Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 555 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Výzkum spokojenosti zákazníků
Rodan, Zdeněk ; Trégerová, Jaroslava (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na průzkum spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami. Cílem práce je zjistit, vyhodnotit a stanovit taková opatření, která přinesou zvýšení této spokojenosti v budoucnu. Teoretická část se zaměřuje především na výklad pojmů, problematiku marketingového výzkumu a marketingu služeb. Druhá část zahrnuje vlastní dotazníkové šetření s následným vyhodnocením.
Motivace a postoje zaměstnanců ve sportovní organizaci
Čepcová, Lucie ; Blahutková,, Marie (oponent) ; Peričková, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pracovní motivace a postojů k práci zaměstnanců sportovní organizace. Vymezuje základní pojmy a teorie související s procesem motivace. Pro účely práce jsou zvoleny tři sportovní organizace, ve kterých je realizován výzkum formou dotazníkového šetření. Na základě získaných dat je provedena analýza motivů k výkonu a postojů k práci zaměstnanců a následuje navržení vhodných motivačních strategií pro vedoucí pracovníky daných organizací.
Marketingová studie bankovních služeb v České republice a Velké Británii
Jindrová, Marta ; Bonner, Nadia (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním bankovních služeb v České republice s bankovními službami ve Velké Británii. Zabývá se analýzou těchto služeb zejména z marketingového hlediska a výsledkem jsou doporučení na zkvalitnění služeb v České republice pro privátní klientelu. Cílem práce je najít a analyzovat rozdíly mezi českými a britskými bankovními službami pro privátní klientelu a navrhnout doporučení pro banky i jejich klienty, která by vedla ke zvýšení spokojenost zákazníků.
Podnikatelský záměr-zlepšení řízení jakosti ve firmě Teva Czech Industries s.r.o.
Sobotík, Jakub ; Novák, Zdeněk (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na řízení jakosti ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o. Analyzuje současnou situaci a problémy v této oblasti, pomocí kterých následně navrhuje zlepšení vedoucí ke zvýšení jakosti, sníţení nákladů a vyšší spokojenosti zákazníků.
Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně
Vokounová, Tatiana ; Korčoková,, Marína (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou spokojnosti zákazníkov. Cieľom práce je zistiť spokojnosť zákazníkov v bagetérii Bagetka na Račku a na základe zistených údajov navrhnúť opatrenia na zvýšenie jej úrovne.
Vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku
Hegerová, Anežka ; Sláma, Lukáš (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vedením a řízením spolupracovníků ve stavebním podniku. Cílem této práce je analyzovat situaci v českých stavebních firmách v několika oblastech. Teoretická část je věnována výkladu základních pojmů a teoriím, které souvisí s danou problematikou. V praktické části jsou navrženy čtyři hypotézy a na základě dotazníkového šetření je zhodnocena situace z hlediska diverzity, motivace, komunikace a vzdělávání ve stavebních podnicích. Výstupem práce jsou závěry a doporučení, které se opírají o trendy a zkušenosti získané z výzkumu a mohou při práci s vedením a řízením spolupracovníků ve stavebním podniku pomoci.
Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně
Dědoch, Lukáš ; Horáková, Michaela (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků. Cílem práce je zjistit aktuální spokojenost zákazníků kadeřnického salónu Creative v Prostějově a na základě zjištěných údajů navrhnout kroky pro zvýšení její úrovně.
Návrh na zlepšení úrovně spokojenosti zákazníků
Lusková, Michaela ; Filusz, Patrik (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá výzkumem a analýzou úrovně spokojenosti zákazníků v rodinné stavební firmě. Byla provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy. Výzkum spokojenosti zákazníků dané firmy, provedený dotazníkovou metodou, byl vodítkem k návrhu opatření, která pomohou ke zlepšení úrovně spokojenosti zákazníků a tím ke zlepšení pozice firmy na trhu.
Návrh na zlepšení motivačního systému společnosti
Sikorová, Anna ; Kaszperydesová, Pavlína (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na motivační systém ve výrobní společnosti Třinecké železárny, a.s. V první kapitole je popsána terminologie týkající se motivace a motivačního systému. V další kapitole je charakterizována společnost a její současný motivační systém zaměstnanců. Součástí této kapitoly je také analýza dotazníkového šetření. Na závěr práce jsou vypracovány návrhy na možná zlepšení motivačního systému vedoucí k vyšší spokojenosti zaměstnanců.
Návrh a ekonomické zhodnocení marketingové strategie podniku
Odrazilová, Petra ; Rašnerová, Martina (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá strategickým marketingem podniku PETRA ODRAZILOVÁ PHOTOGRAPHY. Zkoumá celkovou situaci na trhu s fotografickými službami, podnik samotný, jeho silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Na základě těchto analýz navrhuje taková řešení, která by přispěla k získání nových zákazníků a celkovému zlepšení situace podniku. Následně je zhodnocena ekonomická situace podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 555 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.