National Repository of Grey Literature 126 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Between High Culture and the Working Class: Typographical Communities in Leipzig, Vienna and Prague (1840-1914)
Raška, Jakub ; Štaif, Jiří (advisor) ; Fasora, Lukáš (referee) ; Pokorný, Jiří (referee)
I have chosen the typographic communities in Leipzig, Vienna and Prague as the basic material for the following doctoral thesis. I will use their examples to trace, in a transnational perspective, the broad theme of the transformation of workers' collective identities, ideas and strategies in an era of fundamental technological, economic, social, political and cultural change from the end of the pre-March period to the beginning of the First World War. My aim is to combine the tradition of methodologically informed labour history of the last sixty years or so with the narrowly conceived trade union history of a small elite field that has a long tradition among typographers. I frame the general theme of the thesis as the formation of collective identities of manual workers in modern times, which I will here view as a precondition for the collective strategies and practices of negotiation that will also be analyzed. This will involve a synchronic analysis of the changes that have affected society as a whole with the changes in typographers' own self- reflection. An important theme of the following work will also be the exploration of the tension between the consciousness of belonging to the working class and the status consciousness that was particularly strong among typographers. Personally, I see...
Prague underworld and its image in the mass culture between the world wars
Jagošová, Anna ; Štaif, Jiří (advisor) ; Starcová, Marcela (referee)
Pražská galerka a její obraz v masové kultuře mezi světovými válkami Anna Jagošová Abstract This diploma thesis deals with the issue of the phenomenon of the so-called Prague galerka. This thesis tries to answer the questions of how the Prague galerka was perceived by the public at that time, how this group perceived itself and who belonged to it. This issue is examined through the mass media - film, periodicals, through the prism of police commissioners and their memories, and if possible due to the materials obtained, also through the prism of individual members of the Prague galerka. In the theoretical part, it is defined what the Prague galerka is, what are its significant features and who is part of it. The practical part mainly works with film, periodicals and commemorative monographs as sources and documents of the time. The location being monitored is Prague, and the topic of the work is defined primarily by the period between the world wars. Keywords: Czechoslovakia, "the Four" - police department, commisioner, police Prague "galerka", underground, The first republic, crime.
Personality of Karel Engliš insight of contemporaries
Hlaváč, Martin ; Štaif, Jiří (advisor) ; Jančík, Drahomír (referee)
The topic of my thesis is "The Personality of Karel Englis as seen by his contemporaries". Only marginally have I touched upon the subject of Englis'scientific work and economist acti vi ties, because I think that they deserve an indi vidual attention, and I have focused primarily on the introduction of Karel Englis through the eyes of his friends, colleagues and family. Karel Engliš was an important Czech economist. Although he came from poor circumstances, he worked his way up to the top of the society in the period of the First republic. He was born on August 17, 1880 in Hrabyň, a small village near Opava. After graduating from Opava' s grammar school he continued his studies at The Faculty of Law at Charles University. During his studies he had to support himself. It was probably the difficult conditions for his studies (actually as well as for the initiation of his "adult" life) which made him a very hard working and persistent person, who followed perseveringly his goal regardless of personal sacrifice. A large number of important roles, which he was successfully performing, is the testimony of it: Minister of Finance, a governor of ČNB, a dean and rector of the Masaryk' s uni versi ty in Brno. His teaching acti vi ties and scientific work at Prague's and Brno's universities frame an important part of...
Development of the penitentiary subcultures in Czechoslovakia in years 1948-1960
Pinerová, Klára ; Štaif, Jiří (advisor) ; Pullmann, Michal (referee)
vývoj československé společnosti v poválečném období znamená výrazný historický přelom v našich dějinách. Změnily se mocenské vztahy v Evropě, což bylo nejvíce určující pro politický vývoj zemí ve střední Evropě. Po porážce nacistického Německa se zájmy velmocí stále více rozdělovaly, až vznikly dva protichůdné bloky. Československu se nepodařilo stát se "mostem mezi Východem a Západem" a v letech 1945 - 1948 stále více inklinovalo k Sovětskému svazu. Politická situace v samotném Československu se druhou světovou válkou změnila a otočila se výrazně do leva. Po válce nebyla obnovená agrární strana, která byla zkompromitovaná érou Protektorátu a druhé republiky, naopak byl vytvořen blok zvaný Národní fronta, který vytvářel státní politiku. Období mezi léty 1945 - 1948 nazýváme omezenou demokracií, protože proti Národní frontě neexistovala žádná opozice. Rychle docházelo k výrazným změnám - odsunu německého obyvatelstva, k znárodnění, k pozemkové reformě atd. To mělo samozřejmě další vliv na utváření skladby celé společnosti. Mizely skupiny nejbohatších a nejchudších obyvatel. Únor 1948 prakticky již jen potvrdil zrněny, které ve společnosti a ve státě po druhé světové válce probíhaly. Po převratu dochází k postupnému, ale přesto rychlému budování totalitního státu se všemi jeho důsledky. Veškerý život a dění...
Arrival and Setting of the Czechs in the Area of Ukrainian Volhynia 1863 - 1880
Jirka, Luděk ; Štaif, Jiří (advisor) ; Spurný, Matěj (referee)
This work is dealing with arrival and settlement of the Czech in Volhynia. It considers to analyse about Czech from czech countries and their arrival to Volhynia, about their settlement in this area. Theories of migrations a theories of ethnicity and identity will be also used. Aim of this work will be specification of reasons about Czech departure and their analysis of their settlement in Volhynia. From this resulted question about changes of socio-economic position in Czech and in Volhynia, which will be investigated with comparation to ukrainian majority. Author will come out from the press, especially from Národní listy, Čechoslovan and Věrná stráž, and so on from archive fonds of Národní archiv in Prague (Svaz Čechů z Volyně, Žatec 1946-1958, Československý ústav zahraniční 1928-1941) and from chronicles writed by volhynian Czechs.
Political socialization and state identity in educational policy of multinational empires: Cisleithan and european Russia in years 1875-1918 in comparison. Contribution to study of modern political culture principles in Central and Eastern Europe.
Sušová, Veronika ; Klusáková, Luďa (advisor) ; Krejčí, Jaroslav (referee) ; Štaif, Jiří (referee)
This doctoral thesis is concerned with political socialization issues in relation to the formation of modern political culture and modern politics by comparing Austro-Hungarian Monarchy (in particular Cisleithania) with Russian Empire (in particular the European parts of the territory). It is focused on the political and socialization strategies introduced between 1875 and 1918 through education. By comparative approach and the textual analysis of the contemporary textbooks it examines the following issue areas: 1) the legitimation strategies of the imperial narrative of history, 2) the participants of the political action within and outside this narrative, 3) the description of the political structure of the empire with respect to the role of an individual as well as to the ethnic, religious and cultural heterogeneity of both empires, 4) the formation of the attitudes to the concept of politics.
Comparison of Prague and Budapest at the turn of the 19th and 20th century
Bierzová, Jana ; Štaif, Jiří (advisor) ; Vošahlíková, Pavla (referee)
Devatenácté století je stoletím, ve kterém jakoby se zrychlil vývoj lidstva a společnosti. Je to století vědy, průmyslu, literatury, divadel, dopravy, národních hnutí, nových politických směrů i nových vizí fungování společnosti. Všechny tyto fenomény se nějaký způsobem, ať už se jedná o důsledek či příčinu, pojí s městy a městským způsobem života, který se v 19. století šířil nezadržitelnou rychlostí všemi evropskými zeměmi. Města a jejich kultura se staly novými fenomény doby, symbolem civilizace, modernity a pokroku. Moderní metropole posílily svou roli centra společenského života, politiky i průmyslu a jejich obyvatelé převzali v těchto oblastech elitní postavení. Měšťanstvo a poté i dělnictvo byly společenské skupiny, jejichž morálka, cíle a hodnoty se prosadily postupně v celospolečenském diskurzu.
JUDr. Karel Hostaš, the life of the local elite representative at the turn of the 19th Century
Marcel, Josef ; Štaif, Jiří (advisor) ; Rákosník, Jakub (referee)
Cílem této práce je zmapovat život jednoho z největších klatovských rodáků JUDr. Karla Hostaše. Ještě dnes po sedmdesáti letech od jeho úmrtí se s jeho jménem v Klatovech často setkáme. Asi každý Klatovan zná muzeum, které nese jeho jméno. Po podrobnějším zkoumání klatovských dějin konce devatenáctého století a počátku století dvacátého se s jeho jménem setkáváme stále častěji. Jeho jméno vystupuje do popředí v souvislosti s městskou a okresní samosprávou, stavbou klatovských škol, nemocnice, opravou děkanského kostela, činnosti v klatovských spolcích a veřejných korporacích. K životopisu JUDr. Karla Hostaše se dochovalo množství materiálů. Jejich hlavním zdrojem je pozůstalost, která byla po jeho smrti předána muzeu synem Vladimírem. Pozůstalost je uložena v několika desítkách kartónů, které nejsou bohužel zpracovány. Zpracování Hostašovi pozůstalosti se teprve plánuje. Tyto prameny mi posloužily především k zmapování Hostašova rodinného a vůbec soukromého života. Pozůstalost částečně srovnal ke konci života sám JUDr. Hostaš, obohatil ji výstřižky z novin, svými dopisy, nejrůznějšími opisy veřejných listin spojených s jeho veřejnou činností, deníky z cest. Druhým zdrojem pramenů byly většinou neuspořádané fondy ve Státním okresním archívu v Klatovech. Zde jsem zpracoval materiály k Hostašově činnosti v...
The first people in space according to Czechoslovak media
Panák, Břetislav ; Štaif, Jiří (advisor) ; Lomíček, Jan (referee)
This thesis focused on how propaganda was used in the Czechoslovak media and how that directly relatedd to the first people in space. The aim is an analysis of celebrities of Soviet state system including Yuri Gagarin, Valentina Tereshkova and also John Glenn for comparison. The thesis discusses how these people were promoted and constructed into cult heroes in Eastern, Western and Third World countries. The secondary literature of this subject was not yet analysed and the author wants to use it for further study. The contemporary sources are used in the press - Rude pravo, Mlady svet, Dikobraz, ABC mladych prirodovedcu a techniku and the Ceskoslovensky vojak.
Jindřich Fügner and Richard Dotzauer. Two entrepreneurial personalities at the beginning of capitalism
Valenta, Petr ; Štaif, Jiří (advisor) ; Horčička, Václav (referee)
Tématem mé diplomové práce JSou dvě osobnosti podnikatelského života v počátcích kapitalismu - Jindřich Fiigner a Richard Dotzauer, přičemž si kladu za cíl představit členy společenské skupiny, která byla důležitou v procesu společenské modernizace a která se v průběhu devatenáctého století začala projevovat v českých zemích. Práce se bude snažit postihnout Jindřicha Fiignera a Richarda Dotzauera ve třech rovinách, které povedou k pochopení interakce mezi těmito podnikateli a společností. Vykreslí tak podíl těchto osobností na společenské změně a zároveň se zaměří na zvraty, které ovlivnily jejich jednání a postoje. Pozornost bude věnována jejich obchodní činnosti, společenským vazbám a mentalitě.

National Repository of Grey Literature : 126 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.