Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Československý disent jako učící se společnost
Padevět, Jiří
Diplomová práce se věnuje problematice československého/českého disentu především v letech 1977 až 1989 a jeho postavení jako učící se společnosti. V práci je sledováno postavení disentu ve společnosti, jeho ostrakizace a následná tvorba paralelní polis, včetně paralelního vzdělávacího a kulturního systému, založeného na sdělování vědomostí a znalostí uvnitř komunity. Vzhledem k rozsahu disentních aktivit se práce věnuje především čtyřem vzdělávacím a kulturním strukturám, a to bytovým seminářům, bytovému divadlu, samizdatům a takzvaným festivalům druhé kultury, personálně a organizačně navázaným na Chartu 77. Tyto aktivity sleduje práce nejen z pohledu kulturní historie, ale především z pohledu andragogiky a učící se společnosti. Práce se zaměří na tyto jednotlivé vzdělávací a kulturní okruhy a na jejich dopad jak na paralelní polis disentu, tak na většinovou společnost. Cílem předložené teoreticko- analytické části diplomové práce je analyzovat, identifikovat a popsat klíčové mezníky a fenomény související s informálním učením dospělých v období druhé poloviny 20. stol. Sledovaná specifika vycházejí z politicko-ideologických charakteristik společnosti. Z metodologického hlediska můžeme položit tyto výzkumné otázky: Jaké klíčové faktory ovlivnily vývoj vzdělávání a učení se dospělých v období 1969...
Zkoumání kompetencí aktivizačních pracovníků domovů seniorů
Vronský, Jiří ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Hubálovská, Marie (oponent) ; Pavlov, Ivan (oponent)
Předložená disertační práce se zabývá problematikou aktivizace seniorů, resp. analýzou a identifikací kompetencí aktivizačních pracovníků domovů pro seniory. Cílem práce je definovat rámce vzdělanostních a kvalifikačních požadavků na aktivizačního pracovníka v domovech pro seniory, kdy tento pracovník je zásadním zaměstnancem ovlivňujícím pocit bezpečí, sociální zapojení a kvalitu života seniorů. Výzkum byl realizován formou kvalitativního výzkumu, na základě zakotvené teorie, s využitím strukturovaných rozhovorů s aktivizačními pracovníky a s vedoucími pracovníky domovů pro seniory v Ústeckém kraji. Téma aktivizace seniorů je aktuálním a společensky významným, proto je nezbytné věnovat odbornou pozornost i pracovníkům realizujícím aktivizační programy a aktivity. Mezi klíčová teoretická východiska můžeme zařadit edukační vědy, zejména andragogiku a gerontagogiku. Dále demografické a socio-ekonomické souvislosti stáří a strnutí, problematiku modelování kompetenčních profilů a identifikaci vzdělávacích potřeb aktivizačních pracovníků domovů pro seniory. Nastavení kvalifikačních požadavků a systém dalšího profesního vzdělávání této profesní skupiny vycházejí z požadavků současné společnosti a reflektují moderní poznatky z různých vědních disciplín. Aktivizace seniorů je významnou a nedílnou součástí...
Motivace a vzdělávací potřeby účastníků programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Mück, David ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kříž, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá motivací a vzdělávacími potřebami pedagogických pracovníků, konkrétně učitelů základních škol, v rámci kurzů dalšího profesního vzdělávání. Práce se také zaobírá bariérami v dalším vzdělávání, které tito pracovníci pociťují. Další vzdělávání pedagogických pracovníků umožňuje pedagogickým pracovníkům si prohloubit či rozšířit kvalifikaci, což je podstatné pro další výkon jejich profese. Faktory ovlivňující motivaci k takovému vzdělávání mohou být značně různorodé a vyplývají z individuálních vzdělávacích potřeb a postojů konkrétních jedinců. Pro plánování a následné realizování vzdělávacích aktivit je důležitá analýza a identifikace těchto vzdělávacích potřeb. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, co motivuje učitele základních škol k dalšímu profesnímu vzdělávání, jaké vzdělávací potřeby pociťují a jaké bariéry v dalším profesním vzdělávání vnímají. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část této práce na základě odborné literatury shrnuje definici pedagogického pracovníka se zaměřením na učitele základních škol, popisuje systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a vymezuje základní pojmy týkající se vzdělávacích potřeb, motivace a bariér dalšího vzdělávání. Druhou část diplomové práce tvoří empirická část. Ta se věnuje výsledkům šetření...
Československý disent jako učící se společnost
Padevět, Jiří ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kříž, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice československého/českého disentu především v letech 1977 až 1989 a jeho postavení jako učící se společnosti. V práci je sledováno postavení disentu ve společnosti, jeho ostrakizace a následná tvorba paralelní polis, včetně paralelního vzdělávacího a kulturního systému, založeného na sdělování vědomostí a znalostí uvnitř komunity. Vzhledem k rozsahu disentních aktivit se práce věnuje především čtyřem vzdělávacím a kulturním strukturám, a to bytovým seminářům, bytovému divadlu, samizdatům a takzvaným festivalům druhé kultury, personálně a organizačně navázaným na Chartu 77. Tyto aktivity sleduje práce nejen z pohledu kulturní historie, ale především z pohledu andragogiky a učící se společnosti. Práce se zaměří na tyto jednotlivé vzdělávací a kulturní okruhy a na jejich dopad jak na paralelní polis disentu, tak na většinovou společnost. Cílem předložené teoreticko- analytické části diplomové práce je analyzovat, identifikovat a popsat klíčové mezníky a fenomény související s informálním učením dospělých v období druhé poloviny 20. stol. Sledovaná specifika vycházejí z politicko-ideologických charakteristik společnosti. Z metodologického hlediska můžeme položit tyto výzkumné otázky: Jaké klíčové faktory ovlivnily vývoj vzdělávání a učení se dospělých v období 1969...
Porovnání vybraných edukačních forem
Kubíčková, Karolina ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Rigorózní práce je rozšířením stejnojmenné diplomové práce a zabývá se porovnáním vybraných edukačních platforem. Jejím cílem je analyzovat vybrané online platformy a jejich funkce s ohledem na možnost zařazení moderních výukových metod při vzdělávání dospělých. Teoretická část je zpracována na základě dohledané odborné literatury a dalších dostupných zdrojů a vymezuje pojmy související s problematikou, kterými jsou andragogika, metody vzdělávání dospělých a online vzdělávání. Představuje také aktuální trendy a cíle směřování vzdělávání v České republice a Evropské unii. Závěrem teoretické části je shrnutí důležitých teoretických východisek, z nichž dále čerpá výzkumná část práce. Z hlediska potřeby detailního zkoumání vybraných platforem byla zvolena kvalitativní strategie výzkumu a metoda obsahové analýzy. Doplňkově byla zvolena metoda rozhovorů. Zkoumanými online vzdělávacími platformami byly Knowspread, Thinkific, Miro a BigBlueButton. Pro potřeby rigorózní práce byly v rámci analýzy charakterizovány a představeny jejich funkce pro vytváření kurzu. Interpretace dat zprostředkovává přehlednou tabulku, z níž je patrné, že všechny výše zmíněné platformy obsahují funkce možnost nahrání souboru, vložení URL na externí multimédia / webovou stránku a funkci stáhnout vložený soubor. Další...
Idea sebeřízeného učení z pohledu andragogiky
Yakubyak, Iryna ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pavlov, Ivan (oponent)
Diplomová práce se zabývá ideou sebeřízeného učení z pohledu andragogiky. Hlavní cílem této práce je charakterizovat a popsat sebeřízené učení u studentů vybrané pedagogické fakulty. Dílčím cílem je porovnat proces sebeřízeného učení z pohledu studentů prezenční a kombinované formy studia vybrané pedagogické fakulty. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zpočátku věnuje významu celoživotního učení a vzdělávání, posléze andragogickému východisku, v němž jsou shrnuty základní andragogické pojmy, historické hledisko andragogiky a andragogická didaktika. Významnou podkapitolou teoretické části je Knowlesova teorie vzdělávání dospělých. Poslední a klíčová kapitola teoretické části se věnuje historickému a filozofickému hledisku sebeřízeného učení, definuje pojem sebeřízené učení a vymezuje jeho úskalí. Dále jsou zde představené různé modely sebeřízeného učení a faktory determinující sebeřízené učení. Empirická část vychází ze základních poznatků o sebeřízeném učení získaných při zpracování teoretické části. Pro tuto práci byl zvolen kvantitativně orientovaný výzkum a jako nástroj pro sběr kvantitativních dat byl použit polostrukturovaný dotazník. Na konci této práce je diskuse a shrnutí výzkumných zjištění. Výsledky výzkumu ukázaly, že mezi studenty prezenční a...
Edukační role Knihovny Václava Havla
Pavlovský, Jakub ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kříž, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá edukační rolí Knihovny Václava Havla, tedy její úlohou v oblasti vzdělávání dospělých jedinců. Cílů diplomové práce je několik. Kromě představení zmíněné knihovny, analýzy a charakteristiky kulturního a občanského dopadu této instituce na dospělého jedince, který se zúčastnil alespoň pěti vzdělávacích akcí v období jednoho roku, je to také identifikace jejího dopadu na rozvoj demokratické kultury. Práce dále charakterizuje občanské vzdělávání dospělých a jejich občanské kompetence, popisuje úlohu Knihovny Václava Havla v rámci kulturní andragogiky, v oblasti, která je zároveň přiblížena a popsána v historických souvislostech i pomocí soudobých prostředků. Cílem kulturní andragogiky je podpora dospělých při osvojování kulturních hodnot a uspokojování potřeb seberealizace. Podstatné místo mají v této práci i další zapojené kulturní instituce do občanského a zájmového vzdělávání dospělých. Uvedené cíle jsou ve výzkumné části propojené a prostřednictvím rozhovorů a metodou zpracování otevřeného kódování analyzovány, aby tak bylo zřetelné, jaký účinek mají aktivity Knihovny Václava Havla na návštěvníky. Výsledky výzkumu ukazují, že Knihovna Václava Havla je významným pomocníkem podílejícím se na vědomém i nevědomém procesu začleňování dospělých lidí do české i středoevropské...
Jaká je motivace seniorů ke studiu univerzit třetího věku?
BLAŽKOVÁ, Adéla
Předložená práce je zaměřena na motivaci ke studiu U3V. Hlavním cílem práce je pomocí výzkumu uvést nejčastější druhy motivace seniorů ke studiu U3V a dát je do souvislostí s aspekty, které tuto motivaci mohou ovlivňovat. Tato práce je zaměřena na motivaci jako takovou a věnuje se již stávající teorii motivace a snaží se ji využít pro poznání motivace ke studiu U3V. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část.
Porovnání vybraných edukačních platforem
Kubíčková, Karolina ; Svobodová, Zuzana (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zabývá porovnáním vybraných edukačních platforem. Jejím cílem je analyzovat vybrané online platformy a jejich funkce s ohledem na možnost zařazení moderních výukových metod při vzdělávání dospělých. Teoretická část je zpracována na základě dohledané odborné literatury a dalších dostupných zdrojů a vymezuje pojmy související s problematikou, kterými jsou andragogika, metody vzdělávání dospělých a online vzdělávání. Představuje také aktuální trendy a cíle směřování vzdělávání v České republice. Závěrem teoretické části je shrnutí důležitých teoretických východisek, ze kterých dále čerpá výzkumná část práce. Z hlediska potřeby detailního zkoumání vybraných platforem byla zvolena kvalitativní strategie výzkumu a metoda obsahové analýzy. Zkoumanými online vzdělávacími platformami byly Knowspread, Thinkific, Miro a BigBlueButton. Pro potřeby diplomové práce byly v rámci analýzy charakterizovány a představeny jejich funkce pro vytváření kurzu. Interpretace dat zprostředkovává přehlednou tabulku, ze které je patrné, že všechny výše zmíněné platformy obsahují funkce možnost nahrání souboru, vložení URL na externí multimédia / webovou stránku a funkci stáhnout vložený soubor. Další charakteristiky se liší na základě toho, zda se jedná o platformu umožňující synchronní, nebo asynchronní...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: