National Repository of Grey Literature 35 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Malware: Behaviour, Detection and Prevention
Langer, Jakub ; Šedrlová, Magdalena (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce pojednává o formě počítačové kriminality, která využívá škodlivý software zvaný malware. Nastiňuje základy počítačových bezpečnostních hrozeb a vysvětluje relevantní pojmy a koncepty. Poté práce postupuje přes nejběžnější a nejnebezpečnější typy malwaru, přičemž každý z nich popisuje a zároveň začleňuje informace o tom, jak konkrétní druh malwaru ovlivnil svět. Práce se dále zabývá základy detekce malwaru a popisuje, jak se uživatelé mohou chránit pomocí preventivních technik. Cílem práce je vytvořit manuál, který by mohli použít běžní uživatelé počítačů ke své vlastní ochraně před malwarem.
Nuclear Power Plants Design and Safety: A Case Study of the Temelín Nuclear Power Plant
Marečková, Kristýna ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Bakalářská práce je případovou studií jaderné elektrárny Temelín. Jejím cílem je popsat projekt, princip provozu a bezpečnostní opatření jaderné elektrárny Temelín, porovnat projekty a bezpečnostní opatření vybraných jaderných elektráren v České republice i mimo ni a diskutovat výhody a nevýhody jaderné elektrárny Temelín ve srovnání s ostatními vybranými jadernými elektrárnami. Práce je založena na rešerši literatury z různých zdrojů, aby byla zajištěna její maximální validita. Zdroje zahrnovaly odborné knihy, články, brožury, online přednášky, virtuální prohlídky a interní výukové materiály. Lze konstatovat, že jaderná elektrárna Temelín je Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a jejími provozovateli udržována na vysoké bezpečnostní úrovni. Přestože má projekt mnoho výhod, existují i určité nevýhody, které však nemají na bezpečnost této jaderné elektrárny zásadní vliv.
Design of Educational Videos for the Study Programme English in Electrical Engineering and Informatics
Starykovska, Vladyslava ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
V současné době se informační technologie aktivně zapojují do vzdělávání po celém světě, zejména po celosvětové pandemii. Pokroky a inovace v oblasti vzdělávacích technologií, jako je přístup k internetu, multimediální technologie a přenosná zařízení, vedly k významným změnám ve způsobu interakce a učení. Rostoucí tendence k využívání technologií a jejich zařazení do školních osnov získaly zásadní význam. Zejména využití videa jako audiovizuálního materiálu v hodinách cizího jazyka se rychle rozšířilo, protože se stále více klade důraz na komunikativní přístup a využívání videa představuje pro učitele cizích jazyků velký přínos při zprostředkování výuky. Cílem této bakalářské práce je diskutovat o významu využití videa v hodinách technických předmětů vyučovaných v anglickém jazyce a pokusit se definovat charakteristické vlastnosti kvalitního edukačního videa. K identifikaci a zkoumání relevantních teorií a metod souvisejících s konceptem edukačního videa byla použita rešerše literatury, která odhalila, že edukační videa se stala klíčovou součástí vysokoškolského vzdělávání a poskytují důležitý nástroj pro výuku obsahu v převráceném, kombinovaném a online vyučování. Videa také zvyšují angažovanost studentů, což vede ke zlepšení jejich studijních výsledků. Používání videí stimuluje kognitivní procesy myšlení, uvažování, řešení problémů, rozhodování a tvoření. Videa přenesou studenta nad rámec aktivit souvisejících s vybavováním si probrané látky a vytvářením souvislostí. Praktická část představuje proces tvorby vzdělávacích videomateriálů a zaměřuje se na tvorbu sérií edukačních videí pro vybrané elektrotechnické a informatické předměty vyučované v angličtině.
Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Engineering Courses at Brno University of Technology
Denysenko, Valeriia ; Langerová, Petra (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je vymezit koncepci integrované výuky předmětu a cizího jazyka (CLIL) a analyzovat některé faktory, které ovlivňují úspěšnou implementaci CLIL v odborných předmětech na Vysokém učení technickém v Brně. Teoretická část práce diskutuje výhody CLILu, vysvětluje model Coyleové, Hooda a Marshe a popisuje využití různých pedagogických modelů a strategií při integraci této metody do kurikula. Zároveň také předkládá přehled vybraných výzkumných studií zaměřených na využití CLILu, který ukazuje, že CLIL má na univerzitách významný vliv na výuku odborných předmětů prostřednictvím cizího jazyka. Praktická část práce se zabývá výzkumem zaměřeným na aktuální situaci CLILu v odborných předmětech studijního programu Angličtina v elektrotechnice a informatice na Vysokém učení technickém v Brně. Závěrem práce diskutuje výzkumná zjištění vyplývající z dotazníkového šetření mezi učiteli a studenty a navrhuje, jakým způsobem výuku prostřednictvím CLILu zdokonalit.
ESP Speaking Activities for Students of Information Technology
Pospíšil, Ondřej ; Smutný, Milan (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Pojem mluvený jazyk se hojně používá pro označení každého hlasově produkovaného jazyka i neverbální řeči. Produkce mluveného jazyka zahrnuje vyhledávání informací z paměti, vytváření plánů artikulačního programu, exekutivní kontrolu a sebekontrolu. Tyto strategie lze spojit s názvy domén dlouhodobé paměti, motorické kontroly a exekutivní kontroly. Produkce mluveného jazyka se logicky dělí na tři základní kroky: rozhodnutí, co vyjádřit, určení způsobu vyjádření a samotné výsledné vyjádření. Ačkoli dosažení cílů rozhovoru, strukturování vyprávění a modulace průběhu dialogu jsou ze své podstaty rozhodující pro pochopení toho, jak lidé mluví, psycholingvistický výzkum jazykové produkce je většinou zaměřen na formulaci jednotlivých výroků. Z tohoto důvodu hraje vyhodnocení mluveného diskurzu ve třídě důležitou roli při vytváření zásadních poznatků o komplexní povaze třídních struktur, interakcí a vztahů. Tato práce uvádí, jakým způsobem se řeč vyvíjí, jaké důležité principy z gramatického a lingvistického hlediska je nutné dodržovat a v poslední řadě se zaměřuje na rozvoj řeči s ohledem na to, že se nejedná o mateřský jazyk. Pro úspěšného mluvčího je nutné řečové aktivity rozvíjet správným způsobem. Jak má vypadat vhodná aktivita pro rozvoj řečové dovednosti mluvení popisuje poslední kapitola teoretické části této bakalářské práce a její praktická část. Všechny aktivity byly navrženy na základě dotazníkového šetření, které bylo uskutečněno mezi 69 studenty Vysokého učení technického v Brně. Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj řečové dovednosti mluvení v oboru informačních technologií.
Scrum Values and Principles: Design of a Multimedia Learning Environment for the Study Programme English in Electrical Engineering and Informatics
Borovskiy, Sergey ; Smutný, Milan (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce si klade za cíl připravit teoretický rámec pro aplikaci agilní metody, konkrétně Scrumu, do procesu výuky anglického jazyka. Kromě toho práce obsahuje praktickou část, která je poskytuje ilustrativní příklad takové implementace prezentované pro demonstrační účely v prostředí odlehčeného a snadno ovladatelného manažerského softwaru Trello. K dosažení cílů stanovených v bakalářské práci je využita metoda integrované výuky předmětu a cizího jazyka (Content and Language Integrated Learning - CLIL). Vzhledem k tomu, že CLIL je duálně zaměřená metoda, Trello board obsahuje materiály předmětu Elektrotechnika vyučovaného ve studijním programu Angličtina v elektrotechnice a informatice na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Praktická část proto kombinuje jak odborný předmět, tak lingvisticky zaměřené materiály.
Functions of Passive Voice Structures in Various Genres of ESP compared with Czech Language Use.
Zemánek, Dominik ; Ellederová, Eva (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
Tato práce popisuje pasivní konstrukce a jejich tvoření, význam, použití a funkce na základě rešerše související literatury. Trpný rod a s ním související změna slovosledu dávají autorům více možností uspořádání textu a zároveň umožňují zdůraznit, či naopak vynechat některá slova. To může především ve vědeckém a administrativním stylu pomoci soustředit pozornost čtenáře na popisované téma, což činí text neosobním a věcným. Jednotlivé rysy pasivních konstrukcí jsou popsány z pohledu gramatiky, sémantiky, stylistiky a překladu a jejich používání v češtině je také vysvětleno a porovnáno s angličtinou. Následně je charakterizována angličtina pro specifické účely a poslední kapitola pak analyzuje četnost a funkce trpného rodu v technických textech tří různých žánrů. To má za úkol potvrdit a znázornit rozdíly mezi danými žánry i jazyky, jelikož je každý anglický text porovnán s podobným českým textem.
Energy transition
Svatoš, Jan ; Ellederová, Eva (referee) ; Smutný, Milan (advisor)
Bakalářská práce se zabyvá přechodem na jiné zdroje energie a zkoumá jeho environmentální, ekonomické a sociální dopady. Tato práce popisuje aktuální vyrobu energie z obnovitelnych zdrojů a nastiňuje jejich využití v budoucnosti. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola pojednává o aktuálních zdrojích energie a obnovitelnych zdrojích. Druhá kapitola je zaměřena na vliv vyroby energie na životní prostředí. Třetí kapitola zkoumá ekonomické a sociální aspekty přechodu na jiné zdroje. Poslední kapitola se zabyvá analyzou důležitych energetickych trhů a jejich spoluprací. Každá kapitola je podložena rešerší vybrané literatury.
Speech Acts Performed by Information Technology Students in Online Debates
Gajdošová, Gabriela ; Zmrzlá, Petra (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je vymezit koncept řečových aktů a diskutovat problematiku související s jejich interakčními aspekty v argumentativních diskuzích. Teoretická část práce je psána formou literární rešerše, počínaje vysvětlením základní terminologie řečových aktů a definováním ilokuční síly a jejích ukazatelů. Dále srovnává tři různé přístupy k analýze řečových aktů a popisuje jejich rolí v rámci modelu kritické diskuze. Analytická část práce se zaměřuje na praktickou aplikaci teoretických konceptů. Představuje pravidla online debat, popisuje jejich fáze a poskytuje analýzu intenzifikátorů a modalizátorů a řečových aktů na základě transkriptů debat. Výsledky analýzy jsou zobrazeny v tabulkách, doplněny ilustrativními příklady a následně diskutovány.
Persuasive Language Used in Presentations by Information Technology Students
Vlachová, Monika ; Walek, Agata (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této práce je vymezit koncept rétoriky a persuasivního jazyka. Práce začíná rétorickou analýzou a definuje rétorickou situaci. Dále poskytuje informace o umění přesvědčování, jeho historii a použití. Těžištěm práce je přehled charakteristických persuasivních prostředků, který se zaměřuje nejen na používání persuasivních jazykových struktur, ale také specifickou slovní zásobu. Analytická část této práce převádí teorii do praxe prostřednictvím podrobné analýzy a srovnání persuasivních prostředků používaných studenty informačních technologií v odborných prezentacích. Zabývá se persuasivními strategiemi, jakými jsou emoční důraz v řeči, používání osobních zájmen, spojovací výrazy, trojice slov nebo lichocení.

National Repository of Grey Literature : 35 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Ellederová, Eliška
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.