National Repository of Grey Literature 101 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Atlas krajiny České republiky
MGE DATA spol. s r. o., Praha ; VÚV T.G.M., Praha ; ČGS, Praha ; Česká zemědělská univerzita, Praha ; Masarykova univerzita v Brně, Brno ; Univerzita Karlova v Praze, Praha ; Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Suchara, Ivan
Atlas krajiny ČR je geoinformační projekt, který na základě vědeckého vymezení krajiny a výzkumu regionálního rozvoje umožní prezentovat a využít historické i aktuální informace o krajině ČR na národní, regionální i lokální úrovni. Projekt je rozdělen do oddílů: 1. Krajina a metody studia; 2. Geografická poloha České republiky (Česká republika a svět, Česká republika a Evropa); 3. Historická krajina; 4. Přírodní krajina; 5. Současná krajina; 6. Krajina jako dědictví (Přírodní a kulturní dědictví); 7. Krajina jako prostor pro společnost; 8. Krajina budoucna.
Zdokonalování stávajících technologií využívání obnovitelných zdrojů a úspor energie. Zdokonalení technologií produkce a využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie: Zdokonalování technologií produkce biomasy
Sempraflora Holice ; VÚLHM VS Kunovice ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Třasáková, J. ; Demelová, B. ; Weger, Jan ; Čížková, Luďka
Závěrečná zpráva k dílčímu úkolu 01 obsahuje výroční zprávy za roky 1999 - 2001 vypracované ing. Luďkou Čížkovou a zprávu za rok 2002 vypracovanou pracovníky VÚKOZ a Sempraflora. Vegetativní množení a šlechtění energetických dřevin (zpráva o experimentálním křížení vrb, sběr a výsevy semen, závěry křížení vrb, sběru a výsevu semen). Výběr energetických plodin pro různé stanovištní podmínky (materiál - sortiment semen, metody selekce a hodnocení plodin). Ověřování efektivních agrotechnik plantáží energetických plodin (první zkušenosti se založením energetických dřevin na farmě Peklov, zkušenosti s vývojem funkčního modelu sklizeče R.R.D., sklizňové a posklizňové technologie v zahraničí, zakládání výmladkových plantáží - postupy omezování plevelů, agrotechnické požadavky na stroje pro výmladkové plantáže R.R.D., úpravy kotlů pro spalování biopaliv, dřevní peletky - standardní fytopalivo budoucnosti).
Atlas krajiny České republiky
MGE DATA spol. s r. o., Praha ; VÚV T.G.M., Praha ; ČGS, Praha ; Česká zemědělská univerzita, Praha ; Masarykova univerzita v Brně, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Praha ; Univerzita Palackého v Olomouci, Praha ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice
Atlas krajiny ČR bude vytvořen jako geoinformační projekt, který na základě vědeckého vymezení krajiny a výzkumu regionálního rozvoje, bude respektovat stávající obsahové (krajinářské) klasifikace i kartografické koncepční aspekty. Navrženy byly následující oddíly: Krajina a metody jejího studia, ČR v Evropě a ve světě, Otisk minulosti v krajině, "Přírodní" krajina, Únosnost a zranitelnost krajiny, Společnost (člověk) v krajině, Přírodní a kulturní dědictví, Stresové jevy, Prognóza dlouhodobého využívání krajiny a Reflexe krajiny.
Zdokonalování stávajících technologií využívání obnovitelných zdrojů a úspor energie. Zdokonalení technologií produkce a využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie: Hodnocení ekonomických parametrů a osvěta pěstování a využití biomasy
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Vašíček, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Havlíčková, Kamila
Zpráva o etapě 03-01 Hodnocení ekonomických parametrů využívání biomasy obsahuje výsledky výpočtů ceny biomasy z výmladkových plantáží r.r.d. a ceny řízku r.r.d. z matečnice. Tyto výpočty byly provedeny s využitím ekonomického modelu zachycujícího všechny přímé a nepřímé procesy nezbytné pro zajištění existence výmladkové plantáže a matečnice. Součástí práce je i diskuze širších souvislostí ve vazbě na krajinné a další mimoprodukční funkce výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin. Etapa 03-02 Osvěta a informatika využívání biomasy popisuje činnost informačního střediska obnovitelných zdrojů energie (ISOZE).
Studium a ochrana dřevin: Prezentace výsledků na seminářích, práce připravené do tisku
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice
Sborníky přednášek ze seminářů a konferencí: Obnova plošné a bodové zeleně v krajině, Ekologické sítě, Voda a pozemkové úpravy.
Zdokonalování stávajících technologií využívání obnovitelných zdrojů a úspor energie. Zdokonalení technologií produkce a využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha ; NUCLEA, spol. s r.o., Třebíč ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ; VÚZT, Praha ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Havlíčková, Kamila ; Jirouš, František ; Suchý, Petr ; Vošta, Jan ; Sladký, Václav ; Weger, Jan ; Čížková, Luďka
Projekt je rozdělen do několika dílčích úkolů. DÚ 01 Zdokonalení technologií produkce biomasy obsahuje etapy Vegetativní množení a šlechtění energetických dřevin, Výběr energetických plodin pro různé stanovištní podmínky a Ověřování efektivních agrotechnik plantáží energetických plodin. DÚ 02 Zdokonalování technologií využití biomasy obsahuje etapy Studium hmotnostních, energetických a kontaminačních toků při spalování biomasy, Spalování biomasy s využitím kondenzační jednotky a Sdružená výroba tepla a elektrické energie z biomasy (kogenerace). DÚ 03 Hodnocení ekonomických parametrů a osvěta pěstování a využití biomasy obsahuje etapy Hodnocení ekonomických parametrů využívání biomasy a Osvěta a informatika využívání biomasy.
Zdokonalování stávajících technologií využívání obnovitelných zdrojů a úspor energie. Zdokonalení technologií produkce a využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie: Zdokonalování technologií využití biomasy.
Axys Varilab s.r.o., Vrané n/Vlt. ; Ekologické centrum spol. s r.o., Černošice ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a energetiky, Praha ; NUCLEA, spol. s r.o., Třebíč ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav energetiky, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Dlouhý, Tomáš ; Jirouš, František ; Doležal, Karel ; Holeček, Oldřich ; Knorr, Luděk ; Suchý, Petr ; Jiránek, Jiří ; Horejš, Jan ; Neubaerová, Libuše ; Malecha, Jiří ; Koutský, Bohumil ; Hrdlička, František ; Vošta, Jan
Zpráva k dílčímu úkolu 02 obsahuje závěrečnou zprávu etapy 02-01 Studium hmotnostních, energetických a kontaminačních toků při spalování biomasy za roky 1999-2002 (kinetika spalování plynu z dřevní hmoty, persistentní organické látky při spalování biomasy), dále závěrečnou zprávu etapy 02-02 Spalování biomasy s využitím kondenzační jednotky a závěrečnou zprávu etapy 02-03 Sdružená výroba tepla a elektrické energie z biomasy (kogenerace).
Zdokonalování stávajících technologií využívání obnovitelných zdrojů a úspor energie. Zdokonalení technologií produkce a využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha ; NUCLEA, spol. s r.o., Třebíč ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Havlíčková, Kamila ; Jirouš, František ; Suchý, Petr ; Vošta, Jan ; Sladký, Václav ; Weger, Jan ; Čížková, Luďka
Projekt je rozdělen do několika dílčích úkolů. DÚ 01 Zdokonalení technologií produkce biomasy obsahuje etapy Vegetativní množení a šlechtění energetických dřevin, Výběr energetických plodin pro různé stanovištní podmínky a Ověřování efektivních agrotechnik plantáží energetických plodin. DÚ 02 Zdokonalování technologií využití biomasy obsahuje etapy Studium hmotnostních, energetických a kontaminačních toků při spalování biomasy, Spalování biomasy s využitím kondenzační jednotky a Sdružená výroba tepla a elektrické energie z biomasy (kogenerace). DÚ 03 Hodnocení ekonomických parametrů a osvěta pěstování a využití biomasy obsahuje etapy Hodnocení ekonomických parametrů využívání biomasy a Osvěta a informatika využívání biomasy.
Koncepce uchování a ochrany významných prvků kulturní historické krajiny
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Skaloš, J. ; Miovská, L. ; Hrubá, T. ; Vysloužil, M. ; Hendrych, Jan
X.1 Analýza komponovaných porostních struktur krajiny Březnicka na podkladu základní mapy ČR 1 : 10 000, X.1.A Zaniklé cesty podle stabilního katastru z roku 1840 v měřítku 1 : 10 000, X.1.A(2) Krajina Březnicka v roce 1938 s vyznačením dnes zaniklých cest, X.1.B Významné urbanistické a architektonické dominanty na základní mapě v měřítku 1 : 10 000, X.1.C Březnicko - Josefské vojenské mapování z roku 1783, X.1.C Rožmitálsko - Josefské vojenské mapování z roku 1783, X.1.D Březnicko - Františkovo vojenské mapování z roku 1845, X.1.D Rožmitálsko - Františkovo vojenské mapování z roku 1845, X.1.E Mapa panství Březnice z roku 1860, X.1.E.2 Výřez mapy panství Březnice z roku 1831, X.1.G Koncepční plán výsadby isolační zeleně na náměstí v Březnici 1 : 500, 1. Sedlčansko: Petrovice, Orlík Krásná hora, Františkovo vojenské mapování z roku 1844, 2. Sedlčansko: Kamýk, Krásná hora, Příbramsko: Smolotely, Josefské vojenské mapování z roku 1783, 3. Sedlčansko: Kamýk, Křepenice, Františkovo vojenské mapování z roku 1848, 4. Sedlčansko: Sedlec-Prčice, Josefské vojenské mapování z roku 1783.

National Repository of Grey Literature : 101 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.