National Repository of Grey Literature 46 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Project management: Methodology and implementation
Bělašková, Barbora ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato práce se zaměřuje na projektové řízení. Vymezuje základní pojmy a popisuje jednotlivé etapy řízení projektu. Rovněž popisuje metodologie, které se používají v projektovém řízení a pro implementaci výsledného produktu. Navíc se zabývá riziky v projektu a hledáním řešení pro daná rizika.
Technology in contemporary cinema and its impact on film production and reception
Tetour, Daniel ; Jašková, Jana (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Bakalářská práce se zaměřuje na techniky využívané v současném filmovém průmyslu. V první části se práce zabývá barevným klíčováním, snímáním pohybu a tvorbou animací. Druhá část práce je poté zaměřena na dopad těchto technik. Práce bere v úvahu nejen dopad na produkci filmu, ale také skutečnost, jak tyto techniky ovlivňují samotné přijetí filmu ze strany diváků.
Translation tools for specialized electrotechnical texts
Bálka, Miroslav ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato semestrální práce je zaměřená na zkoumání překladatelských nástrojů a překlad odborného textu. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část se zabývá tím, co je to překlad a jaký je rozdíl mezi zastaralým a moderním přístupem. Druhá část je zaměřena na různé překladatelské nástroje a jejich popis. Třetí část definuje, co je to odborný text a poukazuje na obtíže a zvláštnosti při jeho překladu. Čtvrtá část je zaměřená na praktický výzkum formou dotazníku.
Teaching technical English at universities
Příhoda, Miloslav ; Langerová, Petra (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výuky technického anglického jazyka na vysokých školách. Cílem práce je popsání a porovnání různých přístupů k dané problematice. Úvodní kapitola se zabývá analýzou přístupů k výuce obecné angličtiny. Následující kapitola popisuje přístup k výuce anglického jazyka pro účely odborného technického jazyka, kořeny a popis tohoto přístupu, jeho oblasti, v kterých se dá využít a návrh kurzů využívající tento přístup. Práce dále pokračuje popisem anglického jazyka pro akademické účely a jeho hodnocením, dále navrhuje možné aktivity, které lze uplatnit při výuce takového jazyka.
E-tivities: effective activities to learn languages?
Davydenko, Valeriy ; Jašková, Jana (referee) ; Langerová, Petra (advisor)
Účelem této semestrální práce je dozvědět čím je E-learning a odkud to příšlo, popsat historii vytváření electoního studia a pochopit klady a zápory tohoto typu školení. A samozřejmě pochopit, je takový studium efektivní nebo ne. Práce je rozdělena do sedm hlavních částí: definice, formy e-learningu, historie e-learningu, výhody e-learningu, nevýhod elektronického elektronického učení, vliv na vyučovací proces. Bakalářská práce je zaměřena na analýzu práce zástupců "e-learningu". Popis procesu učení jazyka a efektivity výuky angličtiny prostřednictvím e-learningu. Příspěvek popisuje proces výuky angličtiny pomocí dvou elektronických platforem. První objekt je placená online škola, největší společnost studující angličtinu ve východní Evropě. Druhou částí práce je bezplatná mobilní aplikace zaměřená na vývoj a výuku angličtiny, nejoblíbenější aplikace na světě v sekci online školení. Informace o firmách, historii vzniku a principy práce používané v aplikacích jsou prezentovány formou přehledu firem.
Smart cities of the 21st century
Volný, Jakub ; Šedrlová, Magdalena (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá konceptem chytrých měst 21. století. Jejím účelem je popsat zmíněný fenomén a diskutovat jeho zavedení. Konkrétně rozebírá šest oblastí, do kterých se koncept dělí a popisuje moderní technologie využívané v chytrých městech. Dále zmiňuje problematiku kyberbezpečnosti ve spojitosti s ochranou osobních dat a zajištěním správného fungování města. Jako příklady chytrých měst jsou uvedené Praha a Londýn, u kterých jsou rozebrány jejich individuální strategie pro zavádění konceptu společně s příklady chytrých projektů, které už města uskutečnila. Na základě dvou vybraných indexů je pak provedeno porovnání úrovně chytrosti daných měst.
Robots of the present and the future
Rehák, Jozef ; Langerová, Petra (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato semestrální práce je zaměřena na téma robotů současnosti a budoucnosti. Cílem práce je seznámit čtenáře s roboty a teoreticky popsat stav robotů v současnosti a předpovědi pro budoucnost robotiky. Na začátku práce je stručně popsaná historie robotů a vysvětluje jméno, které dostali. Následně je popsán současný stav robotiky, a roboti jsou rozděleni do skupin, které nejlépe odpovídají jejich schopnostem. Dále spolu s technologickou Singularitou jsou diskutovány předpovědi budoucnosti robotiky. Tyto diskutované předpovědi navíc ukazují potenciál robotiky stát se součástí samotné existence lidí tím, že se lidé stanou kyborgem nebo jsi digitalizují mysl a nahrají ji do cloudu. Tímto způsobem je prezentována možnost nesmrtelnosti nebo alespoň prodloužení životnosti. Na závěr práce je uveden možný první příklad produktu budoucnosti, který se bude hromadně vyrábět.
Electric cars as the ecological future of transport
Mironova, Alexandra ; Walek, Agata (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Cílem této bakalářské práce je popsat elektrické dopravní prostředky s ohledem na jejich vliv na životní prostředí v porovnání s běžnými dopravními prostředky. V úvodu práce porovnává běžná auta a elektromobily a jejich vliv na životní prostředí. V další kapitole je popsáno historické pozadí elektromobilu. Následující část vypraví o několika typech elektromobilu a popisuje jejich vlastnosti. Poslední kapitola vysvětluje vliv na životni prostředí a návrhy pro zlepšeni ekologické situace.
5G network – how will it change our lives?
Ondriska, Josef ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato bakalářská práce popisuje koncept páté generace bezdrátových systémů a diskutuje její hlavní přínosy i rizika. Práce uvádí stručný přehled vývoje mobilních komunikačních sítí. Popisuje funkci každé generace a uvádí její vlastnosti. Dále popisuje koncept 5G sítě, uvádí její parametry a klíčové faktory, které vedly k jejímu vzniku. V další části se práce věnuje internetu věcí, uvádí jeho historii a možné uplatnění společně se sítěmi 5G. Jmenuje nejrůznější oblasti využití a definuje, jak bude společnost z této technologie těžit. Závěrem se práce zabývá možnými hrozbami, ať už jde o lživé informace, nebo skutečná rizika jako jsou negativní dopady na lidské zdraví či bezpečnost s ohledem na osobní vlastnictví.
Artificial intelligence in internet communication
Merzliakov, Evgeniy ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Rozvoj takových technologií jako cloud computing, big data a deep learning způsobuje to, ze uměla inteligence se pomalu stává časti běžného života. Tato bakalářská práce popisuje základní systémy s umelou inteligenci, které už mohou být používané i v dnešní době, například Smart Home a virtuální asistenti. Zároveň je popsaná krátká historie podobných systémů a jejich vliv na komunikaci. Navíc jsou popsané základní principy umělých neuronových sítí. Taky v dane prací jsou porovnané tři různé virtuální asistenti (Google Asistent, Apple Siri a Amazon Alexa). Z výsledku patří, že Google Asistent je lepší než ostatní, ale rozdíl mezi nejlepším a nejhorším z porovnaných je 13 %.

National Repository of Grey Literature : 46 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Jašková, Jarmila
1 Jašková, Jitka
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.