National Repository of Grey Literature 70 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Digital Detox at Brno University of Technology
Kozlovský, Dominik ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je popsat závislost na digitálních technologiích a digitální detox a provézt výzkum zabývající se závislostí na digitálních technologiích a zkušenostmi s digitálním detoxem u studentů a učitelů na Vysokém učení technickém v Brně. Práce zahrnuje rešerši literatury na téma digitální závislosti, digitálního detoxu a výzkum prostřednictvím dotazníku, který byl distribuován studentům a učitelům. Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že více než 70 % respondentů stráví více než dvě hodiny denně na telefonu, přičemž nejpoužívanější aplikace jsou Facebook a Instagram. Současně téměř 70 % respondentů přiznalo, že používají telefon více, než původně zamýšleli, což naznačuje možné symptomy digitální závislosti. Povědomí o digitálním detoxu mělo téměř 90 % respondentů a téměř 50 % respondentů mělo zkušenost s nějakou formou digitálního detoxu. Většina respondentů doporučila digitální detox, což naznačuje jejich povědomí o jeho pozitivních účincích.
ChatGPT: Principles, benefits and pitfalls
Ulman, Daniel ; Ellederová, Eva (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Díky rychlému pokroku v oblasti umělé inteligence v posledních několika letech je pravděpodobné, že bude lidstvo na umělou inteligenci spoléhat čím dál více v nejrůznějších oblastech. Jednou takovou zajímavou rozvíjející se oblastí v rámci umělé inteligence se stávají chatboti. V této bakalářské práci je nejprve představen vývoj umělé inteligence, který poskytuje kontext pro základní princip fungování chatbotů. Poté je popsáno vnitřní fungování chatbotů a představeno několik typů chatbotů rozdělených dle několika různých klasifikací. Tyto fakta slouží jako podklad pro zkoumání hlavního tématu této práce, ChatGPT. Poznatky z rešerše literatury ukazují, že velké jazykové modely, jako je právě ChatGPT, mohou být přelomem v lidské interakci s umělou inteligencí, otevírající nové možnosti v digitální éře, ale také vyvolávající obavy o jejich úskalích.
Interactive Narrative in Video Games
Lisá, Kvetoslava ; Zmrzlá, Petra (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Z důvodu narůstající popularity videoher jako média pro vyprávění příběhů, je důležitá jejich analýza a posouzení vlivu jejich příběhů. Komplexní analýza vyžaduje přístup, který zohledňuje inherentní interaktivitu média. Tradiční literární teorie, přestože je účinná při analýze jiných forem médií, v tomto ohledu zaostává, proto je nezbytné přijmout vhodnější přístup k pochopení jedinečné interaktivní povahy videoher. Tato bakalářská práce zkoumá strukturu příběhu, například linearitu nebo časově-prostorové prvky, a jeho prvky, například jeho strukturu a postavy. Následně byly tyto prvky použity na analýzu čtyř videoher, které sdílejí podobnosti v některých jejich prvcích.
Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Engineering Courses at Brno University of Technology
Denysenko, Valeriia ; Langerová, Petra (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je vymezit koncepci integrované výuky předmětu a cizího jazyka (CLIL) a analyzovat některé faktory, které ovlivňují úspěšnou implementaci CLIL v odborných předmětech na Vysokém učení technickém v Brně. Teoretická část práce diskutuje výhody CLILu, vysvětluje model Coyleové, Hooda a Marshe a popisuje využití různých pedagogických modelů a strategií při integraci této metody do kurikula. Zároveň také předkládá přehled vybraných výzkumných studií zaměřených na využití CLILu, který ukazuje, že CLIL má na univerzitách významný vliv na výuku odborných předmětů prostřednictvím cizího jazyka. Praktická část práce se zabývá výzkumem zaměřeným na aktuální situaci CLILu v odborných předmětech studijního programu Angličtina v elektrotechnice a informatice na Vysokém učení technickém v Brně. Závěrem práce diskutuje výzkumná zjištění vyplývající z dotazníkového šetření mezi učiteli a studenty a navrhuje, jakým způsobem výuku prostřednictvím CLILu zdokonalit.
Malware: Behaviour, Detection and Prevention
Langer, Jakub ; Šedrlová, Magdalena (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce pojednává o formě počítačové kriminality, která využívá škodlivý software zvaný malware. Nastiňuje základy počítačových bezpečnostních hrozeb a vysvětluje relevantní pojmy a koncepty. Poté práce postupuje přes nejběžnější a nejnebezpečnější typy malwaru, přičemž každý z nich popisuje a zároveň začleňuje informace o tom, jak konkrétní druh malwaru ovlivnil svět. Práce se dále zabývá základy detekce malwaru a popisuje, jak se uživatelé mohou chránit pomocí preventivních technik. Cílem práce je vytvořit manuál, který by mohli použít běžní uživatelé počítačů ke své vlastní ochraně před malwarem.
Natural Language Processing: Analysis of Information Technology Students’ Spoken Language
Stanković, Aleksandar ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nových technologií umělé inteligence při zpracování přirozeného jazyka. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část přistupuje k problému rozdělením do tří kapitol: umělá inteligence a statistika, zpracování přirozeného jazyka a IBM Watson Natural Language Understanding. Každá z těchto kapitol je rozpracována včetně uvedení alespoň jednoho příkladu z praxe. V první kapitole je hlavním cílem vymezit teoretický rámec umělé inteligence a jejích postupů, zatímco ve druhé kapitole je vysvětlena problematika zpracování přirozeného jazyka a jeho primární funkce včetně jeho vztahu k samotné umělé inteligenci. Cílem třetí kapitoly je představit porozumění přirozenému jazyku jako primární nástroj pro analýzu, která je realizována v analytické části práce. Analytická část se zabývá analýzou mluveného jazyka studentů prostřednictvím různých metod. Transkripce shromážděných vzorků videí je provedena strojovým překladem jako aplikací zpracování přirozeného jazyka, zatímco textový výstup je analyzován prostřednictvím nástroje porozumění přirozenému jazyku. V analytické části, která popisuje výzkumnou metodologii, prezentuje a interpretuje výsledky výzkumu, jsou využívány aplikované znalosti z teoretické části práce.
A Perpetual Glass Ceiling? The Position of Women in the ICT Sector
Sobina, Anastasiia ; Žouželková Bartošová, Marie (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat postavení žen v sektoru informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT). Práce analyzuje nízké zastoupení žen v profesích ICT a v ICT firmách. Dále se zabývá hypotézou o ženách čelících takzvanému „skleněnému stropu“, který brání ženám a menšinám získat pozice na vyšší úrovni založené na stereotypech a předsudcích. Teoretická část této práce se skládá z následujících témat: role žen v historickém vývoji počítačů, seznam některých nejvýznamnějších žen v oboru informatiky, důvody pro nedostatečné zastoupení specialistů ženského pohlaví v ICT, koncepce „skleněného stropu“ a popisu současné situace v Evropě, konkrétně v České republice, kde tato data doplňují statistické informace organizace Czechitas. Informace byly shromážděny studiem literatury a analýzou studií souvisejících s daným tématem. V empirické části této práce byl proveden kvalitativní a kvantitativní výzkum. Data byla shromážděna prostřednictvím dotazníkového šetření a rozhovorů.
Selected Types of DC Circuit Analysis in MATLAB Programming Language
Urbanová, Hedvika ; Haupt, Jaromír (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá metodami analýz elektrických obvodů a to jak metodami univerzálními, tak speciálními. Metody byly v práci teoreticky definovány. Následně byl vysvětlen postup při počítání a zhodnoceny jejich výhody a nevýhody. Univerzální metody byly vysvětleny na příkladu, který byl pro všechny metody identický. MATLAB byl představen jako programovací jazyk. Čtyři z metod byly přepsány do programovacího jazyka MATLAB 2014a. Naprogramovány byly metody smyčkových proudů, uzlových napětí, Kirchhoffovy zákony a metoda superpozice. Metoda smyčkových proudů byla stejně jako Kirchhoffovy zákony naprogramována pro dvě až čtyři smyčky. Metoda uzlových napětí byla pak naprogramována pro dva až čtyři uzly. Metoda superpozice byla naprogramována pouze pro dvě smyčky. Grafické uživatelské rozhraní bylo definováno a vytvořeno pro program Kirchhoffových zákonů. V závěru projektu bylo zváženo využití programů studenty.
Special Effects in Cinematography
Frkáň, Lukáš ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je vymezit pojem speciální efekty v kinematografii, poskytnout základní informace o speciálních efektech v teoretické a praktické rovině, rozdělit speciální efekty do kategorií a podkategorií včetně podrobného popisu speciálních efektů uvedených v práci a historického pozadí. Práce se také zabývá návrhem speciálních efektů a jejich omezeními, aplikacemi ve filmovém průmyslu a případně v dalších průmyslových odvětvích. V první fázi je stručně zmíněna historie kinematografie. Tato studie se dále zaměřuje na popis vizuálních efektů používaných v raných stádiích kinematografie, zatímco na závěr se věnuje moderním efektům, které se v současnosti používají. Následně zkoumá popis praktických efektů, čímž uzavírá teoretickou část. V poslední části se znalosti konceptu speciálních efektů získaných v teoretické části promítají a aplikují při analýze filmů, kterým byla udělena Cena Akademie v kategorií nejlepší vizuální efekty.
Medical Robotics
Herman, Michal ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Lékařská robotika je oblast robotů používaných v medicíně a jejím hlavním účelem je poskytovat pomoc a rozšiřovat možnosti zdravotnického personálu. Dále se používá pro pomoc a asistenci pacientům a starším osobám, kteří jsou závislí na pomoci druhých. I když je to stále velmi mladý obor, lékařská robotika změnila způsob, jakým je medicína vnímána v posledních několika desetiletích. Díky jeho vysoké přesnosti a schopnosti pomáhat lidem je jeho potenciál obrovský. Specialisté a vývojáři se proto snaží tuto oblast dále rozšiřovat a zlepšovat. Cílem této práce je poskytnout komplexní přehled vývoje robotů používaných v medicíně, uvést konkrétní příklady robotů, které se v této oblasti používají, a vysvětlit, jak jednotliví roboti fungují a jak jsou někteří z nich naprogramováni.

National Repository of Grey Literature : 70 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Ellederová, Eliška
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.