Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30,172 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.80 vteřin. 

Integration in higher-order finite element method in 3D
Kůs, Pavel
Integration of higher-order basis functions is an important issue, that is not as straightforward as it may seem. In traditional low-order FEM codes, the bulk of computational time is a solution of resulting system of linear equations. In the case of higher-order elements the situation is different. Especially in three dimensions the time of integration may represent significant part of the computation.

Řízení lidí v multikulturním prostředí
Moryc, Katarzyna Małgorzata ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Vávra, Radovan (oponent)
Hlavním cílem této práce bylo definovat a analyzovat klíčové aspekty manažerské práce v multikulturním prostředí, v jednom z útvarů centra sdílených služeb, nadnárodní společnost se sídlem v Praze v České republice. Další cílem práce bylo definovat základní kompetence úspěšného manažera, který řídí výkon zaměstnanců v multikulturním oddělení, a poskytuje doporučení pro zlepšení výkonnosti managementu v klíčových aspektech manažerské práce, jako je komunikace, motivace, řízení výkonu a multikulturní vedení. Tvrdí se, že přítomnost interkurentních interakcí mezi vedoucími oddělení a jejich podřízenými, má dopad na efektivitu manažerské výkonnosti. Práce se skládá z teoretické a praktické části. První část práce zkoumá teoretické koncepty týkající se kultury, komunikace, motivace a vedení ve vztahu k multikulturním specifikům daného prostředí. Ve druhé části,jsou prezentovány použité výzkumné metody, je prezentovány provedena analýza výzkum a jeho výsledky. Dále v praktické části jsou definovávané doporučení navazující na analyzované aspekty manažerské práce, kterých zavedení by vedlo k vyšší efektivitu manažerské výkonnosti a dál k celkové výkonnosti oddělení.

Vliv investice do vysokoškolského vzdělání na výši mzdy v regionu Praha
Diessner, Daniel ; Chytil, Zdeněk (vedoucí práce) ; Babin, Jan (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda a jakým způsobem vysokoškolské vzdělání ovlivňuje výši hrubé mzdy. V teoretické části se zaměřím na teorii lidského kapitálu, především pak investice do vzdělání. Teorie předpokládá, že s vyšší investicí do lidského kapitálu jednotlivec dosahuje i vyššího výnosu, vyšší mzdy. Platnost tohoto konceptu se pokusím ověřit na skupině respondentů, kteří vstoupili na trh práce na přelomu tisíciletí. Koncentrace uchazečů o pracovní místa s terciálním vzděláním v tomto období výrazně stoupla, což mohlo vyvolat nerovnováhu na trhu práce. Praktická část vychází z práce Mincera (1974). Použiji jeho výdělkovou funkci jako základ pro sestavení regresního modelu. Dílčím cílem je prokázání klesající míry návratnosti investice do terciálního vzdělání za využití metody funkce příjmů.

Právní a daňové aspekty obchodu s nemovitostmi v roce 2016 v Rakousku
Banctel, Kristýna ; Filipová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Drozen, František (oponent)
Tato práce si klade za cíl porovnat soukromoprávní a daňovou legislativu týkající se transakcí s nemovitostmi v Rakousku a v České republice v roce 2016 a zjistit, zda může být způsob zdanění právních úkonů s nemovitostmi či výnosů s nemovitostmi spojených účinným nástrojem proti neúměrnému nárůstu tržních cen. V teoretické části této práce jsou analyzovány vybrané statistické demografické a cenové údaje týkající se nemovitostí a také nastíněny aktuální zákonné úpravy platné v obou porovnávaných zemích. Praktická část obsahuje výpočty a porovnání transakčních nákladů a daňového zatížení při koupi a prodeji nemovitosti, která byla využívána k dosažení zisků z pronájmu, porovnání zákonných možností odepisování a výnosnosti investičního bytu v obou zemích.

"Ve světle bontonu". Meziválečná konzumní společnost v Československu na příkladu spotřeby kávy, kakaa, čokolády a čaje.
Syrová, Tereza ; Jakubec, Ivan (vedoucí práce) ; Jančík, Drahomír (oponent) ; Štemberk, Jan (oponent)
Disertační práce pojednává o konzumu kakaa, kávy, čaje a čokolády v meziválečném Československu a na základě získaných statistických dat a prozkoumání archivních pramenů přichází s vymezením skupiny střední vrstvy obyvatelstva, která uvedené komodity konzumovala. Práce ukazuje rozložení konzumu zkoumaných komodit v dělnických a úřednických rodinách, přináší pohled na život rodin, rozložení jejich výdajů a velikost příjmů. Poukazuje na zastoupení pochutin ve spotřebním koši spotřebitelů a ukazuje elasticitu uvedených komodit. Za ústřední část výzkumu zvolila disertační práce české země, jelikož právě zde byly dobře dostupné veškeré údaje a prameny. Práce objasňuje příčiny konzumace kakaa, kávy, čaje a čokolády a dochází k závěru, že každá pochutina byla konzumována z jiného účelu, z čehož vyplýval i status luxusu těchto poživatin. Konzumace čaje byla určena pro vyšší vrstvy obyvatelstva, čokoládu zakupovali převážně úřednické rodiny, avšak postupem dvacátých let pronikala drobná spotřeba čokoládových produktů taktéž mezi střední a nižší vrstvy obyvatelstva. Čokoládové výrobky podléhaly na počátku dvacátých let přepychové dani. Kakao se užívalo ve spojení s vařením a pečením, avšak v rodinách příliš dostupné nebylo. Kávu pily všechny vrstvy obyvatel, ovšem spotřeba se odvíjela od společenského statusu konzumenta. Hojně spotřebovávaly rodiny žitnou kávu a cikorku. Odlišnosti mezi vrstvami byly ještě více umocněny regionálními rozdíly, které disertační práce taktéž vyzdvihuje. Dále podrobně zkoumá výši cel daných komodit, která v meziválečném období značně kolísala, a dochází k závěru, že cla až neúměrně zvyšovala cenu produktů a znemožňovala konzumentům zakoupit vyšší množství těchto pochutin.

Rozdíly v postavení mužů a žen na českém trhu práce
Stroukal, Dominik ; Kadeřábková, Božena (vedoucí práce) ; Pavelka, Tomáš (oponent) ; Němec, Otakar (oponent)
Tato disertační práce se skládá z pěti článků, které aplikují aktuální světový výzkum ekonomie trhů práce na Českou republiku a potvrzuje významné rozdíly v postavení mužů a žen na tomto trhu. Ukazuje, že gender má významný vliv na preference na pracovním trhu a následně i na zaměstnanost a zdravotní stav. Práce nejprve dokládá, že preference jsou relevantním determinantem kariéry a poté studuje rozdíl v preferenci výše platu u žen a mužů. Následně se ukazuje, že pro gender hraje významnou roli ve vysvětlování vztahu mezi vlastnickým bydlením a nezaměstnaností a také nezaměstnaností a zdravotním stavem. V první kapitole se podařilo prokázat, že preference pro pracovní kariéru má pozitivní vliv na volbu pracovní kariéry. Vliv vysokoškolského vzdělání na upřednostnění kariéry se projevil jako kladný a významný. Pravděpodobnost volby pracovní kariéry snižuje přítomnost dětí, avšak není závislá na jejich počtu, což je v rozporu s teorií preferencí. Druhá kapitola ukazuje, že české ženy preferují oproti mužům více nepeněžní odměny. Také bylo ukázáno, že u vysokoškolsky vzdělaných v preferencích nepeněžních odměn nezáleží na pohlaví respondentů, avšak oproti světovým výzkumům v ČR vysokoškolské vzdělání tuto preferenci zvyšuje. Nakonec se ukázalo, že ženy méně než muži preferují riziko. Třetí kapitola dokládá, že přestože trh s bydlením narušuje pracovní mobilitu a zaměstnanost v České republice na regionální úrovni, tedy že v regionech s vyšší mírou vlastnického bydlení je vyšší nezaměstnanost, na individuální úrovni platí, že jsou vlastníci bydlení nezaměstnaní s menší pravděpodobností. V odhadech se výrazně lišili muži od žen. Muži žijící ve vlastnickém bydlení mají vyšší pravděpodobnost zaměstnanosti než ženy, na regionální úrovni se však ukazuje, že vysoká míra vlastnického bydlení zvyšuje nezaměstnanost mužům mužům i ženám, v delším čase pouze ženám. Čtvrtá kapitola ukázala, že u mužů přechod k vlastnickému bydlení snižuje v následujícím roce pravděpodobnost nezaměstnanosti. U žen se tento vztah ukázal jako nevýznamný. Vedle toho se jako nevýznamný projevil vztah opačný, tedy od přechodu do nezaměstnanosti k nově nabytému vlastnickému bydlení. Poslední kapitola dokládá, že změna pracovního statusu na nezaměstnanost zvýší v budoucnosti pravděpodobnost na zhoršení zdraví. Vliv kratší než dva roky se však neukázal jako významný. Důležitým závěrem je, že muži mají významně silnější vztah mezi zdravím a nezaměstnaností než ženy.

Aspekty virtualizace terciárního vzdělávání a jeho srovnání v ČR a USA
Dlauhá, Dominika ; Šedivá, Zuzana (vedoucí práce) ; Pour, Jan (oponent)
Tématem práce je online distanční vzdělávání na vysokých školách, od jeho počátků až po aktuální využití v ČR a USA. Zaměřuje se také na problematiku MOOC. Důležitou součástí je popis aspektů virtualizace vzdělávání od technologických přes pedagogické a didaktické až po legislativní a finanční. Výstupem práce je průzkum zájmu o online kurzy na Vysoké škole ekonomické v Praze a zkušeností s osobním online vzděláváním, spolu s nastíněním budoucího vývoje v této oblasti.

Daňový systém snižuje motivaci matek s menšími dětmi k práci: doporučení a jeho vyhodnocení
Šatava, Jiří
Nastavení celkového zdanění práce, tj. daně z příjmu fyzických osob a pojistných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, v ČR vysoce zatěžuje i relativně nízké výdělky tzv. druhých vydělávajících v domácnostech, tedy partnerů s nižším výdělkem. Pracovní aktivita těchto lidí je přitom na výši zdanění zpravidla velmi citlivá. Takovou velkou skupinu představují matky s menšími dětmi. Matky s dětmi v pozici druhých vydělávajících jsou vystaveny participační daňové sazbě (PTR) až o 30 % vyšší než jejich partneři. Vyšší PTR přitom způsobuje nižší motivaci pracovat. Nejvyšším sazbám PTR, v porovnání s partnery, jsou vystaveny ženy s dětmi s nízkým výdělečným potenciálem.

Role of Psb28 proteins in the biogenesis of the Photosystem II complex in the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803
BEČKOVÁ, Martina
The thesis focuses on the role of Psb28 proteins, namely the Psb28-1 and its homolog Psb28-2, in the biogenesis of the Photosystem II complex (PSII) in the cyanobacterium Synechocystis PCC 6803. The aims of this work were to localize the proteins within the cells, and to determine their function. A fraction of both Psb28 proteins was identified in the monomeric PSII core complexes but most proteins were found in the unassembled protein fraction associated with thylakoid membranes. Psb28-1 was mostly detected as a dimer while Psb28-2 as a monomer. Psb28-1 also differed from Psb28-2 by its higher affinity to the PSII core complex lacking CP43 antenna. Characterization of Psb28-less mutants suggested regulatory function of the proteins in PSII biogenesis in connection with chlorophyll biosynthetic pathway. Analysis of preparations isolated using FLAG-tagged versions of Psb28 proteins showed their association with Photosystem II - Photosystem I supercomplexes, especially under increased irradiance, and supported a role of Photosystem I in the PSII biogenesis.

Celoživotní vzdělávání jako součást vzdělávacího systému společnosti
Neckařová, Jana ; Šrédl, Karel (vedoucí práce) ; Hana, Hana (oponent)
Diplomová práce pojednává o vzdělávání dospělé populace, přičemž poukazuje na důležitost vzdělávání v každém věku. V práci je objasněn význam vzdělávání dospělé populace, jsou zde uvedeny formy i možné metody, které jsou při tomto druhu vzdělávání nejčastěji využívány. Kromě teoretických východisek je zde zahrnuto i praktické hledisko vzdělávání dospělých osob, a to prostřednictvím dotazníkového šetření. Uvedené šetření v podobě výzkumu bylo orientováno přímo na zaměstnance, kteří si své vzdělání doplnili, a současné také na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci se uvedeného vzdělávání zúčastnili. Souhrnně lze říci, že obě strany považují vzdělávání nabyté v dospělosti jako velký přínos, který je ku prospěchu jak vzdělávajícímu se zaměstnanci, tak samozřejmě i zaměstnavateli. V každém případě však mají osoby s dosaženým vyšším stupněm vzdělání mnohem větší šance získat možné zaměstnání než osoby bez vzdělání nebo s nízkým stupněm vzdělání.