Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,690 záznamů.  začátekpředchozí1598 - 1607dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.04 vteřin. 
Vliv Plzeňského Prazdroje na cestovní ruch Plzeňského kraje
Kodešová, Jana ; Netková, Jarmila (vedoucí práce) ; Denková, Marie (oponent)
Společnost Plzeňský Prazdroj je největším výrobcem piva v České republice. Kromě toho také významně ovlivňuje cestovní ruch v Plzni, ale také v Plzeňském kraji. Tato práce popisuje jednotlivé návštěvnické trasy a iniciativy v oblasti cestovního ruchu a kultury. V závěru práce jsou uvedena doporučení pro zvýšení cestovního ruchu v Plzeňském kraji
Marketing v cestovním ruchu a finanční krize
Slavíková, Daniela ; Štědroň, Bohumír (vedoucí práce) ; Pešek, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na vliv finanční recese na marketing aplikovaný v cestovním ruchu. Dílčími cíli práce je definování cestovního ruchu v České republice, marketingu, který je aplikovaný v cestovním ruchu a poukázání na zvláštnosti tohoto druhu marketingu. Praktická část je věnována nejaktuálnějším situacím v oblasti cestovního ruchu jak v České republice, tak po celém světě. Součástí praktické části je také ovlivnění marketingu tohoto odvětví v důsledku finanční recese.
Památky jako zdroj atraktivity turistické destinace - Chýnovsko
Bicanová, Kateřina ; Syrovátka, Oldřich (vedoucí práce) ; Šmíd, Milan (oponent)
Cílem práce je mapování, podrobný popis a hodnocení významu jednotlivých architektonických a jiných památek v oblasti Chýnova jako základ pro rozvoj cestovního ruchu. Výzkum byl zaměřen především na historii památek a stav, ve kterém se nacházejí.Vedlejším cílem bylo prozkoumat, jaké jsou podmínky pro cestovní ruch. Pomocí dotazníkového šetření se podařilo sestavit profil návštěvníka této lokality.
Ubytovací zařízení a ochrana životního prostředí
Kylarová, Markéta ; Indrová, Jarmila (vedoucí práce) ; Zábranská, Hana (oponent)
Cílem práce je zhodnotit vliv ubytovacích zařízení na životní prostředí a představit možností, jak negativní dopady ubytovacích zařízení na životní prostředí minimalizovat. Součástí práce je i analýza konkrétního ubytovacího zařízení z hlediska ochrany životního prostředí.
Feasibility study - accomodation facility in Bojnice
Kubačka, Martin ; Indrová, Jarmila (vedoucí práce) ; Petrů, Zdenka (oponent)
Práce zkoumá možnosti realizace ubytovacího zařízení v lokalitě Bojnice za využití prostředků: analýza tržní situace, stanoveni technické specifikace, výpočet ekonomických ukazovatelů a definováni rizik.
Zhodnocení významu předsednictví České republiky v Radě EU pro cestovní ruch
Braverman, Tomáš ; Petrů, Zdenka (vedoucí práce) ; Houška, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie, které probíhalo v první polovině roku 2009. Hlavními dvěma cíli bylo popsat proběhnuté předsednictví v kontextu kongresového cestovního ruchu a analyzovat dopad předsednictví na cestovní ruch v České republice. V diplomové práci jsou podrobně popsány mechanizmy, jak probíhala organizace předsednictví, tedy jak byly organizovány kongresy a konference EU uskutečněné na území ČR během předsednictví. Dále pak na základě statistických dat analyzuje krátkodobé i dlouhodobé vlivy předsednictví na cestovní ruch a kongresový cestovní ruch ČR. Teoretickým základem práce je charakteristika cestovního ruchu, kongresového cestovního ruchu, Rady EU a předsednictví v Radě EU.
Marketingová strategie nově vznikajícího sportovního zařízení na Karlovarsku
Šímová, Věra ; Valentová, Jana (vedoucí práce) ; Dragula, Ladislav (oponent)
Diplomová práce se zabývá vytvořením marketingové strategie pro nové sportovní zařízení na Karlovarsku. V rámci analýzy nabídky a poptávky po službách sportovních zařízeních a následného srovnání a zjištění mezery na trhu nabídky je vybráno sportovní zařízení, které poptávajícím na Karlovarsku chybí. Nově vznikající podnik má rozšířit technickou infrastrukturu cestovního ruchu, zpříjemnit život domácím obyvatelům a přilákat více turistů do oblasti. Cílem diplomové práce je určit takovéto zařízení a vytvořit pro něj marketingovou strategii.
Výzkum v cestovním ruchu
Špačková, Martina ; Jarolímková, Liběna (vedoucí práce) ; Mlejnková, Lena (oponent)
Práce seznamuje s problematikou výzkumu v cestovním ruchu, shrnuje dosavadní poznatky a vývoj tohoto tématu. Zabývá se rovněž problematikou institucionálního, legislativního a finančního zabezpečení výzkumu v České republice (výzkumu obecně i konkrétně výzkumu v cestovním ruchu) a současnými problémy, se kterými se výzkum cestovního ruchu v České republice setkává. Mapuje také výzkumné aktivity některých zahraničních institucí a organizací. Součástí práce je i návrh definice pojmu "výzkum cestovního ruchu" a jeho dělení na základní a aplikovaný výzkum.
Marketingová komunikace v cestovním ruchu
Kashkina, Katsiaryna ; Horová, Olga (vedoucí práce) ; Filip, Martin (oponent)
Předmětem bakalářské práce (studia a výzkumu) je firma "1000 turov" a její činnost z hlediska formování politiky prodeje na trhu turistických služeb. Cílem je nalezení způsobů zajištění a zvýšení prodeje produktů firmy v oblasti turistického ruchu, a to především na základě analýzy v rámci možností marketingové komunikace.
Využití strukturálních fondů EU k vybudování penzionu na Šumavě
Housková, Kateřina ; Valentová, Jana (vedoucí práce) ; Hošek, Rostislav (oponent)
Diplomová práce přináší přehled o možnostech dotační politiky ze strukturálních fondů Evropské unie. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola seznamuje čtenáře s regionální a strukturální politikou, zaměřuje se na cíle, principy, strategické dokumety a nástroje politiky. Druhá kapitola přináší přehled o možnostech čerpání dotací pro oblast cestovního ruchu. Třetí kapitola zpracovává stručný přehled projektové politiky. Popisuje kroky pro správnou tvorbu projektového plánu, jednotlivé fáze projektového řízení a podmínky pro čerpání finančních prostředků vycházející ze zákona. Závěrečná kapitola by měla být příkladem konkrétního projektu v oblasti podpory rozvoje infrastruktury v oblasti cestovního ruchu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,690 záznamů.   začátekpředchozí1598 - 1607dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.