Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 339 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výchova k sebekázni žáka na základní škole
Hošková, Anna ; Sedláčková, Daniela (vedoucí práce) ; Koťa, Jaroslav (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na výchovu k sebekázni žáka na základní škole. Práce zkoumá různé nástroje a techniky výchovy podporující rozvoj sebekázně. Hlavním cílem práce je zjistit, jaké jsou nástroje a techniky učitelů a učitelek na základní škole na podporu vývoje sebekázně u žáků. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část obsahuje charakteristiku klíčových pojmů jako je kázeň, smysl a funkci kázně, její druhy a sebekázeň, vůli a motivaci. V další části se diplomová práce zabývá existujícími výzkumy sebekázně u studentů. Následně se věnuje charakteristice vývojového stádia staršího školního věku neboli pubescence. V poslední kapitole teoretické části práce jsou představeny nástroje a techniky výchovy k sebekázni. Empirická část práce je realizována formou kvalitativního výzkumu, jehož cílem je pomocí rozhovorů s učiteli a učitelkami na základních školách zjistit, jaké metody jsou využívány učiteli a učitelkami na podporu sebekázně u žáků. Data byla získána prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s šesti učiteli a učitelkami a následně analyzována pomocí kódování. V rámci empirické části byl proveden kvantitativní předvýzkum ve formě ankety, která zkoumá chápání pojmu sebekázeň ve všeobecné populaci. Data byla získána pomocí online dotazníku...
Význam rituálů v edukačním procesu na základní škole
Proutkovský, Roman ; Strouhal, Martin (vedoucí práce) ; Koťa, Jaroslav (oponent)
(česky) Diplomová práce se zaměřuje na analýzu a porozumění fenoménu rituálů v rámci edukačního procesu na základní škole. V teoretické části je proveden úvod do problematiky rituálů obecně, s důrazem na jejich výskyt v různých kulturách a společnostech. Dále je vymezen pojem rituál, a to prostřednictvím definice, funkcí a druhů rituálů, a to nejen v kontextu edukace, ale i z pohledu sociologie, antropologie, psychologie a teologie. Teoretická část se dále věnuje zkoumání souvislostí rituálů v edukačním procesu, zahrnující skryté kurikulum, kulturu školy, sociální interakce a proces socializace. V empirické části práce je formulován výzkumný problém, který spočívá v identifikaci rituálů ve školním prostředí a jejich funkce a na zkoumání vztahů mezi rituály a edukačním procesem. Cíle výzkumu jsou specifikovány tak, aby adresovaly klíčové otázky a přispěly k hlubšímu porozumění této problematice. Metodologie zahrnuje výzkum formou případových studií a dotazníkového šetření, s cílem získat komplexní pohled na danou problematiku. V diskusi jsou prezentovány a analyzovány výsledky výzkumu a je provedeno zhodnocení jejich významu v rámci edukačního prostředí. Závěr práce shrnuje klíčové poznatky a naznačuje možné implikace pro praxi ve školách a dalších vzdělávacích institucích. Celkově práce přináší...
Význam ritualizovaného chování u dětí s poruchami emocí
Roh, Tomáš ; Koťa, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kadrnožková, Monika (oponent)
Tato práce je pedagogicko-filosofickou esejí, která má snahu zmapovat do jaké míry byl a stále je rituál součástí života člověka, jestli na jeho léčivou a ozdravnou sílu lze stále "vsadit" a nakolik jsme jako lidé bytosti spíše přirozeně spirituální (homo spiritualis), nebo pouze poněkud indoktrinovaně podstaty převážně rozumové (homo sapiens). A rovněž položit několik otázek týkajících se významu a funkcí rituálu, jeho aktuálnosti a potřebnosti, či postradatelnosti. Dále několik otázek ohledně jsoucnosti emocí a problematiky emočních zranění v souvislosti s traumatickými zážitky. A poukázat na dosud málo využívané možnosti propojení rituálních způsobů chování se záměrnou výchovnou a vzdělávací prací, nejen v oblasti etopedie, ale celé moderní pedagogiky. Klíčová slova: emoce, duše, tělo, trauma, rituál, kolektiv, socializace, edukace, pedagogika
Školní socializace jako nástroj sociální selekce
Knapová, Jana Katarína ; Strouhal, Martin (vedoucí práce) ; Koťa, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce, Jana Katarína Knapová, obor Pedagogika, 2023 Abstrakt v českém jazyce Záměrem práce je popsat a charakterizovat vliv procesu školní socializace na vzdělávání jedinců s rozdílnými dispozicemi a jejich školní úspěšnost. Základní metodou práce je analýza, která vychází z objektivního pohledu na význam a selektivní funkci školní socializace ve společenském systému a s ní spojených požadavků, které musí jedinec splnit, aby byl ve školním vzdělávání úspěšný, dosáhl určitého stupně vzdělání a získal odpovídající sociální status. Práce popisuje, jaký význam má školní socializace ze subjektivního hlediska pro školní úspěšnost dosažené vzdělání a sociální status. Na základě odborných poznatků a výzkumů popisuje a analyzuje, jaký vliv mají individuální dispozice na úspěšnost při splnění požadavků daných v rámci školní socializace. Podrobně rozebírá působení sociálního a kulturního prostředí rodiny na vzdělávání jedince, které je považováno za nejvýznamnější a diferencující faktor a přestože je snahou jeho vliv zmírnit, má v českém vzdělávacím systému z hlediska individuální školní úspěšnosti výrazný vliv. V návaznosti na současnou kritiku výrazného vlivu sociálního a kulturního prostředí rodiny vzhledem k míře školní úspěšnosti je v závěrečné části práce rozebrána koncepce pro snižování sociálních...
Distanční vzdělávání na středních školách z pohledu jeho aktérů (za pandemie COVID-19)
Duníková, Annemarie ; Koťa, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kasper, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na distanční výuku na sekundárním stupni Českých škol. V teoretické části je práce zaměřena na vysvětlení pojmů a forem vzdělání se kterými se můžeme setkat v České republice. Dále obsahuje historické zmapování distanční výuky a její vývoj, který je úzce svázán s technologickým vývojem. Zaobírat se budeme i průběhem distanční výuky a jejím postupem při pandemii Covidu-19. Důraz je kladen i na terminologii distanční výuky a její ukotvení v ostatních formách výuky. Součástí práce je empirické šetření realizované kvantitativní metodou formou dotazníku vlastní konstrukce. Cílem je zpráva o dopadech distančního vzdělání na žáky středních škol, konkrétně se práce zabývá dopady na školní výsledky, motivaci a duševní zdraví žáků. Klíčová slova Distanční vzdělání, e-learning, sekundární vzdělání, výuka za Covidu-19, historie distanční výuky, motivace, školní výsledky, psychické zdraví
Vývoj systému příprav mladých dospělých vyrůstajících v ústavní péči na samostatný život
Fejfarová, Martina ; Valášková Vincejová, Eva (vedoucí práce) ; Koťa, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se ve své teoretické části zabývá problematikou dospívajících dětí, které vyrůstají v ústavní péči, a jejich připraveností na samostatný život. Pojednává o úskalích, s jakými se potýká mladý člověk, který vyrůstal mimo rodinné prostředí. Zaměřuje se na koncept podpory a příprav adolescentů v ústavní péči na vstup do nezávislého života. Na základě teoretických i praktických poznatků autora práce zachycuje diplomová práce vývoj systému pomoci a podpory těmto mladým lidem od devadesátých let 20. století dosud a naznačuje další směřování systému pomoci. Empirická část prezentuje výsledky výzkumu, který je proveden metodou obsahové analýzy odborných textů souvisejících s vymezenou problematikou. Výzkum je zaměřen na zjištění, zda a v jakých směrech se posunul vývoj příprav mladých dospělých na samostatný život za uplynulých 25 let a jak současná koncepce příprav napomáhá mladým lidem k získávání kompetencí potřebných pro samostatný život. Klíčové pojmy domy na půli cesty, individuální plán mladého dospělého, kompetence, mladí dospělí, nadace, náhradní výchovná péče, nestátní organizace, pomoc a podpora, sociální kurátor, sociální poradenství, systém příprav, ústavní péče
Učitel na základní škole jako možná oběť šikany
Kozová, Dominika ; Sedláčková, Daniela (vedoucí práce) ; Koťa, Jaroslav (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je poukázat na nebezpečnost a závažnost šikany. Snaha vystihnout základní problematiku šikanovaných učitelů, zmapovat jejich zkušenosti, zjistit v jak velké míře se tento negativní fenomén skutečně odehrává a jak jej ovlivňuje tolerance násilného chování v rodině. Diplomová práce se zabývá problematikou šikany, kdy se v roli oběti ocitá pedagog. Učitelská profese není zrovna tou nejjednodušší, spíše naopak, a to zejména v dnešní době. Teoretická část diplomové práce se skládá ze čtyř hlavních kapitol. První kapitola vysvětluje základní pojmy, mezi které patří klima ve školním prostředí, šikana, kyberšikana a agrese. V druhé kapitole je především popsáno klima školy a třídy, které lze chápat jako základ pro kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů v dané škole. Třetí kapitola se zaměřuje na vysvětlení, co je šikana a definuje tento pojem. Z této kapitoly se lze dozvědět, jaké existují formy a druhy šikany, pravděpodobné příčiny jejího vzniku, jednotlivé fáze šikany a její případné následky. Popisuje hlavní aktéry šikany, kterými jsou agresor, oběť a svědci. Čtvrtá kapitola nastiňuje šikanu učitelů, kdy se útočníkem vůči učiteli stává žák i rodič. Základem empirické části je kvantitativní výzkum, který probíhal formou dotazníku. Výzkum zjišťoval, jaké...
Gymnázium Chomutov po roce 1948-Národnostní a sociální poměry na české škole v pohraničí
Fricová, Anna ; Kasper, Tomáš (vedoucí práce) ; Koťa, Jaroslav (oponent)
(česky) Práce zachycuje problematiku společenských souvislostí gymnazijního studia v Chomutově v období od roku 1948 až do současnosti. Zaměřuje se na sociální a národnostní aspekty česko-německých vztahů ve školství, tematicky navazuje na bakalářskou práci "Národnostní poměry na gymnáziu Chomutov v letech 1918-1948". Na základě veškerých dobových pramenů a zdrojů se snaží objasnit místní specifika, přibližuje národnostní odlišnosti a poukazuje na sociální zvláštnosti určitých historických etap. Představuje velmi podrobně uznávanou střední školu s velmi starou historickou tradicí, připomíná dějiny gymnázia, které vzniklo v roce 1591 a ve své době bylo jediným svého druhu ve střední Evropě. Práce se také zmiňuje o problematickém odsunu německého obyvatelstva a velmi pomalém osidlování chomutovského regionu, což obojí mělo výrazný vliv na chod školy v prvních letech po válce. Snaží se objasnit některé palčivé sociální a národnostní otázky roku 1945, přináší statistické údaje o stavech a počtech studentů i učitelů a všímá si historických proměn gymnázia zejména v letech 1968 a 1989. Pro dokreslení důležitých faktů obohacuje čtenáře i autentickými vzpomínkami mnoha pamětníků nebo zajímavými fotografiemi v obrazové příloze.
Duševní zdraví ve výchově a vzdělávání v rámci školního prostředí
Vokáčová, Natálie ; Komárková, Tereza (vedoucí práce) ; Koťa, Jaroslav (oponent)
(česky) Diplomová práce je teoreticko-empirické povahy a zaměřuje se na úroveň výchovy a vzdělávání adolescentů v oblasti duševního zdraví, tedy tzv. duševní gramotnosti. Teoretická část vymezuje základní tematické okruhy vycházející z části empirické, a zároveň je syntézou odborné literatury, zabývající se psychosociálním vývojem, s dosavadním vývojem výchovy a vzdělávání v prostředí školy. Prostor je zachován i pro analýzu a evoluci metodologických nástrojů k evaluaci duševní gramotnosti a well-beingu dětí a adolescentů. Systém zahraničního i českého školství a zdravotnictví se neustále vyvíjí ve snaze reagovat na aktuální vývoj a potřeby populace v souladu s moderními přístupy a aktuálními vědeckými poznatky. Na ošetření těchto potřeb již existují a dále se rozvíjí různé projekty, studie a programy zaštítěné odbornými institucemi na duševní zdraví a psychosociální vývoj. Cílem výzkumné části je ověřit pomocí užití kvantitativní metodologie data prezentující úroveň znalostí o duševním zdraví, tedy duševní gramotnost, dále zjistit v jaké úrovni se pohybuje well-being respondentů, doplněno také zmapováním tzv. coping strategií, tedy způsobů zvládání stresových situací, a dobrovolnou zpětnou vazbu respondentů o zkušenosti se vzděláváním o duševním zdraví. Výstupem výzkumné části je porovnání...
Přístup ZŠ k tématu smrti a umírání
Prousková, Kamila ; Koťa, Jaroslav (vedoucí práce) ; Skutil, Martin (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl popsat současný přístup základní školy k tématu smrti a umírání na základě dostupné literatury a aktuálních výzkumů. Dále uvádí právní normy týkající se vyučování o tématu smrti a vymezující roli školy v situaci významné ztráty. Představuje relevantní poznatky, které jsou předpokladem pro práci s tématem smrti na základní škole. Práce se věnuje jak vyučování o smrti, tak řešení situace spojené s úmrtím osoby ve vztahu ke škole. Na základě teoretických poznatků a ve výzkumech artikulovaných potřeb nabízí návrh vzdělávacího kurzu pro pedagogy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 339 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.