Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 152 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
České střelecké platformy a události masové střelby: analýza komunikačních rámců
Čadek, Matěj ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce) ; Ludvík, Jan (oponent)
Diplomová práce si klade za cíl rozebrat komunikaci českých střeleckých platforem na sociálních sítích a v on-line prostoru, kde jsou tyto platformy schopny jednoduše mobilizovat své příznivce a ovlivňovat mainstreamový názor na střelné zbraně, jejich použití a legislativu. Jedná se o případovou analýzu komunikačních výstupů daných aktérů v návaznosti na případy masové střelby v Evropě, které pravidelně rozdmýchávají debatu o přísnější zbraňové regulaci. Tu střelecké platformy a spolky přirozeně odmítají. Analýza je postavena na teorii rámování a využívá metody zkoumání rámců Dennise Chonga a Jamese Druckmana: nejprve identifikuje set základních rámců, který poté kvalitativně testuje oproti manuálně sesbíranému souboru komunikačních výstupů dané zájmové skupiny. Dochází tak k závěru, že drtivá většina textů a výstupů je explicitně rámována, a nachází vzorce využití těchto rámců nebo jejich kombinací: ty jsou rozdílné podle motivu útoku, na který reagují, i podle toho, zda se jedná o tuzemský či zahraniční incident. V neposlední řadě pak tato práce sleduje, jak tyto rámce pronikají z vlastní komunikace střeleckých platforem k mainstreamovým médiím a elitám. Zde dochází práce k překvapivému závěru, že i přes ideální komunikační prostředí bez celistvých protirámců se komunikační rámce střeleckých platforem v...
The phenomenon of relict border and its influence on the religiosity of the population and the sacral landscape in Manětín
Bačo, Jaroslav ; Havlíček, Tomáš (vedoucí práce) ; Novotná, Marie (oponent)
Táto diplomová práca je venovaná štúdii vplyvov česko-nemeckej reliktnej hranice na religiozitu a sakrálnu krajinu územia mesta Manětín, reprezentujúceho kontinuálne české územie a obce Nečtiny s nemeckým historickým pôvodom. V teoretických východiskách tejto práce bol z toho dôvodu venovaný priestor vstupu do hraničnej problematiky s obecným predstavením jednotlivých typov podoby hraníc so zvýšeným dôrazom na predstavenie reliktnej a etnickej hranice pre potreby nadväzujúceho výskumu. Druhá fáza teoretických východísk bola zameraná na charakteristiku religiozity a sakrálnej krajiny, jej vývoja na národnej úrovni po 2. svetovej vojne s dôrazom na nadväznosť s procesmi vysídľovania nemeckého obyvateľstva po roku 1945. Výskumná časť diplomovej práce následne pozostávala z mikroregionálnej analýzy referenčného územia v podobe terénneho výskumu pozostávajúceho z pološtruktúrovaných rozhovorov, ktoré boli v práci doplnené o deskriptívnu analýzu štatistíka metódu pozorovania stavu a rozmiestnenie sakrálnych objektov. Primárnym cieľom výskumu predloženej práce bolo analyzovať rozdiely v religiozite a sakrálnej krajiny v sledovaných územiach pomocou zvolených metodických postupov a na ich báze zhodnotiť kontinuitu existencie reliktnej hranice. Kľúčové slová: reliktná hranica, religiozita, sakrálna...
Glamping jako nová forma cestovního ruchu a analýza jeho potenciálu v Česku
de Wolfová, Tereza ; Vágner, Jiří (vedoucí práce) ; Burda, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se zabývá novou formou cestovního ruchu - glampingu na území Česka. Na základě analýzy české nabídky glampingu vysvětluje současný vývoj a potenciál glampingu v České republice. První část práce se zaměřuje na teoretické zarámování glampingu v rámci cestovního ruchu a jeho obecnou charakteristiku a vývoj. Důležitým bodem práce je i vymezení geografického rozložení glampingu ve světě. Na základě zjištěných charakteristik byl vytvořen kvalitativní výzkum glampingu v Česku, jehož metody tvoří analýza nabídky a poptávky na trhu a metoda polostrukturovaného rozhovoru a terénního výzkumu. Empirická část je založena na analýze současného stavu glampingu v Česku. V této části došlo k vymezení lokací glampingu a předpokladů pro glampingové destinace v Česku a vysvětlení obecných charakteristik, do níž je zahrnut i rozbor cílové skupiny a sezónnosti glampingu. Práce byla zpracována v období pandemie viru Covid-19, a proto zkoumá i dopady a vlivy této krize právě na glamping jako součást zasaženého odvětví cestovního ruchu. Mezi hlavní přínosy této práce patří poskytnutí prvního uceleného pohledu na fenomén glampingu v českém prostředí, kterým se dosud nikdo v takovém rozsahu nezabýval. Klíčová slova: glamping; formy cestovního ruchu; Česko; přírodní cestovní ruch; alternativní cestovní ruch,...
Vývoj bytové výstavby v souvislosti s regionálním populačním vývojem Česka
Janda, Martin ; Šídlo, Luděk (vedoucí práce) ; Kraus, Jaroslav (oponent)
Vývoj bytové výstavby v souvislosti s regionálním populačním vývojem Česka Abstrakt Hlavním cílem této práce je zanalyzovat a popsat vývoj bytové výstavby v souvislosti s regionálním populačním vývojem Česka v letech 2000-2019. K analýze dat byly využity prostorová autokorelace (LISA) a Webbův graf, který se využívá k analýzám regionálního populačního vývoje. Sledovány jsou oblasti s nadprůměrnou a naopak podprůměrnou bytovou výstavbou ve čtyřech pětiletých obdobích. Tyto oblasti jsou vzájemně konfrontovány z pohledu jejich populačního vývoje. Hlavním výsledkem práce je potvrzení předpokladu, že oblasti s nadprůměrnou bytovou výstavbou se ve většině případů vyznačují také nadprůměrným populačním přírůstkem a nacházejí se v zázemí velkých měst (především Prahy) v rámci procesu suburbanizace. Klíčová slova: populační vývoj, bytová výstavba, Webbův graf, prostorová autokorelace, Česko
Role měkkých faktorů v rozvoji vnitřní periferie východních Čech
Komárek, Marek
Role m kkých faktor v rozvoji vnit ní periferie východních ech Abstrakt V posledních letech se ve výzkumu podmín ností procesu polarizace prostoru a rozvoje region klade d raz na pochopení významu endogenních a tzv. "m kkých" faktor . Obecné teorie regionálního vývoje, formulované p evážn na bázi hodnocení "tvrdých" dat, jsou z d vodu jejich omezené vypovídací schopnosti ov ovány etnými p ípadovými studiemi, v nichž se uplat ují zejména kvalitativní p ístupy hodnocení. Vliv a validita "m kkých" faktor významn roste s klesající ádovostní úrovní sledování, proto je žádoucí provád t empirické výzkumy i v úrovni obcí. Diplomová práce si klade za cíl analyzovat "m kké" faktory územního rozvoje a pochopit podstatu rozdíl socio-ekonomické vysp losti obcí v území vnit ní periferie ech. Základním teoretickým východiskem se stal koncept institucionální hustoty (institutional thickness) s logickým p esahem k problematice sociálního kapitálu. P edm tem sledování je kooperace aktér územního rozvoje (starost obcí) v prostoru, jejich vzájemná d v ra a angažovanost v nadobecních aktivitách. Snahou je odhalit a vysv tlit charakter vztah , sm r interakcí a vliv politické orientace aktér na jejich pozici v mikroregionech a v lokálním spole enství. Úvodní ást práce p edstavuje obecný vstup do problematiky výzkumu, na níž...
An author just for Germanists? To the reception of Thomas Bernhard in Czechia after 1989
Hrdá, Anežka ; Zelená, Alena (vedoucí práce) ; Röskau-Rydel, Isabel (oponent)
Diplomová práce se zabývá přijetím rakouského spisovatele a dramatika Thomase Bernharda v Čechách po roce 1989 a především tím, jaký obraz tohoto dramatika byl české veřejnosti představen. Práce tak reaguje na výrok českého germanisty Milana Tvrdíka z roku 1995, že Thomas Bernhard stále čeká v Čechách na své objevení a zatím je autorem pouze pro germanisty. Teoretický rámec práce se opírá o recepční teorii Kostnické školy. Hlavním předmětem výzkumu jsou potom především české překlady Bernhardova díla s doslovy a edičními poznámkami, stejně tak jako analýza recenzí Bernhardových her uvedených na českých jevištích mezi lety 1989 a 2019. Vzhledem k tomu, že některé adaptace Bernhardových her nabídly propojení české a slovenské herecké scény, je součástí práce i vhled do situace přijetí Bernharda na Slovensku. Při analýze jsou dále zohledněny i vnější faktory ovlivňující přijetí Bernhardova díla v České republice, jakými jsou překladatelé, editoři nebo jednotlivá nakladatelství jako Prostor, Mladá Fronta, Divadelní ústav nebo Odeon. Z kvalitativní analýzy zkoumaných textů je vyvozen obraz rakouského dramatika, jak byl, resp. je předkládán českému publiku.
Migrační proudy v českém venkovském prostoru od 90. let 20. století: analýza struktury a vývoje
Zalubil, Jakub ; Netrdová, Pavlína (vedoucí práce) ; Čermák, Zdeněk (oponent)
1 Abstrakt Předložená diplomová práce hodnotí migrační pohyby obyvatelstva ve venkovském prostoru Česka v období v letech 1992-2018. Cílem práce je zhodnotit novodobý vývoj vnitřní migrace obyvatel venkovských sídel z pohledu velikosti migračních toků a určit hlavní migrační směry z a do českého venkova. Vyhodnocení velikosti a struktury migračních toků probíhalo na základě analýzy dat z neveřejné databáze o vnitřní migraci, která obsahuje pro dané období téměř šest miliónů případů stěhování uvnitř státu. Tato data byla nejprve agregována na základě příslušnosti obce vystěhování a obce přistěhování do venkovských oblastí správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. Výsledky, které jsou prezentovány v grafické a mapové podobě, ukazují, že venkov vnitřní migrací obyvatelstvo získává. Výsledky analýzy prokázaly, že situace je velmi diferencovaná. Nejvyšší míry migračních ukazatelů vykazují vymezené venkovské správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem v blízkém okolí velkých měst, primárně Prahy, a nejnižší v pohraničních oblastech. Na základě provedených analýz migračních dat je navržena typologie venkova, která je dána do souvislosti s dřívějšími komplexními typologiemi venkova. Klíčová slova: Česko; typologie venkova; venkov; vnitřní migrace
Development of total mortality and mortality from selected causes of death in the Czech and Slovak regions since 2001
Mondeková, Alexandra ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Maláková, Kateřina (oponent)
Hlavným cieľom bakalárskej práce je analýza vývoja celkovej úmrtnosti a vybraných príčin smrti v Česku a na Slovensku, a to na regionálnej úrovni. Tým sa z hľadiska tejto práce rozumie najmä porovnanie ich vývoja v oboch krajinách, a to na úrovni samosprávnych krajov. Predmetu práce z časového hľadiska zodpovedá vývoj od roku 2001 do roku 2018. Pre analýzu celkovej úmrtnosti sú použité ukazovatele nádej dožitia (stredná dĺžka života) pri narodení a v presnom veku 65 rokov. Rozbor celkovej úmrtnosti je zakončený analýzou príspevkov vekových skupín k zmene nádeje dožitia pri narodení. V nadväznosti na vývoj celkovej úmrtnosti sú následne v druhej časti predmetom rozboru vybrané príčiny smrti, pričom vybrané boli tie príčiny úmrtí, ktoré majú najpočetnejšie zastúpenie v oboch porovnávaných štátoch. Z hľadiska celkovej úmrtnosti je hlavným výsledkom zistenie, že v Česku aj na Slovensku je možné hovoriť o zlepšovaní úmrtnostných pomerov, čo sa prejavuje najmä na zvyšovaní nádeje dožitia. V rámci analýzy vybraných príčin smrti bolo zistené, že v priebehu sledovaného obdobia došlo k poklesu intenzity úmrtnosti na kategóriu chorôb obehovej sústavy. Pri nádorových ochoreniach je zistený trend mierne odlišný, pretože kým v Česku dochádza k poklesu intenzity úmrtnosti, tak na Slovensku je trend poklesu v prípade mužov...
The phenomenon of relict border and its influence on the religiosity of the population and the sacral landscape in Manětín
Bačo, Jaroslav ; Havlíček, Tomáš (vedoucí práce) ; Novotná, Marie (oponent)
Táto diplomová práca je venovaná štúdii vplyvov česko-nemeckej reliktnej hranice na religiozitu a sakrálnu krajinu územia mesta Manětín, reprezentujúceho kontinuálne české územie a obce Nečtiny s nemeckým historickým pôvodom. V teoretických východiskách tejto práce bol z toho dôvodu venovaný priestor vstupu do hraničnej problematiky s obecným predstavením jednotlivých typov podoby hraníc so zvýšeným dôrazom na predstavenie reliktnej a etnickej hranice pre potreby nadväzujúceho výskumu. Druhá fáza teoretických východísk bola zameraná na charakteristiku religiozity a sakrálnej krajiny, jej vývoja na národnej úrovni po 2. svetovej vojne s dôrazom na nadväznosť s procesmi vysídľovania nemeckého obyvateľstva po roku 1945. Výskumná časť diplomovej práce následne pozostávala z mikroregionálnej analýzy referenčného územia v podobe terénneho výskumu a pološtruktúrovaných rozhovorov, ktoré boli v práci doplnené o demografické štatistiky. Primárnym cieľom výskumu predloženej práce bolo analyzovať rozdiely v religiozite a sakrálnej krajiny v sledovaných územiach pomocou zvolených metodických postupov a na ich báze zhodnotiť kontinuitu existencie reliktnej hranice. Kľúčové slová: reliktná hranica, religiozita, sakrálna krajina, Česko, pohraničie, národnosť

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 152 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.