Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42,475 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 1.12 vteřin. 

VLIV IDENTIFIKACE DĚTÍ S RODIČI NA JEJICH BUDOUCÍ GENDEROVÉ ROLE
ZELENÁ, Dita
Tato práce byla zpracována na téma Vliv identifikace dětí s rodiči na jejich budoucí genderové role. Cílem práce bylo popsat tento vliv a vytvořit hypotézu v této oblasti. K osvojování genderových rolí dochází primárně v rodině. Aby dítě mohlo přijmout svou roli zdravě, plně a uspokojivě, musí mít vhodný vzor, model.Pro sběr dat byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu, technika polostandardizovaných rozhovorů. U jedné mladé rodiny byla provedena technika pozorování. Zkoumaný soubor byl vybrán kvótním výběrem. Na základě provedených rozhovorů byly porovnávány jednotlivé rodiny a byla provedena podrobná analýza těchto rozhovorů. Závěrem byla stanovena hypotéza: genderová role jedince vychází ze zkušenosti z primární rodiny- identifikace s vlastními rodiči. Tento vliv je základním faktorem pro utváření genderových rolí, kromě něj působí další faktory vedlejší, které způsobují v těchto rolích nepatrné změny. Takový mechanismus zajišťuje přirozené fungování lidské společnosti a její vývoj.

Kritické hodnocení Šikovy reformy
Šrámek, Ondřej ; Szobi, Pavel (vedoucí práce) ; Dufek, Pavel (oponent)
Práce se zabývá tzv. Šikovou reformou, tedy reformou, která se v šedesátých letech dvacátého století v Československu snažila zavést do tehdejší centrálně plánované ekonomiky určité tržní prvky. Práce nejprve popisuje průběh reformy, při které byla významně omezena role centrálního plánu, posílena pozice podniků a byla provedena cenová přestavba. Následně jsou v práci zkoumány a porovnávány názory dobových zahraničních i domácích odborníků na reformu a novou ekonomickou soustavu, aby se na jejichž základě došlo k cíli práce, jímž je zjištění chyb a nedostatků, které provázely zavádění nové soustavy a mohly ohrozit její fungování.

Marketingový plán společnosti MAGICAM HD SOLUTIONS, s.r.o.
Pařízek, Aleš ; Hesková, Marie (vedoucí práce) ; Harantová, Monika (oponent)
Cílem bakalářské práce je vytvořit marketingový plán na období kalendářního roku 2017, který bude v souladu se stávající dlouhodobou marketingovou strategií. Bakalářská práce je vytvářena pro použití v obchodní společnosti MAGICAM HD SOLUTIONS, s.r.o. Jádro bakalářské práce se dělí na část teoretickou a část praktic-kou. V první části jsou položeny teoretické základy základních pojmů používaných v marketingovém plánování, je popsán vztah marketingové strategie, plánu a taktiky a role marketingového plánu ve fungování obchodní společnosti. Druhá část obsahuje charakteristiku výše uvedené společnosti, analýzu externí a interních faktorů půso-bících na firmu, SWOT analýzu, stanovení cílů a navržení postupů, pomocí kterých společnost stanovených cílů dosáhne. Součástí praktické části je navržení konkrétních kroků v akčních programech a jejich časový harmonogram. Závěr práce hodnotí jednotlivé části a přínos pro společnost.

Návrh metodiky řízení a správy incidentů a problémů a jejího využití ve vybrané organizaci
Holub, Adam ; Stanovská, Iva (vedoucí práce) ; Novák, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá návrhem metodiky pro řízení a správ incidentů a problémů (issue), s využitím issue-trackingového nástroje. Cílem práce je takovou metodiku vytvořit a nasadit ji v konkrétní organizaci. Při vytváření Metodiky byly využity doporučené postupy získané ze zdrojových prací, a také autorovi praktické zkušenosti. V teoretické části páce jsou nejprve popsány přístupy, ze kterých vyvíjená Metodika vychází a přebírá některou jejich terminologii. Následně je vysvětleno, co to je issue-trackingový systém a je uveden přehled nejčastěji používaných issue-trackingových systé-mů. V praktické části je vytvářena samotná Metodika. Nejprve je popsána cílová skupina metodiky. Dále jsou definovány typy issue a role používané při práci s issue-trackingovým systémem. Následně je popsáno jak stanovit životní cyklus issue a jak pracovat s jeho atributy. Dále se práce věnuje reportování dat z issue-trackingového systému. Druhá kapitola praktické části práce se věnuje implementaci Metodiky do nástroje JIRA.

Architektura bezserverových jednostránkových aplikací v jazyku JavaScript
Zikmund, Marian ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Suchan, Vladimír (oponent)
Cílem diplomové práce je návrh a vývoj frameworku pro tvorbu moderních jednostránkových aplikací (Single Page Application) v programovacím jazyku JavaScript a popsání tohoto přístupu k vývoji. Součástí práce je taktéž jeho dokumentace pro pohodlnější využití a přizpůsobení. Obsah je rozdělen do osmi kapitol. Po úvodu následuje rešerše informačních zdrojů, představení programovacího jazyka JavaScript a vysvětlení problematiky tvorby jednostránkových aplikací, včetně popisu základních principů jejich fungování, motivace a odůvodnění, kdy a proč je tento přístup vhodný. Práce se primárně zaměřuje na problematiku jednostránkových aplikací, pro jejichž tvorbu je programovací jazyk JavaScript klíčový. Z toho důvodu je mu v práci poskytnuta jedna celá kapitola, je zde rozebrána i jeho historie a role v kontextu ostatních. Následuje přehled obecných vlastností jednostránkových aplikací, analýza aktuálně oblíbených řešení stavějících na knihovně ReactJS, z nichž vyplývají požadavky na vyvíjený framework, jehož tvorbou se zabývá následující kapitola. K vyvinutému frameworku je též vytvořena uživatelská příručka. Praktickým výstupem práce je open source framework pro tvorbu bezserverových jednostránkových aplikací, který lze podle požadavků díky své architektuře a dokumentaci vhodně přizpůsobovat.

Role kancléře v zahraniční politice Spolkové republiky Německo: Angela Merkelová
Farská, Kateřina ; Druláková, Radka (vedoucí práce) ; Dubský, Zbyněk (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá rolí kancléře v zahraniční politice z hlediska institucionálních možností, jaké mu německý politický systém nabízí a také z hlediska osobnosti kancléře - snaží se odpovědět na otázku, zda je možné v zahraničněpolitických pozicích kancléře identifikovat vliv jeho osobnosti. To vše zkoumá na příkladu současné kancléřky Angely Merkelové, která je v úřadu dostatečně dlouhou dobu pro provedení výzkumu a zároveň je v zahraničí uznávanou osobností. Práce dochází k závěru, že kancléř disponuje možnostmi přímého zasahování do zahraniční politiky a tyto možnosti využívá. Pomocí diskurzivní a obsahové analýzy projevů bylo možné identifikovat zahraničněpolitické preference kancléřky, které je možné spojit s její osobní životní zkušeností.

Penetrační testování bezpečnosti informačních systémů
Klíma, Tomáš ; Doucek, Petr (vedoucí práce) ; Čermák, Igor (oponent) ; Čapek, Jan (oponent) ; Štubňa, Ivan (oponent)
Cílem disertační práce je vytvoření metodiky řízení penetračních testů bezpečnosti informačních systémů založené na analýze slabých stránek současných metodik a na analýze postavení penetračních testů v kontextu řízení podnikového IS/IT. Nedílnou součástí tohoto cíle je i validace vytvořené metodiky. V první části práce dochází k představení historie oboru a aktuálního stavu výzkumu, identifikaci omezení práce, definici pojmů (a jejich vztahů), a zejména k zasazení penetračních testů do kontextu řízení podnikové informatiky. Následně je provedena rešerše relevantních zdrojů a komparativní analýza současných metodik s cílem identifikovat jejich slabé stránky, které jsou následně využity pro tvorbu metodiky. Dále je pak představena klasifikace typů penetračních testů a problematika testovacích scénářů. Následuje návrh nové metodiky, nejprve je popsána historie a struktura metodiky včetně základních principů, následně jsou detailně představeny její jednotlivé úrovně, přičemž metodika je tvořena s cílem pokrýt v současné době slabě popsané oblasti. V poslední části práce je provedena teoretická a praktická validace. Přínosem pro další rozvoj vědního oboru je vytvoření metodiky zaměřené na řízení penetračních testů bezpečnosti informačních systémů, což je oblast, která v současné době není dostatečně popsána. Sekundárním přínosem je ujasnění postavení a úlohy penetračních testů v rámci řízení podnikového IS/IT a provedení rozsáhlé rešerše metodik současných. Přínosem pro ekonomickou a technickou praxi je vytvoření prakticky použitelné metodiky, jejíž aplikací lze dosáhnout zkvalitnění řízení penetračních testů, což zahrnuje zejména zlepšení procesu plánování, operativního řízení a implementace protiopatření, jakožto i tvorby dokumentace.

Spekulační aktivita na trhu s ropou a její vliv na cenu komodity
Melcher, Ota ; Taušer, Josef (vedoucí práce) ; Baláž, Peter (oponent) ; Müller, Štěpán (oponent)
Práce si klade za cíl analyzovat vývoj na trhu s ropou v předkrizové období, přičemž se primárně zaměřuje na posouzení role spekulací ve vývoji ceny komodity a její volatilitě. Nejprve popisuje prudký růst spekulační aktivity na termínových trzích spolu s výraznou dynamikou růstu cen komodity. Spekulační aktivita je přitom aproximována mírou expozice (rozsahem pozic) vybraných účastníků termínového trhu a následně kvantifikována pomoci tzv. Workingova T-indexu. Studie pak využívá úrovně expozice obchodníků a cen komodity k testování Grangerovy kauzality mezi proměnnými v rámci vektorových autoregresních modelů VAR. Pro úplnost provádíme rovněž test kauzálních vazeb mezi pozicemi obchodníků a úrovní zásob. Dále studie zkoumá dopad spekulací na volatilitu ceny ropy, přičemž jsou aplikovány různé přístupy ke kvantifikaci volatility v čase včetně modelů podmíněného rozptylu GARCH. V rozporu s očekáváním zjišťujeme, že dopad spekulací na cenu komodity a její volatilitu je spíše zanedbatelný. V poslední kapitole tak hledáme příčiny cenového vývoje komodity pomocí analýzy tržních fundamentů. Porozumění vývoji cen v předkrizovém období nacházíme právě ve vzájemné interakci nabídky a poptávky.

Determinanty industrializace v subsaharské Africe a možnosti jejich rozvoje
Sejkora, Jiří ; Jiránková, Martina (vedoucí práce) ; Šaroch, Stanislav (oponent) ; Fárek, Jiří (oponent) ; Adamcová, Lenka (oponent)
Subsaharské ekonomiky potřebují strukturální změny, které přinesou nárůst produktivity, ekonomický růst a rozvoj. V tomto ohledu hraje klíčovou úlohu industrializace. Cílem této disertační práce je s využitím regresní analýzy identifikovat hlavní faktory (determinanty) procesu industrializace v regionu subsaharské Afriky. Výsledky ukazují, že se jedná o úroveň infrastruktury a velikost ekonomiky (měřenou počtem obyvatel). Práce se též zabývá možnostmi rozvoje těchto determinant. Případová studie rozvoje infrastruktury na Mauriciu zdůrazňuje např. význam privatizace, spolupráce s externími subjekty aj. Negativní dopady malé velikosti ekonomiky lze za určitých okolností řešit mj. preferenčními obchodními dohodami, jak ukazuje analýza tří nejmenších ekonomik v subsaharské Africe.

Rozdíly v postavení mužů a žen na českém trhu práce
Stroukal, Dominik ; Kadeřábková, Božena (vedoucí práce) ; Pavelka, Tomáš (oponent) ; Němec, Otakar (oponent)
Tato disertační práce se skládá z pěti článků, které aplikují aktuální světový výzkum ekonomie trhů práce na Českou republiku a potvrzuje významné rozdíly v postavení mužů a žen na tomto trhu. Ukazuje, že gender má významný vliv na preference na pracovním trhu a následně i na zaměstnanost a zdravotní stav. Práce nejprve dokládá, že preference jsou relevantním determinantem kariéry a poté studuje rozdíl v preferenci výše platu u žen a mužů. Následně se ukazuje, že pro gender hraje významnou roli ve vysvětlování vztahu mezi vlastnickým bydlením a nezaměstnaností a také nezaměstnaností a zdravotním stavem. V první kapitole se podařilo prokázat, že preference pro pracovní kariéru má pozitivní vliv na volbu pracovní kariéry. Vliv vysokoškolského vzdělání na upřednostnění kariéry se projevil jako kladný a významný. Pravděpodobnost volby pracovní kariéry snižuje přítomnost dětí, avšak není závislá na jejich počtu, což je v rozporu s teorií preferencí. Druhá kapitola ukazuje, že české ženy preferují oproti mužům více nepeněžní odměny. Také bylo ukázáno, že u vysokoškolsky vzdělaných v preferencích nepeněžních odměn nezáleží na pohlaví respondentů, avšak oproti světovým výzkumům v ČR vysokoškolské vzdělání tuto preferenci zvyšuje. Nakonec se ukázalo, že ženy méně než muži preferují riziko. Třetí kapitola dokládá, že přestože trh s bydlením narušuje pracovní mobilitu a zaměstnanost v České republice na regionální úrovni, tedy že v regionech s vyšší mírou vlastnického bydlení je vyšší nezaměstnanost, na individuální úrovni platí, že jsou vlastníci bydlení nezaměstnaní s menší pravděpodobností. V odhadech se výrazně lišili muži od žen. Muži žijící ve vlastnickém bydlení mají vyšší pravděpodobnost zaměstnanosti než ženy, na regionální úrovni se však ukazuje, že vysoká míra vlastnického bydlení zvyšuje nezaměstnanost mužům mužům i ženám, v delším čase pouze ženám. Čtvrtá kapitola ukázala, že u mužů přechod k vlastnickému bydlení snižuje v následujícím roce pravděpodobnost nezaměstnanosti. U žen se tento vztah ukázal jako nevýznamný. Vedle toho se jako nevýznamný projevil vztah opačný, tedy od přechodu do nezaměstnanosti k nově nabytému vlastnickému bydlení. Poslední kapitola dokládá, že změna pracovního statusu na nezaměstnanost zvýší v budoucnosti pravděpodobnost na zhoršení zdraví. Vliv kratší než dva roky se však neukázal jako významný. Důležitým závěrem je, že muži mají významně silnější vztah mezi zdravím a nezaměstnaností než ženy.