Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 147 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Informovanost veřejnosti o doplňcích stravy, vitamínech a vybraných mikronutrientech
Postl, Roman ; Šimková, Simona (vedoucí práce) ; Havlová, Ivona (oponent)
Informovanost veřejnosti o doplňcích stravy, vitamínech a vybraných mikronutrientech Abstrakt Diplomová práce s názvem "Informovanost veřejnosti o doplňcích stravy, vitamínech a vybraných mikronutrientech" se zabývá faktory ovlivňující informovanost respondentů o doplňcích stravy, vitamínech, minerálních látkách a stopových prvcích a dále možnými souvislostmi mezi finančním příjmem a množstvím užívaných doplňků stravy. Informovanost veřejnosti o doplňcích stravy je součástí tématu nutriční gramotnosti a zdravotní gramotnosti. Tato problematika se stává stále více aktuální a je také součástí strategického rámce rozvoje péče o zdraví v České republice "Zdraví 2030". Teoretická i praktická část práce jsou přehledným způsobem rozděleny na kapitoly a podkapitoly týkající se problematiky. Výsledky v praktické části jsou rozděleny podle výzkumných otázek, které jsou podrobně rozvedeny v diskusi. Pro práci byl zvolen kvantitativní výzkum anonymním dotazníkovým šetřením, kterého se zúčastnilo celkem 164 respondentů. Respondenti byly rozčleněni na základě svých odpovědí do skupin podle zkoumaných parametrů a u každého respondenta bylo vyhodnocené dosažené skóre testu pro zjištění míry informovanosti. Z výzkumu vyplývá statisticky významná souvislost mezi mírou informovanosti a dosaženým vzděláním respondentů. Bylo...
Public attitudes towards crystal meth users
Salayová, Sarah ; Nekola, Martin (vedoucí práce) ; Frič, Pavol (oponent)
Bakalárska práca sa zaoberá mediálnou reprezentáciou užívateľov pervitínu. Cieľom práce je identifikovať a zhodnotiť, ako mediálne výstupy prezentujú a diskutujú o užívateľoch pervitínu. Konkrétne sa snažíme identifikovať a zhodnotiť vzory, stereotypy a predsudky, ktoré sa vyskytujú v médiách v súvislosti s užívateľmi pervitínu. Zameriava sa aj na prijatie alebo vylúčenie vopred vytvorených hypotéz. Pre túto prácu bola zvolená kvantitatívna obsahová analýza 75 vybraných článkov tlačenej a online forme spravodajského charakteru. Využité boli články z časového rozpätia 2021-2024. Cieľom bolo identifikovať frekvenciu výskytu stigmy, menšiny/rasy, vybraných tém a iných vytvorených kľúčových aspektov. Zozbierané dáta boli následne systematicky kódované a kategorizované, na základe cieľov výskumu. Po kódovaní nasledovala analýza dát vykonaná v exceli. Hlavné zistenia, ktoré vyšli z analýzy dát prijímali obe vytvorené hypotézy. Užívatelia pervitínu sú v médiách zobrazovaní stereotypným a stigmatizujúcim spôsobom. Taktiež výsledky poukazujú na to, že rómska komunita je v médiách v spojení s užívaním pervitínu nadprezentovaná. Články, v ktorých boli rómovia spájaní s užívaním pervitínu mali vo väčšine prípadov negatívny postoj. Práca poukazuje na problematické trendy v mediálnom zobrazovaní užívateľov...
Informovanost laické veřejnosti o cévní mozkové příhodě a její prevenci
Butala, Žaneta ; Tomová, Šárka (vedoucí práce) ; Klokočková, Šárka (oponent)
Bakalářská práce "Informovanost laické veřejnosti o cévní mozkové příhodě a její prevenci " zkoumá informovanost laické veřejnosti o cévní mozkové příhodě a její prevenci v České republice a na Slovensku. Cílem práce bylo zjistit úroveň informovanosti laické veřejnosti o cévní mozkové příhodě a jejích možnostech prevence, s ohledem na porovnání situace v České republice a na Slovensku. Teoretická část práce poskytuje kompletní přehled základní anatomie mozku včetně jeho cévního zásobení, mechanismů vzniku tohoto onemocnění, symptomatických projevů, diagnostických postupů, terapeutických možností a preventivních opatření souvisejících s cévní mozkovou příhodou. Empirická část obsahuje výsledky vlastního průzkumného šetření. Metodou průzkumného šetření byla anketa dostupná v obou jazykových verzích - vlastní zpracování. Anketa byla distribuována prostřednictvím online formuláře. Do vlastního výzkumu bylo zahrnuto celkem 334 řádně vyplněných formulářů v poměru, 241 z České republiky a 93 ze Slovenské republiky. Výsledky: Získaná data poukazují na výraznou variabilitu informovanosti o cévní mozkové příhodě mezi oběma zkoumanými zeměmi, přičemž je patrný rozdíl v úrovni povědomí o této problematice v České republice a na Slovensku. Bylo prokázáno, že informovanost týkající se prevence tohoto onemocnění...
V bytě maloměstě, Mikulov
Solár, Michal ; Kozelský, Tomáš (oponent) ; Hora, Jan (vedoucí práce)
Koncept vychádza z historického vývoja danej parcely ale aj mesta ako takého. Historicky sa oblasť definovala svojpomocne a bez jasne špecifikovaných dogmatických poučiek. Práve vďaka tomu je mesto obohatené o momenty, ktoré neplnia len estetickú či duchovnú, ale aj funkčnú podstatu mesta. Moment prekvapenia a určitých priehľadov obohacuje interiér dvora ale aj celkového mesta. Na prvý pohľad tak nepríjemné priestory disponujú určitou kvalitou, spôsobenou hrou svetla či celkovou koncepciou priestoru. Významním špecifikom objektu je práve moment prekvapenia z vnímaného priestoru. Prechod od jasne definovaného parteru do zadného , na prvý pohľad, iracionálneho nádvoria je umocnený pasážou, ktorá sa taktiež odkazuje na typické členenie domu v Malomeste. ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE Princíp vrstvenia jednotlivých priestorov jasne naväzuje na momenty prekvapenia. Špecifickým členením objektu, charakterovo pripomínajúcim skôr rodinné domy ako bytový objekt, vznikajú priestory rôznej kvality a využitia. Dolné byty disponujú záhradou priestorovo aj opticky oddelenou od celkovej hmoty, pričom horným bytom náležia terasy, ktoré sú opticky prepojené s nádvorím, avšak nie sú prístupné verejnosti. Byty umiestnené v priečelnej hmote majú zas prevažne mestský charakter. Vytvára sa tak princíp spolunažívania, ktorý je typický pre celú oblasť mesta. Vrstvenie je patrné práve na rozmiestnení bytov s rozdielnou náväznosťou na záhrady a terasy, ako aj rozmanitosť veľkostí bytových jednotiek. Duchom miesta je stávajúci sklípek, ktorý reflektuje historickú premenu parcely a je akýsi symbol lokality.
Příroda. Mezi krajinou a městem.
Hamdanieh, Livine ; Svojanovský, Viktor (oponent) ; Žalmanová, Petra (vedoucí práce)
Tématem návrhu bylo vytvoření vstupního objektu do areálu Přírodovědecké fakulty, která se nachází na pomezí města a krajiny. Nově navržený vstupní objekt má možnost dát areálu novou identitu, jako místa nejen pro studenty, ale i veřejnost.
Elementární architektura / Architektura přijíždí
Ivkovičová, Natálie ; Eichlerová, Eva (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Cílem práce je najít vhodný způsob a řešení zprostředkování architektury a jejích širokých témat do životů veřejnosti. Navrhnout ideální prostor a vyhovující podmínky pro popularizaci nejen architektury, ale i oborů přidružených jako je umění, zahradní architektura a stavitelství, kde dojde k propojení všech těchto disciplín. Hlavní součástí návrhu je potom nalezení vhodného způsobu „přenosu“ architektury z velkých měst a těch, ve kterých je vyučována, do regionálních měst či vesnic. Tento způsob prezentace a sdílení by byl uskutečněn pomocí pojízdných pavilonů, které by tvořily mobilní ateliéry. Celý systém bude koordinován a spravován pod záštitou budovy, kde dojde ke srocování a modularizaci těchto mobilních pavilonů. Budova vytvoří „těžiště architektury“, kde se spojí všechny funkce do jedné. Tato centrála slouží jako doplňující funkce školám architektury, stavebního inženýrství, výtvarného umění a zahradní architektury. Dojde tedy ke spolupráci studentů napříč všemi obory s místem pro prezentaci a vystavování vůči veřejnosti.
Brněnské nábřeží - rehabilitace brněnských řek a jejich blízkého okolí
Vrána, Adam ; ing.arch. Lukáš Ležatka, Ph.D (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem zadání bylo rehabilitace prostoru brněnského nábřeží řeky Svitavy a blízké okolí řeky. Jedná se o úpravu nábřežního prostoru řeky, úpravu veřejných prostor a dostavbu jednotlivých objektů. Řešené území je vymezeno na východě a severu ulicí Cejl, na východě řekou Svitavou a na jihu ulicí Tkalcovská. Principy návrhu vycházejí z nutných úprav území. Největším problémem území jsou plošné zábory pro parkoviště hypermarketu a urbanisticky nesourodá struktura vnitrobloků a špatně fungující nábřeží. Návrh se zaměřuje na zpřístupnění řeky a přiblížení vody lidem. Po nábřeží vede cyklostezka hojně využívána nejen cyklisty. Bývalý hypermarket je přeměněn na nákupní centrum a parter k nábřeží tvoří komerce, služby, kavárny a restaurace. Pro lidi byla zpřístupněna řeka je témě možnost dotknout se vodní hladiny. Pro účely odpočinku a rekreace slouží stupně pobytové terasy. Lepší propustnost nabízí taky řeka samotná. Úpravou lávky a dodání lávky nové ve středním úseku dovoluje chodcům a cyklistům lepší překonání řeky. Došlo k úpravě parku a rekultivaci osázených dřevin. Rovněž byl lávkou zpřístupněn Svitavský náhon v úseku parku. Vlečka byla do jisté míry zachována, aby byla možnost pro přistavení vagónu s kavárnou, či další možnosti festivalu Svitava pod parou. Výstavbou nových domů se zvyšuje atraktivita území samotného a nabízí jak byty s výhledem na řeku s dominantou kostela, tak služby v parterech jednotlivých domů. Na ulici Cejl došlo k osázení zeleně a dostavbě proluky a chybějícího nároží. Propustnost pro lidi je od zástavky tkalcovská na nábřeží přes park, obchodní nebo obytnou ulici. U vnitrobloků došlo především k odstranění nevzhledných nízkopodlažních halových staveb a zpřístupnění pro obyvatele nově vytvořených domů.
Příroda. Mezi krajinou a městem.
Čenovská, Kateřina ; Kristek, Jan (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce za zabývá návrhem víceúčelové budovy v areálu Šlechtitelů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v městské části Holice. Tato budova bude sloužit nejen pro samotnou akademickou obec, ale i jako zázemí pro veřejnost navštěvující blízké okolí jako například Holický les. V budově se soustřeďuje vstup do celého areálu fakulty. Návrh zohledňuje stavební program zadání a vytváří pro studenty, zaměstnance a veřejnost prostory pro stravování a trávení volného času. Je možno navštívit kavárnu, jídelnu a knihovnu v prvním nadzemním podlaží, aulu ve druhém nadzemním podlaží a ve stejném podlaží a v podlaží třetím pak najdeme přechodné ubytování pro studenty letních škol, hostující pedagogy a zahraniční návštěvy. Okolí a hmota celé budovy je navržena v návaznosti na existující zástavbu a urbanismus a vytváří nová veřejná prostranství pro shromažďování, která v areálu tolik chybí.
Sportovně rekreační centrum Vsetín, Ohrada
Tallmayer, Dominik ; Kotek, arch Jakub (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce)
Hlavním tématem této práce je vypracování urbanistické studie zaměřené na vybudování multifunkčního, sportovního a rekreačního areálu v lokalitě Vsetín-Ohrada, který nese název dané lokality, Ohrada. Důvodem pro vypracování této práce je současný, dezolátní stav areálu, který již z velké časti nenaplňuje svůj účel, slouží pouze jako ubytovna a zázemí pro tenisový klub. K řešení území jsem přistoupil způsobem, který přináší jednoznačně identifikovatelné tvarosloví budov s důrazem na maximální využití denního světla, otevřených prostor, zeleně, sociální interakce, který v sobě spojuje ideje a potřeby budoucí generace a vtiskává tak území nového genia loci místa. Za největší výzvu v komplexním řešení celého areálu pokládám nalezení smysluplného využití velkého množství zeminy, které chátrající tribuny obsahují. Toto řešení nacházím ve vytvoření přístupné pochozí hmoty, která poskytne několik různých částí s rozdílnou atmosférou a náplní. Dále jsem se nažil jednoduše propojit všechny objekty pěší lávkou. Na základě této koncepce vznikla studie, která využívá kvalit pozemku a doplňuje je celou řadou sportovně – rekreačních provozů. Základní myšlenkou bylo vytvoření volnočasového veřejného prostoru se zaměřením na variabilitu užívání daného prostoru, který slouží širokému spektru veřejnosti napříč generacemi. Došlo tak k vytvoření několika hlavních hmot, které lokalitu člení, vtiskávají území menší měřítko a spoluvytvářejí rozdílné atmosféry. Zároveň je celý areál volně přístupný a otevřený veřejnosti. Ukazatelem dlouhodobě fungující společnosti je schopnost ohleduplného chování k veřejnému a poloveřejnému prostoru. Prostor před mezi budovami se tak stává důležitější než budova samotná. V tu chvíli můžeme mluvit o veřejném životě, který je v čase udržitelný.
Architektonická studie kostela pro sídliště Líšeň-Vinohrady v Brně
Havlík, Jiří ; Žalmanová, Petra (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou sakrálního prostoru v Brně Líšni, kde je požadavek na stavbu kostela jako součást střediska Salesiánů. Součást problematiky využití území je i stavba farního a komunitního domu jako součásti výše zmiňovaného kostela. Parcela je umístěna v místě gradování jižního svahu mezi ulicemi Horákova a Molákova v těsném sousedství se střediskem Salesi. Návrh je koncipován jako postupně gradující spirála zvedající se od hmoty komunitního domu až po plastiku kříže na vrcholu věže kostela. Vizuálně ze severní strany jsou budovy od sebe odděleny, ale od jihu je spojuje částečně podzemní patro. Budova komunitního domu je třípodlažní. Návrh kostela vychází z centralizace prostoru a gradování do středu budovy, kde se odehrávají veškeré významné události spojené s křesťanským rokem. Komplex slouží jak široké společnosti v možnosti vykonávat duchovní potřebu, tak také jako útočiště komunity Salesiánů, kteří z něj můžou konat své poslání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 147 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.