National Repository of Grey Literature 31 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The reform of the state administration in Austria in the way of electronization
Bumanová, Monika ; Vlasák, Rudolf (advisor) ; Štogrová Jedličková, Petra (referee)
Diplomová práce se zabývá rakouskou státní správou a zejména její reformou, kterou lze považovat za kompletní elektronizaci státní správy. Ukončení důležitých změn této reformy je plánováno do konce roku 2007. Hlavním bodem v rámci elektronizace je program Evropské unie s názvem eEurope 2005. Ten je členěn na dílčí projekty: e-govemment, e-leaming, e-health, e-business a e-security. Tato práce podrobněji rozpracovává projekt e-govemment, jehož součástí jsou tzv. občanské karty a další dílčí projekty. Cílem Rakouska je dosáhnout touto reformou, aby působilo jako vzorový stát služeb a dostat se tak na přední příčky mezi evropskými zeměmi ve využívání nových informačních a komunikačních technologií.
New challenges of the surveillance theory
Lacinová, Miroslava ; Štogrová Jedličková, Petra (advisor) ; Malečková, Dita (referee)
The main aim of this diploma thesis, that names "New challenges of the Surveillance theory", is to describe the surveillance theory in today's social network society by using information theory. Accordingly, I will verify the theory of surveillance in two case studies. First case study verifies an impact of Facebook's profiles content on the hiring decisions. The second case sudy analyzes regular day of concrete person in context of surveillance. Both case studies demonstrate surveillance in different surveillance sites.
Creation and administration of a commercial internet project
Pivoňka, Michal ; Souček, Jiří (advisor) ; Štogrová Jedličková, Petra (referee)
Diplomová práce popisuje nejdůležitější metody a postupy používané při analýze, návrhu a implementaci elektronické aplikace. Jsou zde představeny standardizované metody, modely a diagramy určené pro projektování, záznam, vizualizaci a vlastní tvorbu softwarového systému. Popsány jsou i jednotlivé fáze projektu, které následují po jeho implementaci a testování. Jedná se především o správu, podporu a propagaci systému. První kapitola se věnuje významu komplexního návrhu webových aplikací včetně postupu při volbě profesionálního zhotovitele. Druhá kapitola reprezentuje specifikaci a následnou analýzu požadavků na nový systém. Vlastní návrh aplikace popisuje kapitola třetí. Jsou zde zmíněny moderní metody používání speciálních jazyků a technologií (UML, WebML) pro tvorbu modelů a diagramů. Čtvrtá kapitola se zabývá implementací navrženého systému. Popisuje přehled vhodných databází, vývojových prostředí a programovacích jazyků. Následující, pátá, kapitola zmiňuje nejznámější formy testování již hotového systému. Šestá kapitola obsahuje jednotlivé fáze a formy prezentace a správy aplikace. Zabývá se významem doménového jména a hostingu. Základní metody podpory a propagace prezentovaného projektu jsou obsaženy v kapitole poslední, sedmé. Pokud to vyžaduje charakter tématu, jsou jednotlivé kapitoly obohaceny o...
Philosophical realism in the library and information science at the conception of Birger Hjørland
Dokoupilová, Martina ; Kera, Denisa (advisor) ; Štogrová Jedličková, Petra (referee)
Práce je představuje koncepci dánského knihovníka a psychologa Birgera Hjrlanda, který se věnuje studiu vlivu epistemologických filosofií na oblast knihovnictví a informační vědy. Cílem je prezentovat Hjrlandův přístup jako vhodnou koncepci pro knihovnictví a informační vědu, protože na rozdíl od převládajících tendencí nabízí komplexnější pohled na problematiku oboru a přináší nové impulsy pro další výzkum. Na počátku práce seznamuje s historickým vývojem epistemologických disciplín, včetně jejich základních charakteristik, poté poukazuje na jejich vliv na oblast knihovnictví a informační vědy. Hlavní pozornost je zaměřena na Hjrlandova stanoviska k oblastem vyhledávání informací, předmětové analýzy, organizace znalostí a doménové analýzy.
Recent progress of information technology in Czech regions and cities with focus on Karlovy Vary region
Bartůšková, Kamila ; Vlasák, Rudolf (advisor) ; Štogrová Jedličková, Petra (referee)
Tématem práce je poslední vývoj informatizace veřejné správy s ohledem současnou situaci v Karlovarském kraji a se zaměřením na Krajský úřad a Krajskou knihovnu Karlovy Vary. Cílem práce je charakterizovat strategické a rozvojové plány a projekty v oblasti informatizace a představit instituce státní správy a samosprávy, které jsou za tyto plány a projekty odpovědné. Zmíněna je také relevantní legislativa. Jedna z kapitol bude věnována nově vybudovanému multifunkčnímu informačnímu centru, které je součástí Krajské knihovny Karlovy Vary. Centrum bude svým technickým a technologickým vybavením plnit roli informačního střediska celého regionu.
Creation of the information society in the European Union with emphasis on the Czech Republic
Černíková, Adéla ; Vlasák, Rudolf (advisor) ; Štogrová Jedličková, Petra (referee)
Cílem práce je vytvoření uceleného přehledu o evropské informační společnosti, o aktivitách Evropské unie týkajících se budování evropské informační společnosti a o oblastech, jež jsou těmito aktivitami ovlivněny. V počátku práce je stručně zmíněna samotná Evropská unie, shrnuty základní údaje o Evropské unii, připomenuty významné mezníky v její historii, základní principy fungování EU a její nejdůležitější orgány. Následují kapitoly nastiňující obecně problematiku informační společnosti a její definování, zmíněn je vývoj informační společnosti ve světě, historie informační společnosti v EU i aktuálně platný program i2010. Jádro práce spočívá v kapitole pojednávající o oblastech tvorby evropské informační společnosti. Tato kapitola je rozdělena na šest základních podkapitol, tedy šest oblastí, a sice Práce a ekonomie, Kultura a společnost, Vzdělávání a školení, Výzkum a vývoj, Kvalita života a Komunikační průmysl. Příklady z České republiky dokumentují celoevropské aktivity Evropské unie v oblasti informační společnosti. V závěru je vyjádřeno zamyšlení nad současným stavem informační společnosti v Evropě.
Internet magazine as a specific communications vehicle
Jireš, Ondřej ; Štogrová Jedličková, Petra (advisor) ; Šlerka, Josef (referee)
This work presents theory of internet periodicals. There is a presentation of new media in the introduction. The next chapters bring the characterisation and the typologies of internet periodicals and look for the occasions of new functions. Main attention is devoted to webzines as the most progressive communications vehicles. This work confirms validity of remediation theory, judges the trend of web 2.0 and aims at the possition of internet periodicals in potential renaissance of public society. The work also brings the ideas of future development of internet periodicals in way of a semantic web.

National Repository of Grey Literature : 31 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.