Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 269 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Dynamika rezidenční diferenciace a segregace cizinců v metropolitních areálech Česka
Klsák, Adam ; Ouředníček, Martin (vedoucí práce) ; Čermák, Zdeněk (oponent) ; Uherek, Zdeněk (oponent)
Česko je v otázce mezinárodní migrace v kontextu střední a východní Evropy výz- namným fenoménem. Počet přicházejících cizinců kontinuálně roste a dá se očeká- vat, že poroste také jejich aktivní podíl na řadě procesů zásadně ovlivňujících naši společnost i sídla. Rostoucí socio-ekonomická i etnická rozmanitost populace se propisuje do prostoru, kde může docházet ke koncentraci různých skupin obyvatelstva. Zkušenosti z tradičních imigračních zemí ukazují, že dobrovolné shlukování přistěhovalců do etnick- ých enkláv bývá přechodným stupněm v integračním procesu, v případě nedobrovolnosti a exkluze však také může být výrazně rizikové. Hlavním cílem této dizertační práce je lépe porozumět distribuci cizinců ve vybraných českých metropolitních areálech a vysvětlit s ní spojené jevy na různých měřítkových úrovních sídelního systému. K zachycení stavu, vývoje, podmíněností a specifik socio- prostorové diferenciace a segregačních procesů se váže hledání vhodných datových zdrojů a metodických přístupů. Krom toho je kladen důraz i na kontextuálně a konceptuálně platnou interpretaci zjištěných výsledků, která v co největší míře přispěje k možnostem efektivního formování celostátních i místních agend ve vztahu k integraci cizinců. Snahou je tedy obohatit dosavadní vědecké poznatky v této oblasti a také...
Zoo jako sociálně konstruované instituce v měnících se společenských a teritoriálních kontextech
Nekolný, Lukáš ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Šantrůčková, Markéta (oponent) ; Boltižiar, Martin (oponent)
Tato disertační práce se zabývá výzkumem zoo jako sociálního konstruktu, který svou historií a podobou reprezentuje vývoj vztahu společnosti a přírody, resp. člověka a zvířat. Zároveň jde o specifickou kulturní krajinu odrážející i další změny paradigmat a potřeb ve společnosti. Aktuální podoba zoo vždy reflektovala různé ekonomické, politické, environmentální a kulturní aspekty, resp. názorové i prostorové proměny společnosti. Práce je zároveň příspěvkem do diskuze uplatnění tematizace typické pro současnou společnost zaměřenou na zážitky. Cílem práce je charakterizovat vývoj zoo a jejich současnou podobu v Evropě, kde tento koncept na přelomu 18. a 19. století vznikl, a diskutovat regionální rozdíly s ohledem na odlišný geografický kontext postsocialistického prostoru. Z pohledu geografie se jedná o doposud vzácně řešené téma, a to jak z pohledu teoretického (zoo jako příklad zkoumané specifické krajiny), tak z pohledu zkoumaného regionu, který byl v dosavadní literatuře opomíjen. První část poskytuje teoretický rámec pomocí diskuze odborné literatury a formulování východisek práce na základě vybraných konceptů a paradigmat (sociální konstruktivismus, vztah člověka a zvířat, koncepty kulturní krajiny, tematizace, turistické atraktivity) klíčových pro výzkum a reflexi zoo a jejich podob, rolí a...
Inovativní školy a jejich sítě v post-socialistickém prostoru na příkladu Gymnázia Přírodní škola
Pražák, Daniel ; Dvořák, Dominik (vedoucí práce) ; Pol, Milan (oponent) ; Michek, Stanislav (oponent)
V zahraničních vzdělávacích systémech došlo v posledních letech k velkému rozmachu síťování škol, ale v českém prostředí se tento přístup objevuje méně často. Tato disertační práce představuje případovou studii, která analyzuje interakci škol spolupracujících s Gymnáziem Přírodní škola prostřednictvím konceptu síťování. Hlavními zdroji dat jsou rozhovory s aktéry, dokumenty škol a terénní poznámky výzkumníka. Studie popisuje vzájemné ovlivňování a sdílení prvků inovativního modelu mezi školami zapojenými do této sítě. Zvláštní pozornost je věnována faktorům, které napomáhají nebo brání efektivnímu síťování a sdílení inovací, stejně jako roli ředitelů, učitelů a zapojení žáků jako aktivních aktérů změn. Práce tak propojuje zahraniční výzkumné poznatky s unikátním českým kontextem, což obohacuje odbornou literaturu o síťování vzdělávacích institucí. Výsledky nabízejí pohled na dynamiku a výzvy spojené s vytvářením efektivních vzdělávacích sítí a přináší pro podporu inovaci ve školství prostřednictvím síťování. KLÍČOVÁ SLOVA síťování škol, inovativní vzdělávací modely, inter-organizační spolupráce, inter-organizační učení, vedení škol, sekundární vzdělávání, žáci jako aktéři, případová studie, Česko
Anti-establishment Parties: Threat to Democracy or Chance to its New Equilibrium?
Červinka, Lukáš Lev ; Wintr, Jan (vedoucí práce) ; Přibáň, Jiří (oponent) ; Pin, Andrea (oponent)
(čeŚky) establishmentovf strany: Hrozba pro demokracii nebo šance na její novf equilibrium? DiŚertace Śe zaměřuje na anti teoretickf příŚtupy NiklaŚe Luhmanna Primbrním cílem prbce je prozkoumat; jakzm způŚobem může bzt eŚtabliŚhment jakožto utvbření hrají politickf Śtrany. Prbce nejprve předŚtavuje teoretickou koncepci eŚtabliŚhmentu jakožto Śtrukturblního propojení vŚtavní identity Śtbtu a lidovf identity politickfho lidu; přičemž Śtbt i lid chbpe jakožto autopoietickf organizační ŚyŚtfmy definovanf jejich vŚtavní; reŚp. lidovou imaginací jež Śe artikuluje Śkrze organizační Śtrukturu Śtbtu; reŚp. politickfho lidu; na kterfmžto míŚtě prbce adaptuje integrační teorii Rudolfa Smenda; když organizační Śtrukturu zkoumb jakožto ŚouŚtavu oŚobnoŚtních; procedurblních a hodnotovzch prvků. Śkrze jejich legiŚlativní činnoŚt užívajíc metodu holiŚtickfho zjištění míry anti eŚtabliŚhmentovoŚti jednotlivzch nbvrhů zbkonů; nbvrhy aŚpirují změnit ŚoučaŚnou vŚtavní identitu Śtbtu; a nbŚledně ke změření míry anti Jakožto případovf Śtudie; k ověření teorie eŚtabliŚhmentu předloženf v diŚertační prbci a prozkoumbní role politickzch Śtran ve změnbch vŚtavní identity Śtbtu; poŚloužilo ČeŚko a Itblie; jenž na jednf Śtraně mají doŚtatečně podobnz inŚtitucionblní rbmec vŚtavního ŚyŚtfmu a v obdobnzmi ŚpolečenŚkzmi jevy (nutnoŚt...
Demand for gas: Evidence from the 2022 energy crisis
Stuchlík, Jan ; Pertold-Gebicka, Barbara (vedoucí práce) ; Opatrný, Matěj (oponent)
Tato práce analyzuje dopady energetické krize z roku 2022 na změny ve spotřebním chování českých domácností s hlavním zaměřením na zemní plyn a další zdroje energie. Dopady jsme zachytili pomocí příjmových a křížových cenových elas- ticit výdajových podílůrůzného zboží. Tyto elasticity jsme získali z odhadovaných parametrů kvadratického téměř ideálního poptávkového systému. Parametry systému jsme odhadli pomocíiterované proveditelné zobecněné nelineárnímetody nejmenších čtverců na datech na úrovni domácností sbíraných společností PAQ Research. Poptávka po plynu je během energetické krize příjmově elastická na rozdíl od jiných zdrojů energie. Domácnosti významně upravily svou spotřebu luxusního i nezbytného zboží v reakci na vysoké ceny energií. Odhady křížové cenové elasticity ukazují pokles podílu výdajů na luxusní zboží a dálkové teplo v souvislosti s vyššími cenami plynu. Snížený podíl výdajů na zdravotní péči a dopravu a zvýšený podíl výdajů na tuhá paliva souvisí s vyššími cenami elektřiny. V reakci na rostoucí ceny nezbytného zboží domácnosti obecně snižují podíly výdajů na luxusní zboží. Reakce domácností na energetickou krizi jsou různorodé mezi...
Hodnocení výsledků a kvality testu online okresního kola kategorie D Zeměpisné olympiády 2020/21
Filipová, Diana ; Jelen, Jakub (vedoucí práce) ; Hanus, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou testů kategorie D (střední školy) okresního kola 23. ročníku Zeměpisné olympiády a zhodnocením jejich kvality. V teoretické části je vymezen pojem nadání a nadaní. Zároveň jsou diskutovány různé přístupy k jejich definování. V následujících kapitolách je představena předmětová soutěž Zeměpisná olympiáda, její systém a struktura. Jsou prezentována kritéria a procesy selekce, která umožňují vybraným soutěžícím reprezentovat Česko na mezinárodních geografických soutěžích. Následuje analýza průběhu soutěže za období pandemie covidu-19 a popis opatření, která byla přijata pro zajištění bezpečnosti a kontinuity soutěže. Hlubší pozornost je věnována hodnocení kvality testu okresního kola kategorie D 23. ročníku Zeměpisné olympiády a analýzy úspěšnosti soutěžících v jednotlivých částech soutěže. Konkrétně jsou hodnoceny části práce s atlasem, písemný test z geografických znalostí a praktická část. Testové úlohy jsou hodnoceny pomocí statistických metod, jako je Spearmanův a Pearsonův korelační koeficient, diskriminační index a Cronbachovo alfa. Následně došlo ke statistickému zpracování a vyhodnocení příčin úspěšnosti v jednotlivých úlohách. V závěru práce jsou prezentovány výsledky hodnocení a analýzy. Jsou diskutovány silné a slabé stránky soutěžících ve specifických...
Postoje učitelů k používání názvu Česko
Lambert, Filip ; Jelen, Jakub (vedoucí práce) ; Chromý, Pavel (oponent)
Bakalářská práce se zabývá postoji učitelů na základních a středních školách, zda znají rozdíl mezi geografickým a politickým názvem země. Hlavním cílem práce je zjistit, jestli učitelé geografické názvy Česko / Czechia ve výuce používají, případně z jakých důvodů upřednostňují politický název, a zda jsou tyto důvody relevantní. Práce se dále zabývá historickými souvislostmi názvů za posledních sto let s náhledem do začátků používání geografických názvů. Práce zároveň zkoumá především aktuální dění v médiích a na politické scéně. Výzkum byl proveden s pomocí dotazníkového šetření, na které reagovalo 124 respondentů. Bylo zjištěno, že většinově učitelé geografie ve výuce používají geografického názvy, u učitelů jiných aprobací byly výsledky spíše vyrovnané. Dále bylo zjištěno, že respondenti odmítající krátké názvy nemají žádné relevantní důvody, proč je nepoužívat, nýbrž se omezují na dichotomii subjektivních pocitů, zda se jim název líbí, nebo ne.
Konkurenceschopnost zemí střední a východní Evropy
Ustiuzhantseva, Polina
Tato bakalářská práce se věnuje konkurenceschopnosti zemí střední a východní Evropy. V teoretické části je popsán koncept konkurenceschopnosti a způsoby měření makroekonomické konkurenceschopnosti. V metodické části jsou stanoveny indikátory, na jejichž základě je následně v praktické části provedena komparace konkurenceschopnosti zemí střední a východní Evropy. Praktická část práce se také zabývá porovnáním výsledků měření zvolených indikátorů. Podle zvolených indikátorů jsou identifikovány slabé a silné stránky zemí střední a východní Evropy. V poslední řadě jsou formulována doporučení pro zvýšení konkurenceschopnosti vybraných států. V diskuzní části jsou porovnány dosažené výsledky s výsledky jiných autorů a diskutováno o možných nedostatcích zvolených indikátorů.
Domácí vzdělávání v České republice a Chilské republice: komparativní studie legislativy, kontrolních postupů ověřující výsledky žáků a motivace rodičů pro domácí vzdělávání
Duchoňová, Denisa
Předložená bakalářská práce se zabývá komparací domácího vzdělávání v Česku a Chile. Cílem bylo porovnat zvolené země v jejich legislativním nastavení domácího vzdělávání, v kontrolních postupech ověřujících výsledky této formy vzdělávání, a také porovnat motivace rodičů, jež je vedly k volbě tohoto způsobu vzdělávání jejich dětí. Podklady pro komparaci stanovených znaků byly získány rešerší dostupné literatury v českém, anglickém a španělském jazyce. Motivy vedoucí rodiče k volbě domácího vzdělávání získané z literární rešerše byly navíc doplněny o ilustrativní případovou studii. Studie proběhla formou polostrukturovaných online videohovorů se dvěma respondentkami, které mají přímou zkušenost s domácím vzděláváním svých potomků. Každá zastupovala jednu zvolenou zemi, tedy první byla z Česka a druhá z Chile. Odpovědi na výzkumné otázky byly shrnuty ve zhodnocení shod a rozdílů porovnávaných znaků pomocí klasifikační stupnice. Průměrné vyhodnocení všech komparovaných znaků bylo ohodnoceno jako dobré, což značí, že zvolené země jsou ve zkoumaných oblastech částečně shodné a částečně rozdílné. Výsledná hodnota výstižně zachycuje vzájemné vztahy porovnávaných znaků u komparovaných jednotek, poněvadž obě porovnávané jednotky, tedy Česká republika a Chilská republika, mají v oblasti domácího vzdělávání svérázná specifika. Zároveň se však vyskytují i značné shody, především v oblasti motivů rodičů pro volbu domácího vzdělávání, kde je míra shody prokazatelně nejvyšší.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 269 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.