Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 315 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Plnění daňového charakteru v islámském právu
Vojtěch, Jakub ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Abstrakt, název práce, klíčová slova v českém jazyce Předkládaný text směřuje k nabídnutí obrazu soustavy vytipovaných plnění s daňovými rysy, která jsou normována islámským právem, při opoře především o robustní teoretickou bázi odborné literatury a hlavně primární prameny islámského práva. Primárním cílem této práce je přezkum jednotlivých islámských plnění daňového charakteru z pozice poznatků české daňověprávní teorie. Islámská soustava zahrnuje tato jednotlivá zvažovaná plnění: i) zakát, ii) džizíu, iii) charádž, iv) chums, v) sadaqu, to i ve formě waqfu, a v neposlední řadě vi) 'ušr. Z vypracované analýzy plyne, že pokud těchto šest uvedených plnění nahlížíme v obecné rovině prizmatem české daňověprávní teorie, je možno konstatovat, že toliko zakát, džizía, charádž a 'ušr naplňují (byť často s určitými výhradami) obligatorní teoretické znaky daně. Název práce v českém jazyce: Plnění daňového charakteru v islámském právu. Klíčová slova: islám; právo; daně.
Islámská kultura v euro-středomořském dialogu a její reflexe v českých zemích
Gombárová, Jana ; Soukup, Václav (vedoucí práce) ; Soukup, Martin (oponent) ; Novotná, Yvona (oponent)
PhDr. Jana Gombárová Islámská kultura v euro-středomořském dialogu a její reflexe v Českých zemích Abstrakt Hlavním cílem disertační práce byla reflexe islámské kultury v rámci euro- středomořského multikulturního dialogu se specifickým ohledem k situaci v České republice. První kapitola obsahuje metodologický a teoretický rozbor koncepcí "konce dějin" Francise Fukuyamy a "střetu civilizací" Samuela P. Huntingtona, jež vyvolaly širokou a nezřídka kontroverzní diskusi ve světě i u nás. Analyzovány jsou také novější "katastrofické scénáře" (Laqueur, Spencer, Rodrígez, Sarazin). Další část pojednává o islámské kultuře v rámci euro-středomořského dialogu a historii Barcelonského procesu jako koncepce Evropské unie o přístupech a plánované spolupráci se zeměmi jižního břehu Středomoří, jež vyústila ve vznik Unie pro Středomoří v roce 2010. Vznik a funkce celoevropské nevládní nadace Anny Lindh (Anna Lindh Foundation), jejíž sídlo je v egyptské Alexandrii, je rovněž v centru pozornosti. Struktura a aktivity české sítě nadace Anny Lindh doplňují obraz multikulturního dialogu na národní úrovni. Události arabského jara s kontroverzními výsledky a nástupem islamistů tvoří poslední část první kapitoly. Druhá kapitola se věnuje orientalismu, přičemž úvod je věnován názorům týkajícím se pojmů Orient, Okcident. Mottem...
Diskurzivní analýza islámské teroristické propagandy na internetu
Fuxa, Filip ; Střítecký, Vít (vedoucí práce)
Rigorózní práce Diskurzivní analýza islámské teroristické propagandy na internetu zkoumá pomocí tematické diskurzivní analýzy internetová džihádistická diskusní fóra. Internet se v posledních cca dvou desetiletích stal pro islámské extremisty jedním z nejúčinnějších komunikačních nástrojů, prostřednictvím něhož je možno oslovit tisíce muslimů po celém světě. Po mediální blokádě teroristických témat, která se začala projevovat brzy po 11. září 2001, navíc v internetu džihádisté našli dokonalou cestu, jak se do klasických médií vrátit, sice už ne přímo, ale prostřednictvím internetových sdělení, která média po celém světě hojně přebírají. První část rigorózní práce představuje teoretické zázemí pro druhou, ryze praktickou část. Nejprve se zabývá propagandou jako formou komunikace, internetem jako médiem, které do sebe určitým způsobem vstřebalo všechna média předchozí, podává však také výklad o terorismu šířeném přes internet. Stěžejní částí celé práce je studium džihádistického diskurzu, skrze který konstruují džihádisté islámský svět jako svět trpící pod západním útlakem, čímž se snaží přimět pasivní muslimské publikum k aktivnímu připojení k džihádu. Práce pojednává nejen o jednotlivých typech propagandy, ale zamýšlí se i nad tím, jaké jsou v jednotlivých případech záměry propagandistů a jakými...
Současná podoba řádu bektašíja v Albánii, Kosovu a Severní Makedonii: zdroje bektašíjské spirituality
Korábečný, Martin ; de la Vega Nosek, Lukáš (vedoucí práce) ; Štampach, Ivan (oponent)
- čeština Tato práce je zaměřena na lidovou spiritualitu řádu bektášíja. V průběhu terénního výzkumu v Albánii, Kosovu a Severní Makedonii bylo zjištěno, že velmi důležitý je pro spiritualitu bektášíje kategorie Posvátna. Nejprve pojednáme o kategorii posvátno a spiritualita, v první části práce dále nalezneme aplikaci kategorie Posvátno na bektášíju. Používáme zde model navržený Ninianem Smartem a Zdeňkem Vojtíškem, který umožňuje zahrnutí lidových prvků a individuality spirituální zkušenosti bez jejich hodnocení či zjednodušování. Jsou součástí širšího rámce spirituality, ve kterém mají své místo její různé roviny - posvátné předpoklady, obřady, zážitky, společenství, etika, tvorba a příběhy. Spiritualita člověka se může napájet na různých rovinách z různých zdrojů. V průběhu terénního výzkumu jsem došel k závěru, že lidé, kteří čerpají z bektášíje pro svou osobní spiritualitu, nepřijímají bektášíju jako celek, ale spíše si z této tradice vybírají prvky, které zahrnují do své osobní spirituality jako prvky lidové. Druhá část práce je zaměřena na jejich zdroje - prvky z místní kultury, z křesťanství nebo šamanismu. Osobní spiritualita lidí, čerpajících pro svoji zbožnost inspiraci z bektášíjské tradice, je spíše fragmentární, připravená podle pragmatického individualismu. Prezentuje se jako...
Muslimský pacient v českém zdravotnictví
FRAŇKOVÁ, Kristýna
Tato bakalářská práce se zabývá muslimským pacientem v českém zdravotnictví. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretickou část zaměřujeme na vymezení základních pojmů týkajících se transkulturalismu, islámu a ošetřování muslimského pacienta s využitím modelu Gigerové a Davidhizarové. Cílem empirické části bylo zjistit zkušenosti muslimských pacientů v rámci českého zdravotnictví. Na základě tohoto cíle byly stanoveny výzkumné otázky. VO 1: Jaká specifika ošetřovatelské péče jsou o muslimského pacienta z pohledu sester? VO 2: Jaké jsou nejčastější problémy, se kterými se muslimští pacienti setkávají v českém zdravotnictví? VO 3: Jaké problémy vnímají sestry při péči o muslimského pacienta? VO 4: Jaký názor mají muslimští pacienti na české zdravotnictví? Pro sběr dat bylo zvoleno kvalitativní výzkumné šetření s využitím techniky polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor tvořili muslimští pacienti, kteří mají zkušenosti s poskytováním péče v českém zdravotnictví a sestry, které se v průběhu své praxe setkaly s péčí o muslimského pacienta. Z výsledků lze soudit, že dle názoru sester mezi základní specifika ošetřovatelské péče patří pravidla stravování a modlitba. Další šetření prokázalo, že v průběhu poskytovaní péče je muslimským pacientům umožněno dodržovaní většiny zvyků, které se tykají jejich náboženství. Dle názoru muslimů je české zdravotnictví na velmi vysoké úrovni. Stejný názor mají také na práci zdravotnického personálu. Jako největší problém při poskytování ošetřovatelské péče muslimským pacientům se ukázala komunikace. Tento problém uváděly sestry i někteří pacienti. Ze strany personálu docházelo k jazykové bariéře, protože neznali jazyk nebo neměli možnost využít tlumočníka nebo jazykové karty. Výsledky bakalářské práce pomohou ukázat na největší problémy se kterými se setkávají muslimští pacienti v českém zdravotnictví a také samotné sestry, které poskytují ošetřovatelskou péči muslimským pacientům.
Pojetí lidských práv v Čečenské republice a v okolních zemích mezi lety 2009-2019
ROŠTINSKÁ, Anna
Práce se věnuje dodržování lidských práv v Čečenské republice. Poukazuje na etické a lidsko-právní přístupy ke zvolené tématice. Práce se rovněž zabývá sociální prací v kontextu muslimských zákonů, kde se snaží o propojení sociální práce a muslimských zákonů. Práce rovněž poukazuje na etické vazby a některé etické teorie, které se zabývají například vraždou ze cti a jinými. Zabývá se také náboženskými a politickými tématy, které přispívají k vysvětlení tématiky lidských práv v Čečenské republice. Orientuje se také na vysvětlení základních pojmů v oblasti lidských práv a muslimského náboženství, což pomáhá vysvětlit celou problematiku. V části etického zpracování vysvětluje pomocí některých teorií možné přístupy k výkladu lidských práv jako celku. V závěru své práce nastiňuji a navrhuji vlastní návrhy, které by mohly pomoci zlepšit situaci týkající se sociální práce v Čečensku. Zamýšlím se také nad tím, zda jsem naplnila cíl své práce a jaké nové poznatky práce může přinést, především v oblasti sociální práce
Pojetí transcendentna v díle Šihábbudína Jahjá Suhrawardího
KUČERA, Václav
Práce se zabývá transcendentnem v kosmogonické koncepci perského mystika a filosofa Šihábbudína Jahjá Suhrawardího. Krátce pojednává o jeho životě, díle a historicko-kulturním kontextu arabského světa ve 12. století. Obšírněji se zaobírá genezí ve filosofii iluminace, Suhrawardího myšlenkové škole. Rozebírá hierarchii tvoření od transcendentního stvořitele, přes nebeské sféry a andělské bytosti, až do elementárního světa materie. Vysvětluje, že celý tento proces je kontinuem a že Světlo světel má i přes svou transcendentnost bezprostřední vztah se vším, co tvoří. Dále obsahuje několik pravidel, která Suhrawardí předkládá jako návod ke zdařilému životu. Na konci práce je krátké pojednání o historii filosofie iluminace od Suhrawardího smrti po současnost.
Effectiveness of Countering Violent Extremism and De-radicalisation Strategy: A comparative analysis between the United States and the United Kingdom
Islam, Md Badrul ; Fitzgerald, James (vedoucí práce) ; Kaczmarski, Marcin (oponent) ; Bureš, Oldřich (oponent)
Different states have taken a significant number of countering violent extremism and de-radicalisation strategies all over the world. However, the effectiveness of these policies does not discuss so much. Sometimes governments claim success regarding their strategies. Nevertheless, these claims are questionable because of the lack of empirical evidence. The literature on CVE significantly highlights the importance of CVE campaigns with different programmes: de-radicalisation, disengagement, rehabilitation, and reintegration. However, the research on the evaluation of CVE and de- radicalisation programme around the world is limited. Therefore, this research has tried to contribute to this issue. This research has used the comparative case study method and selected the cases of the CVE and de-radicalisation strategies of the United States and the United Kingdom. This research finds that both US and UK CVE strategies predominantly focus on the Muslim, which stigmatised the Muslim community and reinforced Islamic stereotypes. Therefore, it creates 'Muslim' as a 'suspect community' that is alienating Muslims. For the US case, the right-wing extremism is increasing especially against Muslim and Jewish religious figures and institutions, but the government are giving less attention to this issue. The...
Politická satira Charlie Hebdo ve vztahu k náboženství
Kaletová, Anna ; Matějka, Ondřej (vedoucí práce) ; Bauer, Paul (oponent)
Tématem bakalářské práce je politická satira Charlie Hebdo ve vztahu k náboženství. Politická satira je v dnešní Francii zastoupena několika periodiky, z nichž jedním je týdeník Charlie Hebdo. Časopis, jehož počátky sahají do roku 1970, se specializuje na zprávy a karikatury o aktuálním dění ve světě, náboženství, politiku a kulturu. Karikatury zveřejňované v Charlie Hebdo se brzy staly poměrně kontroverzním tématem. Z toho důvodu měli autoři časopisu v průběhu let celou řadu konfliktů se zástupci muslimské obce, přičemž problematickými se staly především karikatury zobrazující proroka Mohameda. Potíže se projevily jak ve formě výhružných dopisů, zapálením redakce Charlie Hebdo, tak teroristickým atentátem v roce 2015. Bakalářská práce mapuje dějiny politické satiry ve Francii, historii časopisu Charlie Hebdo a jeho konflikty s islámem. Cílem práce je zjistit, zda jsou karikatury Charlie Hebdo zobrazující islám v něčem specifické v porovnání s obrázky zesměšňujícími další dva velké náboženské celky, křesťanství a judaismus. Za využití etnografické obsahové analýzy, rozboru vybraných karikatur vydaných v roce 2014 a jejich následné komparaci jsou zodpovězeny výzkumné otázky. Závěrem práce je zjištění, že karikatury s tématikou islámu se v Charlie Hebdo v roce 2014 objevovaly mnohem častěji, než...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 315 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.