Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 222 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Recepce a hodnocení českých počítačových her v herním časopise Level
Pepř, Tadeáš ; Švelch, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kasík, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje recepci počítačových her vyvíjených studii sídlícími v České republice v recenzích publikovaných v herním časopise Level, a to v období od jeho založení v roce 1995. V teoretické rovině vymezuje základní kontexty vývoje herní žurnalistiky jako takové se zaměřením na české publikace, zmapuje základní historický vývoj časopisu Level a zmapuje kompletní seznam recenzí her vyvinutých českými studii v dosud vydaných číslech časopisu. Výzkumná část práce se pak zaměřuje na kvalitativní aspekty jednotlivých textů, konkrétně v korpusu 10 recenzí se zaměřením na vývoj recepce v průběhu let. Cílem je zjistit, jakým způsobem, a do jaké míry může recepci konkrétních titulů ovlivňovat to, že vznikly v České republice, a jak se tyto aspekty přijetí vyvíjely od roku 1995 až do současnosti. Výběr textů tedy reflektuje potřebu sledování vývoje v čase a jednotlivé recenze dělí, pokud možno pravidelný časový interval.
Global Production Networks and Labour: Trade Unions in the Automotive Industry of Czechia and Slovakia
Martišková, Monika ; Pavlínek, Petr (vedoucí práce) ; Galgoczi, Béla (oponent) ; Myant, Martin (oponent)
Tato disertační práce se zaměřuje na roli pracovní síly v globálních výrobních sítích na příkladu automobilového průmyslu v Česku a na Slovensku. V této práci kombinuji konceptuální rámec globálních výrobních sítí s konceptem zdrojů moci odborů, jehož prostřednictvím jsem se snažila porozumět mechanismům, které umožňují zlepšovat pracovní podmínky v kontextu integrované periferie globálních výrobních sítí v automobilovém průmyslu. Svoji práci stavím na kvalitativních rozhovorech se zástupci odborů působících u finálních výrobců a dodavatelů a doplňuji je o další respondenty, jako jsou manažeři ve firmách, zástupci na odvětvové úrovni a zástupci na regionální úrovni. Docházím k závěru, že odborové organizace v integrované periferii jsou strukturálně slabé, což představuje výzvu pro budoucí vývoj v tomto odvětví z hlediska dopadů na zaměstnanost, zejména v souvislosti s dekarbonizací a probíhající digitalizací výrobních postupů. Disertační práce se skládá ze čtyř již publikovaných prací, v nichž se zaměřuji na odborové strategie a reakce související s nadcházejícími změnami v automobilovém průmyslu. KLÍČOVÁ SLOVA Automobilový průmysl, odbory, pracující, globální výrobní sítě, Česko, Slovensko
Sociální a geografické aspekty podpory a variability nacionalismu v Česku
Cihlář, Pavel ; Lepič, Martin (vedoucí práce) ; Suchánek, Jonáš (oponent)
Český nacionalismus je fenomén, jenž formoval české dějiny a stále formuje českou identitu a postoje. Přesto tento termín do značné míry vymizel z české veřejné debaty, jako by se snad českého národa již netýkal. Tato bakalářská práce se snaží jít proti tomuto trendu, jejím cílem je představení českého národa a nacionalismu, vymezení faktorů, jež nacionalistické postoje podmiňují, a analýza jejich prostorové variability. Práce k dosažení cílů využívá statistickou metodu binární logistické regrese, která slouží k pozorování vztahu mezi proxy proměnnou nacionalismu a nezávisle proměnnými, jimiž jsou základní strukturální a postojové proměnné běžně ve výzkumech nacionalismu využívané. Skrze tyto prediktory jsou testovány dvě vlivné hypotézy vysvětlující podporu pro nacionalismus. Teorie "losers of globalization" předpokládající podmíněnost v ekonomickém postavení a teorie "kulturního odporu" založená na nativistické ideologii. Zjištěné statistické asociace byly dále sledovány v regionálním detailu pomocí regionů vymezených na základě dvou mnohokrát pozorovaných prostorových vzorců, a sice fantomových hranic a dichotomie jádro- periferie, dále dle jejich kombinace a také dle krajů. Výsledkem práce je potvrzení mnoha základních postulátů o faktorech nacionalismu a zároveň vypozorování základní...
Rozvodovost v pandemickém roce 2020 v Česku
Fidranský, Tomáš ; Slabá, Jitka (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
Rozvodovost v pandemickém roce 2020 v Česku Abstrakt: Rok 2020 lze označit za bezprecedentní z hlediska změn v běžném fungování jednotlivců, ale i institucí. Tato práce si klade za cíl zhodnotit dopad protiepidemických opatření, přijatých v rámci snahy omezit šíření onemocnění Covid-19 na rozvodovost. Zaměřuje se především na změny v intenzitě a struktuře rozvodovosti v období platnosti nouzového stavu, kdy mohlo dojít k omezení fungování soudů. Výsledky analýz dat rozvodové statistiky Českého statistického úřadu poukázaly na snížení celkové intenzity rozvodovosti v průběhu jara 2020, tedy v době první vlny pandemie v Česku. Obdobný dočasný propad úroveň rozvodovosti byl v Česku již zaznamenán na konci 90. let 20. století. Jeho příčinou byla legislativní úprava, která znesnadňovala rozvody u manželství s nezletilými dětmi a k propadu intenzity rozvodovosti tak došlo právě u manželství s nezletilými dětmi. Oproti tomu propad intenzity rozvodovosti v roce 2020 proběhl stejnou měrou jak u manželství, kde byly přítomny nezletilé děti, tak u manželství bez nezletilých dětí. Propad intenzity rozvodovosti, pozorovaný v průběhu jara 2020, nebyl v následujících měsících vykompenzován a došlo tak k celkovému poklesu úrovně rozvodovosti v Česku. Klíčová slova: pandemie Covid-19, rozvodovost, sezónnost, Česko
Analýza vývoje úmrtnosti v regionech NUTS 3 v Česku a ve Švédsku v období 1997-2011
Trajer, Jiří ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Analýza vývoje úmrtnosti v regionech NUTS 3 v Česku a ve Švédsku v období 1997-2011 Abstrakt Cílem této bakalářské práce je analyzovat a popsat vývoj regionální úmrtnosti v Česku a ve Švédsku v letech 1997-2011. Kromě vývoje celkové intenzity úmrtnosti obou jmenovaných zemí a jejich regionů se zaměříme i na regionální vývoj úmrtnosti a regionální diferenciace úmrtnosti na pět nejčastějších skupin příčin úmrtí za obě pohlaví zvlášť. Mezi tyto skupiny příčin úmrtí patří nemoci oběhové, dýchací a trávicí soustavy a novotvary s vnějšími příčinami nemocnosti a úmrtnosti. Jako základní ukazatel úmrtnosti na vybrané skupiny příčin úmrtí je použita standardizovaná míra úmrtnosti a u celkové intenzity úmrtnosti ještě navíc střední délka života. V průběhu sledovaného období došlo v obou státech k nárůstu střední délky života a naopak k poklesu standardizované míry úmrtnosti. Pokles intenzity úmrtnosti jsme sledovali v Česku i ve Švédsku u většiny skupin příčin úmrtí s jednou výjimkou, a to u úmrtnosti na onemocnění dýchací soustavy v Česku, kde došlo naopak ke zvýšení úrovně úmrtnosti. Klíčová slova: úmrtnost, regionální analýza, příčiny úmrtí, Česko, Švédsko, meziregionální rozdíly
Vliv migrace na geografii volební podpory populisticko-nacionalistických stran: příklad strany Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura
Suchánek, Jonáš ; Hasman, Jiří (vedoucí práce) ; Maškarinec, Pavel (oponent)
Analytické zkoumání možného výskytu migrantů v dané lokaci na volební výsledky populisticko-nacionalistických stran představuje relativně nový fenomén geografie voleb. Mediální i politický zájem o migraci a uprchlictví razantně narostl teprve v posledních pár letech a stále nabízí široký prostor pro potenciální a relevantní vědecký výzkum. Tato diplomová práce vychází z literatury, která zkoumá reálný podíl migrantů a jeho vliv na volební výsledky protiimigračních stran ve sledovaném území. Výzkum se zaměřuje na český kontext, když ověřuje případný vliv podílu skupin migrantů v Česku na volební výsledky parlamentních voleb strany Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) na dvou zvolených řádovostních úrovních (obce s pověřeným obecním úřadem a samotné obce). Za inovativní lze považovat individuální analýzy jednotlivých skupin migrantů a uvedení agregátu cizinců sestaveného ze zemí s podstatným zastoupením muslimů v populaci. Ty mají za cíl pomoci odhalit, zdali jsou volební zisky SPD, jakožto silně protiimigrační strany, zapříčiněny nadprůměrným výskytem či naopak nepřítomností migrantů ve sledovaných územních jednotkách, nebo zdali faktor migrace nehraje důležitou roli. Výzkum si rovněž klade za cíl zkoumat, zdali v případě SPD došlo ke změně geografie volební podpory ve srovnání se...
Nově vzniklé rekreační lokality v kontextu sídelní struktury a ochrany krajiny v Česku
Nožičková, Veronika ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Ptáček, Pavel (oponent)
Cílem diplomové práce je zachytit fenomén internacionalizace druhého bydlení v Česku na příkladu nizozemských investic do oblasti cestovního ruchu a rekreace se zaměřením na nové rekreační lokality a jejich dopady na dotčená území. K rozvoji sledovaného fenoménu dochází v Česku od 90. let 20. století v souvislosti se změnou geopolitické a geoekonomické situace. Významnou roli sehrává také nabídka trhu s nemovitostmi a environmentálně atraktivní prostředí v tuzemsku. Rekreační lokality, které vlastní a využívá zejména zahraniční (nizozemská) klientela k individuální rekreaci i ke komerčním účelům, vznikají v oblastech s vysokým turisticko-rekreačním potenciálem. Stávají se nedílnou součástí fyzického a společenského prostředí a svými specifickými znaky mění jeho struktury a vazby. Jejich přínosy a rizika se odvíjí od charakteru záměrů rekreačních lokalit a také samotného prostředí. Klíčová slova: Česko, dopady cestovního ruchu a rekreace, druhé bydlení, internacionalizace, rekreační lokality
Vliv sociálněgeografické exponovanosti a dalších faktorů na extenzifikační procesy využití krajiny
Janoušek, Zbyněk ; Bičík, Ivan (vedoucí práce) ; Feranec, Ján (oponent) ; Novotná, Marie (oponent)
Hlavním tématem disertační práce je hodnocení vlivu sociálněgeografické exponovanosti a dalších faktorů (přírodních: nadmořská výška, sklonitost, bodová výnosnost) na extenzifikační procesy využití krajiny Česka v období více než 160 let, 1845-2010. Důraz je kladen také na související ztráty zemědělské a orné půdy, vzhledem k tomu, že zalesňování a zatravňování probíhalo v zásadě na úkor této půdy. Hlavní zdroj představuje "Databáze dlouhodobých změn využití ploch Česka (1845- 2010)", založená na katastrální evidenci. Jedná se tedy o detailní sledování zahrnující téměř 9000 tzv. srovnatelných územních jednotek. Hodnoceny jsou jak jednotlivé extenzifikační procesy, tak celková intenzita využití krajiny (pomocí koeficientu ekologické významnosti). Vzhledem k tomu, že většina území je stále ještě využívána jako zemědělská půda, zahrnuje práce také přehled vývoje vybraných ukazatelů intenzity zemědělství. Pozornost je věnována i širšímu kontextu proměn využití krajiny na evropské úrovni. Zásadní součástí práce je vytvoření modelů sociálněgeografické exponovanosti území Česka, které jsou srovnatelné s daty o využití krajiny v časových horizontech 1845, 1896, 1948, 1990 a 2010. Jejich hlavními složkami jsou mikroregionální a mezoregionální sídelní exponovanost (poloha vůči střediskům osídlení příslušné...
Exploring structural changes of employment in rural Czechia: territorial approach
Čapkovičová, Andrea ; Jančák, Vít (vedoucí práce) ; Květoň, Viktor (oponent) ; Konečný, Ondřej (oponent)
Dizertačná práca je zameraná na hľadanie určujúcich znakov štrukturálnych zmien zamestnanosti na českom vidieku vo väzbe na udržateľnosť životaschopného vidieka v koncepcie meniacej sa paradigmy rozvoja vidieka. Výskum využíva teritoriálne prístupy, ktoré kategorizujú regióny na základe ich rurality. Ďalším stupňom klasifikácie je zmena nepoľnohospodárskej zamestnanosti v období 2001-2011 s cieľom identifikovať dynamické regióny, ktoré prešli nadpriemerným rozvojom (leading) a tie, ktoré zaostávali (lagging). Výsledky týchto klasifikácií pobádajú k otázke čo bolo dôvodom uvedenej diferenciácie vývoja. Ďalším krokom je teda analýza diferencovaných regionálnych dopadov procesov deagrikulturalizácie, deindustrializácie a terciarizácie v študovanom období 2001-2011, a to osobitne nástrojmi analýzy komponentov zmeny (shift-share analýza) a multikriteriálnej analýzy v priestore (faktorová a klastrová analýza). Cieľom dizertačnej práce je prostredníctvom celistvej analýzy meniacej sa paradigmy vidieka (v širšom kontexte regionálných teorií) konceptualizovať určujúce znakz vývoja zamestnanosti na vidieku. Pridanou hodnotou je analýza vzájomných vzťahov medzi vybranými ukazovateľmi dynamiky zamestnanosti a životaschopnosti vidieka. Cieľom práce je porozumenie následnosti udalostí prebiehajúcich na vidieku...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 222 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.