Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 84 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Determinants of Financial Inclusion in Africa and OECD Countries
Kočenda, Evžen ; Eshun, S. F.
Sub-Saharan Africa (SSA) has been identified as one of the least financially inclusive regions in the world with a huge disparity in comparison to highly financially inclusive regions. Using a dynamic panel data analysis, we explore the factors influencing financial inclusion in Sub-Saharan Africa (SSA) using countries belonging to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) as a benchmark. We employ the System Generalized Method of Moments (GMM) estimator and assess 31 SSA and 38 OECD countries from 2000-2021. We show that the differences in trade openness, banks' efficiency, income, and remittances are some macro-level factors that explain the variation in financial inclusion levels. We highlight the importance of quality literacy policies, trade improvement with restrictions on cross-border capital flows, and a more efficient financial system to promote financial inclusion.
Analýza problematiky infekčních onemocnění (tuberkulóza a HIV/AIDS) v Keni a Etiopii
Sedláčková, Jana
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vlivu vybraných infekčních onemocnění, tuberkulóza a HIV/AIDS, na socioekonomický rozvoj Keni a Etiopie. V první části práce popisuje, co jsou infekční nemoci a jejich obecný vliv, který mají na společnost. Dále pak ukazuje základní charakteristiky zvolených zemí a přehled systému zdravotní péče v těchto zemích. Druhá část práce využívá korelační analýzu ke zjištění vztahu mezi incidencí, prevalencí a mortalitou tuberkulózy a HIV/AIDS a nezaměstnaností, Human Development Index a jejich dopad na socioekonomickou situaci Etiopie a Keni. Získané výsledky jsou důkladně diskutovány s možnými řešeními stávajících problémů a doporučeními pro boj proti šíření infekčních nemocí a zlepšení celkového systému zdravotní péče v těchto dvou a dalších afrických zemích. Zmíněny jsou také preventivní programy obou onemocnění daných zemí, které se ukazují jako jeden z nejvhodnějších způsobů, jak omezit dopad těchto infekčních onemocnění na socioekonomický rozvoj Etiopie a Keni.
Currency warfare in civil war: The impact of the weaponisation and targeting of currencies in the Biafran war
Confidence, Jennifer Ezi-Nwa ; Dowd, Caitriona (vedoucí práce) ; Ludvík, Jan (oponent)
Currency warfare is an actor's use of monetary or military force against an enemy's monetary power. This could manifest in the form of counterfeiting, and currency change, among others. Currency warfare is used as part of a military campaign, either prior to a military conflict or implemented side by side with a military conflict. This kind of warfare plays a crucial role in cutting off the war financing capability of an enemy. Despite its strategic usefulness in military campaigns, our knowledge of currency warfare is poor, even more in internal conflict, because most of the available research focuses on international conflict. For this research, the focus is on civil war to identify how the currency changes by both the government and rebel group (Biafrans) helped to increase or decrease the duration and severity of the conflict. This study on the Biafran war case developed a currency warfare theory for lack of available theory to guide the research. The theory established certain strategic functions; bankruptcy, arms shortage, loss of territory, limited access to foreign currency, hunger and famine, and static conflict zone, as the themes that determine currency warfare's impact on severity and duration. Relying on this, findings indicate that the currency change by Nigeria helped shorten the...
EU democracy promotion in contemporary sub- Saharan Africa: the case study of South Sudan
Husák, Jim ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Weiss, Tomáš (oponent)
Šíření demokracie má za cíl přinutit nebo povzbudit cizí stát k demokratizaci. To zahrnuje přímou pomoc demokracii financováním reforem nebo školení a to buď v rámci volební arény, ve vládě nebo občanské společnosti. Dále k strategiím šíření demokracie patří rétorické závazky, politická gesta, šíření informací, sankce, podmíněnost a tzv. "měkká síla" - kulturní vazby a jejich význam při prosazování hodnot. Diplomová práce Šíření demokracie EU v současné subsaharské Africe: případová studie Jižního Súdánu zkoumá tyto strategie tak, jak je využívali aktéři EU při podpoře demokracie v Jižním Súdánu. Jižní Súdán je nejmladší zemí světa a instituce EU i členské státy EU pomáhaly zemi v jejím nelehkém pokusu o vývoj k demokratickému státu. Výzkum se zaměřuje na to, jak se toho aktéři EU snažili dosáhnout a jak se strategie měnily v letech 2011 až 2020. Práce dochází k závěru, že EU používala přístup top-down, kdy jednala především s vládami a dalšími státními institucemi, spíše než s občanskou společností. Zaměřila se také na rozvoj řádné správy věcí veřejných a právního státu spolu s posílením sociálně-ekonomických odvětví. EU rovněž podporovala demokracii v Jižním Súdánu prostřednictvím regionálních organizací IGAD a EAC. V rámci IGAD se podílela na vyjednávání mírové dohody R-ARCSS, která rovněž...
Analýza vlivu přítomnosti přírodních zdrojů na občanské války v subsaharské Africe
Sniehotta, Michal ; Buben, Radek (vedoucí práce) ; Drahokoupil, Štěpán (oponent)
Diplomová práce analyzuje problematiku vlivu přítomnosti přírodních zdrojů na občanské války v subsaharské Africe. Jejím záměrem je podrobně rozebrat možné důsledky působení přírodních zdrojů na tyto konflikty v předmětné oblasti. Diplomová práce se skládá ze tří základních částí. První teoretická část nejprve představuje hlavní teoretické koncepty ("teorii" prokletí přírodních zdrojů a koncept rentiérského státu), které předpokládají existenci kauzální vazby mezi výskytem přírodních zdrojů a negativními, zejména rozvojovými, následky u států, jež jsou na nich závislé. Následně popisuje vybrané ekonomické, sociální a institucionální nežádoucí jevy spojované právě s přítomností přírodních zdrojů. V odborné literatuře je například pravidelně zmiňována možná spojitost mezi primárními komoditami a občanskými válkami. V této souvislosti je úvodní část práce uzavřena prezentací teoretických explanací vztahu mezi těmito dvěma proměnnými. Prezentovány jsou odborné náhledy na přírodní zdroje jako možnou příčinu občanských válek, případný zdroj financí a faktor ovlivňující trvání, způsob vedení a další charakteristiky občanských válek. Opomenuta nezůstala ani analýza vlivu přírodních zdrojů především na kvalitu institucí a ekonomickou výkonnost na surovinách závislých zemí. Je poukázáno na existenci...
Francouzské vojenské intervence v subsaharské Africe 2003 - 2012
Chlebounová, Tereza ; Tomalová, Eliška (vedoucí práce) ; Weiss, Tomáš (oponent)
Cílem této práce je zodpovědět otázku, jak a proč intervenuje v novém tisíciletí Francie v subsaharské Africe. Toto území představovalo klíčovou oblast francouzského koloniálního impéria, těsné vzájemné vztahy si s ním Francie udržela také po dekolonizaci, mimo jiné i pomocí četných vojenských zásahů. Bezpečnostní a obranná politika vůči subsaharské Africe prošla od 90. let 20. století postupnými změnami, Francie se začala zapojovat do multilaterálních mírových operací a mimo svou tradiční sféru vlivu. Od roku 2003, kdy Evropská unie podnikla první operaci na africkém kontinentu, se drtivá většina jejích zásahů odehrála v rámci Společné bezpečnostní a obranné politiky EU. Ve zkoumaném období 2003- 2012 se jednalo o dvanáct započatých operací, ze kterých byly pro tento výzkum vybrány všechny čtyři vojenské mise: operace Artemis v Demokratické republice Kongo v roce 2003, EUFOR RD Congo tamtéž v roce 2006, EUFOR Tchad/RCA v Čadu a Středoafrické republice v letech 2008-2009 a námořní operace EU NAVFOR Atalanta u břehů Somálska zahájená v roce 2008. Práce zkoumá pomocí srovnání těchto případů motivy, které Francii vedou k zásahům v subsaharské Africe a k upřednostnění multilaterálního typu operace. Tyto motivy jsou posuzovány v kontextu historie francouzských intervencí na kontinentu, na Francii práce...
Rozvojová pomoc v oblasti vzdělávání ve vybraných zemích bývalých francouzských kolonií Sahelsko-beninské Unie
Staňková, Štěpánka ; Kalfiřtová, Eva (vedoucí práce) ; Machleidtová, Silva (oponent)
Štěpánka Staňková Pedf UK, Aj - FJ Diplomová práce: Rozvojová pomoc v oblasti vzdělávání ve vybraných bývalých francouzských koloniích Sahelsko-beninské unie Abstrakt Tato diplomová práce s názvem Rozvojová pomoc v oblasti vzdělávání ve vybraných bývalých francouzských koloniích Sahelsko-beninské unie představuje současnou situaci v oblasti vzdělávání v bývalých francouzských koloniích v subsaharské Africe se zaměřením na tři státy Sahelsko-beninské unie: Benin, Burkinu Faso a Niger. Dále popisuje zdroje rozvojové pomoci a podrobněji se věnuje rozvojové pomoci pro oblast vzdělávání poskytované od významných mezinárodních organizací, od Evropské unie a rozvojové pomoci poskytované na státní úrovni, a to ze strany Francie a České republiky. Cílem této práce je poukázat na příčiny kritické situace v oblasti vzdělávání v bývalých francouzských koloniích v Africe a na aktivní přístup mezinárodních organizací i Francie k problematice vzdělávání v této části Afriky. Poznatky uvedené v této práci pocházejí především z mezinárodních studií a hodnotících zpráv vypracovaných expertními týmy Spojených národů a Světové banky. Zároveň vycházíme z osobních zkušeností nabytých přímo v popisovaných státech. Klíčová slova: Rozvojová pomoc, vzdělávání, subsaharská Afrika, Benin, Burkina Faso, Niger
SNP polymorphisms of Y chromosome in the population of african fulani people
Bučková, Jana ; Černý, Viktor (vedoucí práce) ; Šimková, Halina (oponent)
Markery nerekombinujúcej časti chromozómu Y predstavujú vhodný nástroj na štúdium diverzity jednotlivých populácií. Najbežnejšími polymorfizmami ľudského genómu sú SNPs. Mutačná rýchlosť SNPs je pomerne malá a preto majú svoje využitie ako genetické markery v evolučných a populačných štúdiách. V rámci tejto práce sme analyzovali 205 nepríbuzných mužských vzoriek DNA z 11 subsaharských fulbských subpopulácií z 5 štátov Afrického Sahelu. Fulbovia sú etnickou skupinou, ktorá je rozšírená vo viacerých štátoch, hlavne západnej Afriky. Naše vzorky pochádzajú z oblasti Tindangou, Banfora (Burkina Faso), Bongor, Linia (Čad), Diafarabé (Mali), Tcheboua (Kamerun), Balatungur, Diffa, Zinder, Ader a Abalak (Niger). Vyžitím kitu Signet Y-SNP Identification Systems a prístroja Luminex s LabMAP Luminex technológiou sme detegovali jednotlivé SNPs chromozómu Y. LabMAP Luminexová technológia je univerzálna čipová platforma, ktorá ako sondy využíva fluorescenčne značené polystyrénové mikrosféry. Zaznamenali sme výskyt 12 rôznych haploskupín. Do typický africkej haploskupiny E, ktorá je definovaná prítomnosťou odvodenej alely v polymorfizme M96 patrí 89,3% jedincov. U 7,8% z celkového počtu jedincov sme detegovali haploskupinu R, ktorá je charakteristická pre eurázijskú populáciu. Na vytváraní genofondu populácie...
Neekonomický neokolonialismus a jeho konflikty
Dvořák, Michal ; Riegl, Martin (vedoucí práce) ; Soukup, Jaromír (oponent)
Cílem práce je analyzovat specifický fenomén neekonomického neokolonialismu a jeho konflikty. Analýzu dvou konfliktů (v Západní Sahaře a Namibii) provádím především na pozadí studené války, zároveň se snažím o nalezení souvislostí mezi dynamikou a vnitropolitickým vývojem metropolitní země a samotným konfliktem, přístupy metropole ke konfliktům a jejich zájem na konfliktech. Dalším aspektem je regionální rozměr konfliktů, proto analyzuji přístupy sousedních zemí ke konfliktům, jejich vliv na konflikty a jejich motivace na ovlivnění konfliktů. Hlavním aspektem je pak mezinárodní rozměr konfliktů, proto se zabývám přístupem Sovětského svazu, Spojených států, Organizace spojených národů a Organizace africké jednoty ke konfliktům. Hlavní výzkumnou otázkou je: Jaké procesy a mechanismy vedly k tomu, že Namibie získala nezávislost, zatímco Západní Sahara nikoli? Další otázky jsou pak: Co vedlo velmoci k tomu, že se zapojily do konfliktů, které se nacházely na periferii světového soupeření? Jak se zachovaly mezinárodní organizace během konfliktů a měly na ně nějaký vliv? A konečně pak: Jaký měly sousední země zájem na konfliktech a jak se jejich zájem odrazil v jejich přístupu k nim?

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 84 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.