Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 107 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nástroje pro tvorbu interaktivních videí
Hornek, Miroslav ; Jeřábek, Tomáš (vedoucí práce) ; Novák, Jaroslav (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na význam tvorby interaktivních videí v digitální éře, kde vizuální obsah hraje klíčovou roli v komunikaci a interakci. V kontextu neustále se rozvíjejících technologií získává tvorba interaktivních videí význam nejen v oblasti vzdělávání, marketingu a zábavy, ale i v dalších lidských činnostech. Cílem této práce je prozkoumat a analyzovat různé aspekty nástrojů pro tvorbu interaktivních videí od historického vývoje videa až po současný stav a budoucí perspektivy. Zahrnuje komplexní pohled na multimediální prostředí a jeho vztah k interaktivnímu videu včetně digitálních forem obsahu, které přispívají k jeho dynamice a účinnosti. Dále práce zkoumá využití interaktivních videí ve vzdělávání a jejich roli při zvýšení zapojení a efektivity výuky. Analyzuje standardy tvorby interaktivních videí a různé interaktivní prvky, které mohou obohatit uživatelskou zkušenost. Klíčovou částí této práce je detailní analýza současných nástrojů pro tvorbu interaktivních videí a jejich využití ve vzdělávání. Práce poskytuje přehled nástrojů pro tvorbu interaktivních videí s důrazem na jejich využití ve vzdělávání a edukaci, přispívající k lepšímu pochopení této inovativní formy mediálního obsahu.
Výrobní aplikace KAIZEN
Novák, Jaroslav ; Kotek, Luboš (oponent) ; Fiala, Alois (vedoucí práce)
Teoretická část diplomové práce popisuje metodu Kaizen a její části, která byla vyvinuta v Japonsku po druhé světové válce. Jednou z částí této metody je pojem 3MU, který zahrnuje definici nedostatků ovlivňující každý podnik. Jedním z pojmů v této části je pojem „Muda“, který označuje plýtvání. Praktická část se zabývá plýtváním v oblasti produktivity v jednom z výrobních středisek společnosti Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Jednotlivé operace tohoto výrobního střediska jsou posuzovány z hlediska možnosti zavedení vícestrojových obsluh, respektive posouzení potřebnosti některých strojů v dané operaci. Výsledkem je vyhodnocení časových údajů systematikou REFA a posouzení možnosti zavést vícestrojovou obsluhu s náležitou úpravou pracovního postupu, propočet výrobních kapacit některých strojů v dané operaci a definování velikostí mezioperačních zásobníků. Tato úprava pracovních postupů, změna počtu strojů a definování mezioperačních zásobníků, vyžaduje změnu layoutu výrobního střediska. Na závěr jsou vyčísleny výsledné náklady a úspory při zrealizování tohoto projektu.
Racionalizace manipulace s materiálem v Bosch Diesel s.r.o.
Novák, Jaroslav ; Zemčík, Oskar (oponent) ; Hlavenka, Bohumil (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problémy s rozmístěním strojů a pracovišť a tokem materiálu v dílně sériových oprav vysokotlakých vstřikovacích čerpadel v závodě Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Impulzem pro vypracování této práce je plánované rozšíření sériových oprav o nový typ čerpadla a dnes již nevyhovující rozmístění strojů a pracovišť a celkově nevyhovující řešení výrobních prostor. Při návrhu přestavby této dílny bylo využito zkušeností zaměstnanců z oddělení průmyslového inženýrství (TEF6), správy budov (FCM) a sériových oprav čerpadel (MFB). Cílem této práce je co nejlépe vyřešit stávající problémy a pokud možno eliminovat i případné problémy budoucí. To vše, při co nejnižších nákladech na přestavbu dílny. Výsledkem této práce je návrh dvou variant řešení, kdy „Návrh 1“ obsahuje ekonomicky výhodné řešení a „Návrh 2“ obsahuje návrh s výhodným materiálovým tokem. Tato bakalářská práce je pouze návod, pro odpovědné osoby, jak mohou změnit stávající stav.
Zhodnocení hospodaření obce Albrechtice a návrh na jeho zlepšení
Ficner, Libor ; Novák, Jaroslav (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce „Zhodnocení hospodaření obce Albrechtice a návrh na jeho zlepšení“ se zabývá problematikou dotačního systému v ČR v souvislosti s financováním potřeb obcí a jejich ekonomickým rozvojem. Práce je zaměřena na hospodaření obce, rozpočtový proces, rozpočtový výhled a celkového zadlužení. První část práce obsahuje teoretická východiska, druhá část je zaměřena na zhodnocení hospodaření obce Albrechtice a třetí část chrakterizuje možná řešení.
Inteligentní testovací procedury nízkonapěťových trakčních pohonů s asynchronními motory
Nesvadba, Martin ; Ondrůšek, Čestmír (oponent) ; Novák, Jaroslav (oponent) ; Duroň,, Jiří (oponent) ; Singule, Vladislav (vedoucí práce)
Motivací pro vypracování disertační práce na toto téma byl zájem mého zaměstnavatele, firmy Kollmorgen, s.r.o., na implementaci měřicího pracoviště k měření hluku elektrických motorů. Toto pracoviště mělo být umístěno ve výrobní hale přímo ve výrobní lince s cílem nejen identifikovat hlučné motory, ale také rozborem naměřených dat poukázat na konkrétní příčinu hlučnosti motoru – neboli implementace inteligentní testovací procedury. Hlučnost elektrických strojů je v poslední době velmi diskutovaným tématem, kdy je ze strany zákazníků vyvíjen značný tlak právě na zajištění co možná nejméně hlučného pohonného ústrojí. Toho lze dosáhnout jednak zajištěním 100% kvality již vyráběných produktů implementací měřicího pracoviště s inteligentní bezdemontážní diagnostikou a následně také konstrukčními změnami produktu. V úvodní části práce je proveden rozbor konstrukce testových asynchronních trakčních motorů a také návrh měřicího pracoviště. Následuje popis konstrukce měřicího pracoviště, návrh testovacích procedur, vlastní měření a analýza naměřených hodnot. Druhá část práce je věnována detailnímu rozboru možných příčin vzniku hluku asynchronních motorů a konstrukčních řešení vedoucích k jeho eliminaci. Aplikací jednoho z těchto konstrukčních postupů pro potlačení hlučnosti byl sestrojen optimalizovaný prototyp, který byl následně testován a porovnán se standardní neoptimalizovanou verzí.
Mýtný systém a jeho vliv na silniční dopravu v České republice
Novák, Jaroslav ; Máša, Vojtěch (oponent) ; Vémola, Aleš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou mýtného systému zavedeného v ČR od roku 2007. První část práce definuje základní pojmy v dopravě a popisuje vývoj, cíle a směřování dopravní politiky Evropské Unie a České republiky. Dále popisuje jednotlivé způsoby vybírání mýtného na pozemních komunikacích a možnosti zpoplatnění vjezdu do měst. Druhá část je věnována analýze současného stavu nejen mýtného systému provozovaného u nás, ale i v okolních státech. Praktické poznatky jsou doplněny ručním sčítáním nákladních vozidel vyhýbajících se zpoplatněné komunikaci a dotazníkovým šetřením mezi dopravci. Třetí část práce je zaměřena na vlastní návrhy řešení současné situace, jejichž cílem je návrat části nákladních vozidel zpět na zpoplatněné komunikace, snížení hluku na dálnicích v nočních hodinách, zlepšení kvality silnic na území ČR, zvýšení komfortu uživatelů mýtného systému a zvýšení počtu „ekologických“ nákladních vozidel na silnicích
Expertní systémy ES pro samostatné studium a jeho vyhodnocení
Novák, Jaroslav ; Honzík, Petr (oponent) ; Jirsík, Václav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce obsahuje základní informace ohledně znalostních a expertních systémů. Dále se zde zabývám architekturou expertních systémů a důkladně jsou zde popsány způsoby reprezentace znalostí pro expertní systémy. Ke každému způsobu reprezentace znalostí jsou zde zpracovány demonstrující jednotlivé způsoby reprezentace znalostí. Na závěr je zde popsán vytvořený expertní systém, který ukládá znalosti pomocí rámcové reprezentace znalostí.
Problematika pojistné ochrany Obce Albrechtice
Ficner, Libor ; Novák, Jaroslav (oponent) ; Martinovičová, Dana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením pojistné ochrany Obce Albrechtice. Cílem práce je provést analýzu rizik ohrožujících obec, porovnat ji se současnou pojistnou ochranou a také s možnostmi, které nabízí konkurenční komerční pojišťovny. Práce obsahuje návrhy, které v budoucnu povedou ke zlepšení pojistné ochrany Obce Albrechtice.
Přímé zahraniční investice v ČR
Vrtal, Vojtěch ; Novák, Jaroslav (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je vymezení pojmů regionální rozvoj a přímé zahraniční investice. Praktická část se zabývá analýzou zahraničních investic v jednotlivých krajích České republiky a sleduje roky 2010-2020. Zároveň zkoumá také dopad zahraničních investic na regiony a vývoj životní úrovně. Na příkladu firmy BOSCH DIESEL, s.r.o. je popsána jedna konkrétní investice a je zkoumáno, jaký vliv má na rozvoj kraje Vysočina, přesněji na okres Jihlava.
Vliv formativního hodnocení na sebehodnocení žáků ve výuce informatiky na ZŠ
Vaníček, Petr ; Novák, Jaroslav (vedoucí práce) ; Tocháček, Daniel (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou, jaké jsou rozdíly v sebehodnocení u žáků, kteří pracovali s formativním hodnocením, a těch, kteří byli hodnoceni učitelem a běžnou klasifikací. Cílovou skupinou byli žáci 2. stupně základní školy, sledovaným vyučovacím předmětem informatika. Cílem práce tedy bylo zjistit, jakým způsobem se projeví na žákově sebehodnocení zavedení formativního hodnocení do výuky. V teoretické části autor definuje klíčové pojmy s důrazem na typy školního hodnocení, hodnocení žáka vrstevníkem, jeho sebehodnocení a klasifikaci. Dále se dotýká výuky IVT na 2. stupni základní školy z pohledu rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu. Pro výzkum byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie - technika zúčastněné pozorování. Výzkum probíhal paralelně v 8. A, kde byli žáci učitelem během pololetí sledováni a hodnoceni běžnou klasifikací, pouze v jeho závěru obdrželi k vyplnění sebehodnotící dotazníky. Žáci 8. B průběžně po celou dobu pracovali se vzájemným hodnocením a sebehodnocením, učitel zde zastával roli pozorovatele a mentora. Na závěr pololetí vyplňovali stejný sebehodnotící dotazník. Z výzkumu vyplynulo, že žáci třídy B uměli lépe pracovat s dotazníkem sebehodnocení, dokázali přesněji a reálněji zhodnotit své schopnosti a dosažené znalosti, a jejich...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 107 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
76 NOVÁK, Jakub
108 NOVÁK, Jan
10 NOVÁK, Jaromír
25 NOVÁK, Jaroslav
13 NOVÁK, Jindřich
77 NOVÁK, Jiří
45 NOVÁK, Josef
108 Novak, Jan
45 Novak, Josef
2 Novák, J.
76 Novák, Jakub
1 Novák, Jakub Štěpán
108 Novák, Jan
10 Novák, Jaromír
13 Novák, Jindřich
77 Novák, Jiří
39 Novák, Jiří Karel
2 Novák, Jiří,
45 Novák, Josef
108 Novák, Ján
77 Novák, Jíří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.