Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 568 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Učitel očima veřejnosti
Koutníková, Šárka ; Hlaváčová, Lucie (vedoucí práce) ; Němečková, Linda (oponent)
Diplomová práce Učitel očima veřejnosti je zaměřena na postoje a názory veřejnosti k osobnosti učitele. Dále se detailněji zaměřuje na učitele přírodopisu/biologie a jejich vyučovaný předmět. Diplomová práce se člení na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje vztah školy a společnosti, charakterizuje pojem učitele, dále mapuje kariérní dráhu učitele a jejich vybrané problémy, se kterými se mohou v profesní oblasti setkat. Učitelům přírodopisu/biologie je věnována samostatná kapitola, která popisuje přírodovědné vzdělání, učitele přírodopisu/biologie a vybrané prvky související s výukou. V praktické části je realizováno dotazníkové šetření formou kvantitativního výzkumu, kterého se zúčastnilo 144 respondentů. Zjištěná data jsou znázorněna ve sloupcových grafech se slovním popisem. Pro ověření hypotéz je použit Z-Score test. Dotazník je zaměřen v první části na osobnost učitele. Výsledky této části vypovídají o tom, že se respondenti staví k osobnosti učitele velmi příznivě. U učitelů jednoznačně respondenti upřednostňují odborné znalosti. Zjištěné výsledky ve druhé části ukazují na to, že oslovená veřejnost považuje výuku přírodopisu i biologie za důležitý předmět. Do její výuky by zařadili hlavně exkurze, vycházky do přírody a kvalitní pomůcky. V rámci diskuze jsou shrnuty výsledky...
Srovnání vztahu českých a finských žáků k přírodopisu a jeho výuce
Poneszová, Viktorie ; Rajsiglová, Ina (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
Práce se zabývá srovnáním vztahu sledovaných českých a finských žáků k přírodopisu a jeho výuce. Zaměřuje se na žáky (n = 373) devátých tříd základních škol z Prahy a Oulu. Hlavním cílem této práce bylo srovnat vztah sledovaných českých a finských žáků k přírodopisu a jeho výuce, resp. zjistit, jak čeští a finští žáci přistupují k přírodopisu, co přispělo k jejich zájmu o přírodopis a jaké způsoby práce v hodinách přírodopisu přispějí k tomu, aby je přírodopis bavil více. Výzkumným nástrojem byl dotazník. Data byla statisticky vyhodnocena a diskutovány v kontextu české literatury a anglicky psaných výzkumů z finského prostředí. Z výsledků vyplývá, že finští žáci mají k přírodopisu kladnější vztah než čeští žáci. Nejpozitivnější vztah mají čeští i finští žáci k tématům přírodopisu, která se zabývají lidským tělem. K zájmu žáků o přírodopis nejvíce přispěl čas strávený v přírodě. Čeští žáci uvítají v hodinách přírodopisu častější exkurze. Finští žáci ocení, budou-li se s nimi učitelé častěji domlouvat na tématech učiva.
Analýza tématu vznik a vývoj lidského druhu v učebnicích a pracovních sešitech pro ZŠ
Hoffmannová, Valérie ; Dvořáková, Radka (vedoucí práce) ; Chlebounová, Irena (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je analýza učebních úloh vztahujících se k tématu vznik a vývoj lidského druhu v učebnicích a pracovních sešitech pro 2. stupeň ZŠ. Pro analýzu byly vybrány učebnice a pracovní sešity přírodopisu a dějepisu, ve kterých bylo zastoupeno dané téma. Učební úlohy byly roztříděny do jednotlivých kategorií taxonomie Tollingerové a původní Bloomovy taxonomie. Výsledky vycházející z tohoto třídění byly využity k porovnávání starších a novějších vydání vybraných učebnic a pracovních sešitů. Tříděním do taxonomických kategorií jsem též zjišťovala obtížnost úloh v jednotlivých publikacích. Z této analýzy vyšlo, že více jsou zastoupeny učební úlohy z nižších taxonomických kategorií (u obou taxonomií), které nekladou vysoké nároky na kognitivní operace. Dále se tato práce zabývá tím, jaký rozsah zaujímá dané téma v jednotlivých publikacích. Při dalších analýzách se ukázalo, že více učebních úloh na téma vznik a vývoj lidského druhu je zastoupeno v dějepisných učebnicích a pracovních sešitech. Výsledky této práce by mohly pomoci učitelům zorientovat se v nabídce dostupných učebnic a pracovních sešitů a pomoci s výběrem vhodné publikace k výuce tématu vznik a vývoj lidského druhu. Klíčová slova: analýza, Bloomova taxonomie, dějepis, evoluce člověka, pracovní sešit, přírodopis,...
Projektová výuka, její realizace a vliv na žákovo učení
Škarková, Barbora ; Rajsiglová, Jiřina (vedoucí práce) ; Blažová, Kateřina (oponent)
Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak učitelé realizují projektovou výuku s hlavním zaměřením na gymnázia a výuku biologie a také prozkoumat, jaký má projektová výuka vliv na žákovo učení. Data byla získávána metodou polostrukturovaných rozhovorů, které byly uskutečněny se dvanácti učiteli a padesáti žáky na šesti gymnáziích ve třech krajích Česka. Pro zpracování dat byla použita metoda zakotvené teorie. Učitelova realizace projektové výuky a vliv projektové výuky na žákovo učení jsou ovlivněny různými aspekty, které jsou v práci diskutovány. Součástí práce je analýza vybraných českých literárních a internetových zdrojů informací zabývajících se projektovou výukou. Klíčová slova: projektová výuka, realizace projektové výuky, zakotvená teorie, gymnázium, biologie
Od Severu na Jih: Obrazový atlas lesních habitatů Atlantické Evropy
Valtrová, Žofie ; Šizling, Arnošt Leoš (vedoucí práce) ; Hanel, Lubomír (oponent)
V této diplomové práci jsem se pokusila způsobem srozumitelným pro studenty středních škol ukázat, jak se mění krajina atlantické Evropy od severu k jihu. Vytvořila jsem příručku využitelnou ve výuce s názvem Od severu na jih: Obrazový atlas lesních habitatů atlantické Evropy. V příručce můžeme na profilových fotografiích po 50 kilometrech sledovat změnu krajiny. Fotografie doplňuje učební text o biomech Evropy. Součástí tohoto textu jsou informace o klimatických podmínkách, rostlinách a živočiších a jejich vztazích k danému prostředí i o roli člověka v těchto biomech. Základní text doplňují informace o zajímavostech daného biomu oddělené formou boxů. Ve druhé části práce jsem se zaměřila na využití mé příručky ve výuce. Vytvořila jsem několik námětů, které mohou sloužit jako inspirace pro pedagogy. Tato příručka se snaží propojit výuku o biomech v předmětech biologie a zeměpis tak, aby došlo k mezipředmětové vazbě, díky které si studenti uvědomí, jak se mění v Evropě krajina plynule z jednoho biomu do druhého. KLÍČOVÁ SLOVA biomy, krajina, atlantická Evropa, přírodní prostředí, biologie, zeměpis
Oblíbenost témat výuky přírodopisu na 2. stupni základní školy
Hanzalová, Pavlína ; Pavlasová, Lenka (vedoucí práce) ; Vojíř, Karel (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá oblíbeností témat přírodopisu u žáků na 2. stupni základní školy. Cílem bylo identifikovat oblíbená a méně oblíbená témata přírodopisu, ověřit existenci vztahu mezi oblíbeností přírodopisu a známkou na vysvědčení z tohoto předmětu a zjistit, zda pohlaví či věk mají statisticky významný vliv na oblíbenost přírodopisu žáky. Nejprve byla v práci věnována pozornost systému kurikulárních dokumentů v podobě RVP a ŠVP pro pochopení organizace a obsahu výuky přírodopisu na základní škole. Poté byla popsána specifika osobnosti žáka na 2. stupni základní školy, což představuje základní teoretická východiska pro pochopení charakteristických znaků osobnosti žáka v období dospívání. Následně byly vysvětleny pojmy obliba předmětů společně s motivací žáků a identifikovány a analyzovány předchozí výzkumy a studie, tuzemské i zahraniční, zabývající se stejným či obdobným tématem. Samotná oblíbenost jednotlivých témat přírodopisu byla zjišťována pomocí výzkumného nástroje v podobě dotazníkové šetření s 5stupňovým škálováním Likertova typu. Ověřena byla validita a reliabilita použitého výzkumného nástroje. Výzkumný vzorek tvořilo 249 žáků 6. až 9. tříd z jedné školy v Praze. Nejvíce oblíbenými tematickými okruhy byla biologie člověka a biologie živočichů, naopak k nejméně...
Didaktické hry v rámci zahradní pedagogiky
VÍTŮ, Štěpánka
Cílem práce bylo vypracovat soubor didaktických her pro výuku přírodopisu vhodných pro realizaci na školní zahradě. Hry byly navrženy pro širší mezipředmětové využití pro druhý stupeň základní školy. Práce je tvořena dvěma částmi. První teoretická část byla zpracována jako literární rešerše pomocí českých a německých dostupných zdrojů. Praktická část obsahuje soubor her, tvořený metodikami pro učitele. Ke každé hře byly samostatně vytvořeny pomůcky. Čtyři navržené hry byly ověřeny v praxi
Řešení badatelských úloh žáky 1. stupně základní školy
VLČKOVÁ, Karolína
Diplomová práce zkoumá schopnost žáků řešit badatelsky orientované úlohy v přírodovědě s ohledem na originalitu řešení a aplikaci teoretických poznatků. Dále se práce zabývá zjištěním, které typy úloh žáci řeší úspěšněji a jaký způsob řešení úlohy preferují. V praktické části práce jsou obsaženy čtyři pracovní listy s badatelsky orientovanými úlohami, které byly pro tento účel vytvořeny a předloženy žákům základních škol. Dále jsou zde shrnuty výsledky žákovských řešení těchto úloh, které jsou v závěru práce diskutovány.
Studijní materiály pro badatelsky orientované vyučování k tématu sinic a řas na středních školách
HNÁTEK, David
Úvod diplomové práce se zabývá badatelsky orientovanou výukou - od úrovně bádání, až po její hodnocení. Následující praktické rady pro učitele shrnující informace o možnostech získávání přírodního materiálu pro výuku, tvorbě trvalých preparátů rozsivek a příklady vhodné determinační literatury. Stěžejní část této práce představuje 12 vypracovaných studijních materiálu pro badatelský způsob vyučování rozdělených do pěti algologicky orientovaných témat: (1) fyziologie sinic a řas, (2) biodiverzita stojatých vod, (3) obranné mechanismy řas vůči predaci, (4) role sinic a řas v bioindikaci, (5) obsahové látky v sinicích a řasách a jejich význam pro člověka. Jednotlivé studijní materiály obsahují informace o úrovni bádání, metodické pokyny pro učitele s teoretickým základem a úvodními otázkami, které mají studenty na motivovat, dále obsahují záznamový arch pro studenty a na závěr vlastní navrhnuté řešení pokusu pro učitele. Další částí této práce je porovnání badatelsky orientované výuky s výukou frontální, které je provedeno pomocí didaktického testu.
Půdní biologie v učebních osnovách biologie pro střední školy
HAJŠMANOVÁ, Klára
Diplomová práce se zabývá výukou půdní biologie na středních školách a víceletých gymnáziích. Prozkoumává dostupné učebnice biologie a hodnotí jejich obsah týkající se půdní biologie. Součástí práce je průzkum mezi učiteli biologie zaměřený na současnou výuku, dostupnost materiálu a požadavky učitelů k výuce půdní biologie na jednotlivých školách. V závěru navrhuji vzdělávací projekt, zaměřující se na význam půdy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 568 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.