Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Transkripční faktor Tcf4 v obnově střevního epitelu a patologii
Müllerová, Tereza ; Janečková, Lucie (vedoucí práce) ; Vávra, Jiří (oponent)
TCF4 (z angl. T-Cell Factor 4, někdy také TCF7L2) je významným efektorem kanonické signální dráhy Wnt. Je produkován v mnoha různýchizoformách,jejichž exprese bývá tkáňově specifická a jejichž funkce se mnohdy diametrálně liší. Ve střevě je TCF4 klíčovým faktorem při regeneraci epitelu a udržování homeostázy kmenových buněk. Jeho deplece způsobuje ztrátuproliferujícíhokompartmentukrypt a úplný rozpad architekturystřevní sliznice. Procesy ve kterých působí jsou tedy stěžejní a musí být silně regulované pomocí signální dráhy Wnt. Poruchy v expresi či alternativním sestřihu TCF4 často vedou k rozsáhlé škále komplexních patologií jako jsou rakovina tlustého střeva, ileální Crohnova choroba a diabetes mellitus 2. typu.
Historie 1. ZŠ T. G. Masaryka v Milevsku v letech 1937-1953
MÜLLEROVÁ, Tereza
Tato bakalářská práce se zabývá historií vzdělávání ve městě Milevsko v letech 1937-1953, především zaměřenou na 1. ZŠ T. G. Masaryka. První a druhá kapitola se zabývá historií města a vzdělávání v Milevsku. Třetí a čtvrtá kapitola popisují život na základní škole v předválečném, válečném a poválečném období. Práce popisuje učitelský sbor a ředitele, kteří v těchto letech na škole působili. Dále se zabývá žáky a školní výukou v souvislosti s daným časovým úsekem. V práci jsou také popsány důležité události, které ovlivnily chod školy. Dalšími popisovanými aspekty, kterými se práce zabývá, jsou pravidelné školní akce vyplývající z určité doby. Tato bakalářská práce je zpracována zejména na základě školních a obecních kronik.
Ekotoxicita herbicidních iontových kapalin
Müllerová, Tereza ; Cajthaml, Tomáš (vedoucí práce) ; Klusoň, Petr (oponent)
Herbicidní iontové kapaliny (HIL) jsou organické soli s herbicidními účinky. Jejich anionty bývají odvozovány od tradičních herbicidů a jsou párovány s kationty syntetického i přírodního původu. Zejména kvůli své nízké těkavosti a hydrofobní povaze jsou tyto sloučeniny považovány za šetrnější formu stávajících herbicidů, které často unikají do životního prostředí, kontaminují podzemní vodu a působí toxicky i na necílové organismy. Výzkum HIL je ale zatím orientován zejména na jejich efektivitu vůči rostlinám. V rámci této práce byla prostřednictvím testů na lidských buněčných liniích studována hormonální aktivita vybraných HIL a prostřednictvím metody analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) byla sledována ekotoxicita HIL vůči půdním mikroorganismům. Pro účely sledování ekotoxických účinků byl založen 28denní experiment, ve kterém byly inkubovány dva druhy půd v přítomnosti HIL. Každá z těchto půd byla charakterizována dvěma způsoby hospodaření - půdy v minulosti ošetřované nebo neošetřované pesticidy. Bylo sledováno, zda se liší vliv HIL na půdní mikroorganismy v půdách s různým obsahem organické hmoty a jílových minerálů. V průběhu tohoto experimentu byly současně kvantifikovány reziduální koncentrace HIL. Tímto bylo hodnoceno, zda má způsob zemědělského hospodaření vliv na rychlost jejich...
V každém člověku je slunce - je třeba nechat ho svítit
Müllerová, Tereza ; Skarlantová, Jana (vedoucí práce) ; Hazuková, Helena (oponent)
Diplomová práce se v teoretické části zabývá psychologickými aspekty lidské komunikace a oblastí emotivní složky osobnosti. Podává informace o emočních a sociálních schopnostech, jejich významu a uvádí možnosti, jak je při výtvarné výchově u dětí rozvíjet. Dává podnět k dalšímu přemýšlení o emoční výchově a podstatné úloze, kterou má v této oblasti sehrát výtvarná výchova. Součástí diplomové práce je realizace námětů výtvarných činností, které jsou vytvořeny na základě získaných a shromážděných informací o dané oblasti v teoretické části diplomové práce. Cílem činností, realizovaných v hodinách výtvarné výchovy, je podpořit rozvoj emočních a sociálních schopností dětí. V praktické části diplomové práce je výtvarná tvorba dětí zaznamenána, popsána a zhodnocena.
Ucelená rehabilitace dětí ze ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice, p. o.
MÜLLEROVÁ, Tereza
Cílem teoretické části této bakalářské práce je popsat ucelený systém rehabilitace osob se zdravotním postižením. V jednotlivých podkapitolách se věnuji léčebným, pedagogickým, sociálním a pracovním prostředkům uceleného systému rehabilitace se zřetelem na význam jejich vzájemného propojení. Dále se zaměřuji na problematiku rodiny s dítětem s postižením a její potřeby v různých životních etapách. V této souvislosti popisuji také možnosti edukačního procesu dítěte se zdravotním postižením od raného dětství po dosažení dospělosti. V našem regionu ? v Kopřivnici a okolí, v současné době neexistuje zařízení zajišťující komplexní péči o děti se zdravotním postižením v duchu ucelené rehabilitace. Jednotlivé prostředky uceleného systému rehabilitace jsou poskytovány různými subjekty ? zdravotnickými zařízeními, školami a školskými poradenskými zařízeními, poskytovateli sociálních služeb. Cílem výzkumné části mé bakalářské práce bylo zmapovat nabídku zařízení pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiny a zjistit zda tato nabídka odpovídá potřebám rodičů dětí se zdravotním postižením, které navštěvují ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice, p. o. Vzhledem ke zkoumanému tématu jsem zvolila kvalitativní výzkum s použitím techniky sekundární analýzy dat a metody dotazování, kdy technikou byl polostrukturovaný rozhovor. Rozhovor byl proveden s 8 respondenty - rodiči dětí se zdravotním postižením, které navštěvují ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice, p. o. Z výsledků výzkumu vyplývá, že rodiče těchto dětí mají při stávající nabídce zařízení v Kopřivnici a okolí možnost pro své děti využívat péči v duchu uceleného systému rehabilitace. V současné době však postrádají léčebnou rehabilitaci, která by byla zajišťována dětem přímo ve škole, dále možnost mimoškolních aktivit pro své děti a službu osobní asistence. Tato bakalářská práce může být v praxi využita jako podkladový materiál k plánování rozvoje komplexních služeb pro děti i dospělé osoby se zdravotním postižením v Kopřivnici a okolí.
Hodnocení vlivů na životní prostředí {--} případová studie. Sukcese vybraných druhů organismů (rostlin a živočichů) na náspech železničního koridoru v lokalitě Vomáčka.
MÜLLEROVÁ, Tereza
Dnešní krajina je značně ovlivněna dopravou, a to jak z hlediska fragmentace krajiny, tak díky jejím negativním vlivům na rostlinná a živočišná společenstva. Nemalý dopad má i na vznik nových společenstev a jejich následnou sukcesi. Těmito vlivy antropogenní činnosti v krajině dochází k ničení a ztrátě cenných biotopů, které jsou útočištěm mnoha druhů organismů, dochází k izolaci jednotlivých populací, mnohdy končící jejich značnou redukcí. K posuzování kvality prostředí a antropogenních vlivů na něj se využívají rostlinná společenstva a společenstva bezobratlých. Bezobratlí jsou pro tento účel velmi vhodní, tvoří totiž ve všech typech ekosystémů většinovou složku zoomasy. Totéž platí o rostlinných společenstvech. Zkoumané území je železniční násep na železniční trati č. 190, ze Zlivi do Zbudova na trase České Budějovice {--} Plzeň , a to v lokalitě Vomáčka, kde blízce sousedí s mokřady nalézajícími se v PR Mokřiny u Vomáčků. Na tomto úseku bylo vybráno pět lokalit, které byly vzájemně odlišné, ale zároveň se na daném úseku opakovaly. Práce se zaměřuje na rostlinné druhy a druhy brouků, které se na daných lokalitách vyskytovaly, tzn. na biodiverzitu území.
Znovuvyužívání brownfields v České republice se zaměřením na přístup Středočeského kraje
Müllerová, Tereza ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Branžovský, Antonín (oponent)
Práce zhodnocuje přístup České republiky ke znovuvyužívání brownfieldů, zejména od roku 2005, kdy byly v této problematice realizovány výraznější pokroky. Popisuje a zhodnocuje konkrétní aktivity podnikané v této oblasti, zejména základní dokumenty a nástroje na podporu regenerace a znovuvyužívání brownfieldů. Analytická část práce se zabývá přístupem Středočeského kraje k regeneraci brownfieldů. Je zde popisováno, jaké kroky kraj v této problematice podniká, zkoumán je zejména přístup jednotlivých obcí v kraji. Přístup těchto orgánů je analyzován na základě vyhodnocení dotazníků a následně zpracován s pomocí SWOT analýzy.
Analýza problematiky znovuvyužívání brownfields v České republice
Müllerová, Tereza ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Marešová, Sylvie (oponent)
Práce se zabývá znovuvyužíváním brownfields v České republice. Vyjmenovává jednotlivé typy brownfields, popisuje příčiny jejich vzniku a poukazuje na hlavní problémy s nimi spojené, zejména na nedostatečnou evidenci a nejednoznačné rozdělení kompetencí organizací zabývajících se touto problematikou. Práce porovnává brownfields s greenfields a popisuje nástroje, které mohou napomoci znovuvyužívání brownfields. Porovnání je následně aplikováno na konkrétní případ regenerace brownfields a výstavby na zelené louce.

Viz též: podobná jména autorů
3 Müllerová, Tamara
10 Müllerová, Tereza
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.