Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 211 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rituál - mezi výtvarným a divadelním
Janda, Jakub ; Pfeiffer, Jan (vedoucí práce) ; Tsikoliya, Lenka (oponent)
Diplomová práce pojednává o rituálu, jakožto pojítku mezi výtvarným a divadelním světem. V teoretické části je prozkoumáno široké pole rituálů, které poslouží jako východisko pro pedagogický úkol. V didaktické části je kladen důraz na nahlížení na umění jako na jeden celek z pohledu teorie "Gesamtkunstwerku", kdy je možné žáky pomocí výtvarných aktivit seznamovat s dalšími tématy z oblasti kultury, umění a historie. Na základě průzkumu problematiky oblasti rituálů byla vybrána opera Rosenkavalier jako vhodné téma pro didaktickou transformaci. Díky ní je nejen možné se zaměřit na problematiku rituálů, ale prozkoumat i období baroka a rokoka, vládu Marie Terezie, případně zajít do oblasti literatury skrze dílo Huga von Hofmannsthala, autora libreta, seznámením se s operou, jako dramaticko-hudební divadelní formou a dílem Richarda Strausse, autora hudby k této opeře. Autorská část práce se zaměřuje na formy kresby a její použití v souvislosti s dramatickým uměním. KLÍČOVÁ SLOVA rituál, drama, opera, baroko, rokoko, výtvarná řada, kresba, performance, prostor, čas
Studie sakrálního prostoru
Němec, Lukáš ; Jáně, Miroslav (oponent) ; Zdařil, Zdeněk (vedoucí práce)
Vytvoření návrhu dálniční kaple, která je součástí dálničního odpočívadla. Je zasazená do historicky kulturního prostředí baroka, blízko národní kulturní památky Kuks, proto čerpá z barokních stavebních forem a principů.
Renewal of the baroque rectory in Sebranice
Bubeníková, Zuzana ; Muroň, Ivo (oponent) ; Ležatka, Lukáš (vedoucí práce) ; Sobotka, Jindřich (vedoucí práce)
This bachelor's thesis is aimed at the preparation of documentation for building permits and construction, based on previous architectural study for renewal of the baroque rectory in Sebranice. The projects is focused on the application of suitable methods of the reconstruction of a cultural monument along with the proposal of a new functional utilisation of the surrounding site. The design itself is characteristic by its careful and sensitive approach towards the listed building. However, it also pursues the present methods of site creation and adds a contrasting new structure to the environment, aiming to accommodate the modern standards of comfortable utilisation. The synthetic approach of the design is prominent in the effort to recover fragments of the original state of the building, as well as using present materials and colour schemes. The final outcome of the design respects the past of the landmark, adapts it to modern requirements and prepares it for its promising future.
Obnova městských lázní v Malých Svatoňovicích
Macek, Štěpán ; Špiller, Martin (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce bylo zhotovení dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG35 – Ateliér obnovy památek. Tématem ateliérové práce bylo zamyšlení se nad vhodným využitím památkově chráněného objektu v historickém jádru obce Malé Svatoňovice a vytvoření architektonické studie. Navrhl jsem následující koncepci. Stavba by měla sloužit jako obecní dům, proto jsem zde soustředil funkce tomu odpovídající: obecní úřad, obřadní síň, muzeum, lékařské ordinace, kosmetika, lékárna, a nakonec i lázně, které zde měly dlouholetou tradici. Při obnově objektu postupuji synteticky. Zkoumám kvalitu a zachovalost jednotlivých vrstev. To nejlepší z každé vrstvy vyzdvihuji. Pokud se některá nezachovala, ale přesto měla své kvality, připomínám ji novým jazykem. Myslím, že to byl Tadao Ando, kdo řekl: „Má-li být genius loci čitelný, je třeba ho oživit a vyprovokovat invenčními vstupy.“ Slučuji moderní s historickým pomocí nadčasového.
REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Doležel, Martin ; Sochor, Jan (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
ZAHRADA V KRIZI Problém první. Přesunutí vstupu z osy rotundy v 19. století, ze severu, do prostoru původního hospodářského dvora sevřeného skleníky. Cenou za tento krok bylo setření konceptu libosadu jako duchovní cesty, a dále zmatení návštěvníka novým excentrickým vstupem do zahrady. Problém druhý. Původní ušlechtilá náplň předpolí byla dokonale vyčištěna, a to včetně členění. Takže čestný dvůr je vklíněn mezi dva obrovské nespecifické prostory. Třetí problém. Devatenácté století je pryč. Dnešní návštěvník je náročný a nesoustředěný. KONCEPT Znovuoživení a doplnění konceptu členění předpolí na „subprostory“ je praktické a zároveň nabízí ztracenou estetickou kvalitu. Ve vztahu k osám zahrady je prostor příčně členěn novými stavbami. Tyto funkční pásy vytvářejí optické bariéry a jsou v ose průchodné. Ze dvou velkých prostorů vzniká minimálně šest menších. Přesunutí hlavního vstupu ze dvora na osu rotundy znamená možnost zahrady nadechnout se k budoucímu rozvoji bez drastických změn na památkově chráněných objektech, funkčně již definovaných. Navíc zahrada opět dostává ztracenou osovost, smysl, příběh o cestě člověka. Aplikování principů barokní zahrady do náplně zahrad předpolí je mylné nebo prvoplánové. Jiný druh prostoru vznikající v jiné době si žádá jiný přístup. Polarizované (též protilehlé) zahrady nabízí extrémní polohy dvou protichůdných vývojových tendencí. Superkoncipovaná zahrada vytvářená technologií dneška versus háj moudrosti, kde je architektem i stavitelem příroda. To vše proložené barokní zahradou někde uprostřed.
Architektonická kresba jako východisko rekonstrukce projekčního záměru z doby kolem roku 1700: jezuitský kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci
Martinelli, Dominik ; Langerová, Lucie (oponent) ; Šopák, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práca obsahuje metodiku rekonštrukcie barokového kostola z prelomu 17 a 18 storočia. Z pôvodného zámeru sa zachoval neoznačený pôdorys. Na tomto základe sa procesom aplikovania vedomostí, odbornej literatúry, komparácie, bádania v archívoch a osobnej obhliadky podobných stavieb vytváral hypotetický model kostola s jeho kompletnou dokumentáciou. V procese rekonštrukcie sa objavovalo množstvo otázok, na ktoré sa nachádzali odpovede. Výsledkom práce je návrh hypotetického kostola. Súčasne si autor osvojoval princípy a zákonitosti navrhovania stavieb v období baroka vzhľadom na ich vtedajšie myslenie, vedomosti a technické možnosti.
Obnova hostince Peklo v Tišnově
Streďanská, Lucie ; Špiller, Martin (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Předmětem bakalářská práce je zhotovení dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG35 – Ateliér obnovy památek. Tématem této práce bylo nalezení vhodné koncepce nového funkčního využití s ohledem na historickou podstatu památky a její stavebně technický stav. Součástí návrhu byla také novostavba objektu bydlení pro majitele v areálu hostince a řešení veškerých okolních ploch. Výsledkem byla architektonická studie památkové obnovy s důrazem na životaschopnost a proveditelnost. Cílem bakalářské práce je šetrná obnova objektu s důrazem na jeho znovuoživení jak nově včleněnými funkcemi, tak originálními výrazovými prvky. Do hostince se znovu navrátil provoz degustační pivnice v dochovaném gotickém sklepě. Kulturně-společenským srdcem objektu se staly řemeslné dílny s prodejnou ručně vyráběných produktů a multifunkční sál. Provoz byl doplněn o ubytovací jednotku pro správce objektu, k tomuto provozu náleží i nová přístavba, přiléhající k západnímu křídlu, do které byl situován provoz příručního skladu v 1NP a koupelny správce ve 2NP. V poslední řadě bylo oživeno i podkroví objektu s rekonstruovaným krovem. Tato část funguje jako mobilní a víceúčelový prostor, jenž je možné přizpůsobit dle aktuálních potřeb jak pro dětské tábory, tak pro přednáškové akce a čtení. Jedním z výrazných charakteristických prvků této práce se stávají atypická střešní okna kopírující zakřivení mansardové střechy. Tyto okna tak vizuálně propojují venkovní život na ulici a dění v prostorech podkroví. Tento výrazový prvek je doplněn o tmavé kovové akcenty obnovené venkovní pavlače, ocelového rámového lemování okenních otvorů, iluzivní vjezdové brány a nové přístavby.
Obnova zámku ve Velkých Němčicích
Malínková, Valerie ; Muroň, Ivo (oponent) ; Ležatka, Lukáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá obnovou zámku ve Velkých Němčicích. Bakalářská práce navazuje na architektonickou studii, vypracovanou v předmětu AG033 Ateliéru obnovy památek. Zadáním práce je zhotovení kompletního projektu vhodného obnovení a rekonstrukce zámku a navržení jeho nového využití. Současně se v práci zaměřuji i na řešení nejbližšího okolí zámku. Řešený objekt bude koncipován jako společensky kulturní objekt s administrativními funkcemi. Zámek by měl sloužit jako nový obecní dům, a v souladu s tím budou do zámku vytvořeny následující místnosti: obřadní síň, infocentrum, kancelář starosty, kancelář sekretářky, matrika, kancelář účetní, archiv, knihovna, klubovna, občerstvovací zařízení a interaktivní místnost. K docílení zavedení nového provozu do zámku je nutné provést správnou obnovu historického objektu. Za pomoci průzkumů a historických pramenů zkoumám architektonické hodnoty a konstrukce stavby. Snažím se maximálně zachovat historicky významné vrstvy, odstraňovat rušivé novodobé prvky a navracet objektu původní výraz. Za pomocí nových technologií se snažím stavbu zachovat také pro budoucí generace. Moderních konstrukcí a prvků navrhuji minimum, a tedy většinu své pozornosti věnuji především správné rekonstrukci a obnově.
VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR – RUDOLFOV
Kordík, Pavel ; Pospíšil, Zdeněk (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Prostřednictvím diplomové práce jsem se rozhodl definovat podobu a náplň potenciální rekonstrukce zámečku, jenž by mohla dobře sloužit městu Rudolfov. Diplomová práce je zakončením série analýz a návrhů zabývajících se městem Rudolfov a jeho veřejným prostorem, které jsem vypracoval v rámci svého magisterského ateliérového tématu: Město - Vize budoucnosti. Práci jsem rozdělil do 4 semestrů, kdy v 1. semestru jsem se věnoval podrobné analýze města Rudolfov a vytipování jeho problémových míst, jimiž jsem se dále zabýval. Ve 2. semestru jsem na základě těchto analýz vypracoval studii pro nové městské centrum. Ve 3. semestru jsem na práci navázal urbanistickou studií zástavby severního svahu s vazbou na nově vzniklé centrum města. Pro diplomovou práci jsem zvolil problémové a hodnotné místo města s kulturní památkou, která sloužila dříve jako Kasárna a dnes se pro ni hledá nové využití. Všechny studie měly za úkol kladně přispět k budoucímu rozvoji města Rudolfov.
Obnova barokní fary v Sebranicích
Osipova, Valentina ; Špiller, Martin (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem této práce je obnova barokní fary v Sebranicích u Boskovic. Pozemek se nachází v centru obce a má dobrou dopravní dostupnost vzhledem k umístění na hlavní ulici této obce. Řešený objekt je dvoupodlažní budova obdélníkového půdorysu. Budova fary pochází z 18. století a je zapsána do seznamu nemovitých kulturních památek, což ovlivňuje návrh její obnovy. Cílem práce bylo zhotovení dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě dříve zpracované architektonické studie. Během obnovy byla dle přání majitelů provedena konverze fary v muzeum loutek. Část budovy je věnována účelům krátkodobého ubytování majitelů a v 1NP byl také navržen byt správce. Uspořádání venkovního prostoru umožňuje využítí objektu k společenským účelům. Ve svém návrhu jsem se snažila přistupovat šetrně a zachovat faru v co nejvíc autentické podobě. Bourací práce a stavební zásahy byli minimalizovány. Naopak byly navráceny původní prvky nebo jejich repliky. Důležitým bodem koncepce bylo podpoření unikátního duchu místa. Odlišný vzhled jižní fasády byl umocněn použítím jiného odstínu omítky. Tato fasáda nebyla historicky reprezentativní a v mém návrhu je taktéž součástí soukromého prostoru. Její odlišný vzhled pomáhá vytvoření dvou prostorů s různými funkcemi – reprezentativního veřejného parku a soukromého ovocného sadu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 211 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.