje na technologii výroby piva, především sladiny jako možné speciální suroviny. Dále technologie výroby vína a konkrétně vinného rmutu, jež by byl jako možná speciální surovina pro výrobu cukrovinek.
Vliv stáří chmelnice na druhové složení plevelů
Suchánková, Marie
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením plevelů ve vybraných chmelnicích. Literární část je zaměřena na chmelařství v České republice, botanickou a biologickou charakteristiku chmele. Sledování proběhlo v zemědělském družstvě v Kokorách. U obou chmelnicích, jak u starší tak u mladší byly vyhotoveny fytocenologické snímky. Hodnocení proběhlo ve třech termínech a to v dubnu, červnu a srpnu roku 2017. Získané hodnoty byly statisticky ohodnoceny analýzami DCA a CCA. Na dvou chmelnicích bylo zaznamenáno dohromady 26 plevelů. Ve starší chmelnici se vyskytovaly Solanum nigrum, Tripleurospermum inodorum, Galinsoga parviflora, Elytrigia repens, Atriplex patula, Rumex obtusifolius, Lmium amplexicaule, Holosteum umbellatum. V mladší chmelnici se vyskytoval hlavně Persicaria lapathifolia.
Biologicky aktivní látky v pivu
Slováček, Jan
Bakalářská práce „Biologicky aktivní látky v pivu“ se zaměřuje na aktivní látky obsažené v pivech a na vliv těchto látek v lidském organismu. V první části práce je nastíněna historie pivovarnictví ve světě a u nás. Dále jsou popsány jednotlivé suroviny potřebné k výrobě piva a následuje popis procesu výroby samotného pivního moku. Poslední část práce je zaměřena na biologicky aktivní látky, které se v pivu nachází. Je popsán vliv těchto látek na lidský organismus. Na závěr jsou uvedeny některé metody, kterými jsou aktivní látky v pivu stanovovány.
Porovnání kvality piva z minipivovarů
Boudný, Patrik
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením jakostních parametrů piv z minipivovarů a jejich senzorickou analýzou, dále je zde porovnání s několika pivy z průmyslových pivovarů. V teoretické části je popsána výroba piva, používané suroviny a jejich specifikace. Zmíněna je také potřebná technologie. V praktické části byly uvařeny tři várky piva ve školním pivovaru, které se dále používaly k analýze jak analytické, tak senzorické. Při analýze původního extraktu mladiny a alkoholu bylo u některých minipivovarů prokázáno nedodržení sypání a měly výrazné odchylky od deklarovaných údajů na etiketách. U jednoho vzorku dokonce došlo k porušení vyhlášky č. 355/1997 Sb., kde překračovalo udávané množství alkoholu o více jak 0,5 %. U senzorické analýzy byl nejdůležitějším deskriptorem říz a plnost, které se nejvíce odrážely na celkovém hodnocení.
Vliv základních surovin na kvalitativní ukazatele různých typů craft beer
HEJTMÁNKOVÁ, Zdeňka
Bakalářská práce se zabývá základními surovinami, které jsou nezbytné k výrobě piva. V první části práce jsou popsány suroviny, jako je chmel, pivovarské kvasinky, voda, slad a náhražky sladu. U chmele je rozebrána chmelová hlávka a její chemické složení. Dále jsou zmíněny významné odrůdy, které se pěstují v České republice a vybrané zahraniční odrůdy chmele. V neposlední řadě je popsáno balení a skladování chmele. Obdobné je to i u sladu, kde jsou vyjmenovány typy sladů a hodnocení jakosti. V práci jsou zahrnuty i typy vod, které jsou vhodné pro vaření piva. Nepostradatelnou složkou při výrobě jsou pivovarské kvasinky, rozdělené na svrchní a spodní. Okrajově je zmíněno i chemické složení a rozmnožování kvasinek. V poslední části jsou rozebrány druhy craft beer, se snahou se zaměřit na kvalitativní ukazatele určitých druhů piv.
Historický pivovar - potenciál regionálního rozvoje
Mosler, Štěpán ; Boháč, Ivo (oponent) ; Králová, Eva (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
V dnešní době existují stovky pivovarů, které jsou roztroušené po Čechách, Moravě a Slezsku a stále hledají svoji novou budoucnost. Jsou to pivovary opuštěné nebo v soukromém vlastnictví a mnohé z nich chátrají beze zbytku naděje na obnovu. Nezbývá jich mnoho a velmi obtížně se pro ně hledá nová funkce nebo osvícený investor. Důležité je, jak se k těmto historickým budovám budeme stavět v budoucnosti. Využít tento neopakovatelný potenciál, nebo nechat prostor pro nové využití? Jakým způsobem přistupovat k těmto stavbám? Jaké možnosti nám dávají a co potřebují? Dizertační práce se snaží charakterizovat a ukázat hodnoty pivovarské architektury, která se díky dramatickým změnám společnosti stala ohroženým druhem. Prostuduje a představí pozitivní příklady využití potenciálu původních pivovarů a vepsání tohoto dědictví do soudobé urbanistické struktury měst a jejich zapojení do rozvojových projektů, konverzí a revitalizací, případně i dalšími způsoby. Pokusí se nabídnout možnosti, jak k těmto cenným stavbám přistupovat, aby zůstal zachován alespoň jejich charakter a atmosféra pro další generace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 76 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.