National Repository of Grey Literature 32 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Hyperloop – mirage or useful technology of the future? - A literature/information search study
Gerža, Martin ; Langerová, Petra (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Tato bakalářská práce je zaměřena na revoluční technologii zvanou hyperloop. Cílem této práce je shromáždění relevantních informací o konceptu hyperloopu. Práce se zabývá stručnou historií hyperloopu počínaje prvním konceptem hyperloopu, vysvětlením základní infrastruktury a výčtem technologií použitých v tomto konceptu. Dále jsou uvedené vybrané společnosti pracující na technologii hyperloopu spolu s jejich úspěchy a návrhy. Práci uzavírá výčet problémů a výzev, se kterými se vývoj hyperloopu potýká, projekty, které prochází vývojem a stručný pohled do budoucnosti.
Translation Theory of Douglas Hofstadter
Zvolánek, Vojtěch ; Langerová, Petra (referee) ; Kotásek, Miroslav (advisor)
Bakalářská práce se zabývá překladovou teorií Douglase Hofstadtera, která je popsána v knize Le Ton beau de Marot: In Praise of the Music of Language, kde Douglas R. Hofstadter komentuje různé styly a přístupy různých lidí k překladu francouzské básně A une damoyselle malade. Zároveň také zmiňuje své zkušenosti a názory na překlad a svůj postup při překládání literatury na které se práce zaměřuje. Několik těchto překladů je v práci ukázáno a okomentováno. Nadále se práce zabývá převedením převedením básně A une damoyselle malade do českého jazyka, komentářem těchto překladů a zjišťováním, jestli lze převést všechny prvky původní básně do češtiny a jaké problémy to stěžují. Také je proveden a okomentován překlad vytvořený programem ChatGPT, aby byl ukázán pokrok překládacích programů. Nakonec se bude práce zabývat porovnáním překladových teorií Douglase R. Hofstadtera a Josepha L. Malona, kde budou zjišťovány jejich rozdíly a pro co se jaká teorie dá lépe využít.
Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Engineering Courses at Brno University of Technology
Denysenko, Valeriia ; Langerová, Petra (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je vymezit koncepci integrované výuky předmětu a cizího jazyka (CLIL) a analyzovat některé faktory, které ovlivňují úspěšnou implementaci CLIL v odborných předmětech na Vysokém učení technickém v Brně. Teoretická část práce diskutuje výhody CLILu, vysvětluje model Coyleové, Hooda a Marshe a popisuje využití různých pedagogických modelů a strategií při integraci této metody do kurikula. Zároveň také předkládá přehled vybraných výzkumných studií zaměřených na využití CLILu, který ukazuje, že CLIL má na univerzitách významný vliv na výuku odborných předmětů prostřednictvím cizího jazyka. Praktická část práce se zabývá výzkumem zaměřeným na aktuální situaci CLILu v odborných předmětech studijního programu Angličtina v elektrotechnice a informatice na Vysokém učení technickém v Brně. Závěrem práce diskutuje výzkumná zjištění vyplývající z dotazníkového šetření mezi učiteli a studenty a navrhuje, jakým způsobem výuku prostřednictvím CLILu zdokonalit.
Discourse analysis of language of tabloids
Gazdošová, Sára ; Walek, Agata (referee) ; Langerová, Petra (advisor)
Tato práce obsahuje popis jazykové analýzy textů z hlediska lexikálního, gramatického a stylistického. Dále jsou probírány termíny jako koheze, koherence a kontext. Tato práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá teorií a obecnými informacemi o diskurzní analýze a obsahuje obecné příklady. Tyto informace jsou důležité pro pozdější pochopení analýzy jazyka bulváru. Je zde také zmíněna historie a základní typy masmédií. Druhá část se zabývá analýzou praktických příkladů z online verzí bulvárních deníků Daily Mail a The Sun. Je zde krátce popsán vzhled a rozložení stránek těchto deníků. Vybrané prvky analýzy jazyka jsou aplikovány na příklady z těchto bulvárních novin.
Robots of the present and the future
Rehák, Jozef ; Langerová, Petra (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato semestrální práce je zaměřena na téma robotů současnosti a budoucnosti. Cílem práce je seznámit čtenáře s roboty a teoreticky popsat stav robotů v současnosti a předpovědi pro budoucnost robotiky. Na začátku práce je stručně popsaná historie robotů a vysvětluje jméno, které dostali. Následně je popsán současný stav robotiky, a roboti jsou rozděleni do skupin, které nejlépe odpovídají jejich schopnostem. Dále spolu s technologickou Singularitou jsou diskutovány předpovědi budoucnosti robotiky. Tyto diskutované předpovědi navíc ukazují potenciál robotiky stát se součástí samotné existence lidí tím, že se lidé stanou kyborgem nebo jsi digitalizují mysl a nahrají ji do cloudu. Tímto způsobem je prezentována možnost nesmrtelnosti nebo alespoň prodloužení životnosti. Na závěr práce je uveden možný první příklad produktu budoucnosti, který se bude hromadně vyrábět.
Intergration of a charging station into a family house photovoltaic system
Liška, Martin ; Langerová, Petra (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
This bachelor’s thesis deals with integrating a charging station into a family house photovoltaic system. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the practical. The purpose of the theoretical part was to conduct research about current possibilities concerning charging stations and their integration into the household. In the practical part, there were created function designs to integrate the charging station into the intelligent household and there was realised the testing of the selected charging station.
Smart Clothing Technology and Application
Popek, Dan ; Langerová, Petra (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Hlavní cíl této bakalářské práce je představit čtenáři problematiku chytrého oblečení a vymezit jeho koncepci. V práci je uveden stručný historický přehled, který utváří obraz o původu a kontextu chytrého oblečení, včetně několika názorných příkladů. Autor popisuje rozdělení chytrého oblečení vzhledem k jeho integraci v oděvech, pozici vůči lidskému tělu a uvádí skupiny, do kterých může chytré oblečení být dále rozděleno. Dále se zabývá designem chytrého oblečení, který závisí na požadavcích koncových zákazníků. Také popisuje možnou konstrukci chytrého oblečení, diskutuje architekturu komunikací, která považuje oblečení jako systém s důrazem na komunikační aspekt, a upozorňuje na důležitost systému vrstev chytrého oblečení.
Ambiguity, Vagueness, Fuzziness in Technical/Scientific Texts
Šafránek, Dominik ; Langerová, Petra (referee) ; Walek, Agata (advisor)
Dvojznačnost, vágnost a neurčitost jsou základními nástroji našeho jazyka. Mnoho prací bylo publikováno na toto téma, ale stále se setkáváme s problémy s rozlišováním mezi těmito případy. V této práci Vám poskytnu definice těchto termínů a ukážu je na příkladech, stejně tak na syntaktických testech sloužících k jejich rozlišení. Neurčitost se odlišuje od dvojznačnosti a vágnosti tím, že neimplikuje dva nebo více významů, ale neobsahuje žádnou jednoznačnou referenční hranici a nemůže být vyjasněna dáním kontextu, tj. vyjasněním zamýšleného významu. Na druhou stranu dvojznačné výrazy se liší od těch vágních tím, že obsahují dva nebo více významů, které spolu nesouvisejí sémanticky, ale vágní výrazy implikují dva nebo více významů, jejichž smysly spolu úzce – sémanticky – souvisejí. Dvojznačnost a vágnost mohou být vyjasněny dáním kontextu, tj. nezamýšlené významy mohou být eliminovány. Ačkoli dvojznačnost, vágnost a neurčitost v našem jazyce implikují nejistotu, ve vědeckých a technických textech jsou využívány. Ukážu Vám úryvek z vědeckého výzkumu s názvem ‘Inhibitory effects of different hand sanitizers against the resident microflora of skin’ a daný text zanalyzuji a budu hledat dvojznačné, vágní nebo neurčité výrazy a jejich zásah do kontextu a navrhnu řešení jak nejistotu v textu snížit nebo se ji vyhnout.
Analysis of future technologies and their impact on society as presented in the show Black Mirror
Kaplan, Miloslav ; Langerová, Petra (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
The bachelor thesis is focused on the description of robots and social media from selected episodes from the television series Black Mirror. It briefly deals with the description of the story and the message of selected episodes. For each selected episode, it focuses mainly on the technical feasibility of the depicted technologies. In this work, robots and social media from the Black Mirror are compared with modern equivalents from the real world. The bachelor thesis also discusses the advantages and disadvantages of social media and robots, including their impact on our society. It also deals with the ethical and social aspects of these technologies. The main aim of the bachelor thesis is to provide insight into the technologies used in the Black Mirror series.
Academic writing characteristics: a brief handbook for students.
Stránská, Michaela ; Langerová, Petra (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem akademického písemného stylu. S akademickým písemným stylem se setkává každý student vysoké školy, pro mnohé z nich však může představovat nemalé potíže. Proto se tato práce zaměřuje nejen na rozbor a charakteristiku akademického stylu, ale také obsahuje stručnou příručku pro studenty, která by jim mohla pomoci usnadnit těžkosti spojené s vytvářením akademických textů. První část práce shrnuje pojem akademický písemný styl, nastiňuje jeho definici a poskytuje jeho podrobnou charakteristiku. Dále jsou zde zmíněny nejčastější typy akademických textů, se kterými by se studenti mohli při studiích setkat a jejich stručný popis. Druhá část se poté věnuje příručce pro studenty. Příručka je rozdělena do několika kapitol, které rozebírají aspekty akademického písemného stylu v praxi. Jejím hlavním cílem je pomoci studentům usnadnit možné problémy, se kterými se mohou při psaní setkat. Příručka není zaměřena jen na jazykovou složku, ale na proces psaní jako takový.

National Repository of Grey Literature : 32 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Langerová, Pavlína
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.