National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
Edifikátory a změny ve struktuře břehových porostů podvazu Alnenion Glutinoso-Incanae Oberd. s dominantní olší v podmínkách katastrofických záplav a biologické invaze
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Gabrielová, Šárka ; Mrázková, Marcela ; Holub, Vladimír ; Strnadová, Veronika ; Černý, Karel
Zpráva obsahuje výsledky plnění těchto dílčích úkolů projektu: DÚ 1. Určení recentního rozsahu chřadnutí břehových porostů (blízkých společenstvu Alnenion glutinoso-incanae) s dominantní olší v ČR s důrazem na povodí Vltavy - je uveden seznam lokalit s prokázaným fytoflorovým chřadnutím olší. DÚ 2. Zaznamenání dlouhodobých změn struktury E3 patra v porostech vystavených různým stresorům a jejich kombinacím (povodně - P. alni – kombinace faktorů) - proběhl výzkum faktorů potenciálně odpovědných za rozsah chřadnutí porostů na toku Mastník. DÚ 4. Vývoj struktury bylinného patra a abundance jednotlivých druhů v důsledku poškození a odumírání edifikátorů společenstva - je uveden přehled zdravotního stavu stromů na sledovaných plochách a fytocenologická analýza porostu. DÚ 5. Identifikace zdrojů infekce P. alni v krajině a hlavního způsobu zavlékání, studium způsobu přežívání P. alni v ekosystému, identifikace teplotních optim - je diskutován způsob šíření infekce v prostoru České Sibiře. DÚ 6. Identifikace infradruhové struktury invazního organismu a rizika v jednotlivých oblastech jeho výskytu - práce na sběru izolátů P. alni, určení souboru znaků, které budou na izolátech sledovány a pokračování v molekulární analýze izolátů. Jsou uvedeny citace článků, které se vztahují k projektu.
Studium a ochrana dřevin: Monitoring zdravotního stavu dřevin a sledování příčinných souvislostí šíření významných patogenů pro zlepšení ekologické stability a druhové diverzity s ohledem na klimatické a antropogenní vlivy. Část 1
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Rom, Jiří ; Vavrda, Tomáš ; Švecová, Anna ; Strnadová, Veronika ; Červenka, Michal ; Černý, Karel ; Holub, Vladimír ; Petruš, Josef ; Koželuhová, Kamila ; Gregorová, Božena
Zpráva zahrnuje podrobné zpracování hlavních živočišných škůdců a patogenních mikroskopických hub na sledovaných dřevinách včetně doporučení ochranných opatření. na modelových lokalitách byl zpracován a vyhodnocen zdravotní stav dřevin 40 taxonů za období 1992-2002 se zohledněním trendu vývoje jejich chřadnutí jsou hodnoceny korelační vztahy mezi chřadnutím dřevin, klimatickými změnami a odlišnými ekologickými podmínkami.
Studium a ochrana dřevin: Monitoring zdravotního stavu dřevin a sledování příčinných souvislostí šíření významných patogenů pro zlepšení ekologické stability a druhové diverzity s ohledem na klimatické a antropogenní vlivy. Část 2
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Rom, Jiří ; Vavrda, Tomáš ; Švecová, Anna ; Strnadová, Veronika ; Červenka, Michal ; Černý, Karel ; Holub, Vladimír ; Petruš, Josef ; Koželuhová, Kamila ; Gregorová, Božena
Zpráva zahrnuje podrobné zpracování hlavních živočišných škůdců a patogenních mikroskopických hub na sledovaných dřevinách včetně doporučení ochranných opatření. Na modelových lokalitách byl zpracován a vyhodnocen zdravotní stav dřevin 40 taxonů za období 1992-2002. Se zohledněním trendu vývoje jejich chřadnutí jsou hodnoceny korelační vztahy mezi chřadnutím dřevin, klimatickými změnami a odlišnými ekologickými podmínkami.
Studium a ochrana dřevin: Monitoring zdravotního stavu dřevin a sledování příčinných souvislostí šíření významných patogenů pro zlepšení ekologické stability a druhové diverzity s ohledem na klimatické a antropogenní vlivy. Část 2
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Karnecki, Jiří ; Vavrda, Tomáš ; Švecová, Anna ; Strnadová, Veronika ; Červenka, Michal ; Černý, Karel ; Holub, Vladimír ; Petruš, Josef ; Koželuhová, Kamila ; Gregorová, Božena
Zpráva obsahuje přehled vybraných mikroskopických houbových patogenů, které byly determinovány na dřevinách, ale kterým nebyla dosud věnována odpovídající pozornost. Je podrobně vyhodnocena problematika chřadnutí olší v ČR i Evropě. Je podrobně zpracován přehled vlivu abiotických a antropogenních faktorů na dřeviny. Monitoring zdravotního stavu rostlin.
Studium a ochrana dřevin: Monitoring zdravotního stavu dřevin a sledování příčinných souvislostí šíření významných patogenů pro zlepšení ekologické stability a druhové diverzity s ohledem na klimatické a antropogenní vlivy
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Švecová, Anna ; Strnadová, Veronika ; Holub, Vladimír ; Gregorová, Božena
Popis činností provedených v roce 2000 v rámci řešení dílčího projektu 2. Vliv klimatických a jiných abiotických faktorů na zdravotní stav dřevin se zohledněním antropogenních vlivů. Metodika řezu dřevin rostoucích mimo les. Monitoring zdravotního stavu dřevin na dlouhodobých modelových lokalitách a vyhodnocení četnosti jednotlivých taxonů. Diagnostika chorob a determinace patogenů.
Studium a ochrana dřevin: Monitoring zdravotního stavu dřevin a sledování příčinných souvislostí šíření významných patogenů pro zlepšení ekologické stability a druhové diverzity s ohledem na klimatické a antropogenní vlivy
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Zamarská, Sylva ; Vágnerová, Irena ; Štajerová, Radka ; Mračanská, Eva ; Motrjlová, Petra ; Kunce, Petr ; Hausvaterová, Svatava ; Fišarová, Eva ; Petruš, Josef ; Koželuhová, Kamila ; Mertelík, Josef ; Červenka, Michal ; Strnadová, Veronika ; Švecová, Anna ; Černý, Karel ; Holub, Vladimír ; Gregorová, Božena
Ve zprávě jsou modelově zpracovány výsledky změn zdravotního stavu dřevin za období posledních devíti let na jedné z dlouhodobě monitorovaných lokalit. No všech modelových lokalitách byla provedena revize četnosti dřevin jednotlivých taxonů a vyhodnoceny změny v jejich početním a druhovém zastoupení. Byla ukončena 1. etapa výběru modelových lokalit na území celé ČR k monitorování zdravotního stavu dřevin a biomonitoringu závažných chorob a patogenů, s důrazem na výskyt a šíření onemocnění, která způsobují hromadná hynutí dřevin. Výzkum byl orientován na hynutí olší, topolů a dalších významných dřevin a výskyt nebezpečných parazitických mikroorganismů. Průběžně je prováděna syntéza klimatických faktorů ve vztahu k modelovým lokalitám. Z antropogenních negativních vlivů bylo hodnoceno poškození dřevin herbicidy a ořezem
Studium a ochrana dřevin: Monitoring zdravotního stavu dřevin a sledování příčinných souvislostí šíření významných patogenů pro zlepšení ekologické stability a druhové diverzity s ohledem na klimatické a antropogenní vlivy. Část 1
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Karnecki, Jiří ; Vavrda, Tomáš ; Švecová, Anna ; Strnadová, Veronika ; Červenka, Michal ; Černý, Karel ; Holub, Vladimír ; Petruš, Josef ; Koželuhová, Kamila ; Gregorová, Božena
Zpráva obsahuje přehled vybraných mikroskopických houbových patogenů, které byly determinovány na dřevinách, ale kterým nebyla dosud věnována odpovídající pozornost. Je podrobně vyhodnocena problematika chřadnutí olší v ČR i Evropě.Je podrobně zpracován přehled vlivu abiotických a antropogenních faktorů na dřeviny.
Edifikátory a změny ve struktuře břehových porostů podvazu Alnenion Glutinoso-Incanae Oberd. s dominantní olší v podmínkách katastrofických záplav a biologické invaze
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Gabrielová, Šárka ; Mrázková, Marcela ; Holub, Vladimír ; Strnadová, Veronika ; Černý, Karel
Zpráva obsahuje plnění těchto dílčích cílů projektu: 1. Určení recentní rozsahu chřadnutí břehových porostů (blízkých společenstvu Alnenion glutinoso-incanae) s dominantní olší v ČR s důrazem na povodí Vltavy. 2. Zaznamenání dlouhodobých změn struktury E3 patra v porostech vystavených různým stresorům a jejich kombinacím (povodně - P. alni – kombinace faktorů). 4. Vývoj struktury bylinného patra a abundance jednotlivých druhů v důsledku poškození a odumírání edifikátorů společenstva. 5. Identifikace zdrojů infekce P. alni v krajině a hlavního způsobu zavlékání, studium způsobu přežívání P. alni v ekosystému, identifikace teplotních optim. 6. Identifikace infradruhové struktury invazního organismu a rizika v jednotlivých oblastech jeho výskytu. Obsažen je také metodický informační materiál "Chřadnutí olší způsobené druhem Phytophthora alni Brasier & al.", který je určen především pro pracovníky organizací zabezpečujících správu vodních toků (povodí ČR, ZVHS, LČR, samosprávy aj.), pro pracovníky ochrany přírody a další zájemce z řad odborné i laické veřejnosti zabývající se zdravotním stavem dřevin.
Edifikátory a změny ve struktuře břehových porostů podvazu Alnenion Glutinoso-Incanae Oberd
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Gabrielová, Šárka ; Mrázková, Marcela ; Holub, Vladimír ; Strnadová, Veronika ; Černý, Karel
Zpráva obsahuje výsledky plnění těchto dílčích úkolů projektu: DÚ 1. Určení recentního rozsahu chřadnutí břehových porostů (blízkých společenstvu Alnenion glutinoso-incanae) s dominantní olší v ČR s důrazem na povodí Vltavy - je uveden seznam lokalit s prokázaným fytoflorovým chřadnutím olší. DÚ 2. Zaznamenání dlouhodobých změn struktury E3 patra v porostech vystavených různým stresorům a jejich kombinacím (povodně - P. alni – kombinace faktorů) - proběhl výzkum faktorů potenciálně odpovědných za rozsah chřadnutí porostů na toku Mastník. DÚ 4. Vývoj struktury bylinného patra a abundance jednotlivých druhů v důsledku poškození a odumírání edifikátorů společenstva - je uveden přehled zdravotního stavu stromů na sledovaných plochách a fytocenologická analýza porostu. DÚ 5. Identifikace zdrojů infekce P. alni v krajině a hlavního způsobu zavlékání, studium způsobu přežívání P. alni v ekosystému, identifikace teplotních optim - je diskutován způsob šíření infekce v prostoru České Sibiře. DÚ 6. Identifikace infradruhové struktury invazního organismu a rizika v jednotlivých oblastech jeho výskytu - práce na sběru izolátů P. alni, určení souboru znaků, které budou na izolátech sledovány a pokračování v molekulární analýze izolátů.
Edifikátory a změny ve struktuře břehových porostů podvazu Alnenion Glutinoso-Incanae Oberd
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice ; Gabrielová, Šárka ; Mrázková, Marcela ; Holub, Vladimír ; Strnadová, Veronika ; Černý, Karel
Zpráva obsahuje výsledky plnění těchto dílčích úkolů projektu: DÚ 1. Určení recentního rozsahu chřadnutí břehových porostů (blízkých společenstvu Alnenion glutinoso-incanae) s dominantní olší v ČR s důrazem na povodí Vltavy - je uveden seznam lokalit s prokázaným fytoflorovým chřadnutím olší. DÚ 2. Zaznamenání dlouhodobých změn struktury E3 patra v porostech vystavených různým stresorům a jejich kombinacím (povodně - P. alni – kombinace faktorů) - proběhl výzkum faktorů potenciálně odpovědných za rozsah chřadnutí porostů na toku Mastník. DÚ 4. Vývoj struktury bylinného patra a abundance jednotlivých druhů v důsledku poškození a odumírání edifikátorů společenstva - je uveden přehled zdravotního stavu stromů na sledovaných plochách a fytocenologická analýza porostu. DÚ 5. Identifikace zdrojů infekce P. alni v krajině a hlavního způsobu zavlékání, studium způsobu přežívání P. alni v ekosystému, identifikace teplotních optim - je diskutován způsob šíření infekce v prostoru České Sibiře. DÚ 6. Identifikace infradruhové struktury invazního organismu a rizika v jednotlivých oblastech jeho výskytu - práce na sběru izolátů P. alni, určení souboru znaků, které budou na izolátech sledovány a pokračování v molekulární analýze izolátů. Jsou uvedeny publikované články, které se vztahují k projektu.

See also: similar author names
1 HOLUB, Vítězslav
3 Holub, Viliam
5 Holub, Vojtěch
3 Holub, Vít
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.