National Repository of Grey Literature 31 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Crisis management during Covid-19 pandemic - with a focus on multidisciplinary team cooperation
Beneš, David ; Povolná, Pavla (advisor) ; Hradcová, Dana (referee)
Thesis title: Crisis management during the covid-19 pandemic with a focus on multidisciplinary cooperation. The main goal this thesis will be to describe, through a case study, the most serious problems in the implementation of a change in crisis management during the covid-19 pandemic, with a focus on a multidisciplinary team at a large, faculty organization providing health care. Following this (descriptive) part of the goal, my next ambition is to formulate factors that would facilitate the implementation of similar crisis measures in relation to employees in a multidisciplinary team in the next period (wave). The members of the multidisciplinary team of the faculty, medical facility of the Czech Republic were selected as the examined sample for my empirical part of the work. The problem to be solved, which I focused on, is the reaction of individuals in a multidisciplinary team to change, or methods and potential pitfalls of coping with a crisis situation, a suddenly arising epidemiological problem. In this work, I will continue to draw on my own experience, the experience of an employee in the researched organization. For the purpose of determining the monitored areas of change, I will use my "field" notes from the period of my active work as a member of the COVID team and the analysis of data...
Proprietary communication protocol for data transfer between FPGA and PC
Beneš, David ; Pavlík, Michal (referee) ; Dvořák, Vojtěch (advisor)
This thesis deals with the design and implementation of a communication protocol which allows for data transfer between a PC and an FPGA. The designed protocol supports functions such as ´write´, ´read´ and ´write with a confirmation´ with a memory. Another supported function is autonomous transfer of telemetry data from an FPGA to a PC. Described in the theoretical part of the thesis, is the communication channel that is used for packet transfer. In the practical part are defined the packets and the protocol is implemented on PC in the form of a library and as a module on FPGA.
Marketing Strategy Proposal
Beneš, David ; Adamec, Radim (referee) ; Chalupský, Vladimír (advisor)
This diploma thesis is focused on the design of a marketing strategy within a selected company. In the theoretical part, an examination of currently available professional literature has been made. This literature, which describes individual marketing systems, is used as subsequent source material for the empirical component of this thesis. The analytical section focuses on a description of FITCOACH s.r.o, its position in its market and an overview of competitors in this sector. The main goal of the thesis is the proposal of a marketing strategy for FITCOACT, s.r.o. In conclusion, this thesis describes suggestions for improving the company's current situation by attracting new customers and therefore raising potential sales revenue.
The portable device for aroma detecting in food industry
Beneš, David ; Jankovský, Jaroslav (referee) ; Adámek, Martin (advisor)
This work deals with the construction of a simple cheap portable device that allows the measurement and recognition of aromas in food industry using semiconductor gas sensors with the ability to share measurement data to a remote server. The device is controlled by Arduino development platform, enriched by two modules. Work shortly apprises readers with aroma monitoring in food industry and development board Arduino which contains ATMega series microcontroller and with module for network communication. This work also includes a measurement sample and review using the proposed circuit.
Management Costs and Budgets Control in the Company
Beneš, David ; Šimek, Zdeněk (referee) ; Kocmanová, Alena (advisor)
This bachelor thesis is focused on the managerial cost management in the company. The theoretical part provides literature and internet sources. In this part is described accounting systems, the tasks of management accounting, budgeting and costs of the company. Here is also described the production of managerial decision making and strategic planning. Analytical part is focused on the description of the selected company, its organizational structure, production program, competitiveness, technological processes and education of employees in the company. From the balance sheet and profit and loss account is processed horizontal and vertical analysis of the years 2012 to 2014. In the conclusion is described proposals for improvement of managerial accounting and cost optimization in the company.
Bezpečná recyklace elektrošrotu
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; SPDS-APOREKO, Praha ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Kyjanková, Radana ; Oves, Vladimír ; Sýkora, Ondřej ; Stefanová, Markéta ; Slavík, Jan ; Vlčková, Jitka ; Bukolský, Milan ; Pokorná, Taťána ; Beneš, David ; Ulverová, Tereza ; Christianová, Anna ; Uskokovičová, Lenka
Tabulkové přílohy ke zprávě k ukončení druhé etapy projektu (červen 2004): Příloha 1: Rozčlenění EEZ evidovaných dle HCS do skupin dle přílohy I.A. Směrnice 2002/96/ES resp. přílohy I.B uvedené směrnice. Příloha 2: Množství dovezených výrobků v letech 1999 - březen 2004 v kusech (členěno dle přílohy I.A. Směrnice 2002/96/ES). Příloha 3: Množství dovezených výrobků v letech 1999 - březen 2004 v kilogramech (členěno dle přílohy I.A. Směrnice 2002/96/ES). Příloha 4: Formulář dotazníku použitý při šetření u producentů v rámci EIA. Příloha 5: Dotazník - Analýza vybraných OEEZ z hlediska jejich nákladů na sběr, přepravu a zpracování. Příloha 6: Formulář dotazníku pro servisní organizace. Příloha 7: Seznam sběrných míst a sběrných dvorů.
Bezpečná recyklace elektrošrotu
Rekonix, Praha ; BNV consulting, s.r.o., Praha ; RRA Plzeňského kraje, Plzeň ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; SPDS-APOREKO, Praha ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Kyjanková, Radana ; Furyová, Marcela ; Novotný, Radek ; Sýkora, Marek ; Šlajsová, Lenka ; Stefanová, Markéta ; Slavík, Jan ; Vlčková, Jitka ; Bukolský, Milan ; Pokorná, Taťána ; Beneš, David ; Ulverová, Tereza ; Christianová, Anna ; Uskokovičová, Lenka
Svazek obsahuje přílohy č. 4, 5 a 6 k návrhové části projektu. Příloha 4: Hlášení o úpravě (zpracování) využívání a odstraňování elektroodpadu. Příloha 5: Finanční toky ve státech EU. Příloha 6: Podklady pro vypracování prováděcího právního předpisu k "elektrošrotové" novele zákona o odpadech.
Bezpečná recyklace elektrošrotu
Rekonix, Praha ; BNV consulting, s.r.o., Praha ; RRA Plzeňského kraje, Plzeň ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; SPDS-APOREKO, Praha ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Kyjanková, Radana ; Furyová, Marcela ; Novotný, Radek ; Sýkora, Marek ; Šlajsová, Lenka ; Stefanová, Markéta ; Slavík, Jan ; Vlčková, Jitka ; Bukolský, Milan ; Pokorná, Taťána ; Beneš, David ; Ulverová, Tereza ; Christianová, Anna ; Uskokovičová, Lenka
Návrhová část projektu obsahuje návrhy kritérií pro výrobu elektrozařízení s ohledem na usnadnění demontáže zařízení, kritéria pro technologie demontáže z hlediska opětovného použití součástek a materiálů, materiálového využití získaných frakcí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dopadu technologických postupů demontáže na životní prostředí a ekonomiky těchto kroků. Dále obsahuje návrhy kritérií energetického využití OEEZ, návrh bezpečného odstranění zůstatků OEEZ, návrh postupů k dosažení předepsaných kvót, návrh databáze preventivních opatření pro výrobky a nakládání s OEEZ, návrh databáze postupů pro znovupoužití a využití součástek a materiálů. Zahrnuje rozpracovanou analýzu potřeb - zejména na poli technologických procesů, technologií apod., navržení komplexního systému sběru, svozu, demontáže, materiálového a dalšího využití, návrh sítí k předávání informací od výrobců spotřebitelům o materiálovém složení, obsahu nebezpečných látek a označování výrobků a jejich součástí, návrh informačních toků od výrobců o materiálovém složení, obsahu nebezpečných látek, označování výrobků a jejich součástí, technolologii výroby ke zpracování OEEZ. Zpracován byl také návrh zabezpečení finančních toků a podíl účastníků v systému na finančních tocích.
Recyklační programy
DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Beneš, David ; Jirkovská, Veronika ; Hrabina, David ; Jurová, Marie ; Vejnar, Pavel ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Matějka, Jan ; Záveský, Marek ; Durdil, Josef
Souhrnná zpráva o výsledcích projektu v roce 2004: v roce 2004 byl zpracován návrh zásad designu pro recyklaci - popis životního cyklu vybraných komodit. Byl proveden sběr dat pro hodnocení recyklačních programů dle stanovené metodiky, navržen systém sledování informací o toku odpadů u vybraných komodit, dále byly navrženy optimální recyklační programy, naplňována databáze recyklačních technologií, provedeny prognózy vývoje vybraných komodit (elektrická a elektronická zařízení, textilní podlahové krytiny). Byly hodnoceny charakteristiky materiálových a ekonomických toků u vybrané komodity (automobil).
Bezpečná recyklace elektrošrotu
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; SPDS-APOREKO, Praha ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Kyjanková, Radana ; Oves, Vladimír ; Sýkora, Ondřej ; Stefanová, Markéta ; Slavík, Jan ; Vlčková, Jitka ; Bukolský, Milan ; Pokorná, Taťána ; Beneš, David ; Ulverová, Tereza ; Christianová, Anna ; Uskokovičová, Lenka
Cílem analytické části projektu je posoudit, porovnat a doplnit data o množství a složení odpadu z elektrických a elektronických zařízení z ČR získaná v 1. fázi projektu, vyhodnotit a určit výchozí hodnoty pro návrhy řešení. Dalšími cíli je posouzení kvót pro znovupoužití a recyklaci, vyhodnocení plnění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a provedení analýzy nákladů na nakládání s OEEZ v ČR.

National Repository of Grey Literature : 31 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Beneš, Dalibor
4 Beneš, Daniel
2 Beneš, Dominik
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.