Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  začátekpředchozí61 - 70další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
PŘÍPRAVA NA VSTUP DO ZŠ
KOLÁŘOVÁ, Markéta
Tématem bakalářské práce je zjistit, jak jsou děti předškolního věku individuálně a systematicky připravovány na vstup do ZŠ. První část teoretická je zaměřena na porovnání pojetí předškolního a primárního vzdělávání v kurikulárních dokumentech. Druhá část je věnována popisu dítěte, které zahajuje školní docházku z pohledu vývojové psychologie. Pozornost se zde také soustřeďuje na školní zralost. Praktická část je zaměřena na to, jak mateřská škola může individuálně a systematicky připravovat dítě na zahájení školní docházky. Práce /bakalářská/ zkoumá, jakých oblastí se týká příprava dítěte na školní docházku a jaké konkrétní činnosti lze s dětmi realizovat.
SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI DĚTÍ ZAHAJUJÍCÍCH ŠKOLNÍ DOCHÁZKU
SLEPIČKOVÁ, Jana
Diplomová práce ?Spolupráce školy s rodiči začínajících školní docházku? popisuje konkrétní formy komunikace a spolupráce školy s rodiči dětí zahajujících školní docházku. Teoretické část je zaměřena na žáka prvního ročníku, školní zralost a připravenost, školní nezralost, zahájení školné docházky a vztah rodiny se školou. Praktická část se soustředí na konkrétní formy komunikace a spolupráce školy s rodiči, mírou využití této spolupráce a obsahem konkrétních forem spolupráce. Dále je v ní zařazen popis spolupráce školy s rodiči předškolních dětí. Tato diplomová práce popisuje také konkrétní požadavky školy na rodiče.
Adaptace dětí na ZŠ
MUDRUŇKOVÁ, Klára
Vstup dítěte do školy je důležitý vývojový mezník. Každé dítě je osobnost, a tak existují různé varianty přizpůsobení se novým podmínkám. Teoretická část diplomové práce seznamuje se základními pojmy předškolního a školního období a adaptací dětí. Na základě kvalitativního šetření pak dochází k jejich srovnávání s prezentovanými výsledky. Praktická část kopíruje teoretickou a je zaměřena na srovnání úspěšnosti či neúspěšnosti ve stanovených kategoriích. Z důvodu možnosti pozorovat adaptaci na základní školu u výrazně odlišných dětí, byly do šetření vybrány děti, které se svými dovednostmi a schopnostmi lišily již v mateřské škole. Pro získání co nejvíce informací o dětech slouží jednak pozorování, testy, rozhovory provedené s paní učitelkami v obou zařízeních, ale také dotazníky směřované rodičům dětí.
Diagnostika školní zralosti a připravenosti
SÝKOROVÁ, Štěpánka
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku školní zralosti a připravenosti, cílem bylo posouzení optimální školní zralosti v předškolní třídě. V teoretické části jsem charakterizovala předškolní období, školní zralost a připravenost a její znaky. Porovnala jsem různá vymezení školní zralosti a připravenosti, tak jak je uvádí odborná literatura. Na základě studia a konzultace jsem přiblížila vhodné diagnostické materiály určené pro zjišťování úrovně školní zralosti. Praktická část obsahuje výsledky šetření na zvoleném vzorku dětí s využitím diagnostických metod a kazuistiky dětí s opožděným vývojem školní zralosti a dětí, které měly vloni odklad školní docházky.
Přechod dítěte do ZŠ a možné problémy
JÁNSKÁ, Gabriela
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vstupu dítěte do školy a možnými problémy. Teoretická část je zaměřena na dítě zahajující školní docházku z pohledu vývojové psychologie, pozornost je věnována také školní zralosti a školní připravenosti. V praktické části, na základě výzkumné sondy, jsou pojmenovány ty momenty, které mohou sehrát negativní roli v adaptaci dítěte na školu.
Dítě s odkladem školní docházky
VODÁKOVÁ, Martina
VODÁKOVÁ, Martina. Dítě s odkladem školní docházky. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2010. 61 s. Bakalářská práce. Bakalářská práce"Dítě s odkladem školní docházky" pojednává o problematice odkladů školní docházky dětí předškolního věku. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část je dále členěna do pěti kapitol, ve kterých je definováno předškolní období a vývoj dítěte v oblastech somatického, motorického a kognitivního vývoje. Taktéž je tato část zaměřena na vývoj kresby, řeči a emočního prožívání dítěte předškolního věku, včetně jeho socializace. Současně jsou zde definovány pojmy školní zralost, školní připravenost a školní nezralost. Teoretickou část uzavírá kapitola týkající se odkladu školní docházky dítěte předškolního věku. Praktická část vychází z výsledků získaných prostřednictvím testu prediktivní baterie čtení, dotazníkového šetření a vlastního diagnostického šetření. Dále analýzou statistických dat v rámci Moravských Budějovic je vyhodnocen nejčastější měsíc narození dětí s odkladem školní docházky, počet odkladů a poměr chlapců a dívek s odkladem za posledních šest let. Tyto výsledky jsou porovnány s odklady školní docházky v kraji Vysočina a v České republice.
Změna nároků na školní zralost z hlediska pedagogicko-psychologického poradenství v Plzeňském kraji za posledních 10 let
KOVÁŘOVÁ, Vladimíra
Problematika odkladu školní docházky je nyní aktuální otázkou, neboť se chystají změny školského zákona. Od ledna 2005, kdy začal platit nový školský zákon č. 561/2004 Sb. platí, že dítě, které dosáhne v příslušném školním roce šesti let, musí nastoupit povinnou školní docházku, pokud mu není povolen odklad. Dítě které dosáhne šestého roku věku od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být za určitých podmínek přijato k plnění školní docházky již v tomto školním roce. Existují různé tlaky společnosti, odborníků i politiků. O možnost přijetí dítěte do první třídy dříve nebo naopak umožnit dítěti s mentálním postižením pozdější nástup do školy. Od devadesátých let minulého století se výrazně zvýšil počet odkladů školní docházky, v praxi rodiče oproti minulosti žádají o odklad školní docházky častěji, až jedné pětině dětí příslušného ročníku bývá navrhován a také uskutečněn odklad školní docházky. Tyto tendence svědčí jednak o stoupajících nárocích, kterým je dítě na začátku školní docházky vystaveno, jednak o tom, že rodiče jsou si stále více vědomi své odpovědnosti za všestranný prospěch dítěte, a začátek školní docházky je velmi důležitým momentem v životě dítěte, proto není vhodné jej uspěchat. V rámci práce jsem se snažila zmapovat diagnostiku týkající se školní zralosti, používanou v české republice, především v pedagogicko psychologických poradnách a možnosti rozvoje nezralých funkcí, jak příručky a rady pro rodiče, tak i programy používané v poradenských zařízeních. V práci jsem se dále zabývala obecně problematikou vývoje dítěte předškolního věku a posouzení školní zralosti, jak už laického tak odborného v pedagogicko psychologické poradně, především jsem shrnula z každé oblasti základní schopnosti, které by dítě před nástupem do školy mělo ovládat a čeho by si rodiče měli všímat, ale i testové metody a materiály používané při vyšetření v pedagogicko psychologické poradně. Ve výzkumné části jsem se zaměřila na rodiny předškolních dětí, které žádají o odklad školní docházky.
Problematika školní zralosti a indikace odkladů školní docházky
SEDLÁČKOVÁ, Věra
Diplomová práce přináší poznatky o problematice školní zralosti.Teoretická část práce je zaměřena na přiblížení problematiky školní zralosti z hlediska pedagogicko-psychologického, včetně jejího vymezení a pojmového zakotvení, na možné příčiny školní nezralosti a na metody zjišťování školní zralosti. Praktická část je zaměřena na zkoumání dětí s nutným odkladem školní docházky ve dvou etapách {--} zápis dětí do školy v lednu 2007 a zápis stejných dětí do školy v únoru 2008 po ročním odkladu školní docházky /výzkumný vzorek tvořilo 20 dětí předškolního věku/. Pomocí dotazníkových metod, Orientačního testu školní zralosti a pozorování byly zjišťovány charakteristiky dětí v době zápisu a za rok po odkladu školní docházky. Tyto charakteristiky byly srovnány a vyhodnoceny. Následně byly interpretovány stanovené předpoklady týkající se funkčnosti odkladu školní docházky. Závěr shrnuje zjištěné skutečnosti o odkladech školní docházky -odklady školní docházky se ukázaly u sledovaných dětí jako efektivní.
PREVENCE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
ZÁDILSKÁ, Jana
Práce je zaměřena na prevenci specifických poruch učení, která by měla začít již v předškolním věku dítěte. Potíže dítěte se specifickou poruchou učení se neomezují pouze na školní vyučování, ale promítají se do celého sociálního systému, v němž dítě žije. Ke zmírnění těchto obtíží mohou pomoci různé stimulační programy, které mají u předškolních dětí i preventivní efekt. Hlavním cílem práce je zmapovat situaci venkovské mateřské školy v souvislosti s přípravou předškoláků na plnění povinné školní docházky. Výzkumný vzorek tedy tvořily děti předškolního věku. Pro výzkumnou část jsem zvolila metodu kvalitativního výzkumu. Stav úrovně připravenosti předškolních dětí na jejich úspěšné zaškolení jsem zjišťovala pomocí metody přímé práce s dětmi formou cíleně volené hry na vzorku 27 dětí. Jako techniku výzkumu jsem použila dotazník, který byl určen rodičům dětí, dále přímé pozorování práce s dětmi a obsahovou analýzu dat adekvátních dokumentů. Vyhodnocením získaných údajů jsem byla schopna posoudit, do jaké míry spolupracují odborníci z mateřské školy s rodiči při přípravě dětí na jejich bezproblémové zařazení do školy, u kolika dětí se dá předpokládat případný rozvoj poruchy, která by jim ztěžovala povinnou školní docházku a do jaké míry souvisí vzdělanost rodičů s přípravou dítěte na školu. Výzkumem jsem tedy zjistila, že na venkovské mateřské škole je spolupráce s rodiči a pedagogy z mateřské školy na celkem dobré úrovni. Přesto informovanost rodičů o možnostech jak správně připravit dítě na vstup do školy není v některých případech dostačující. U 10 dětí lze předpokládat vývojové deficity, ze kterých se mohou po nástupu do školy formovat specifické poruchy učení. Specifické poruchy učení však může v různé míře a kvalitě ovlivňovat také prostředí, v němž dítě vyrůstá. Svou prací bych chtěla přispět k navržení řešení, které by umožnilo, systematičtěji pracovat s rodiči dětí předškolního věku.
Významné faktory pro rozvoj dětí v mladším školním věku
CHMELOVÁ, Pavla
Bakalářská práce charakterizuje významné faktory při rozvoji dětí v mladším školním věku a zabývá se tím, co nejvíce děti v tomto věku ovlivňuje. Teoretická část se zabývá socializací dítěte školního věku, rozvojem kognitivních procesů a sociální vývoj u těchto dětí. Práce pokračuje kapitolou citového vývoje, významem zájmů dítěte a následuje důležitý faktor pro rozvoj dítěte, jimž je rodina. Poslední část práce obsahuje teoretické poznatky o vlivu médií na děti školního věku a vlivy v současné životní situaci rodin. Praktická část je věnována sekundární analýze dat z výzkumů, kde se orientuje na tři témata: Charakteristika vztahů dětí k penězům, na vztah rodičů a dětí k televizi a internetu a na přístup rodičů k dnešní škole. Zde je též zahrnuta diskuze, týkající se porovnání poznatků teoretické a praktické části , vyplývající z vybraných výzkumů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   začátekpředchozí61 - 70další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.