Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sociální pedagogika a sociální práce Olgy Fierzové v letech 1933 až 1947
Bláha, Zdeněk
Diplomová práce se zabývá osobností československé sociální pedagogiky 1. poloviny 20. století, Olgou Fierzovou. Na základě obsahové analýzy sekundárních písemných pramenů si klade za cíl definovat, jaké sociálně edukační znaky Olga Fierzová užívala v praktické péči o bezprizorní, židovské a německé děti v letech 1933 až 1947 a stanovit jejich přínos a význam. V závěru jsou formulovány výsledky bádání poskytující odpověď na cíle výzkumu. KLÍČOVÁ SLOVA Sociální pedagogika, humanismus, křesťanské hodnoty, Olga Fierzová, Přemysl Pitter, Milíčův dům, internační a koncentrační tábory, péče o děti, židovské děti, německé děti, Akce Zámky.
Sociální pedagogika a sociální práce Olgy Fierzové v letech 1933 až 1947
Bláha, Zdeněk ; Prokop, Jiří (vedoucí práce) ; Mojžíšová, Jarmila (oponent)
Diplomová práce se zabývá osobností československé sociální pedagogiky 1. poloviny 20. století, Olgou Fierzovou. Na základě obsahové analýzy sekundárních písemných pramenů si klade za cíl definovat, jaké sociálně edukační znaky Olga Fierzová užívala v praktické péči o bezprizorní, židovské a německé děti v letech 1933 až 1947 a stanovit jejich přínos a význam. V závěru jsou formulovány výsledky bádání poskytující odpověď na cíle výzkumu. KLÍČOVÁ SLOVA Sociální pedagogika, humanismus, křesťanské hodnoty, Olga Fierzová, Přemysl Pitter, Milíčův dům, internační a koncentrační tábory, péče o děti, židovské děti, německé děti, Akce Zámky.
Humanismus Přemysla Pittera a jeho přínos výchovy k hodnotám na 1. stupni základní školy
Bartoňková, Dagmar ; Uhlířová, Jana (vedoucí práce) ; Loudová Stralczynská, Barbora (oponent)
NÁZEV: Humanismus Přemysla Pittera a jeho přínos výchovy k hodnotám na 1. stupni základní školy ABSTRAKT: Cílem této diplomové práce je zprostředkovat žákům 1. stupně ZŠ základní informace o myšlenkách a aktivitách Přemysla Pittera. Teoretická část představuje především historické a biografické údaje, umožňující porozumět životním hodnotám Přemysla Pitera a základnímu kontextu jeho života. Praktická část je postavena na projektu, který žákům 5. ročníku 1. stupně ZŠ umožňuje pronikat do Pitterova života a skrze vlastní zážitky pochopit jeho životní postoje, a tím i jeho životní hodnoty. Z reflexe projektu vyplývá, že žáci porozuměli hodnotám Přemysla Pittera i souvisejícím historickým událostem a jeho výjimečnosti a odvaze. Samostatně pak tyto poznatky formulovali ve vlastní knize, která byla výstupem projektu. Cíl práce i projektu byl splněn. KLÍČOVÁ SLOVA: Přemysl Pitter, humanismus, výchova k hodnotám, projekt
Deset zastavení s Přemyslem Pittrem
Štěpánová, Lucie ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o osobnosti Přemysla Pittra, o době ve které žil. Byl to muž humanismu, tolerance, zastánce demokracie, ekumenismu a jeden z mála, kteří pomáhají aniž by museli. Cílem práce je seznámit čtenáře s nejdůležitějšími událostmi a aspekty jeho života. Práce je rozdělena do deseti kapitol a v každé se soustřeďuji na jedno období v jeho životě. V první kapitole je popsáno jeho dětství až do návratu z I. světové války. Ve druhé kapitole jsem se pokusila zpracovat růst jeho myšlení a názorů v evropském kontextu. Třetí kapitola nese název "Milíčův dům," kde se Přemysl se svými spolupracovníky staral o děti z dolního Žižkova. Čtvrtá pojednává o "Akci Zámky". V páté kapitole se věnuji Pittrovu útěku z ČSR. V šesté kapitole je popsáno jeho působení v uprchlickém táboře Valka. Sedmá kapitola se věnuje jeho publikační činnosti a pobytu ve Švýcarsku. Osmá nese název "Vychovatel, didaktická činnost", v ní jsem se pokusila nastínit jeho nejdůležitější pedagogické přínosy a zásady. Devátá kapitola se zabývá Pittrovou nejbližší životní spolupracovnicí Olgou Fierzovou. Poslední, tedy desátou kapitolu jsem zpracovala ve formě tabulky, kterou jsem volila pro její přehlednost. Do ní jsem chronologicky zanesla nejdůležitější data, osobnosti, se kterými se setkal, jeho psaná díla a světové události,...
Osobnost Přemysla Pittra a jeho zásluhy v mimoškolním vzdělávání
PECHOVÁ, Tereza
Bakalářská práce se zabývá osobností Přemysla Pittra a jeho zásluhami v mimoškolním vzdělávání. Cílem teoretické části bude zaměřit se na život a osudy českého kazatele, spisovatele a sociálního pracovníka Přemysla Pittra. V praktické části budou analyzovány dostupné výpovědi tzv. "bývalých dětí" P. Pittra za pomoci nahrávek na DVD. Bude využit kvalitativní design výzkumu, ve kterém bude použita obsahová analýza textu a výpovědí pamětníků.
Deset zastavení s Přemyslem Pittrem
Štěpánová, Lucie ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o osobnosti Přemysla Pittra, o době ve které žil. Byl to muž humanismu, tolerance, zastánce demokracie, ekumenismu a jeden z mála, kteří pomáhají aniž by museli. Cílem práce je seznámit čtenáře s nejdůležitějšími událostmi a aspekty jeho života. Práce je rozdělena do deseti kapitol a v každé se soustřeďuji na jedno období v jeho životě. V první kapitole je popsáno jeho dětství až do návratu z I. světové války. Ve druhé kapitole jsem se pokusila zpracovat růst jeho myšlení a názorů v evropském kontextu. Třetí kapitola nese název "Milíčův dům," kde se Přemysl se svými spolupracovníky staral o děti z dolního Žižkova. Čtvrtá pojednává o "Akci Zámky". V páté kapitole se věnuji Pittrovu útěku z ČSR. V šesté kapitole je popsáno jeho působení v uprchlickém táboře Valka. Sedmá kapitola se věnuje jeho publikační činnosti a pobytu ve Švýcarsku. Osmá nese název "Vychovatel, didaktická činnost", v ní jsem se pokusila nastínit jeho nejdůležitější pedagogické přínosy a zásady. Devátá kapitola se zabývá Pittrovou nejbližší životní spolupracovnicí Olgou Fierzovou. Poslední, tedy desátou kapitolu jsem zpracovala ve formě tabulky, kterou jsem volila pro její přehlednost. Do ní jsem chronologicky zanesla nejdůležitější data, osobnosti, se kterými se setkal, jeho psaná díla a světové události,...
Milíčův dům a Přemysl Pitter
Velcová, Vendula ; Dvořáková, Markéta (vedoucí práce) ; Blažková, Miloslava (oponent)
Tématem této bakalářské práce je Milíčův dům, jeho začátky, jeho provoz a fungování a další činnosti spjaté s tímto útulkem pro potřebné děti a s Přemyslem Pittrem, bez kterého by tento dům nikdy nestál. Cílem této bakalářské práce je přiblížení situace v pedagogice a výchově v souvislosti s Milíčovým domem mezi světovými válkami a po nich a seznámení se s životem a životním osudem inspirující osobnosti, kterou Přemysl Pitter bez pochyby byl. Milíčův dům samozřejmě není jediným úspěchem tohoto skvělého pedagoga a vychovatele, a proto se v této práci věnuji i dalším jeho vydařeným aktivitám, mezi které patří ozdravovna v Mýtě u Rokycan a akce Zámky. Všechny tyto Pittrovy aktivity zlepšily nebo dokonce zachránily mnoho nejen dětských životů. Také se věnuji několika z jeho četných spolupracovníků a přátel. Závěrem této práce uvádím jeden z mnoha silných příběhů vystihující situaci okolo Milíčova domu a Přemysla Pittra.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.