National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Electronic cigarettes and public view
Škaryd, Jan ; Zmrzlá, Petra (referee) ; Mihai, Hana (advisor)
This work is focused on both smokers of electronic and conventional cigarettes. The purpose of this work is to introduce and describe an electronic cigarette, its parts and compare its harmfulness with conventional cigarettes, especially in the current situation when smoking is not so fashionable in public. Based on the findings, it is noticeable that electronic cigarettes are trying to consolidate their position on the market on the one hand for a relatively short time, but on the other, successfully.
Promotion of the study programme English in Electrical Engineering and Informatics by means of leaflets: language of advertising in practice
Zahradník, Petr ; Haupt, Jaromír (referee) ; Mihai, Hana (advisor)
Hlavním cílem této semestrální práce je představit typické prvky reklamního diskurzu, poskytnout informace nutné ke klasifikaci různých druhů reklamního sdělení a také krátce představit studijní obor Angličtina v elektrotechnice a informatice. V první části této práce jsou uvedeny základní jazykové principy v rámci reklamního diskurzu. Důraz je kladen zejména na větnou skladbu, tvarosloví a slovní zásobu. Další část práce pojednává o reklamě jako takové. Tato část se zaobírá klasifikací reklamy na základě různých faktorů, ale také tím, jaký má reklama dopad na sociální a ekonomické struktury současného světa. Poslední dvě kapitoly popisují studijní obor Angličtina v elektrotechnice a informatice.
Commented translation of a text on science and technology
Smejkal, Libor ; Mihai, Hana (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
Cílem této bakalářské práce je překlad technického textu z českého jazyka do anglického a okomentovat aspekty překladu a problémy s tím spojené. Vybraný text jsou elektronická skripta, sdílená na e-learningu a používána Vysokým Učením Technickým v Brně výhradně pro výukové účely v oboru mikroelektrotechnika. Teoretická část uvádí teorii překladu, její procedury, postupy a typy. Také obsahuje popis funkčních stylů, obzvláště stylu odborného. Praktická část je reprezentována překladem prvních dvou kapitol – Úvodem a technologií CMOS. Závěrečná – analytická část obsahuje komentáře různých problémů z odlišných lingvistických hledisek.
Instant Replay Technology and Its Effect on Game Sports
Nguyen, Roman ; Mihai, Hana (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Semestrální práce pojednává o technologiích okamžitého přehrávání a jejím vlivu na herní sporty. Popisuje technologie okamžitého přehrávání používané ve fotbale, basketbale, americkém fotbale a jejich vliv na sportovní zápasy. Závěrem pojednává o tom, zda tyto technologie zlepšily herní sporty, nebo situaci zhoršily.
Let There Be Light? Impact of Light Pollution on the Environment
Svoboda, Lukáš ; Mihai, Hana (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Světelné znečištění patří mezi mnoho druhů znečištění, které ohrožují naši planetu. Důvod jeho vzniku je vedlejší efekt průmyslové civilizace a jeho negativní dopad ohrožuje lidské zdraví, zvěř, rostlinstvo a klima. Cílem této bakalářské práce je vymezit koncept světelného znečištění, popsat způsoby měření a negativní dopady. Teoretická část bakalářské práce se zabývá definováním pojmu světelného znečištění a popisuje způsoby, jakými se světelné znečištění projevuje. Dále řeší možnosti měření světelného znečištění, a také diskutuje negativními dopady na lidské zdraví, přírodu, ekonomiku, bezpečnost a astronomii. Navazující kapitola popisuje parametry běžně užívaných světelných zdrojů pro veřejné osvětlení, a nakonec jsou probírány základní praktiky, které napomáhají snížit světelné znečištění a jsou doplněny příklady správně navrženými svítidly pro venkovní osvětlení. Praktická část této bakalářské práce se zabývá kvantitativním výzkumem, který měl za cíl objasnit úroveň povědomí o světelném znečištění mezi širokou veřejností. Data pro tento výzkum byla shromážděna pomocí dotazníkového šetření.
Event Management: Communication Strategies and Planning
Slavíková, Blanka ; Haupt, Jaromír (referee) ; Mihai, Hana (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá termíny Event management, Komunikační strategie a Plánovaní. Práce je rozdělena do čtyřech části. První část definuje pojmy event a management samostatně a následně i samotný termín. Druhá část se zaměřuje na pojem Planování, jeho princip a celkový postup. Třetí kapitola se zabývá Komunikačními strategiemi, business emaily a dopisy a taktéž efektivním jazykem reklamy. Poslední část je praktická a je zaměřena na to jak principy Plánovaní fungují v praxi a jako ukázka je použita teambuildingová událost.
Commented translation
Akbulatov, Yerbolsyn ; Mihai, Hana (referee) ; Smutný, Milan (advisor)
Účelem této bakalářské práce je překlad česky psaného technického textu do jazyka anglického a analýza rozdílů mezi oběma jazyky, jež se vyskytují v překladu. Práce je rozdělena do tří hlavních částí: teoretický úvod, překlad technického textu a analýza překladu. Teoretický úvod se zabývá typy překladu, charakteristikou odborných textů a jejich překladem. Přeložený text je z oblasti "počítačových sítí". V závěrečné části jsou na příkladech z přeloženého textu analyzovány jazykové jevy a charakteristické rysy anglického a českého jazyka.
Czech and English equivalents from information technology
Trailovic, Daniel ; Mihai, Hana (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na překlad slov používaných v informačních technologiích. Definuje postupy překladů, včetně metod a jednotlivých druhů překladů. Dále tato práce popisuje, jak se připravit na překlad, co je potřeba udělat a čemu je potřeba se vyhnout. Praktická část se zaměřuje na slova, která často používají čeští rodilí mluvčí.
Advanced systems of Li-Ion accumulators
Lexová, Kristýna ; Langerová, Petra (referee) ; Mihai, Hana (advisor)
S rostoucí potřebou energie pro přenosnou elektroniku a elektrická vozidla se problematika úschovy elektrické energie stává stále významnější. Tato bakalářská práce poskytuje přehled elektrochemických zdrojů energie, a to zejména lithno-iontových akumulátorů a nejpoužívanějších materiálů pro kladnou elektrodu. Práce pojednává také o vývoji vysokonapěťových katodových materiálů, včetně systému lithium-síra. Experimentální část této práce popisuje zhotovení několika vzorků kladných elektrod, a porovnává jejich elektrochemické vlastnosti.
Evaluative Language in Electronic Product Reviews
Polášek, Radek ; Mihai, Hana (referee) ; Reich, Pavel (advisor)
Tato práce bude zaměřena na ohodnocení jazyka v recenzích mobilních telefonů. K tomuto účelu bude použita recenze Apple iPhone 7. Apple má širokou nabídku produktů, jmenujme počítače, tablety, hodinky nebo mp3 přehrávače. Mobilní telefony jsou ale jedním z nejpopulárnějších produktů. Z tohoto důvodu, jsou recenze mobilních telefonů perfektním zdrojem pro tuto tezi. Účel této práce je analyzovat a demonstrovat prostředky ohodnocení jazyka v reklamní mluvě a odhalení strategií a jazykových prostředků použitých k ovlivnění čtenáře, při apelování na city, morálku a estetiku chápání. Předpokládám, že recenze jsou zaujaté díky použité formě jazyka, která může obsahovat osobní názory autora nebo metody manupulace se čtenářem. Tyto metody mohou být použity při stylizaci textu, mohou apelovat na emoce nebo sociální zázemí čtenáře nebo mohuu být použity při rozhodování o tom zda a jaké informace v recenzi poskytnout. Tato teze ověří, zda je tato hypotéza platná.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.