Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Credit risk stress testing of the Czech banking sector
Vachušková, Karolína ; Pečená, Magda (vedoucí práce) ; Švéda, Josef (oponent)
Tato práce si klade za cíl popsat zátěžové testování v českém bankovním sektoru se zaměřením na nejrozšířenější bankovní riziko, tedy úvěrové riziko. Práce zkoumá rozdíl mezi dohledovým a interním zátěžovým testováním, porovnává jejich předpoklady, kvalitu výsledků a využitelnost. Zabývá se regulací zátěžových testů, kterou musí banky naplnit. Následně využívá současnou Covid-19 krizi jako test, zda jsou používané nepříznivé scénáře dostatečně přísné a dokážou pokrýt rizika a dopady skutečného negativního vývoje ekonomiky. Tato analýza hodnotí připravenost a odolnost českého bankovního sektoru a zahrnuje také reakce bank a českých úřadů na zvyšující se rizika.
Dopady americké hypoteční krize z roku 2007 na ekonomiku ČR
Gajdošová, Veronika ; Tichá, Milena (vedoucí práce) ; Samek, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se zabývá finanční krizí z roku 2007 a jejími dopady na českou ekonomiku. Zvláštní pozornost je především věnována čtyřem makroekonomickým ukazatelům ČR a jejich proměnou v průběhu této krize a po ní. První část se zaměřuje na vymezení a popis charakteristik a průběhu hospodářských cyklů nejdříve obecně a poté i konkrétně u krize z roku 2007. Následná praktická část analyzuje konkrétní dopady krize na ekonomiku, a to v oblastech makroekonomických ukazatelů, státního rozpočtu a trhu s hypotékami. Poznatky a zjištění o těchto oblastech, které výstižně líčí celkový stav české ekonomiky během krize a po ní, jsou v závěru zhodnoceny a okomentovány. Tato práce může být použita pedagogy humanitních oborů k ilustrování fungování hospodářských cyklů a jejich dopadů na ekonomiky. KLÍČOVÁ SLOVA: česká ekonomika, hospodářské cykly, hospodářská krize, hypoteční krize, globalizace
Satellite Model Accuracy in Bank Stress Testing
Hamáček, Filip ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Pečená, Magda (oponent)
Satellite Model Accuracy in Bank Stress Testing Abstrakt Filip Hamáček January 4, 2019 Tato práce se zabývá satelitními modely kreditního rizika v České republice. Satelitní model je nástroj pro odhadování finančních proměnných z makroeko- nomických proměnných. Takový model je užitečný pro stres testování odol- nosti bankovního sektoru. Cílem této práce je testování přesnosti modelu pro pravděpodobnost selhání ve třech segmentech úvěrů - korporátní úvěry, úvěry na bydlení a spotřebitelské úvěry. Současně využívaný model v České Národní Bance je z roku 2012 a jeho výkonnost není ideální. Tato práce testuje přesnost tohoto modelu vytvořením alternativních modelů pomocí moderních metod, především metod kombinujících modely: Bayesovské kombinování modelů (využívané v Evropské Centrální Bance) a Frekvenční kombinování modelů. Poslední metodou jsou Neuronové sítě. 1
Ekonomické postavení České republiky v Evropské unii
Podzimek, Pavel ; Procházková Ilinitchi, Cristina (vedoucí práce) ; Sankot, Ondřej (oponent)
Tato práce se zabývá ekonomickým postavením České republiky v Evropské unii. Nejprve je popsána historie české ekonomiky od vzniku Československa. V další kapitole jsou porovnány výhody a nevýhody plynoucí pro Českou republiku z členství v EU. V třetí kapitole jsou srovnávány vybrané makroekonomické ukazatele ČR s několika vybranými členskými státy EU. Dle stavu těchto ukazatelů je zhodnocena pozice České republiky v EU a nastíněn vývoj české ekonomiky v blízké budoucnosti.
Comparison of the Macroeconomic Development of the Slovak Republic, the Czech Republic and the Netherlands
Stankovičová, Diana ; Krameš, Jaroslav (vedoucí práce) ; Soukupová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na komparaci ekonomického vývoje Slovenske republiky, České republiky a Nizozemí. Cílem je vybrat a zhodnotit makroekonomický vývoj zemí v období od roku 2008 do roku 2016. Byly využity ukazatele exportu, importu, čistého exportu, měnového kurzu, míry inflace, míry nezaměstnanosti a hrubého domácího produktu. V teoretické části jsou definovány a vysvětleny vybrané ukazatele ekonomické výkonnosti. Praktická část je zaměřena na analýzu těchto ukazatelů jednotlivých zemí a následnou komparaci (vývoj mezi lety, vývoj mezi zeměmi). Výstupem ze zjištěných analýz jsou zhodnocení a doporučení pro jednotlivé země jako je potřeba zlepšit situaci v jednotlivých zemích pro dosažení vyšší ekonomické produktivity a stability.
Finanční krize a její důsledky pro Českou republiku
Mužík, Martin ; Tichá, Milena (vedoucí práce) ; Jirásková, Věra (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku světové finanční krize a jejích dopadů na ekonomiku České republiky. Práce je rozdělena do tří stěžejních částí. V první teoretické části popisuji finanční krizi z obecného hlediska se zřetelem na rozbor hospodářského cyklu. Ve druhé části se zaměřuji na vznik a vývoj krize v USA. Tématem třetí části jsou pak vlastní dopady krize na ekonomiku ČR v oblasti vývoje HDP, zahraničního obchodu a zaměstnanosti a jejich srovnání s vývojem stejných makroekonomických ukazatelů ekonomiky SRN
Komparace vývoje řecké a české ekonomiky
Zapletal, Jan ; Svoboda, Roman (vedoucí práce) ; Michal, Michal (oponent)
Komparace vývoje řecké a české ekonomiky Souhrn Diplomová práce byla zpracována na téma Komparace vývoje řecké a české ekonomiky a byla rozdělená do dvou hlavních částí, a to teoretické a praktické části. Teoretická část práce sloužila k získání důležitých vědomostí a teoretických poznatků k širšímu pochopení dané problematiky. Deskriptivní metodou popisuje jednotlivé makroekonomické ukazatele, které byly použity ke komparaci obou národních ekonomik. Konkrétně je zde popsán hrubý domácí produkt, obecná míra nezaměstnanosti, míra inflace, výše exportu a importu, míra úrokových sazeb a velikost státního dluhu. Poslední kapitoly teoretické části byly věnovány Maastrichtským konvergenčním kritériím a procesu zavedení eura v České republice. V praktické části práce byly jednotlivé makroekonomické ukazatele zkoumány z pohledu jejich vývoje v obou státních ekonomikách a následně byla za pomoci statistické metody provedena jejich komparace, která upozorňovala na významné analogie a diference. Pro hlubší představu dané problematiky byly použity také údaje z dalších zemí Evropské unie a případně zemí euro systému. Pro sledování vývoje makroekonomických ukazatelů bylo stanoveno období let 2005 až 2015. Pro zhodnocení přínosu přijetí společné měny na ekonomiku České republiky, byla zpracována komparace se zeměmi eurozóny, které přijaly euro jako domácí měnu v letech 2005 až 2010. Z poznatků získaných během komparace obou ekonomik byl v poslední části práce sestaven závěr, který zhodnocuje jejich minulý vývoj a obsahuje také předpoklad pro vývoj budoucí. V závěru práce bylo uvedeno zhodnocení vlivu přijetí eura na ekonomiku České republiky.
Economic Research Bulletin (2013, No.2). No. 2, Vol. 11, November 2013, Macroeconomic Effects of Fiscal Policy
Česká národní banka
This edition of the Research Bulletin focuses on four articles which analyse the macroeconomic effects of fiscal policy. The first article examines the interactions between monetary and fiscal policies in six industrialised countries during 1980–2008. Employing a novel empirical framework, the article documents changes in monetary-fiscal interactions over time. Next, these changes are linked to the monetary policy regime set-up. The second article assesses the extent to which fiscal discretion in the Czech Republic contributed to smoothing the real economy over the business cycle in the past decade. Using several alternative approaches, the results suggest that fiscal discretionary measures have been procyclical, that is, have amplified business cycle fluctuations. The third article analyses in an empirical framework how unexpected changes to government spending and revenues affect the Czech economy. The article detects certain regularities and at the same time shows the limits of the existing identification methods when applied to short Czech fiscal data. The fourth article takes a complementary approach by building a dynamic stochastic general equilib rium (DSGE) model to quantify the effects of fiscal measures on the expenditure and revenue sides of the Czech economy. The model, which is still rather in the development stage, demonstrates the potential for calculating fiscal multipliers and simulating the macroeconomic effects of fiscal measures for individual categories of the government budget.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výsledky procesu transformace v zemích Visegradské čtyřky
Hruška, Jan ; Kalínská, Emílie (vedoucí práce) ; Bolotov, Ilya (oponent)
Práce se zabývá procesem ekonomické transformace a jeho výsledky v Polsku, Maďarsku, České republice a Slovenské republice, tedy zemích Visegrádské čtyřky. Práce nejprve nastiňuje fungování centrálně plánované ekonomiky a obecný průběh přechodu na tržní ekonomiky. Zmiňuje také rozdílné teoretické přístupy k tomuto procesu. Dále se věnuje transformačnímu vývoji v jedotlivých zemích a srovnává výsledky jednotlivých transformačních strategií.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.