Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 39 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv migrantů na změnu úrovně potravinové bezpečnosti - případová studie Demokratická republika Kongo
Pešičková, Kristýna
Bakalářská práce se zaměřuje na změnu úrovně potravinové bezpečnosti Demokratické republiky Kongo především z hlediska zajištění dostatečného množství potravin pro veškeré obyvatelstvo země, včetně nově příchozích. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. V teoretické části jsou definovány pojmy související s migrací, dimenze potravinové bezpečností a dalšími demografickými a zemědělsko-ekonomickými ukazatele. Analytická část se zabývá analýzou vybraných indikátorů potravinové bezpečnosti ovlivněných mechanickým pohybem obyvatelstva a dalšími demografickými a zemědělsko-ekonomickými souvislostmi. Návrhová část obsahuje možná řešení na základě provedeného výzkumu.
Potravinová bezpečnost v kontextu nutriční epidemiologie na území Angolské republiky
Jurčová, Anna
Cílem bakalářské práce je analyzovat potravinovou bezpečnost v Angole a navrhnout doporučení pro zlepšení úrovně stravování. Práce je členěna na teoretickou, praktickou a návrhovou část. První část se zaměřuje na měření potravinové bezpečnosti, nutriční epidemiologii a problém podvýživy. Druhou část tvoří analýza potravinové bezpečnosti, demografického vývoje a rozvojových indikátorů. V návrhové části jsou uvedena možná řešení, které mohou vést k zajištění potravinové bezpečnosti v Angole.
Potravinový odpad a potravinové ztráty v EU
Hlásná, Barbora
Bakalářská práce se zabývá tématem potravinových ztrát a odpadu v zemích Evropské unie. Práce definuje využívané pojmy a metody pro zachycení hodnot potravinových ztrát a odpadu, upozorňuje na možná rizika a nepřesnosti v měření a různé přístupy ke zpracování dat. Stěžejní částí práce je analýza dat vypovídajících o rozsahu potravinových ztrát a odpadu. Práce zjišťuje, jakým způsobem ovlivňuje hospodářská úroveň země výši potravinových ztrát a zjišťuje, zda a jakým způsobem usilují země o snížení rozsahu potravinových ztrát.
Směry vývoje potravinové (ne)bezpečnosti - případová studie států Kambodža a Laos
Tlustá, Andrea
Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj potravinové bezpečnosti ve státech Kam-bodža a Laos. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. V teoretické části jsou definovány základní demografické ukazatele, dimenze a faktory potravinové bezpečnosti a adekvátní výživa člověka. Druhá část zahrnuje analýzu po-rodnosti, kojenecké úmrtnosti, potravinové bezpečnosti podle indikátorů FAO a základ-ních stravovacích návyků. Návrhová část obsahuje možná řešení na základě zjištěných informací.
Potravinová bezpečnost v regionu Jižní Ameriky - případová studie Venezuela, region Apure
Štachová, Zuzana
Bakalářská práce analyzuje potravinovou bezpečnost ve Venezuelském regionu Apure. Literární rešerše je zaměřena na definici potravinové bezpečnosti a jejích pilířů, výživy a podvýživy, popisu Indexu globální potravinové bezpečnosti, Rozvojových cílů tisíciletí a politiky FAO v regionu Latinské Ameriky. Analytická část je věnována popisu regionu Venezuely a Apure, vývoje ekonomické krize ve Venezuele, hodnocením Indexu globální potravinové bezpečnosti regionu a implementace Rozvojových cílů tisíciletí. Návrhová část uvádí možná řešení, jak zajistit potravinovou bezpečnost.
Did food security in Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam countries improved after Millennial development goals?
Moserová, Veronika
MOSEROVÁ, V. Bc.: Zlepšila se potravinová bezpečnost v zemích Kambodža, Laos, Vietnam a Myanmar po zavedení Rozvojových cílů tisíciletí?, Diplomová práce, 2016 Tématem této práce je náhled na téma potravinové bezpečnosti v Kambodži, Laosu, Vietnamu a Myanmaru. Cílem této práce je potvrdit či vyvrátit hypotézu o zlepšení potravinové bezpečnosti v zemích CLMV po zavedení Rozvojových cílů tisíciletí. Cíle byl zkoumán na základě analýzy dat v období 1990 až 2015. Analýza byla provedena pomocí kompozitního indikátoru a také byla provedena analýza trendové funkce. Účelem práce je navrhnout doporučení, která by pomohla zlepšit situaci v regionu.
Vývoj vybraných socioekonomických faktorů a jejich vliv na stabilitu Egypta v období 2005 - 2015
Bartáková, Michaela
Cílem předložené bakalářské práce je analyzovat faktory vedoucí ke změně úrovně bezpečnosti v Egyptě v letech 2010-2011 a jejich dopad na současný politický režim a hospodářství země. Práce se věnuje především klimatickým podmínkám a jejich změnám způsobujícím výkyvy v sektoru zemědělství a nedostatečnou zemědělskou produkci. Analyzuje nutriční příjem obyvatel Egypta a potravinovou dostupnost v zemi před a po vypuknutí Arabského jara.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 39 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.