Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 462 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Relationship Between Real Interest Rate Differentials and the Exchange Rate in Relation to the Sovereign Credit Rating
Jaššák, Jakub ; Svatošová, Veronika (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
The subject of this Master's thesis is an investigation of the relationship between real interest rate differentials and exchange rates, or rather an empirical verification of the theory, as well as to assess the impact of the sovereign credit rating on this relationship.. The thesis examines countries that have their own monetary policy and a floating exchange rate regime. The correlation analysis, also supported by Granger causality, is based on monthly data for 91 currency pairs of 14 countries for the period 1998 to 2023.
Framework for Analysis of Changes in Data Structures of Core Routers
Bednářová, Marie ; Martínek, Tomáš (oponent) ; Matoušek, Jiří (vedoucí práce)
Core routers have to be able to work at high speed to keep up with the demands of new Internet services and applications. One of the factors is the classification algorithm utilized in a router in the process of forwarding incoming packets based on their destination IP addresses. Each address is provided to the Forwarding Information Base (FIB) table, which implements the Longest Prefix Matching algorithm (LPM). The FIB table stores prefixes which represents reachable networks. Based on the provided IP address, the FIB table can decide in which way the packet should continue to reach the final destination. There are many LPM algorithms, and each can provide different properties, such as search speed, storage requirements, complexity of updates, etc. The FIB table is constructed from Routing Information Base (RIB) and during the operation of the router, both structures are updated based on the routing information exchanged between routers. In this sense, the thesis focuses on how the data structures of the FIB tables are changed in core routers. The thesis proposes a benchmark framework that helps to show how different LPM algorithms behave in the context of changes of the FIB data structures. The benchmark is done by simulation, where the LPM algorithm is put in the simplified router model. Then, using the Border Gateway Protocol (BGP) messages, the algorithm modifies the FIB data structure. The whole simulation is monitored and the effects of changes are stored. At the end of the simulation, statistical results are generated. Finally, the framework provides a functionality to change the LPM algorithm and other simulation parameters. The final result is then verified by multiple experiments.
Design, Creation and Implementation of Software Applications in the Corporate Environment
Kučera, Ján ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Aim of this thesis is to design and implement a backend for internal web application that will be responsible for the aggregation of statistics and visualization of given statistics. The outcome of this thesis will also be executable as a stand-alone script for specific data. Outputs of said web application are going to help upper management with decision-making in the area of online gambling games, especially their development, modification, and modernization. This thesis will evaluate design, implementation and economic value of the given web application for the company in comparison to alternatives.
Kultura České republiky v číslech 2023:: Vybrané údaje za rok 2023
Dedera, Milan ; NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publikace, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Modelování a analýza logistických procesů pomocí procesních a datových analytických metod
Rudnitckaia, Julia ; Wang, Hao (oponent) ; Zendulka, Jaroslav (oponent) ; Hruška, Tomáš (vedoucí práce)
V této práci navrhujeme přístup k modelování skrytých a neznámých procesů a podprocesů na příkladu logistického námořního přístavu. Základní procesní model umožňuje využívat pokročilejší algoritmy, protože odchylky a hlavní cesty jsou viditelnější a lépe kontrolovatelné. Získaný model je základem pro stěžejní výzkum této práce a bude obohacen o klíčové ukazatele výkonnosti a jejich predikce použitím pokročilých technik procesního dolování, statistiky a strojového učení. Hlavní rozdíl v přístupu je v tom, že jako cílovou proměnnou nebereme žádnou konkrétní hodnotu, ale objekt - variantu procesu nebo typ procesu se sadou parametrů. Analýza úzkých míst na jedné straně a predikční analýza na druhé straně jsou vynuceny informacemi, které jsou zlepšené pomoci context-aware informace, zejména těmito dalšími objektivními atributy procesu. Kromě toho podpora deskriptivního ("Jak je") aktuálního procesního modelu s určitou notace a integrace s relevantními úzkými a prediktivními metodami kompromitují výhody tohoto přístupu. Práce se primárně zaměřuje na návrh algoritmů a metod pro podporu analýzy logistických dat. Lze jej však odpovídajícím způsobem upravit a aplikovat na jiné oblasti, díky čemuž je přístup flexibilní a universální. Výsledkem práce je framework pro modelování nestrukturovaných procesů a metoda predikce klíčových parametrů procesů. Tato analýza procesů s jejich atributy by mohla být v budoucnu využita pro systémy rozhodování a procesní mapy.
Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod
Picka, Václav ; Vaníček, Jiří (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s.. Problematika časových řad, regresní analýzy a vybraných ekonomických ukazatelů je objasněna v teoretické části. V praktické části budou analyzovány jednotlivé ukazatele za pomoci časových řad a regresní analýzy spojené s jejich predikcí do budoucna. Poslední část práce obsahuje doporučení pro možné stanovení strategií a cílů podniku
Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod
Klímová, Lenka ; Antoš, Marek (oponent) ; Michalíková, Eva (vedoucí práce)
Teoretická část práce je zaměřena na časové řady a také na ekonomickou problematiku především poměrových ukazatelů a jejich interpretace. Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit vybrané ekonomické ukazatele podniku s použitím analýzy časových řad a regresní analýzy. S analýzou souvisí také predikce hodnot vybraných ekonomických ukazatelů, kterou jsem předpověděla pro dva další roky (2014 a 2015). Následně jsem touto cestou navrhla vedení společnosti řešení zjištěného budoucího vývoje společnosti. Data jsem zpracovala pomocí programů Gretl a Microsoft Excel.
Analýza a agregace dat Parlamentu ČR
Talašová, Irena ; Burget, Radek (oponent) ; Očenášek, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit různé statistiky a přehledy o fungování Parlamentu ČR v rámci jeho legislativní činnosti. Data pro tyto statistiky jsou získávána ze stránek Parlamentu a ukládána do databáze. Uživateli jsou výsledky prezentovány především ve formě tabulek, grafů a dalších metod na veřejně přístupné webové stránce. Výsledky by měly být co nejpřehlednější, nejsrozumitelnější a poskytovat zajímavé a netradiční informace.
Systém pro automatické vyhodnocení e-mailových zpráv
Frkal, Jan ; Červenka, Vladimír (oponent) ; Koutný, Martin (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro automatické vyhodnocení e-mailových zpráv. Systém spolupracuje s jazykem PHP a databází MySQL. Současně umožňuje automatickou synchronizaci. Při synchronizaci se stáhnou a uloží e-mailové zprávy za pomoci protokolu IMAP nebo POP3. Následně jsou zprávy analyzovány. Během analýzy jsou tyto zprávy rozřazeny do druhů, a to podle předdefinovaných klíčových slov. Systém dále spolupracuje se seznamy černé a bílé listiny. Je-li odesílatel zprávy nalezen při synchronizaci na černé listině, takový e-mail se přeskočí. Naopak při nalezení odesílatele na bílé listině je u takového e-mailu přeskočeno hledání shod klíčových slov a z listiny je načten nastavený druh a kategorie. Většinu hodnot z provedeného vyhodnocení e-mailů lze přehledně sledovat v pokročilé statistice. K dispozici jsou koláčové grafy a číselná statistika. Vstup do systému je chráněn přihlašovacími údaji. Přihlásit se tedy mohou jen registrovaní uživatelé.
Uplatnění statistických metod při zpracování dat
Krygielová, Lucie ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací zásobovacího procesu malého podniku, zejména určením optimální výše zásob a predikcí poptávky, s využitím analýzy časových řad. V závěrečné fázi je pak popsána tvorba programu, který slouží pro výpočet jednotlivých ukazatelů a predikcí. Cílem je zvýšit efektivitu zásobovacího procesu a tím snížit provozní náklady společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 462 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.