Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 349 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Boží království v synoptických evangeliích jako předmět a zdroj naděje
Sluka, Jiří ; Brož, Jaroslav (vedoucí práce) ; Scarano, Angelo (oponent)
Práce má tři hlavní části, jednu o Božím království, druhou o naději a třetí o vztazích mezi Božím královstvím a nadějí. První část hledá všechny výskyty slova "království" v Novém zákoně a zkoumá rozdíly mezi výrazy "Boží království", "nebeské království" a "Otcovo království". Poté věnuje pozornost významu a obsahu pojmu Boží království. Část zabývající se nadějí představuje historické i soudobé definice naděje, její typy podle psychologických výzkumů posledních dvou desetiletí, hledá rozdíl mezi předmětem a zdrojem naděje, popisuje specifika naděje křesťanské a hledá příčiny, proč se slovo "naděje" nevyskytuje v evangeliích. Práce v další části definuje 16 tříd výroků o Božím království v synoptických evangeliích, rozděluje jednotlivé verše do skupin a hodnotí je podle jejich vztahu k naději. Nachází principy nazvané stavební kameny křesťanské naděje, jež se opírají o Boží království představené Ježíšem v synoptických evangeliích. Dále z výsledků vyvozuje přínos naděje pro člověka při úsilí o vstup do Božího království. Práce také předkládá některé evangelní verše o Božím království, které svým obsahem účinkují proti naději - nebo tak aspoň vypadají. Hledá vysvětlení, zda tento paradox je reálný nebo pouze zdánlivý. Závěr práce shrnuje všechny typy zjištěných souvislostí mezi Božím královstvím a...
Právní postavení a působnost Českého statistického úřadu
Molatová, Iveta ; Handrlica, Jakub (oponent)
Právní postavení a působnost Českého statistického úřadu Abstrakt Rigorózní práce Právní postavení a působnost Českého statistického úřadu, mající za cíl podat plastický obraz o Českém statistickém úřadu a jeho úkolech, se skládá z celkem deseti částí. První část definuje pojem statistiky, představuje základní milníky světové i české historie statistiky a také základní statistickou terminologii. Druhá část přibližuje, k jakým chybám a manipulacím při používání statistiky může docházet. Třetí část představuje různé subjekty, které na poli statistiky působí, ať již se jedná o mezinárodní organizace nebo komerční či veřejnoprávní subjekty. Třetí část se zaobírá taktéž právním postavením statistických úřadů sousedních států České republiky. Čtvrtá část práce se věnuje historii vzniku současného Českého statistického úřadu, tedy jeho právním předchůdcům. Připomenutí základního vymezení působnosti, pravomoci a příslušnosti je tématem páté části, stejně jako vymezení právního postavení Českého statistického úřadu prostřednictvím dvou stěžejních zákonů. V páté části je Český statistický úřad dále představen po organizační stránce a jsou zde rovněž zmíněny i jiné české statistické orgány. Šestá část se zabývá stručným nástinem agendy v oblasti zemědělské statistiky včetně judikaturního příspěvku k povaze...
Univerzitní hokej v České republice z pohledu jeho účastníků
Šimková, Anna Marie ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Suchý, Jiří (oponent)
Ve své práci se snažím prostřednictvích osobních zkušeností jeho aktérů zmapovat univerzitní hokej v České republice. Popsat organizaci a funkci univerzitních hokejových soutěží, které hráli či hrají české kluby, ale také organizaci ledního hokeje na Akademických mistrovstvích či Univerziádách. K získání poznatků jsem využila především rozhovory s osobnostmi z řad hráčů, trenérů či managmentu v oblasti univerzitního hokeje. Chtěla jsem totiž zachytit jejich názory a zkušenosti v dané problematice, abych ji mohla co nejvěrnějším způsobem osvětlit. KLÍČOVÁ SLOVA Lední hokej, univerzitní liga, akademické mistrovství, univerziáda
Analýza a porovnání přesilových her florbalového mistrovství světa mužů 2022 a florbalového mistrovství světa juniorů 2021
Procházka, Jan ; Běhanová, Michaela (vedoucí práce) ; Dragounová, Zuzana (oponent)
Autor: Jan Procházka Název: Analýza a porovnání přesilových her florbalového mistrovství světa mužů 2022 a florbalového mistrovství světa juniorů 2021 Cíl: Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza a porovnání herních situací při nerovnoměrném počtu hráčů na hrací ploše z florbalových světových šampionátů mužů 2022 a juniorů 2021. Dále pak došlo analyzování přestupků, které k nim vedou. Metody: Hlavní metodou je nepřímé pozorování přesilových her ze záznamu na mistrovství světa mužů 2022 a mistrovství světa juniorů 2021, jejich následná statistická analýza a komparace. Výsledky: Výsledkem práce jsou poznatky o přesilových hrách na mistrovství světa mužů 2022 a mistrovství světa juniorů 2021. Výsledky představují analýzu přesilových her dle jejich úspěšnosti a prostoru zakončení brankových situací, kde se ukázalo, že nejvíce branek bylo vstřeleno z před brankového prostoru. Výsledná data poukazují na využívané formace pro jejich ubránění a proměnění, pro které byla nejvyužívanější formace s jedním hráčem na jejím vrcholu. Sekání zaznamenalo nejčetnější výskyt při vylučování na trestnou lavici. Tyto poznatky slouží k porovnání mezi týmy jednotlivých reprezentací a oběma šampionáty. Klíčová slova: vyloučení, utkání, oslabení, statistika
Digital Biomarkers for Assessing Respiratory Disorders in Parkinson’s Disease
Kováč, Daniel ; Cvetler, Dominik
Respiratory disorders are a significant part of hypokineticdysarthria (HD) that affects patients with Parkinson’sdisease (PD). Still, their potential role in the objective assessmentof HD has not yet been fully explored, which is the primary goalof this study. Several respiratory features were designed andextracted from acoustic signals recorded during text reading.Based on these features, the XGBoost model was able to predictclinical test scores of phonorespiration with an estimated errorrate of 12.54%. Statistical analysis revealed that measuring respirationrate and quantifying signal fluctuations during inspirationhave great potential in the objective assessment of respiratorydisorders in patients with PD.
Významné průmyslové havárie v ČR - analýza havárií s LPG
Maťa, Jakub ; MBA, Petr Bulíček, (oponent) ; Kotek, Luboš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy havárií s LPG v ČR. První část se zaměřuje na charakteristiku havárií, jejich prevenci, hodnocení a projevy, jejíchž pochopení je stěžejním předpokladem pro analýzu havárií a následné statistické vyhodnocení. Dále je věnována pozornost charakteristice LPG, kterou doplňuje bezpečnost a identifikace látky a rešerše skladování LPG spolu s ochrannými a bezpečnostními pásmy. Hlavní část diplomové práce popisuje jednotlivé havárie s LPG v České republice v letech 2003 až 2022, které jsou hodnoceny metodou ESIA a kauzálním modelem ISAAC. V závěru práce je provedeno statistické vyhodnocení a návrh nápravného opatření společně s jeho ekonomickým zhodnocení.
Moduly informačního systému VUT pro studijní agendu
Brezáni, Branislav ; Veigend, Petr (oponent) ; Dytrych, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem této práce je doplnit vybrané funkce, které byly k dispozici v informačním systému FIT VUT, do centrálního informačního systému VUT, což vyžaduje návrh a implementaci nových modulů nebo rozšíření stávajících. Jedná se o moduly zaměřené na správu zadání projektů, seznamy a statistiky studentů studijních programů, statistiky hodnocení předmětů, statistiky týkající se závěrečných prací, statistiky týkající se státních závěrečných zkoušek a zápis studentů do dalšího ročníku studia. Nové funkce budou využívat různí pracovníci fakulty. Vyučující budou využívat funkce pro správu projektových zadání a důležité statistiky pro své předměty. Studijní oddělení bude využívat seznamy studentů pro pravidelnou kontrolu studia a automatizace elektronického zápisu je zbaví nutnosti dokončit zápis studentů ručně. Vedení fakulty bude využívat statistiky předmětů, které využívají i vyučující, spolu se statistikami studijních programů pro strategické rozhodování.
Application for Support of Agility
Marková, Natália ; Tesařová, Alena (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
The goal of this bachelor thesis is to design, develop, and test a smartphone app that allows dog owners and trainers to track and analyze agility training for their dogs. The app uses the Firebase database to store its data and is developed using the cross-platform mobile app development framework Flutter. The dog agility training has been thoroughly analyzed for the development of the app. The design of the app is concentrated on providing a user-friendly interface for documenting training sessions, monitoring progress, and offering statistic evaluation. The evaluation’s results will demonstrate how popular the software is by dog trainers and owners as well as how beneĄcial it is in assisting them in enhancing their agility training methods. Also, the user-friendliness and level of user satisfaction of the app will be assessed. Ultimately, the purpose of this thesis is to demonstrate how mobile technology may improve dog agility training and how the developed app offers dog trainers and owners a useful tool for tracking and enhancing their dogs’ agility performance.
Mathematical and Statistical Methods as Support of the Development of Software Applications
Lacková, Iveta ; Michalíková, Eva (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
The objective of this thesis is to analyze, design and develop software application for assessment of selected key financial performance indicators. The thesis is split into two parts. First part covers the research and investigations based on existing academic theory of financial and statistical indicators as well as theory on the software application development and its security. The second part contains a case study executed in an small industrial company from Slovakia. The aim was to develop and successfully test the proposed software application with the financial data from this company. The requirements of the company emphasized ease of use and low complexity. Next to that, low costs for the development and maintenance. As a result the application has been developed by using Visual Basic 3.0 and has been compiled in such a way so that it can be run in the existing Windows environment of the company.
Dependability Assessment Based on SMC
Gajdošík, Róbert ; Lojda, Jakub (oponent) ; Strnadel, Josef (vedoucí práce)
The aim of this thesis is assessing dependability of computerized systems using modelling and simulation. After establishing basic nomenclature, research was performed on de- pendability metrics, fault taxonomy and dependability bolstering techniques. Afterwards, analytical solutions were explored to be used as a reference point. Next, multiple simulation tools were assessed and Uppaal SMC was chosen as the most suitable tool because of it’s timed automaton framework enriched with a query language and multiple Simulation Model Checking tools. Finally, systems describing multiple relevant situations were implemented and evaluated against both themselves and the analytically computed reference point.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 349 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.