Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Gabrhelová, Natálie ; Červenka, Michal (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Kovárna VIVA a.s. za období 2016 až 2020 a následně poskytuje návrhy na zlepšení její finanční situace. Práce je rozdělena do tří částí. Jedná se o teoretickou část, kde jsou podrobně popsány ukazatelé finanční analýzy a jsou následně aplikovány v analytické části. Poslední část je tvořena návrhy na zlepšení finanční situace společnosti. K tvorbě analýzy společnosti byly využity data, jež jsou obsaženy ve výročních zprávách společnosti.
Zhodnocení přípravy a průběhu auditu vybrané akciové společnosti
Břečka, Tomáš ; Červenka, Michal (oponent) ; Křížová, Zuzana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se věnuje tématu auditu. Nejedná se ovšem o zpracování auditu u konkrétní společnosti, ale o přípravu vybrané společnosti na blížící se audit. Vybraným podnikem je v tomto případě Kovárna VIVA, a. s. V teoretické části nejprve detailně vysvětluji pojem audit, v praktické části se následně snažím přiblížit cílům práce. Tím je posouzení přípravy na audit a jeho průběhu, respektive zpracování návrhu na efektivní přípravu na audit a zajištění jeho bezproblémového průběhu.
Doporučení vhodných zdrojů financování pro další rozvoj podnikatelského subjektu
Břečka, Tomáš ; Červenka, Michal (oponent) ; Křížová, Zuzana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci Kovárny VIVA,a.s. Je v ní využito několika metod finanční analýzy, pomocí jejíž ukazatelů jsem se snažil najít silné a slabé stránky této společnosti. Teoretická část seznamuje se základními termíny a metodami, v praktické části se pak snažím jednotlivé metody aplikovat na konkrétní situace. Druhou částí je doporučení vhodných zdrojů financování nové investice.
Vznik Jižního Súdánu v agenturním zpravodajství ČTK
Červenka, Michal ; Trunečková, Ludmila (vedoucí práce) ; Halada, Jan (oponent)
Bakalářská práce "Vznik Jižního Súdánu v agenturním zpravodajství ČTK" se zabývá textovými a fotografickými příspěvky, které se týkají vyhlášení jihosúdánské nezávislosti a které Česká tisková kancelář (ČTK) vydala v období od 9. května do 9. září 2011 (tedy dva měsíce před vyhlášením a dva měsíce po něm). Práce popisuje také pozadí událostí, které vedly k rozpadu Súdánu, bývalé největší africké země. Zabývá se rovněž obecnými podmínkami pro vznik nového státu v současné mezinárodní situaci. Jižní Súdán je nejmladším státem světa. Získání nezávislosti bylo výsledkem dlouholeté série konfliktů a jedná se o výjimečnou událost - mnoho oblastí po celém světě se snaží získat mezinárodní uznání, ale jen málokteré se to podaří. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak ČTK zachytila vznik Jižního Súdánu. Součástí práce je srovnání jednotlivých textových příspěvků na základě metadat, zdrojů a typu příspěvků. Následuje analýza hlavních témat, kterým se příspěvky věnují. Práce rovněž zkoumá, nakolik je zpravodajství ČTK objektivní. Své místo má i analýza fotografických materiálů, které ČTK k události vydala. Podkapitola "Transkripce arabštiny" pak popisuje, jak se agentura vyrovnala s přepisy arabských jmen a názvů do českých textů.
Ekonomické dopady penzijních fondových pilířů - mezinárodní zkušenosti
Červenka, Michal ; Jílek, Josef (vedoucí práce) ; Šimíček, Petr (oponent)
Hlavním cílem této převážně empirické práce je odpovědět na otázku, zda zahraniční zkušenosti dokazují, že penzijní fondový pilíř přispívá k výnosnosti a stabilitě penzijního systému a k rozvoji ekonomiky. Nejprve charakterizujeme globální fondový pilíř. U odvozeného virtuálního portfolia spočítáme dlouhodobou výnosnost globálního fondového penzijního pilíře. Na základě Aaron-Samuelsonova principu zjistíme i pomyslnou výnosnost globálního průběžného pilíře. Ze srovnání obou výnosností plyne, že výnosnost fondového pilíře je sice dlouhodobě mírně vyšší, avšak s přihlédnutím k variabilitě vyjadřující riziko se jeví průběžný pilíř výhodnějším. Navíc, kombinace obou pilířů pro diversifikaci rizika v penzijním systému se neukazuje být příliš efektivní, jelikož je zjištěna relativně silná vzájemná korelace obou výnosností. Další část práce řeší ekonomické dopady fondového pilíře v podobě vlivu na trh práce. Pomocí jednoduché korelační analýzy u zemí OECD se nepodařilo prokázat souvislost mezi velikostí odvodů do fondového pilíře a pracovní aktivitou, která je vyjádřena jako průměrné množství odpracovaných hodin populace v produktivním věku. Následující rozbor vývoje a výhledu fondových pilířů ve vybraných zemích s jeho vyspělým zastoupením ukazuje na nenaplněná očekávání jeho účastníků. Vzhledem ke všem dílčím zjištění se nepodařilo prokázat, že by fondový penzijní pilíř významně přispíval k výnosnosti a stabilitě penzijního systému a k rozvoji ekonomiky.
Studium a ochrana dřevin: Monitoring zdravotního stavu dřevin a sledování příčinných souvislostí šíření významných patogenů pro zlepšení ekologické stability a druhové diverzity s ohledem na klimatické a antropogenní vlivy. Část 1
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Rom, Jiří ; Vavrda, Tomáš ; Švecová, Anna ; Strnadová, Veronika ; Červenka, Michal ; Černý, Karel ; Holub, Vladimír ; Petruš, Josef ; Koželuhová, Kamila ; Gregorová, Božena
Zpráva zahrnuje podrobné zpracování hlavních živočišných škůdců a patogenních mikroskopických hub na sledovaných dřevinách včetně doporučení ochranných opatření. na modelových lokalitách byl zpracován a vyhodnocen zdravotní stav dřevin 40 taxonů za období 1992-2002 se zohledněním trendu vývoje jejich chřadnutí jsou hodnoceny korelační vztahy mezi chřadnutím dřevin, klimatickými změnami a odlišnými ekologickými podmínkami.
Studium a ochrana dřevin: Monitoring zdravotního stavu dřevin a sledování příčinných souvislostí šíření významných patogenů pro zlepšení ekologické stability a druhové diverzity s ohledem na klimatické a antropogenní vlivy. Část 2
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Rom, Jiří ; Vavrda, Tomáš ; Švecová, Anna ; Strnadová, Veronika ; Červenka, Michal ; Černý, Karel ; Holub, Vladimír ; Petruš, Josef ; Koželuhová, Kamila ; Gregorová, Božena
Zpráva zahrnuje podrobné zpracování hlavních živočišných škůdců a patogenních mikroskopických hub na sledovaných dřevinách včetně doporučení ochranných opatření. Na modelových lokalitách byl zpracován a vyhodnocen zdravotní stav dřevin 40 taxonů za období 1992-2002. Se zohledněním trendu vývoje jejich chřadnutí jsou hodnoceny korelační vztahy mezi chřadnutím dřevin, klimatickými změnami a odlišnými ekologickými podmínkami.
Studium a ochrana dřevin: Monitoring zdravotního stavu dřevin a sledování příčinných souvislostí šíření významných patogenů pro zlepšení ekologické stability a druhové diverzity s ohledem na klimatické a antropogenní vlivy. Část 2
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Karnecki, Jiří ; Vavrda, Tomáš ; Švecová, Anna ; Strnadová, Veronika ; Červenka, Michal ; Černý, Karel ; Holub, Vladimír ; Petruš, Josef ; Koželuhová, Kamila ; Gregorová, Božena
Zpráva obsahuje přehled vybraných mikroskopických houbových patogenů, které byly determinovány na dřevinách, ale kterým nebyla dosud věnována odpovídající pozornost. Je podrobně vyhodnocena problematika chřadnutí olší v ČR i Evropě. Je podrobně zpracován přehled vlivu abiotických a antropogenních faktorů na dřeviny. Monitoring zdravotního stavu rostlin.
Studium a ochrana dřevin: Monitoring zdravotního stavu dřevin a sledování příčinných souvislostí šíření významných patogenů pro zlepšení ekologické stability a druhové diverzity s ohledem na klimatické a antropogenní vlivy
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Zamarská, Sylva ; Vágnerová, Irena ; Štajerová, Radka ; Mračanská, Eva ; Motrjlová, Petra ; Kunce, Petr ; Hausvaterová, Svatava ; Fišarová, Eva ; Petruš, Josef ; Koželuhová, Kamila ; Mertelík, Josef ; Červenka, Michal ; Strnadová, Veronika ; Švecová, Anna ; Černý, Karel ; Holub, Vladimír ; Gregorová, Božena
Ve zprávě jsou modelově zpracovány výsledky změn zdravotního stavu dřevin za období posledních devíti let na jedné z dlouhodobě monitorovaných lokalit. No všech modelových lokalitách byla provedena revize četnosti dřevin jednotlivých taxonů a vyhodnoceny změny v jejich početním a druhovém zastoupení. Byla ukončena 1. etapa výběru modelových lokalit na území celé ČR k monitorování zdravotního stavu dřevin a biomonitoringu závažných chorob a patogenů, s důrazem na výskyt a šíření onemocnění, která způsobují hromadná hynutí dřevin. Výzkum byl orientován na hynutí olší, topolů a dalších významných dřevin a výskyt nebezpečných parazitických mikroorganismů. Průběžně je prováděna syntéza klimatických faktorů ve vztahu k modelovým lokalitám. Z antropogenních negativních vlivů bylo hodnoceno poškození dřevin herbicidy a ořezem
Studium a ochrana dřevin: Monitoring zdravotního stavu dřevin a sledování příčinných souvislostí šíření významných patogenů pro zlepšení ekologické stability a druhové diverzity s ohledem na klimatické a antropogenní vlivy. Část 1
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Karnecki, Jiří ; Vavrda, Tomáš ; Švecová, Anna ; Strnadová, Veronika ; Červenka, Michal ; Černý, Karel ; Holub, Vladimír ; Petruš, Josef ; Koželuhová, Kamila ; Gregorová, Božena
Zpráva obsahuje přehled vybraných mikroskopických houbových patogenů, které byly determinovány na dřevinách, ale kterým nebyla dosud věnována odpovídající pozornost. Je podrobně vyhodnocena problematika chřadnutí olší v ČR i Evropě.Je podrobně zpracován přehled vlivu abiotických a antropogenních faktorů na dřeviny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 ČERVENKA, Martin
2 Červenka, Marek
4 Červenka, Martin
2 Červenka, Miloš
7 Červenka, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.