National Repository of Grey Literature 27 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Artificial Intelligence Poetry
Jurečka, Otakar ; Zmrzlá, Petra (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
Tato bakalářská práce podává přehled o programech, které jsou určeny k psaní básnických textů. Obsahuje informace o tom, jak se s jednotlivými představenými aplikacemi pracuje, a jejich schopnosti jsou demonstrovány jejich zkušebním použitím. Tyto vygenerované texty jsou analyzovány. Je také vysvětleno fungování těchto počítačových programů. Dále je také zmíněna historie umělé inteligence, její prvotní myšlenka i její novější technologický vývoj.
Translation Theory of Douglas Hofstadter
Zvolánek, Vojtěch ; Langerová, Petra (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
Bakalářská práce se zabývá překladovou teorií Douglase Hofstadtera, která je popsána v knize Le Ton beau de Marot: In Praise of the Music of Language, kde Douglas R. Hofstadter komentuje různé styly a přístupy různých lidí k překladu francouzské básně A une damoyselle malade. Zároveň také zmiňuje své zkušenosti a názory na překlad a svůj postup při překládání literatury na které se práce zaměřuje. Několik těchto překladů je v práci ukázáno a okomentováno. Nadále se práce zabývá převedením převedením básně A une damoyselle malade do českého jazyka, komentářem těchto překladů a zjišťováním, jestli lze převést všechny prvky původní básně do češtiny a jaké problémy to stěžují. Také je proveden a okomentován překlad vytvořený programem ChatGPT, aby byl ukázán pokrok překládacích programů. Nakonec se bude práce zabývat porovnáním překladových teorií Douglase R. Hofstadtera a Josepha L. Malona, kde budou zjišťovány jejich rozdíly a pro co se jaká teorie dá lépe využít.
Hacktivism: Politics, Crime, or Fun?
Raška, Jindřich ; Froehling, Kenneth (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat fenomén zvaný hacktivismus, jeho význam, dopady na společnost a motivaci jeho aktérů. Termín hacktivismus se skládá ze dvou následujících termínů; aktivismus, který bývá ve většině případů politicky motivovaný a hacking, jenž se jedná o kriminální činnost za účelem zneužití chyby nebo nedokonalosti výpočetního systému. Za účelem efektivního dosažení svého cíle, se aktéři hacktivismu, stejně jako jiní aktivisté, většinou organizují do skupin. Práce je též zaměřena na motivaci a následky konání těchto organizovaných skupin, zejména na skupinu s názvem Anonymous, s exemplárními příklady jejich akcí z minulosti.
Machine Translation Technology
Kadlec, Lukáš ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat různé typy technologií strojového překladu a historii strojových překladů od 90. let 20. století. Práce se zaměřuje na hlubší analýzu statistického strojového překladu (SMT), stručnou specifikaci neuronového strojového překladu (NMT) a také na dva typy NMT – rekurentní neuronové sítě (RNN) a konvoluční neuronové sítě (CNN). Další část této práce se zabývá třemi aplikacemi, které využívají neuronový strojový překlad – Google Translate, DeepL a SYSTRAN. Tato výzkumná práce se také zabývá hodnocením strojového překladu (BLEU, WER, METEOR, TER, ROGUE).
E- and Smart-: Discourse of Selling, Promoting and Advertising Technology
Tichý, Martin ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala nepostradatelnou součástí při uvedení nových produktů na trh, dokáže pomoci tohoto cíle dosáhnout. V rámci této bakalářské práce byl sesbírán relevantní material z různých zdrojů, který byl poté analyzován z hlediska různorodých lingvistických prvků používaných v reklamní činnosti. Analyzované materiály nabývají rozdílných jazykových vlastností na základě toho, co je jejich požadovanou funkcí. Na billboardech, plakátech a online bannerech, kde krátká a výstižná sdělení naplňují svoji funkci propagace produktu by dlouhé, strukturované bloky textu působily kontraproduktivně. A podobným způsobem by použití krátkých “hlášek” v oficiálních dokumentech bylo považováno za neprofesionální. Tato bakalářská práce má za cíl nastínit a popsat některé z ligvistických metod používaných v marketingu s pomocí sběru a analýzy dat.
E- and Smart-: Discourse of Selling, Promoting and Advertising Technology
Tichý, Martin ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
S rostoucím a v mnoha případech přesyceným trhem digitálních technologií čelí mnoho společností problému se zachováním a získáváním zákazníků. Úspěšná marketingová kampaň, která se stala nepostradatelnou součástí při uvedení nových produktů na trh, dokáže pomoci tohoto cíle dosáhnout. V rámci této bakalářské práce byl sesbírán relevantní material z různých zdrojů, který byl poté analyzován z hlediska různorodých lingvistických prvků používaných v reklamní činnosti. Analyzované materiály nabývají rozdílných jazykových vlastností na základě toho, co je jejich požadovanou funkcí. Na billboardech, plakátech a online bannerech, kde krátká a výstižná sdělení naplňují svoji funkci propagace produktu by dlouhé, strukturované bloky textu působily kontraproduktivně. A podobným způsobem by použití krátkých “hlášek” v oficiálních dokumentech bylo považováno za neprofesionální. Tato bakalářská práce má za cíl nastínit a popsat některé z ligvistických metod používaných v marketingu s pomocí sběru a analýzy dat.
Commented Translation: Measurements in Electrotechnics and Audiotechnics
Šustrová, Pavlína ; Krhutová, Milena (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
Předmětem této práce je komentovaný překlad instruktá- žního textu používaného v univerzitních kurzech Měření v elektrotechnice a Měření v audiotechnice. Překlad byl vytvořen pro potřeby budoucích zahraničních studentů navštěvujících uvedené kurzy. Komentář uvádí důvody motivace k provedení překladu, překladatelské teorie a pohledy aplikované během překladu, potíže ke kterým v průběhu došlo a jejich individuální řešení, včetně konkrétních příkladů, a stručnou lingvistickou analýzu textu. Kromě samotného překladu tato práce představuje koncept slovníčků které by doprovázely každý laboratorní návod v textu. Finální verze překladu je připravena k posouzení, zda může být použita jako oficiální studijní materiál.
Various approaches to visualization of 2D and 3D objects in computer graphics
Polášek, Radek ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Langerová, Petra (advisor)
Cílem této semestrální práce je rozšířit povědomí lidí v okruhu procesů, které jsou využívány moderními počítačovými programy, k vizualizaci 2D a 3D objektů. Postupně projdeme některé nejzákladnější definice a koncepty funkcí a jejich parametrů, které poté v následujících kapitolách této práce využijeme k vysvětlení pokročilejších procesů, které umožňují grafickou reprezentaci těchto funkcí v souřadnicových systémech. Poslední kapitola se pak zaobírá přímo příklady z konkrétního počítačového softwaru a tím, na co by uživatel měl brát zřetel aby dosáhl úspěšné grafické reprezentace funkcí.
Commented translation of a teaching material for electrical engineering
Halva, Ondřej ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Zmrzlá, Petra (advisor)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na překlad skript z oblasti elektrotechniky s cílem přeložit a analyzovat odborný text. Přeložená skripta budou pak používána k výuce technických předmětů se zaměřením na analogovou technikou. Práce má dvě části. Praktickou část, která prezentuje kapitolu ze skript přeloženou z českého do anglického jazyka, a analytickou část, kde je poskytnut rozbor přeloženého textu, včetně příkladů, který se převážně zaměřuje na shody a rozdíly ve vyjádření informace mezi českým původním a anglicky přeloženým textem.
Cyberfeminism: Women and Cyberspace
Levdonskaya, Alisa ; Šedrlová, Magdalena (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s myšlenkami kyberfeminismu. Následující kapitoly této práce popisují historii feminismu a zejména cyberfeminismu. Poskytuje čtenáři základní pochopení pojmů sex a genderu z feministického hlediska a představuje pojem tzv. „Kyberprostoru“ a význam tohoto pojmu v moderním světě, jakož i pojem „kyborgové“ a jak podle kyberfeministických teorií mohou ovlivnit genderovou nerovnost. Tato práce také popisuje, jak nové technologie ovlivňovaly ženy a způsobovaly vznik kyberfeminismu, vysvětluje čtenáři Donna Harawayovou myšlenku cyborgské entity a studuje, jak internet svou anonymitou zpochybňuje stávající genderové normy. Poslední kapitola této práce je zaměřena na praktický projev cyberfeminismu.

National Repository of Grey Literature : 27 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Kotásek, Marek
1 Kotásek, Martin
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.