National Repository of Grey Literature 16 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Beginning and history of the TriSK triathlon team.
STRNADOVÁ, Veronika
This bachelor's thesis explores the development of triathlon as a sport worldwide and in the Czech Republic, highlighting significant races and notable personalities. Additionally, it focuses on the formation and history of the TriSK triathlon team, which was established in České Budějovice in 2006. The thesis includes interviews with the founding member and other members of the team. The thesis begins by examining the evolution of triathlon as a sport on a global scale. It investigates the historical milestones, influential events, and key figures that have contributed to the growth and popularity of triathlon worldwide. The analysis encompasses the establishment of triathlon as an Olympic sport, the proliferation of major international competitions, and the rise of renowned triathletes. In the context of the Czech Republic, the thesis explores the development of triathlon within the country. It explores the early stages of triathlon in the Czech Republic, its challenges, and subsequent advancements. The thesis discusses the emergence of significant triathlon races and their impact on the local triathlon community. Moreover, it highlights notable Czech triathletes who have achieved remarkable success and contributed to the sport's growth within the country. A substantial portion of the thesis is dedicated to the formation and history of the TriSK triathlon team. It provides a comprehensive account of the team's inception, motivations behind its establishment, and its journey over the years. Interviews with the founding member and other team members offer firsthand perspectives on the team's experiences, challenges, and achievements. These personal accounts shed light on the team's development, its impact on the local triathlon scene, and the valuable insights gained from its members' collective experiences.
Economics and management of selected retail business
STRNADOVÁ, Veronika
The subject of the thesis "Economics and management of selected retail business" is an analysis and assessment of the current system of economics and business management of stated company. The first part covers the theoretical background of the issue, particularly the definition of basic concepts of trade and retail. In the second, practical part of the work theoretical knowledge is applied in the situation analysis of the company Moira CZ a. s. Proposed changes and recommendations are mentioned in the conclusion of the work.
Edifikátory a změny ve struktuře břehových porostů podvazu Alnenion Glutinoso-Incanae Oberd. s dominantní olší v podmínkách katastrofických záplav a biologické invaze
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Gabrielová, Šárka ; Mrázková, Marcela ; Holub, Vladimír ; Strnadová, Veronika ; Černý, Karel
Zpráva obsahuje výsledky plnění těchto dílčích úkolů projektu: DÚ 1. Určení recentního rozsahu chřadnutí břehových porostů (blízkých společenstvu Alnenion glutinoso-incanae) s dominantní olší v ČR s důrazem na povodí Vltavy - je uveden seznam lokalit s prokázaným fytoflorovým chřadnutím olší. DÚ 2. Zaznamenání dlouhodobých změn struktury E3 patra v porostech vystavených různým stresorům a jejich kombinacím (povodně - P. alni – kombinace faktorů) - proběhl výzkum faktorů potenciálně odpovědných za rozsah chřadnutí porostů na toku Mastník. DÚ 4. Vývoj struktury bylinného patra a abundance jednotlivých druhů v důsledku poškození a odumírání edifikátorů společenstva - je uveden přehled zdravotního stavu stromů na sledovaných plochách a fytocenologická analýza porostu. DÚ 5. Identifikace zdrojů infekce P. alni v krajině a hlavního způsobu zavlékání, studium způsobu přežívání P. alni v ekosystému, identifikace teplotních optim - je diskutován způsob šíření infekce v prostoru České Sibiře. DÚ 6. Identifikace infradruhové struktury invazního organismu a rizika v jednotlivých oblastech jeho výskytu - práce na sběru izolátů P. alni, určení souboru znaků, které budou na izolátech sledovány a pokračování v molekulární analýze izolátů. Jsou uvedeny citace článků, které se vztahují k projektu.
Studium a ochrana dřevin: Monitoring zdravotního stavu dřevin a sledování příčinných souvislostí šíření významných patogenů pro zlepšení ekologické stability a druhové diverzity s ohledem na klimatické a antropogenní vlivy. Část 1
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Rom, Jiří ; Vavrda, Tomáš ; Švecová, Anna ; Strnadová, Veronika ; Červenka, Michal ; Černý, Karel ; Holub, Vladimír ; Petruš, Josef ; Koželuhová, Kamila ; Gregorová, Božena
Zpráva zahrnuje podrobné zpracování hlavních živočišných škůdců a patogenních mikroskopických hub na sledovaných dřevinách včetně doporučení ochranných opatření. na modelových lokalitách byl zpracován a vyhodnocen zdravotní stav dřevin 40 taxonů za období 1992-2002 se zohledněním trendu vývoje jejich chřadnutí jsou hodnoceny korelační vztahy mezi chřadnutím dřevin, klimatickými změnami a odlišnými ekologickými podmínkami.
Studium a ochrana dřevin: Monitoring zdravotního stavu dřevin a sledování příčinných souvislostí šíření významných patogenů pro zlepšení ekologické stability a druhové diverzity s ohledem na klimatické a antropogenní vlivy. Část 2
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Rom, Jiří ; Vavrda, Tomáš ; Švecová, Anna ; Strnadová, Veronika ; Červenka, Michal ; Černý, Karel ; Holub, Vladimír ; Petruš, Josef ; Koželuhová, Kamila ; Gregorová, Božena
Zpráva zahrnuje podrobné zpracování hlavních živočišných škůdců a patogenních mikroskopických hub na sledovaných dřevinách včetně doporučení ochranných opatření. Na modelových lokalitách byl zpracován a vyhodnocen zdravotní stav dřevin 40 taxonů za období 1992-2002. Se zohledněním trendu vývoje jejich chřadnutí jsou hodnoceny korelační vztahy mezi chřadnutím dřevin, klimatickými změnami a odlišnými ekologickými podmínkami.
Studium a ochrana dřevin: Monitoring zdravotního stavu dřevin a sledování příčinných souvislostí šíření významných patogenů pro zlepšení ekologické stability a druhové diverzity s ohledem na klimatické a antropogenní vlivy. Část 2
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Karnecki, Jiří ; Vavrda, Tomáš ; Švecová, Anna ; Strnadová, Veronika ; Červenka, Michal ; Černý, Karel ; Holub, Vladimír ; Petruš, Josef ; Koželuhová, Kamila ; Gregorová, Božena
Zpráva obsahuje přehled vybraných mikroskopických houbových patogenů, které byly determinovány na dřevinách, ale kterým nebyla dosud věnována odpovídající pozornost. Je podrobně vyhodnocena problematika chřadnutí olší v ČR i Evropě. Je podrobně zpracován přehled vlivu abiotických a antropogenních faktorů na dřeviny. Monitoring zdravotního stavu rostlin.
Studium a ochrana dřevin: Monitoring zdravotního stavu dřevin a sledování příčinných souvislostí šíření významných patogenů pro zlepšení ekologické stability a druhové diverzity s ohledem na klimatické a antropogenní vlivy
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Švecová, Anna ; Strnadová, Veronika ; Holub, Vladimír ; Gregorová, Božena
Popis činností provedených v roce 2000 v rámci řešení dílčího projektu 2. Vliv klimatických a jiných abiotických faktorů na zdravotní stav dřevin se zohledněním antropogenních vlivů. Metodika řezu dřevin rostoucích mimo les. Monitoring zdravotního stavu dřevin na dlouhodobých modelových lokalitách a vyhodnocení četnosti jednotlivých taxonů. Diagnostika chorob a determinace patogenů.
Studium a ochrana dřevin: Monitoring zdravotního stavu dřevin a sledování příčinných souvislostí šíření významných patogenů pro zlepšení ekologické stability a druhové diverzity s ohledem na klimatické a antropogenní vlivy
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Zamarská, Sylva ; Vágnerová, Irena ; Štajerová, Radka ; Mračanská, Eva ; Motrjlová, Petra ; Kunce, Petr ; Hausvaterová, Svatava ; Fišarová, Eva ; Petruš, Josef ; Koželuhová, Kamila ; Mertelík, Josef ; Červenka, Michal ; Strnadová, Veronika ; Švecová, Anna ; Černý, Karel ; Holub, Vladimír ; Gregorová, Božena
Ve zprávě jsou modelově zpracovány výsledky změn zdravotního stavu dřevin za období posledních devíti let na jedné z dlouhodobě monitorovaných lokalit. No všech modelových lokalitách byla provedena revize četnosti dřevin jednotlivých taxonů a vyhodnoceny změny v jejich početním a druhovém zastoupení. Byla ukončena 1. etapa výběru modelových lokalit na území celé ČR k monitorování zdravotního stavu dřevin a biomonitoringu závažných chorob a patogenů, s důrazem na výskyt a šíření onemocnění, která způsobují hromadná hynutí dřevin. Výzkum byl orientován na hynutí olší, topolů a dalších významných dřevin a výskyt nebezpečných parazitických mikroorganismů. Průběžně je prováděna syntéza klimatických faktorů ve vztahu k modelovým lokalitám. Z antropogenních negativních vlivů bylo hodnoceno poškození dřevin herbicidy a ořezem
Studium a ochrana dřevin: Monitoring zdravotního stavu dřevin a sledování příčinných souvislostí šíření významných patogenů pro zlepšení ekologické stability a druhové diverzity s ohledem na klimatické a antropogenní vlivy. Část 1
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Karnecki, Jiří ; Vavrda, Tomáš ; Švecová, Anna ; Strnadová, Veronika ; Červenka, Michal ; Černý, Karel ; Holub, Vladimír ; Petruš, Josef ; Koželuhová, Kamila ; Gregorová, Božena
Zpráva obsahuje přehled vybraných mikroskopických houbových patogenů, které byly determinovány na dřevinách, ale kterým nebyla dosud věnována odpovídající pozornost. Je podrobně vyhodnocena problematika chřadnutí olší v ČR i Evropě.Je podrobně zpracován přehled vlivu abiotických a antropogenních faktorů na dřeviny.
Edifikátory a změny ve struktuře břehových porostů podvazu Alnenion Glutinoso-Incanae Oberd. s dominantní olší v podmínkách katastrofických záplav a biologické invaze
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Gabrielová, Šárka ; Mrázková, Marcela ; Holub, Vladimír ; Strnadová, Veronika ; Černý, Karel
Zpráva obsahuje plnění těchto dílčích cílů projektu: 1. Určení recentní rozsahu chřadnutí břehových porostů (blízkých společenstvu Alnenion glutinoso-incanae) s dominantní olší v ČR s důrazem na povodí Vltavy. 2. Zaznamenání dlouhodobých změn struktury E3 patra v porostech vystavených různým stresorům a jejich kombinacím (povodně - P. alni – kombinace faktorů). 4. Vývoj struktury bylinného patra a abundance jednotlivých druhů v důsledku poškození a odumírání edifikátorů společenstva. 5. Identifikace zdrojů infekce P. alni v krajině a hlavního způsobu zavlékání, studium způsobu přežívání P. alni v ekosystému, identifikace teplotních optim. 6. Identifikace infradruhové struktury invazního organismu a rizika v jednotlivých oblastech jeho výskytu. Obsažen je také metodický informační materiál "Chřadnutí olší způsobené druhem Phytophthora alni Brasier & al.", který je určen především pro pracovníky organizací zabezpečujících správu vodních toků (povodí ČR, ZVHS, LČR, samosprávy aj.), pro pracovníky ochrany přírody a další zájemce z řad odborné i laické veřejnosti zabývající se zdravotním stavem dřevin.

National Repository of Grey Literature : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
18 STRNADOVÁ, Veronika
2 Strnadová, Vendula
2 Strnadová, Vladimíra
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.