Národohospodářský ústav

Nejnovější přírůstky:
2023-12-31
04:37
Pracovně motivační dopady návrhů daňových změn na zaměstnance
Kalíšková, Klára ; Münich, Daniel ; Šoltés, Michal
V této studii analyzujeme dopady změn daní a povinných odvodů zaměstnanců, tak jak je navrhuje vládní konsolidační balíček představený v květnu 2023. Detailně se věnujeme i dopadům omezení slevy na manžela či manželku s nízkými příjmy. Zatímco existující analýzy se soustředí především na vyčíslení přerozdělovacích efektů a dopadů na daňový výnos, naše analýza sleduje i proměnu motivací k práci, tedy motivace pracovat či nepracovat a motivace pracovat více nebo méně. Ukazujeme, jak návrh změní průměrné, mezní a participační daňové sazby. Zatímco průměrná daňová sazba vypovídá o daňovém zatížení příjmů a říká, jaká část nákladů práce je odváděna ve formě daní a odvodů, další dva ukazatele souvisejí s motivací pracovat. Mezní daňová sazba popisuje motivaci pracovat více nebo méně hodin a participační daňová sazba motivaci k participaci na trhu práce (nebo naopak k odchodu z něj). Poskytujeme tedy tzv. ex ante analýzu očekávaných dopadů vládního balíčku na míru zdanění různých skupin obyvatel a jejich pracovní motivace. Ex post analýzu behaviorálních efektů tohoto balíčku, tedy jeho dopadů na participaci na trhu práce nebo počet odpracovaných hodin, přirozeně není možné provést před samotnou implementací daňových opatření.

Úplný záznam
2023-12-31
04:37
Reforma sociálních odvodů OSVČ: vstupní analýza
Prokop, D. ; Pertold, Filip
Studie analyzuje dopady celkem tří variant. Vládní varianta byla představena 11. 5. spolu s dalšími změnami v rámci tzv. konsolidačního balíčku. Výzkumníci z PAQ a IDEA dodávají vylepšenou vládní variantu, která optimalizuje zveřejněný návrh, a poté ideální podobu reformy. Ideální varianta PAQ + IDEA počítá se zrušením paušální daně a revizí paušálních výdajů. Nezhoršuje pozici nízkopříjmových OSVČ s reálnými náklady (zejména řemeslníci), zároveň omezuje zvýhodnění vysokopříjmových OSVČ s malými náklady. Vede k narovnání nerovností mezi samotnými OSVČ i mezi zaměstnanci a OSVČ, snižuje motivaci ke švarcsystému. Otevírá prostor pro reformu zdanění zaměstnanců (jejíž podobu jsme navrhli v předchozí studii). Pomáhá konsolidovat rozpočet a brání budoucí sociální krizi, kterou by způsobily nízké důchody pro statisíce živnostníků.

Úplný záznam
2023-12-31
04:37
Je rostoucí vzdělanost žen překážkou partnerských vztahů a rodičovství?
Bičáková, Alena
Přestože velké množství lidí stále nachází partnery především během studií, není jasné, zda změny v genderovém zastoupení přes úrovně či obory vzdělání budou mít v budoucnu pro formování partnerství a rodin stále stejnou váhu. Definice sociálních kruhů, ve kterých se člověk pohybuje, se výrazným způsobem díky novým technologiím mění. Je tedy pravděpodobné, že se bude měnit i způsob, jakým budou lidé nejčastěji nacházetsvé partnery.

Úplný záznam
2023-12-31
04:37
Jak zachránit státní rozpočet a napravit nedostatky v danění příjmů? Modelování dopadů změn daně z příjmu fyzických osob (zaměstnanců)
Prokop, D. ; Kalíšková, Klára ; Šoltés, Michal ; Münich, Daniel ; Ostrý, M.
Strukturální deficit státního rozpočtu je z části tvořen výpadkem daňových příjmů za cca 150 miliard Kč od roku 2020. Pro stabilizaci veřejných financí je třeba kromě reforem výdajů zacelit maximum těchto daňových ztrát. Příjmy lze ale posilovat i jinak než zdaněním zaměstnanců. Jinými typy daní lze odhadem vybrat 70 až 115 miliard Kč. Navržené změny DPFO (daň z příjmu fyzických osob) tak musí dorovnávat očekávaný výběr z dalších zdrojů a reagovat na další specifika nastavení daně z příjmu v ČR. Tím je mimo jiné malá progrese a existence řady slev, které nemohou plně čerpat lidé s nižšími příjmy. To vede k relativně vysokému zatížení nízkopříjmových zaměstnanců při omezeném výběru DPFO.

Úplný záznam
2023-12-31
04:37
Ruská imperiální válka a potřeba pomoci Ukrajině během války a po ní
Švejnar, Jan
V této eseji se na základě historického pohledu na imperiální ambice Ruska a Sovětského svazu zabývám Putinovou invazí na Ukrajinu a potřebou rozhodné pomoci západu Ukrajině během války a po ní. Zdůrazňuji, že role, kterou v západní reakci sehrály země středovýchodní Evropy, byla rozhodující, stejně jako je a v budoucnu může být jiným způsobem rozhodující role Číny. Západní sankce doposud nebyly příliš účinné, protože Evropa nadále dovážela ruskou ropu a plyn a většina západních firem Rusko neopustila. Na globální úrovni Putinova invaze na Ukrajinu také do značné míry předznamenává, že se žádná země nikdy nevzdá svých jaderných zbraní výměnou za bezpečnostní záruky velmocí.

Úplný záznam
2023-12-17
00:02
Analýza výdajů státního rozpočtu 2024 ve světle předkrizového roku 2019
Janský, Petr ; Kolář, Daniel
Naše analýza srovnává návrh státního rozpočtu na rok 2024 schválený vládou s výsledky státního rozpočtu v roce 2019. Mezidobí tedy zahrnuje dvě zásadní události — koronavirus a agresi Ruska na Ukrajině — s řadou významných ekonomických dopadů. Procentní nárůsty klíčových výdajů státního rozpočtu poměřujeme s nárůstem cenové hladiny o 40,6 % a nominálního hrubého domácího produktu (HDP) o 33,9 % za stejné období 2019–2024. Srovnání s inflací je určující pro změnu reálné hodnoty výdajů, srovnání s nárůstem HDP ukazuje změnu podílu výdajů na HDP.

Úplný záznam
2023-12-17
00:02
Nezaměstnanost mírně roste, zejména u žen: blesková analýza vývoje registrované nezaměstnanosti
Grossmann, Jakub ; Münich, Daniel
Dopady krize covid-19 na registrovanou nezaměstnanost již téměř odezněly. Odhlédnuto od každoročních sezónních efektů registrovaná míra nezaměstnanosti v srpnu ’23 mírně vzrostla. Česká míra nezaměstnanosti přesto zůstává jednou z nejnižších v celé EU27. Rozdíly v míře nezaměstnanosti žen a mužů se se v posledních měsících prohlubují díky rychlejšímu růstu nezaměstnanosti u žen. Profesní, vzdělanostní a věkové rozdíly přetrvávají. Přes horší situaci hospodářského vývoje však nezaměstnanost zůstává na nízké úrovni.

Úplný záznam
2023-12-17
00:02
Ochlazení českého trhu práce se zatím nekoná: blesková analýza vývoje registrované nezaměstnanosti
Grossmann, Jakub ; Münich, Daniel
Dopady krize covid-19 na registrovanou nezaměstnanost již téměř odezněly. Odhlédnuto od každoročních sezónních efektů registrovaná míra nezaměstnanosti v dubnu ’23 mírně poklesla. Česká míra nezaměstnanosti tak zůstává nejnižší v celé EU27. Rozdíly v míře nezaměstnanosti žen a mužů se v posledním roce znatelně zvýšily a zůstávají stabilní. Profesní, vzdělanostní a věkové rozdíly přetrvávají. Předpokládané ochlazení trhu práce z důvodu horšího hospodářské vývoje se zatím nekoná.

Úplný záznam
2023-12-17
00:02
Gender gap in reported childcare preferences among parents
Pertold, Filip ; Sinani, S. ; Šoltés, M.
The child penalty explains the majority of gender employment and wage gaps, however, less is known about the factors driving the child penalty itself. In this\npaper, we study the gender gap in childcare preferences as a potential factor that contributes to the child penalty. We surveyed Czech parents and elicited the minimal compensation they would require to stay home to care for a child. Mothers require less compensation for childcare than fathers. The estimated gender gap in\nchildcare preferences is CZK 2,500 monthly, 7.6% of the median female wage, and cannot be explained by differences in labor market opportunities or prosocial motives to care for a family member. We further document widespread misperception of fathers’ preferences, as respondents incorrectly expect fathers to require less to care for a child than to care for an elderly parent.\n

Úplný záznam
2023-12-17
00:02
Hostility, population sorting, and backwardness: quasi-experimental evidence from the Red Army after WWII
Ochsner, Christian
Does a short episode of conflict or exposure to hostile troops cause regional economic backwardness, and if so, why and how does it persist? I answer these questions by exploiting economic differences across the idiosyncratic and short-lived line of contact between the Red Army and the Western Allies in South Austria at the end of WWII. Spatial regression discontinuity estimates show that hostile presence of the Red Army for 74 days caused an immediate relative population decline of around 12%, amplified to 25% by today. Age-specific migration patterns and subsequent fertility differences explain the multiplying effects. Sector development and measures of local labor productivity in 2011 also lag behind in regions briefly seized by the Red Army, likely driven by skill-specific migration and hampered investment patterns after WWII. The findings provide novel insights into the long-run effects of wars and conflicts, and point to the isolated role of the Red Army’s hostile actions after WWII to understand the European economic East-West divide.\n

Úplný záznam