Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 877 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
MATLAB/Simulink, Real-Time simulace a řízení
Malík, Dalibor ; Chomát, Luděk (oponent) ; Dvořáček, Martin (vedoucí práce)
Tato práce seznamuje s možností implementace reálného času, sériové linky RS-232 a komunikace s programovatelným automatem (PLC) firmy Bernecker & Rainer (B&R) v prostředí MATLAB/simulink. Podává informace o možnosti vytváření bloku v MATLAB/simulink, funkčním principu simulinku a implementaci bloků do blocksetu. U vlastní komunikace s PLC je popsán princip PVI, vysvětleny spjaté terminologie a popis nastavení a udržení komunikace mezi zdrojovou stanicí a PLC.
Návrh jednoúčelového stroje pro měření průhybu
Mejzlík, Jiří ; Vetiška, Jan (oponent) ; Houška, Pavel (vedoucí práce)
Cílem práce je navrhnout jednoúčelový stroj určený k měření průhybu. V textu jsou popsána tři možná řešení navrhovaného stroje, u každého z nich je vypočten výrobní takt stroje a stanoveny přibližné cenové náklady. Výsledné řešení je vybráno s ohledem na kompromis mezi oběma těmito klíčovými ukazateli. Další část textu se zabývá výběrem vhodných pohonů manipulátoru a ostatních komponent celého elektrického zařízení. Následně je navrženo možné řešení automatizovaného řízení stroje včetně elektrického zapojení.
Centrum trasferu technologií
Kršková, Nikola ; Klimek, Karel (oponent) ; Myslín, Jiří (vedoucí práce) ; Čuprová, Danuše (vedoucí práce)
Předmětem vypracování bakalářské práce je novostavba administrativní budovy v Telči v rámci Centra transferu technologií. Pozemek je lichoběžníkového tvaru a nachází se v bezprostřední blízkosti silnice I. třídy, ulice Třebíčská. V nejbližším okolí se nachází objekty s různými funkcemi- VŠ, administrativní prostory, prostory pro výrobu, vysokoškolské koleje. Navrhovaný objekt administrativní budovy je třípodlažní. Půdorys je oblého tvaru, definují ho čtyři kruhové oblouky. Objekt nabývá na hmotě s přibývajícími podlažími. Je umístěn na severovýchodní straně pozemku na parcele č. 5782/1. Před budovou je umístěno parkoviště. V objektu se nachází prostory laboratoří pro vývoj a výzkum biologických látek, dále prostory pro administrativu a samotné řízení bioplynové stanice. Dominantním prostorem je zde vstupní hala se schodištěm. Schodiště je řešeno v části D- Architektonický detail.
Řízení peristaltické pumpy přes rozhraní USB
Balogh, Jaroslav ; Chmelař, Milan (oponent) ; Čech, Petr (vedoucí práce)
Účelem této bakalářské práce je realizovat propojení peristaltické pumpy Rainin Dynamax RP-1 a PC přes rozhraní USB. Dle zjištěných informací byl s pomocí mikrokontrolétu FT232R realizován převodník mezi rozhraním USB a RS422, kterým pumpa disponuje. Následně byl vytvořen obslužný program pro vzdálené ovládání rumpy RP-1. Její provoz je tak možné do značné míry automatizovat, popřípadě řídit ze vzdáleného pracoviště. Práce vznikla v návaznosti na semestrální projekt a na jejím základě je možné vytvořit další aplikace konvertoru USB-RS422, nebo vylepšit tu stávající. Ústav Biomedicínského inženýrství při FEKT, VUT Brno, totiž bude vzdálený přístup k pumpě využívat při analýze DNA.
Rizika spojená s řízením finančních procesů v centrech sdílených služeb v mezinárodní společnosti
Šimčík, Jan ; Knoflíček, Ivo (oponent) ; Pavláková Dočekalová, Marie (vedoucí práce)
Práce se zabývá řízením rizik v centru sdílených služeb v mezinárodní společnosti, konkrétně ve společnosti Zebra Technologies CZ s.r.o., a jejím finančním oddělení. V práci se analyzují a vyhodnocují rizika, která se v tomto sektoru vyskytují. V první části práce se řeší pojmy spjaté s procesním managementem, prostředím firmy, riziky, managementem rizik a centry sdílených služeb. V druhé části je provedena analýza procesů, prostředí a následná identifikace, analýza a hodnocení všech rizik. Závěrem je provedeno vyhodnocení rizik a navržena taková opatření, která identifikovaná rizika a jejich dopad minimalizují.
Návrh řídicího systému pneumatického manipulátoru
Roun, Jiří ; Bradáč, František (oponent) ; Vetiška, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o návrhu řídicího systému pneumatického manipulátoru. Rešeršní část práce popisuje současné možnosti pneumatických prvků pro řízení a polohování pneumatických sestav. Praktická část popisuje zapojení hardwaru s PLC terminály a návrh samotného programu pro ovládání manipulátoru. Závěrem je testování manipulátoru pomocí vytvořeného programu a měřicího softwaru.
Modernizace řízení dvojosého manipulátoru
Mejzlík, Jiří ; Vetiška, Jan (oponent) ; Houška, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší modernizaci řízení dvouosého manipulátoru, který je součástí galvanizační linky. V úvodní části je popsáno původní řešení se zhodnocením aktuálního stavu a specifikace požadavků na modernizaci zařízení. Výběr navrženého řízení vychází z analýzy možných řešení, která jsou v této práci popsána. V další části se práce zabývá výběrem vhodných komponentů a popisuje průběh realizace.
Řídicí systém pro zařízení využívající obnovitelné zdroje energie
Novotný, Jan ; Bradáč, Zdeněk (oponent) ; Benešl, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se věnuje návrhu výkonové a řídicí elektroniky pro vodní mikrozdroj pracující v ostrovní síti. V obecné části seznamuje čtenáře s problematikou obnovitelných zdrojů energií a popisuje komerčně vyráběné mikrozdroje. V praktické části se bakalářská práce zabývá návrhem řídicího systému a výkonové elektroniky využívající vlastní řídicí systém nebo PLC pro řízení vodního mikrozdroje. Při realizaci řídicího systému byly použity mikrokontroléry, ke kterým byla vytvořena programová část. Jsou diskutovány výhody navrženého řídicího systému proti komerčně vyráběným přístrojům a PLC.
Laboratorní úloha s regulací teploty
Telecký, Jakub ; Škrabánek, Pavel (oponent) ; Němec, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o regulaci a variantách, které lze k tomu využít. V teoretické části jsou proto uvedeny základní pojmy z oblasti automatizace a regulátorů. Hlavní částí je praktická část. Ze zakoupených částí je složena regulovaná soustava, kterou je nutno správně nastavit. Pomocí identifikace soustavy a známých postupů jsou sestaveny vzorové ukázky, jak regulátor co nejlépe nastavit. Výsledkem je ukázková laboratorní úloha, kterou si mohou studenti automatizace vyzkoušet a získat zkušenosti s metodami nastavování regulátoru.
Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku
Holá, Michaela ; Šindelka, Zdeněk (oponent) ; Waldhans, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou týkající se řízení stavebních zakázek ve stavebním podniku. V průběhu práce je v několika kapitolách popsán průběh řízení zakázek. Nejdříve je popsán projekt „Přístavba komerčního objektu“, dále v práci pokračuji v popisu řízení zakázky. V závěru je zakázka vyhodnocena z pohledu časového a nákladového hlediska.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 877 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.