Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,022 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přístupy vybraných organizací k případům falešného obvinění z domácího násilí v kontextu rozvodového řízení
Vašinová, Petra ; Čedík, Miloslav (vedoucí práce) ; Ondrušová, Jiřina (oponent)
Název práce: Přístupy vybraných organizací k případům falešného obvinění z domácího násilí v kontextu rozvodového řízení Autor práce: Bc. Petra Vašinová Vedoucí práce: PhDr. Miloslav Čedík Počet stran a znaků: 79, 145 176 Počet příloh: 2 Počet titulů použité literatury: 71 Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou křivého obvinění z domácího násilí v procesu opatrovnického řízení před rozvodem z pohledu organizací. Základní výzkumná otázka se zaměřovala na to, jak vybraní pracovníci postupují v případě odhalení falešného obvinění. Na základě prvního rozhovoru byla stanovena také otázka, zda mají v organizaci interní pravidla, která se věnují problematice klientské manipulace s pracovníkem. Dále jaký názor mají pracovníci na danou problematiku nebo co si myslí o odsouzení za křivé obvinění. Teoretický rámec práce obsahuje podstatné informace o rozvodu, rodičovském konfliktu, manipulaci, metodách řešení, následcích, syndromu zavrženého rodiče a informace o falešném obvinění z českého prostředí a ze zahraničních výzkumů. Výzkumnou metodou byla zvolena Interpretativní fenomenologická analýza a metoda sběru dat polostrukturovaný rozhovor. Metodou vyhodnocení dat bylo Otevřené a Selektivní kódování. Na základě výše uvedené metody bylo zjištěno, že pracovníci většinou postupují podle svých...
Pohybová příprava dětí předškolního věju
Sodomová, Federica ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: Pohybová příprava dětí předškolního věku Cíl: Zásadním cílem práce je pohybová aktivita předškolních dětí a získání základních pohybových dovedností na základě pohybových zkušeností. Dílčím cílem práce je návrh pohybového programu pro snížení pohybového deficitu u předškolních dětí. Úkoly práce sestávaly z určení determinantů pohybu, vytyčení zásad pro tvorbu pohybového programu, nalezení prostoru pro intervenci a samotné tvorby pohybového programu. Metody: Na základě literární rešerše je navržena intervence pro snížení pohybového deficitu u předškolních dětí. Rešerše byla rozdělena do dvou částí. V první části analyzuji determinanty pohybu. Druhá část práce představuje syntézu nabytých poznatků. Na základě vlastního úsudku a praxe z oboru byla zvolena klíčová slova (pohyb, rozvoj, vývoj, předškolák, dítě, motorika, zdatnost, zdraví, životní styl, schopnosti, dovednosti, kosti, klouby, CNS). Klíčová slova pak sloužila k vyhledání relevantních témat v databázi studií PubMed. Strategie rostoucí perly a osekávání sloužila k zúžení výběru nalezených studií. Klíčová slova: pohyb, rozvoj, vývoj, předškolák, dítě, motorika, zdatnost, zdraví, zdravý životní styl, schopnosti, dovednosti, kosti, klouby, CNS Výsledky: Výsledkem práce jsou zásady pro tvorbu pohybových programů, návrhy pohybových...
Pěstounská péče na přechodnou dobu
Švarcbachová, Barbora ; Pěnkava, Pavel (vedoucí práce) ; Vitnerová, Hana (oponent)
Bakalářská práce se věnuje problematice pěstounské péče na přechodnou dobu v České (dále jen "PPPD"), která se rozvíjí až v posledních letech Jedná se o alternativu k pěstounské péči dlouhodobé. Mezi její úskalí patří přerušení citové vazby, kterou naváže dítě pěstounskou rodinou, nedostatečný počet pěstounských rodin, s tím spojená nedostatečná výkonu PPPD nebo neschopnost pěstounů spolupracovat s Cílem této bakalářské práce je popsat komplexně s ohledem na všechny aspekty, které Klíčová slov Pěstounská péče na přechodnou dobu, pěstounská péče, pěstoun, pěstoun na přechodnou dobu, dítě, žadatel, náhradní rodinná péče
Analýza terapie infekcí na dětském oddělení I.
Trávníček, Tomáš ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Doseděl, Martin (oponent)
Analýza terapie infekcí na dětském oddělení Autor: Tomáš Trávníček Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Konzultant: MUDr. Magdalena Rohanová, Mgr. Petr Domecký Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Infekce u novorozenců jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí. Cílem této práce bylo retrospektivně analyzovat terapii bakteriálních infekcí u novorozenců s porodní hmotností ≤ 1500 g hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče (JIP) dětského oddělení a porovnat ji s nejnovějšími poznatky publikovanými v odborné literatuře. Metodika: Retrospektivní průřezová studie probíhala na JIP dětského oddělení. Sběr dat proběhl od 29. července do 10. srpna 2020. Do studie byli zahrnuti pacienti v novorozeneckém věku s porodní hmotností ≤ 1500 g hospitalizovaní na oddělení JIP v roce 2018 a 2019, u kterých byla prokázána bakteriální infekce. Průkazem infekce byla pozitivní kultivace, zvýšený C-reaktivní protein a zvýšený či snížený počet leukocytů. Do připraveného formuláře byly zaznamenávány informace o pacientovi, původci infekce, laboratorních vyšetřeních, výskytu rizikových faktorů pro vznik sepse, volbě antibiotika (ATB), jeho citlivosti, dávce, intervalu a délce podání a dále výsledku léčby. Data byla zpracována...
Rodina dítěte s postižením
Benda, Aleš ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá rodinami dítěte s vrozeným a získaným postižením. Jádro práce tkví v analýze textů, které vznikly na základě rozhovoru s dvěma matkami dítěte s postižením. Analýza si všímá především způsobu vyrovnávání se matek s náročnou životní situací. Dále se zaměřuje na vnitřní a vnější činitele, které pomáhají těmto ženám nabýt zpět svoji životní pohodu. V teoretické části je obsahem práce téma rodiny, specifika výchovy a vzdělávání dítěte s postižením a copingové strategie. Cílem práce je, aby posloužila jako inspirační zdroj rodinám, které procházejí podobnou životní situací.
Ohrožované dítě. Ohrožování dětí a jeho vztahový rámec u jedinců umisťovaných do diagnostického ústavu
Víravová, Jiřina
NÁZEV: Ohrožované dítě: Ohrožování dětí a jeho vztahový rámec u jedinců umisťovaných do diagnostického ústavu AUTOR: Jiřina Víravová KATEDRA: Katedra speciální pedagoigky ŠKOLITEL: Doc. Boris Titzl, Ph.D. ABSTRAKT: V předložené práci je zkoumán fenomén ohrožování dětí týráním a zanedbáváním. Východiska pro získání vhledu do této problematiky bylo nutno hledat v těch vědních disciplínách, které k objasnění podstaty a projevů týrání a zanedbávání dětí až dosud přispěly. Medicína (zejména traumatologie) objasňuje mechanismus tělesného týrání, psychiatricko- psychologický pohled téma nejenže rozšiřuje o týrání psychické a zanedbávání, ale poskytuje oporu k nemoralizujícímu vysvětlení, proč se tak týrající osoby chovají. Sociologický a etologický přístup přispívá k hlubšímu pochopení těch vlivů prostředí, které mohou vznik a trvání ohrožování dětí podněcovat. Hledisko sociální práce je uplatněno v uvedení do systému péče o ohrožené děti. Speciálněpedagogická část nahlíží situaci a výchovu ohrožených dětí především z etopedického hlediska a reflektuje specifické otázky ústavní výchovy. Tato část práce je navíc ilustrována reálnými příběhy týraných a zanedbávaných dětí z ústavní výchovy. Ve výzkumné části jsou zevrubně rozebrány podstatné okolnosti, které byly charakteristické pro děti ohrožené týráním a...
Mentální reprezentace rodiče u dětí umístěných v ústavní výchově
Myšková, Lucie
MENTÁLNÍ REPREZENTACE RODIČE U DĚTÍ UMÍSTĚNÝCHV ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ Abstrakt disertační práce Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie Školitelka: PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Autorka: Mgr. Lucie Myšková Většina dětí v ústavní výchově má své rodiny, se kterými je v kontaktu, ale z různých důvodů tyto děti v rodinném prostředí vyrůstat nemohou. Z odborných prací víme, že se jedná zpravidla o rodiny, kde je atmosféra chladu, nezájem o děti, násilí. Praxe ale ukazuje, že děti v dětských domovech se o svých rodičích vyjadřují většinou s pozitivní konotací a i v literatuře nacházíme poznatky o tom, že děti, které s rodiči nežijí, si je idealizují. Do studie byly proto záměrně vybrány děti ve vývojovém období staršího školního věku, což je charakterizováno mimo jiné kritickým pohledem na dospělé. Práce vychází z výše uvedených ambivalencí a je zaměřena na mentální reprezentaci rodičů u dětí staršího školního věku umístěných v ústavní výchově.Téma je sledováno použitím několika metod (dotazník, kresba, rozhovor, určování polarit) a kvantitativně- kvalitativním zpracováním získaných dat, která jsou porovnávána s daty od skupiny dětí vyrůstajících v rodinném prostředí. Bylo shledáno, že představy rodiče u dětí staršího školního věku žijících v ústavní výchově se liší od představ stejně...
Percepce a zvládání dopadů specifických poruch učení na každodenní život dětí s touto diagnoózou
Vilímová, Zuzana ; Kucharská, Anna (vedoucí práce)
NÁZEV: Percepce a zvládání dopadů specifických poruch učení na každodenní život dětí s touto diagnózou ABSTRAKT Text se zaměřuje na rozpoznání dopadů specifických poruch učení na každodenní život, jak je vnímají samy děti s touto diagnózou, a strategií, které tyto děti užívají pro vyrovnání se s nimi. Teoretická část práce shrnuje potřebné poznatky o vývojovém stádiu mladší školní věk, fungování dítěte v rodině a krátce o zátěži a jejím zvládání. Dále jsou prezentovány výsledky předešlého výzkumu s matkami dětí s SPU. Empirická část je založena na semistrukturovaných rozhovorech se šesti dětmi s SPU navštěvujícími čtvrtou nebo pátou třídu běžných základních škol. Na základě jejich kvalitativní analýzy se práce pokouší objasnit, jak děti vnímají a prožívají dopady SPU a jak se s nimi vyrovnávají. KLÍČOVÁ SLOVA specifické poruchy učení (SPU), dítě, rodina, škola, neúspěchy, strategie zvládání (coping)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,022 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.