Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Terénní výuka botaniky
Brabcová, Eliška ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Kroufek, Roman (oponent)
Rešeršní bakalářská práce se věnuje problematice terénní výuky botaniky. Na základě dostupné mezinárodní i české literatury poukazuje na současnou změnu postoje akademické i laické veřejnosti k botanice a s tím související vzdělávací konsekvence. Představuje také dichotomii v pojetí terénní výuky - tradičně český pohled kopírující pravidla pro organizování exkurze a skandinávský model uteskole. Zpochybňuje benefit klasického členění exkurze na přípravnou, realizační a hodnotící část v souvislosti se snahou o pravidelnost a koncepčnost terénní výuky. V rámci samotné realizace terénní výuky botaniky pojednává o vybraných aspektech přírodovědných vycházek, návštěv botanických či školních zahrad. Hodnotu výuky botaniky v terénu opírá o pozitivní výsledky sledování dosažení kognitivních i afektivních vzdělávacích cílů. Zdůrazňuje také její význam ve vztahu pedagoga a skupiny žáků. Zároveň na terénní výuku botaniky nahlíží kriticky skrze obecné i individuální překážky její realizace. V kontextu současného světa se zaměřuje na implementaci digitálních technologií do terénní výuky botaniky. Závěr práce podává shrnutí dané problematiky a otevírá možnosti souvisejícího výzkumu. Jedná se především o studium efektivity dlouhodobé terénní výuky či rozvíjení schopností její realizace u budoucích učitelů....
Piktogramy rostlin jako podpora vizuálního učebního stylu ve výuce botaniky
Drozdová, Anna ; Slovák, Marek (vedoucí práce) ; Poupová, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá piktogramy rostlin coby možnou podporou vizuálního učebního stylu ve výuce botaniky. Obsahuje průřez tématy učebních stylů a průřez tématy výuky biologie. V kapitole učebních stylů se zaměřuje na metody zkoumání vizuálního učení a na obrázky a piktogramy sloužící k učení. Práce předpokládá, že vizuální styl učení je pro učení nejefektivnější, a že jeho lepší zapracovaní do hodin biologie může pozvednout zájem i o méně oblíbené tematické celky spadající do tohoto předmětu. V kapitole zaměřené na výuku biologie se poté soustředí na populární a nepopulární témata v hodinách biologie a speciálně se zaměřuje na botaniku a problémy spojené s její výukou. Práce nabízí řešení této situace využitím piktogramů rostlin za účelem zvýšení popularity botaniky, kterým by mohla být aplikace piktogramů rostlin do výuky botaniky na základních a středních školách. V závěrečné části sumarizuje a diskutuje poznatky o vizuálním stylu výuky a využití obrazových materiálů, a to především piktogramů, při zefektivnění výuky botaniky podpořené argumenty z různých vědeckých zdrojů, které svědčí o užitečnosti piktogramů rostlin ve výukovém prostředí.
Určování terestrických forem lakušníků (\kur{Ranunculus} sect. \kur{Batrachium})
VLČKOVÁ, Linda
Lakušníky (Ranunculus sect. Batrachium) jsou jednou z nejkomplikovanějších skupin vodních rostlin. Kromě typických vodních forem mohou tvořit i formy terestrické. Determinace jedinců rostoucích na suchu je velmi náročná. Cílem této práce bylo zjistit, zda lze od sebe terestrické formy druhů Ranunculus trichophyllus a Ranunculus peltatus odlišit. Druhy byly určeny pomocí průtokové cytometrie a následně byly změřeny a analyzovány morfologické znaky.
Léčivé byliny v České republice a jejich využití v závislosti na obsažených účinných látkách
Casková, Petra ; Soldán, Zdeněk (vedoucí práce) ; Říhová, Dagmar (oponent)
Tato práce se zaměřuje na používání léčivých bylin od dávné minulosti, počínaje nejstaršími světovými dějinami léčitelství, přes nejstarší doklady o pěstování a používání léčivých bylin v Českých zemích, až po jejich význam v současné farmakologii. Cílem je vytvořit stručný, ucelený přehled způsobů získávání léčivých rostlin, tedy jejich sběru a pěstování, zpracování a následných možností využití. Tato bakalářská práce se zabývá i problematikou ochrany rostlinných druhů na základě předpisů a zákonů v rámci Evropské unie i v České republice. Dále seznamuje s jednotlivými druhy nejčastěji pěstovaných nebo sbíraných léčivých rostlin a obsahuje údaje o produkci, vývozu a dovozu v rámci České republiky. Součástí práce je i seznam látek obsažených v droze a jejich účinků na lidský organismus. V další části jsou uvedeny v Čechách nejpoužívanější léčivé byliny řazené podle jejich účinků. Závěr je věnován shrnutí současných trendů ve farmakologii, posouzení dostupnosti odborné literatury na dané téma a prezentaci vlastního názoru na problematiku. V příloze je uveden slovníček nejčastěji používaných odborných výrazů týkající se této problematiky. Druhá část přílohy obsahuje 33 vlastních fotografií vybraných léčivých rostlin zmíněných v této práci. Práce byla vytvořena za pomoci literatury zaměřené na...
Využití příměstského parku Bažantnice (Kladno) ve výuce botaniky a dendrologie
Veverka, Vojtěch ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Hrouda, Lubomír (oponent)
Tématem této práce je mapování území lesoparku Bažantnice (Kladno Kročehlavy). Práce navrhuje způsob aplikování výuky botaniky do terénu. Botanika a dendrologie je jednou ze základních tematických celků vyučovaných na základních a středních školách. Příměstský park Bažantnice poskytuje obrovský potenciál, který může být využit v hodinách přírodopisu a biologie. Práce je rozdělena na dvě části. První celek shrnuje různé metody terénního vyučování a zaměřuje se na didaktické využití parku Bažantnice. Druhá část se pak zabývá samotným mapováním vybraného území a popisuje způsob sběru dat a jejich zpracování. Průvodní obrazový materiál a mapové výstupy jsou obsaženy v přílohách řazených na konci této práce. Klíčová slova: dendrologie, biologie, botanika, výchova, výuka, park, Bažantnice, Kladno, mapování, byliny, dřeviny, terénní vyučování
Botanické (dendrologické) vycházky na území Děčína
Reimerová, Pavla ; Pavlasová, Lenka (vedoucí práce) ; Skýbová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá terénní výukou botaniky a dendrologie na gymnáziu a vyšší odborné škole. Cílem práce bylo vytvoření návrhu vycházek do dendrologicky zajímavých lokalit města Děčín. V úvodní části je zpracován pojem terénní výuka, její druhy, cíle, fáze přípravy a možnosti použití mobilních aplikací při výuce botaniky a dendrologie. Dále je zde zpracováno zařazení terénní výuky botaniky a dendrologie do kurikulárních dokumentů škol. Další část obsahuje charakteristiku dendrologicky zajímavých lokalit města Děčín, a to Zámeckých zahrad a Mariánské louky a Lesoparku Kvádrberk. Jsou zde zpracovány návrhy osmi vycházek do těchto dvou lokalit. Čtyři vycházky - jarní a letní - jsou pro gymnázium a čtyři vycházky - jarní a letní - pro vyšší odbornou školu. Ke každé vycházce je zpracován metodický list pro učitele. Pracovní listy k vycházkám, včetně řešení, jsou součástí přílohy. V příloze je rovněž uveden přehled dřevin obou lokalit vhodných k pozorování. V práci je uveden popis ověření čtyř vycházek pro vyšší odbornou školu včetně fotodokumentace. V diskusi jsou shrnuty výstupy z ověření v praxi. V závěru je terénní výuka zhodnocena jako velmi motivující nástroj při studiu dendrologie.
Phylogeography of temperate plant species with the focus on Central Europe
Daneck, Hana
Fylogeografie temperátních rostlinných druhů se zaměřením na střední Evropu Hana Daneck Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky Školitel: Prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. Konzultant: Mgr. Tomáš Fér, Ph.D. Praha 2012 Abstrakt Tato práce přináší příspěvek k objasnění postglaciální historie temperátních rostlinných druhů v Evropě se zaměřením na zvláště zajímavou oblast - střední Evropu, pro kterou byly navrženy různé role v postglaciální historii současné evropské flory. První část práce shrnuje obecné pohledy a metodologické přístupy současné fylogeografie s ohledem na vývoj rozšíření druhů po poslední ledové době v Evropě. Diskutovány jsou i nejdůležitější aspekty fylogeografie evropských temperátních druhů. Druhá část se skládá ze tří souvisejících odborných článků, které se zabývají vybranými evropskými temperátními rostlinnými druhy, pro které byly sestaveny fylogeografické modely v celém rozsahu jejich součastného geografického areálu. Zvláštní zřetel byl věnován určení původu středoevropských populací a porovnání fylogeografie těchto druhů s dalšími dříve zveřejněnými studiemi, které byly zaměřeny na území Evropy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: