National Repository of Grey Literature 24 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Recyklační programy
DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Beneš, David ; Jirkovská, Veronika ; Hrabina, David ; Jurová, Marie ; Vejnar, Pavel ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Matějka, Jan ; Záveský, Marek ; Durdil, Josef
Souhrnná zpráva o výsledcích projektu v roce 2004: v roce 2004 byl zpracován návrh zásad designu pro recyklaci - popis životního cyklu vybraných komodit. Byl proveden sběr dat pro hodnocení recyklačních programů dle stanovené metodiky, navržen systém sledování informací o toku odpadů u vybraných komodit, dále byly navrženy optimální recyklační programy, naplňována databáze recyklačních technologií, provedeny prognózy vývoje vybraných komodit (elektrická a elektronická zařízení, textilní podlahové krytiny). Byly hodnoceny charakteristiky materiálových a ekonomických toků u vybrané komodity (automobil).
Recyklační programy
DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Hrabina, David ; Kotoulová, Zdenka ; Matějka, Jan ; Záveský, Marek ; Durdil, Josef
Přílohová část B obsahuje: Příloha 4: Optimální recyklační program komodity pneumatiky. Příloha 5: Prognózy trendů vývoje vybraných komodit (elektrická a elektronická zařízení, textilní podlahové krytiny, koberce).
Recyklační programy
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; EKO-KOM, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Kotoulová, Zdenka ; Durdil, Josef
Přílohová část C obsahuje: Příloha 5: Hodnocení charakteristik materiálových a ekonomických toků u vybrané komodity (vozidla s ukončenou životností). Příloha 6: Metodika prognózování vybraných komodit (vozidla s ukončenou životností)
Recyklační programy
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Vrbová, Martina ; Jurová, Marie ; Vejnar, Pavel ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Záveský, Marek ; Durdil, Josef
Souhrnná zpráva o výsledcích projektu v roce 2003: proběhl sběr dat terénním šetřením, ověřena metodika hodnocení logistické spirály životnosti u vybrané komodity (pneumatiky, elektronika a výpočetní technika). Byla stanovena metodika a základní ukazatele pro hodnocení účinnosti recyklačních programů, vytvořena databáze recyklačních technologií, provedena syntéza poznatků Krajských koncepcí odpadového hospodářství pro návrh optimální sběrové sítě, přepravy a míst recyklace pro vybrané komodity. Byly hodnoceny charakteristiky materiálových a ekonomických toků u vybrané komodity - 1. etapa.
Návrh systému pro nakládání s vybranými autovraky v ČR
ETC Consulting Group, s.r.o., Praha ; Durdil, Josef
Na základě předávacího jednání zprávy „Návrh systému nakládání s vybranými autovraky v ČR – verze II“ obsahuje doplněk zprávy významná ustanovení z Rozhodnutí komise z 1. dubna 2005 (2005/293/ES), tabulku nástrojů navrženého systému nakládání s vybranými autovraky v ČR. Zpracovatel v bodě 3 pak definuje základní oblasti, které je třeba ujednotit metodickým pokynem ke sjednocení výkladu postupu krajských úřadů při udělování souhlasů k provozování zařízení ke sběru anebo zpracování vybraných autovraků.
Minimalizace vlivu výrobků na životní prostředí
ETC Consulting Group, s.r.o., Praha ; Hubený, Vladimír ; Kožnar, Jan ; Tichá, Marie ; Durdil, Josef ; Černík, Bohumil
Příloha1, Studie posuzování životního cyklu výrobku (podle ISO 14040-43/LCA), obsahuje studie: Hodnocení životního cyklu výrobku Fritovací hrnec HD 6107 a Hodnocení životního cyklu výrobku Podlahový vysavač ETA 1450 PROXIMO. Přílohu 2 tvoří Environmentální prohlášení o výrobku pro fritovací hrnec a podlahový vysavač, přílohu 3 Osvědčení platnosti environmentálního prohlášení o výrobku pro fritovací hrnec a podlahový vysavač.
Minimalizace vlivu výrobků na životní prostředí
ETC Consulting Group, s.r.o., Praha ; Durdil, Josef
Cílem projektu je určení klíčových faktorů minimalizace vlivu vybraných výrobků na životní prostředí během jejich životního cyklu, posouzení životního cyklu vybraných výrobků z hlediska vlivu na životní prostředí. Jako předmět řešení byly definovány pneumatiky, galvanické články, baterie a elektrické akumulátory, výbojky a zářivky, chladničky používané v domácnostech, minerální oleje. V roce 2004 byly shromážděny základní informace k řešení projektu, informace o způsobu výroby, užívání i skončení životnosti výrobku (fáze, kdy se výrobek stává odpadem). Nejpodrobnější informace byly získány ke komoditě pneumatiky. Dále byly získány podklady pro galvanické články, baterie a elektrické akumulátory. Byl zpracován návrh metodiky ECO designu.
Návrh pilotního projektu na zpracování informačního systému pro vybrané autovraky v ČR
ETC Consulting Group, s.r.o., Praha ; Durdil, Josef
Analýza stavu informačních systémů pro nakládání s vybranými autovraky v EU. Základní přístup navrhovaný pro řešení informačního systému. Definice základní strategie informačního systému v ČR. Definice rozsahu působnosti jednotlivých subjektů a jejich přístupových práv. Vytvoření řídícího týmu ze zástupců jednotlivých subjektů. Pilotní testování informačního systému – lokalita Zlínský kraj. Rekapitulace výsledků testování informačního systému – lokalita Zlínský kraj.
Návrh systému pro nakládání s vybranými autovraky v ČR
ETC Consulting Group, s.r.o., Praha ; Durdil, Josef
Definice základních pojmů zákona o odpadech, zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Popis stávajícího stavu nakládání s autovraky a doporučení dalšího postupu. Návrh systému nakládání s vybranými autovraky a jeho rozhodující pilíře. Informační systém pro vybrané autovraky.
Informační systém pro vyřazené automobily ISVA.CZ
ETC Consulting Group, s.r.o., Praha ; Durdil, Josef
Cílem projektu je zachytit a syntetizovat všechny informace počínaje vyřazením motorového vozidla z provozu, dále sledovat jeho postup v systému nakládání s autovraky včetně evidence dílů, materiálů, surovin či odpadů a konče definitivním ukončením životnosti odstraněním. Výsledkem je návrh kompletního integrovaného systému pro vybrané autovraky.

National Repository of Grey Literature : 24 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.